четвртак, 28. март 2019.

НАЦРТ ПРАВИЛНИКA О УСЛОВИМА, ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА


Н А Ц Р Т
На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32), а у вези са чл. 161 и 162, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ИЗГЛЕДУ И ФОРМИ ТИХ ЛИЦЕНЦИ, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА, УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНЕ ЛИЦА ДА БИ БИЛА УПИСАНА У РЕГИСТАР, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА, ИЗМЕНЕ И БРИСАЊА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ, КАО И НАЧИНУ ОБЈАВЉИВАЊА ПОДАТАКА РЕГИСТРА

                                                                                                                                            I.                    ОПШТА ОДРЕДБА
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником се прописују услови, програм и начин полагања стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације грађења и енергетске ефикасности, услови и поступак издавања и одузимања лиценце за одговорног планера, урбанисту, пројектанта и извођача радова, као и изглед и форма тих лиценци, као и садржина и начин вођења регистра лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера и начин објављивања података регистра.

Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику, а имају родно значење, односе се на мушки и женски род.

                                                  II.                    УСЛОВИ, ПРОГРАМ И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
1.                  Услови за полагање стручног испита
Члан 3.
Стручни испит могу да полажу лица која имају стечено одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ са најмање три године одговарајућег стручног искуства у области за коју се полаже стручни испит, као и лица са стеченим образовањем на основним академским студијама и струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, са најмање пет година одговарајућег стручног искуства у области за коју се полаже стручни испит.
Стручни испит могу да полажу и лица која имају одговарајуће средње образовање грађевинске, архитектонске, машинске, електро, технолошке или друге одговарајуће техничке струке са најмање три године одговарајућег стручног искуства у области за коју се полаже стручни испит.
Право на полагање стручног испита за енергетску ефикасност зграда имају лица из става 1. овог члана са најмање три године одговарајућег стручног искуства и завршеном обуком из енергетске ефикасности у складу са програмом који утврђује министарство надлежно за послове просторног планирања, урбанизма и изградње (у даљем тексту: Министарство).

Организација и трошкови полагања стручног испита
Члан 4.
Административно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља надлежна струковна организација, на основу уговора које Министарство закључује са том организацијом.
Уговором из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова и начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита.
Стручни испит организује се најмање четири пута годишње.

Члан 5.
Трошкове полагања стручног испита, односно обуке из области енергетске ефикасности, као и трошкове полагања поправног испита, сноси лице из члана 3. овог правилника или привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, код кога је лице запослено или радно ангажовано.

Полагање стручног испита
Члан 6.
Стручни испит полаже лице које је испунило услове из овог правилника.
Стручни испит се састоји из општег и посебног дела за одређену стручну област, односно ужу стручну област.
Лице из члана 3. полаже стручни испит према програму стручног испита чији је обухват и садржај потребних компетенција за одређену стручну, односно ужу стручну област условљен врстом послова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: Закон) за које се доказује стручно искуство, као и стеченим одговарајућим образовањем за ту стручну, односно ужу стручну област.
Лице које је положило стручни испит према другим прописима полаже само посебни део стручног испита.
Лице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен образовања, а накнадно заврши виши степен образовања, полаже само посебни део стручног испита предвиђен за тај степен образовања.
Лице које је положило стручни испит за одређену врсту послова из стручне, односно уже стручне области у којој је стекло одговарајуће образовање, у случају полагања стручног испита за другу врсту послова из исте стручне области, полаже само део посебног дела стручног испита за ужу стручну област на коју се односи та врста послова.
Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме није издата лиценца или друго овлашћење надлежног органа према прописима државе чији је држављанин, односно у којој је стекло одговарајуће образовање, полаже стручни испит у складу са овим правилником.
Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме је издата лиценца или друго овлашћење од стране надлежног органа према прописима друге државе полаже посебни део стручног исита у складу са овим правилником.

