недеља, 15. јануар 2012.

Bolonjski proces kroz Zakone u Srbiji

  1. Zakon o visokom obrazovanju 2005.    (Službeni glasnik 76/05)  
  2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju od 29. jun 2010. (Službeni glasnik 44/10)      
  3.  Prečišćen tekst Zakona sa naznačenim izmenama i dopunama (Službeni glasnik Republike Srbije, 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010)
  4. PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
  5. Nacionalni okvir kvalifikacije Srbije (23. 04. 2010.)

********************************************************************************


********************************************************************************

Овим законом уређују се основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, и то: принципи, циљеви и стандарди образовања и васпитања, начин и услови за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, врсте програма образовања и васпитања, оснивање, организација, финансирање и надзор над радом установа образовања и васпитања (у даљем тексту: установа), као и друга питања од значаја за образовање и васпитање.
Члан 8.
У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1)    на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године;
2)    на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

********************************************************************************


Izveštaj Saveta Evrope o ZAVRŠENIM projektima u Srbiji
********************************************************************************
Члан 6.  Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима Службеном гласнику РС", бр. 116/2008 од 22.12.2008. године

У члану 36. став 2, члану 37. став 2, члану 38. став 2, члану 39. став 2. и члану 140. став 2. речи: "завршен факултет" замењују се речима: "стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године"; у члану 45. став 2. речи: "потребан је и завршен факултет" замењују се речима: "потребно је и стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године"; у члану 113. став 3. речи: "завршен факултет" замењују се речима: "стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године", а речи: "дипломирани правник" замењују се речима: "дипломирани правник - мастер, односно дипломирани правник".
Члан 7.
У члану 40. став 2. и члану 41. став 2. речи: "завршену вишу школу" замењују се речима: "стечено високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године".

1 коментар:

  1. НА ПАПИРУ МРТВО СЛОВО! (ШТО КАЖЕ БОРА ЧОРБА)

    ОдговориИзбриши