понедељак, 29. април 2013.

organizacija studija

Ministarstvo prosvete diskredituje specijalističke strukovne studije svojim pravicnicima a na sajtu ministarstva specijajaliste strukovnih studija podvodi pod MASTER
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoko-obrazovanje/552-organizacija-studija

понедељак, 22. април 2013.

PROBLEM BR 1.: bruka Ministrastva prosvete - od nemila do nedraga 2012/2013...

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009. и 52/2011.)

2. PRAVILNIK O VRTI STRUCNE SPREME NASTAVNIKA, STRUCNIH SARADNIKA I POMOCNIH NASTAVNIKA U STRUCNIM ŠKOLAMA("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008 i 5//2011)

2a.  PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012)

3. PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2007, 112/2008, 72/2009 i 81/2010)
 

********************************************************************
npr hocete sa specijalističkim strukovnim studijama ili master studijama ili specijalističkim akademskim studijama da predajete npr informatiku u osnovnoj/srednjoj školi.

Законom о основама система образовања и васпитања  уређују се основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, и то: принципи, циљеви и стандарди образовања и васпитања, начин и услови за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, врсте програма образовања и васпитања, оснивање, организација, финансирање и надзор над радом установа образовања и васпитања (у даљем тексту: установа), као и друга питања од значаја за образовање и васпитање.
Члан 8.
У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.
Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
1)    на студијама другог степена (мастер академске студије , специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;.....
U PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA stoji zvanje "specijalista strukovni informatičar"
- profesor informatike, odnosno diplomirani informaticar;
- profesor matematike, odnosno diplomirani matematicar, smer racunarstvo i informatika;
- diplomirani inženjer elektrotehnike, svi smerovi, odnosno odseci;
- diplomirani inženjer elektronike, svi smerovi, odnosno odseci;
- diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme,
informacione sisteme i tehnologije;
- diplomirani inženjer informatike, odnosno diplomirani inženjer racunarstva;
- diplomirani ekonomist, smerovi: kibernetsko-organizacioni, ekonomska statistika i
informatika, ekonomska statistika i kibernetika, statistika i informatika ili statistika, informatika i
kvantna ekonomija;
- profesor tehnike i informatike.


UPDATE 20.11.2012.
Naravno izašao je i nov PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012) u kome se uopšte ne pominju Specijalističke strukovne studije !!!!!!!!!!!!!1


REZIME:
1. Zakon o visokom obrazovanju koji je uveo specijalističke strukovne studije donet je 2005 godine.

2. Zakon o osnovama sitema obrazovanja i vaspitanja, u kome u nastavnik moze biti lice sa 2. stepenom visokog opbrazovanja, donet je 2009 godine.

Ali zato u Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz 2011 nema nigde specijalističkih strukovnih studija.
 

ZAŠTO je Ministarstvo prosvete je dovelo u ZABLUDU  nekoga ko je  2009, 2010 i 2011. upisao specijalističke strukovne studije???

**************
UPDATE 22.04.2013.
 Prema informacijama od PRIJATELJA koji žele ostati anonimni najbolje je da se svi "svršeni" specijalisti direktno obrate "svojim" visokim školama kako bi i one pokrenule inicijativu kod nadležnog Ministarstva prosvete za uvrštavanje zvanja koja se na njima stiču u Pravilnike o vrsti stručne spreme nastavnika (što ima logike) . Mišljenja su i da bi bilo neophodno i da se što više nas obrati Ustavnom sudu Srbije.

U fazi nacrta nalaze izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja gde se opet kao nastavnici u školama navode lica sa završenim studijama drugog stepena (master akademske, specijalističke strukovne i specijalističke akademske studije) a što se tiče onih 30 bodova pedagogije, psihologije, prakse biće propisano da se oni mogu steći u toku ili posle stečenog obrazovanja nastavnika.
Master specijalističke studije se nigde ne pominju, tako da tu soluciju uopšte ne treba razmatrati kao rešenje problema. Strategija predviđa ovaj stepen obrazovanja ali zvanični zakonski akti još uvek ne.

Imajte u vidu da vreme prolazi, ide nova školska godina i samo konkretne aktivnosti i obraćanja zvaničnim institucijama koje su ovde navedene može dovesti do rešenja problema. U spornom Pravilniku navedena su zvanja koja se stiču i na privatnim fakultetima (da li možete da pogodite zbog čega?) a nema samo onih koja su stečena na akreditovanim studijskim programima visokih škola.
 Da li želite da i dalje ulažete vreme, novac i živce u dalje studiranje koje opet je pitanje da li može da vam garantuje zaposlenje ili da se izborite da se osnovano prizna diploma koju već imate? Vreme je novac, zato konkretizujte aktivnosti, nema ništa od same razmene komentara kaže gorepomenut PRIJATELJ.
UPDATE 25.06.2013.
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spremenastavnika, stručnih saradnika i pomoćnihnastavnika u stručnim školama ("Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2013 od 17.6.2013. godine, a stupio je na snagu 25.6.2013)

понедељак, 08. април 2013.

NSZ Javni poziv za stručnu praksu 2013


http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_na_praksa_u_2013._godini.cid2257


Do donošenja zakona o visokom obrazovanju 2005 program stručne prakse za VI stepen je trajao 9 meseci, a za VII 12 meseci.... samo konstatacija i ništa više

i naravno odmah "imperija uzvraća udarac", samo 4 godine fakulteta ili master.