2.                  Програм и градиво за полагање стручног испита
Члан 7.
Министарство доноси програм стручног испита за сваку одговарајућу стручну, односно ужу стручну област (у даљем тексту: Програм) у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Програм садржи тематске целине и обухвата списак правних и других извора (градиво) на основу којих се полаже стручни испит.
Програми испита за стручне области, односно уже стручне области из којих се полаже стручни испит су јавно доступни на званичним интернет страницама Министарства и надлежне струковне организације и исти се ажурирају у случају промене постојећих и доношења нових релевантних прописа.
            Лице које је кандидат за полагање стручног испита је дужно да прати измене и допуне правних извора, које настану у периоду између ажурирања програма и полагања стручног испита.

 Општи део стручног испита
Члан 8.
Општи део стручног испита полаже се према делу програма који је јединствен за све стручне, односно уже стручне области.
Део стручног испита из става 1. овог члана обухвата проверу познавања основа из следећих тематских целина: уставно уређење, радни односи и општи управни поступак; као и основа техничке и друге регулативе релевантне за област планирања и изградње: просторно и урбанистичко планирање, изградња објеката, заштита животне средине, заштита природних и културних добара, заштита од пожара и заштита на раду.

 Посебни део стручног испита
Члан 9.
Посебни део стручног испита се полаже у складу са чланом 3. ст. 1. и 2. овог правилника за следеће стручне, односно уже стручне области:
1)      Просторно планирање;
2)      Урбанизам;
3)      Архитектура;
4)      Грађевинско инжењерство;
5)      Електротехничко инжењерство;
6)      Машинско инжењерство;
7)      Технолошко и металуршко инжењерство;
8)      Геодетско инжењерство;
9)      Саобраћајно инжењерство;
10)    Геолошко инжењерство;
11)  Пејзажна архитектура.
          Посебни део стручног испита за енергетску ефикасност полаже се у складу са чланом 3. став 3. овог правилника.
Посебни део стручног испита обухвата:
1)      стручни рад из стручне области, односно уже стручне области;
2)      усмени део испита, односно одбрана стручног рада.
Посебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму из члана 7. овог правилника, за одређени ниво образовања за сваку област, односно ужу стручну област, појединачно.

Стручни рад и усмени део испита
Члан 10.
У зависности од врсте и нивоа образовања из одређене стручне, односно уже стручне области стручни рад из члана 9. став 3. тачка 1) овог правилника, лице може да изради под надзором ментора, а на предлог испитивача испитне комисије за одређену стручну, односно ужу стручну област за коју се полаже стручни испит, односно исти да достави комисији пре полагања стручног испита, уколико је учествовало у изради техничке документације (пројеката), просторних и урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекат), као и елабората и студија.
Лице са стеченим одговарајућим образовањем на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, у складу са ставом 1. овог члана, израђује, односно предаје стручни рад из релевантне стручне, односно уже стручне области из члана 9. став 1. овог правилника, и то у форми:
1) просторног плана, односно његовог нацрта или извод из плана односно нацрта;
2) урбанистичког плана, односно његовог нацрта или урбанистичко-техничке документације (урбанистички пројекат) или извод из плана односно нацрта;
3) техничке документације, односно идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење захтевних и технички и технолошки специфичних објеката – зграда (категорије В) и инжењерских објеката или захтевних реконструкција за те објекте, пројеката постројења, уређаја, инсталација, израде технолошких пројеката за захтевне и технички и технолошки специфичне индустријске и друге привредне објекте као и других пројеката и документације за изградњу тих објеката, или извода из пројекта, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит.
4) елабората и студија који се израђују као прилог техничкој документацији, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит (енергетска ефикасност и др.).
Лица са стеченим одговарајућим образовањем на основним академским студијама и струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, израђују, односно предају стручни рад у форми пројекта за грађевинску дозволу за мање захтевне објекте - зграде (категорије Б) и инжењерске објекте или пројекта за извођење за те објекте, мање захтевних постројења, уређаја и инсталација (електро, машински, водовода и канализације и др.), технолошких пројеката за мање захтевне објекте или технолошких решења за те објекте и других пројеката и документације за градњу тих објеката, или извода из пројекта, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит.
Лица која имају одговарајуће средње образовање израђују, односно предају стручни рад у форми идејног пројекта или пројекта за грађевинску дозволу незахтевних објеката – зграда (категорије А) и инжењерских објеката – документације за реконструкцију тих објеката, пројеката унутрашњих инсталација и уређаја, пројеката уређења земљишта, технолошких пројеката и решења за незахтевне објекте и других пројеката и документације за грађење тих објеката, или извода из пројекта, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит.  
У случају када лице доставља стручни рад, прилаже се и потврда о учешћу у изради стручног рада, као и извод из планског документа или урбанистичко-техничког документа, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење или елабората и студије, којима се доказује да је лице учествовало у њиховој изради, односно потврда ментора да је лице израдило стручни рад под његовим надзором.
У случају када лице израђује стручни рад под надзором ментора, за ментора се бира лице које има лиценцу за обављање одговарајуће врсте послова у складу са Законом и најмање 10 година стручног исуства из релевантне стручне, односно уже стручне области или лице са листе ментора коју утврђује надлежна струковна организација, а које испуњава претходно наведене услове.
          Усмени део испита обухвата одбрану стручног рада, уз проверу познавања закона и других прописа, стандарда и нораматива из стручне области, односно уже стручне области из које лице полаже стручни испит. (у даљем тексту: кандидат), као и других области релевантних за стручну област у којој се стручни испит полаже (заштита животне средине, заштита и коришћење природних и културних добара, коришћење грађевинског земљишта и др). Ово је пребачено у општи део испита
Стручни рад се израђује или доставља, односно брани за ужу стручну област за коју се у оквиру стручних области из члана 9. став 1. тач. 4) – 10) овог правилника издаје лиценца за обављање послова у складу са Законом и овим правилником. !!

3.                  Начин полагања стручног испита
Пријава за полагање стручног испита
Члан 11.
Пријаву за полагање стручног испита лице из чл. 3. и  6. ст. 7. и 8. овог правилника (у даљем тексту: Кандидат) подноси Министарству, односно надлежној струковној организацији у складу са актом из члана 4. овог правилника.
Пријава из става 1. овог члана садржи:
1)      име, очево име и презиме Кандидата;
2)      датум и место рођења Кандидата;
3)      податке о пребивалишту;
4)      врсту и ниво образовања, које је Кандидат стекао;
5)                        назив привредног друштва, другог правног лица или предузетника код кога је Кандидат био или јесте запослен, односно радно ангажован, као и врсту послова које обавља или је обављао и године стручног искуства;
6)                       назив стручне, односно уже стручне области, из члана 9. став 1. овог правилника, за коју Кандидат подноси пријаву;
7)                       врсту испита за који се Кандидат пријављује (цео испит или део испита) и у ком испитном року жели да полаже;
Уз пријаву из става 1. овог члана Кандидат доставља следеће доказе, осим ако се о њима не води службена евиденција:
1)      извод из матичне књиге рођених;
2)                       оверену фотокопију високошколске исправе  о завршеним академским, односно струковним студијама из члана 3. став 1. овог правилника, односно исправе о завршеном средњем образовању из члана 3. став 2. овог правилника (дипломе);
3)                       додатке дипломама који се издају у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
4)                       потврду послодавца из става 2. тачка 5) овог члана о врсти послова на којима је Кандидат радио и стеченом стручном искуству, као и доказ о стручним резултатима (референц листу);
5)                       стручни рад из члана 10. овог правилника, односно пријаву за израду стручног рада под надзором испитивача ментора;
6)      потврда из члана 10. став 5. овог правилника.
7)                       доказ да о завршеној обуци из области енергетске ефикасности, уколико Кандидат полаже стручни испит из те стручне области.
У случају када је Кандидат стекао одговарајуће образовање након ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, као доказ о завршеном високошколском образовању поред дипломе о завршеним мастер студијама, доставља се и диплома о завршеним основним студијама. 
Уз пријаву из става 1. овог члана Кандидат који је страно физичко лице, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а које полаже стручни испит, односно посебни део стручног испита у складу са одредбама члана 6. ст. 7. и 8. овог правилника подноси следеће доказе:
1)                       копија путне исправе;
2)                       доказ о признавању стране високошколске исправе у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
3)                       доказ о упису у регистар надлежног тела, односно лиценцу или друго овлашћење издато од стране надлежног органа према прописима друге државе, уколико поседује;
4)                       потврду послодавца из става 2. тачка 5) овог члана о врсти послова на којима је Кандидат радио и стеченом стручном искуству, као и доказ о стручним резултатима (референц листу);
5)                       стручни рад из члана 10. овог правилника, односно пријаву за израду стручног рада под надзором испитивача ментора;
6)      потврда из члана 10. став 5. овог правилника.
Доказ из става 5. тач. 3) и 4) овог члана доставља се у овереном препису на српском језику.

Комисија за полагање стручног испита
Члан 12.
Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита коју образује министар надлежан за послове просторног планирања, урбанизма и грађевинарства (у даљем тексту: Министар), у складу са Законом.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана који имају заменике (у даљем тексту: Испитивачи), који се бирају са листе испитивача коју утврђује Министарство за одређену стручну, односно ужу стручну област.  
На предлог председника комисије из става 2. овог члана, за поједине делове испита могу се ангажовати испитивачи ван састава комисије.
О ангажовању испитивача из става 3. овог члана Министар доноси посебно решење.
Комисија из става 1. припрема, односно ажурира Програм из члана 7. овог правилника, за сваку стручну, односно ужу стручну област и доставља Министарству ради утврђивања, односно измене Програма.
Комисији, односно испитивачима припада накнада чија се висина утврђује Решењем о образовању Комисије за полагање стручног испита, које се доноси у складу са актом из члана 4. овог правилника.

Члан 13.
Кандидата који је приложио сву документацију прописану овим правилником, Комисија за полагање стручног испита обавештава о испуњености услова за полагање стручног испита и уколико је потребно, одређује му тему и рок за израду стручног рада, као и рок полагања стручног испита.

Оцењивање и полагање испита и издавање уверења о положеном стручном испиту
Члан 14.
Кандидат може приступити полагању посебног дела стручног испита ако је његов стручни рад позитивно оцењен од стране Испитивача.
Кандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део из сваког предмета посебно.
Коначан успех Кандидата на стручном испиту утврђује комисија из члана 12. овог правилника.
Успех Кандидата на стручном испиту оцењује се оценом положио или није положио.
Оценом није положио оцењује се Кандидат који није показао довољно знање из општег дела и у одбрани стручног рада, односно једног предмета из посебног дела испита или ако није показао довољан успех из два предмета посебног дела.
Поправни испит Кандидат може полагати у року који не може бити краћи од 30 дана од дана полагања стручног испита.
Ако Кандидат не положи поправни испит у два узастопна рока, упућује се на поновно полагање целог испита.

Члан 15.
Ако Кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит.

Члан 16.
Ако Кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио (самовољан прекид полагања неког дела испита и сл.).
Започето полагање стручног испита може се одложити ако је Кандидат, због болести или из других оправданих разлога, био спречен да настави полагање стручног испита.
Захтев за одлагање испита из става 2. овог члана са потребним доказима Кандидат подноси Комисији из члана 12. овог правилника.

Члан 17.
О полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме Кандидата; факултет који је завршио; назив привредног друштва или другог правног лица у коме је кандидат запослен; састав Комисије за полагање стручног испита и име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног испита; назив стручног рада; постављена питања; оцену из сваког предмета и коначан успех кандидата; закључак о одлагању или одустанку од испита, као и о упућивању на поправни испит.  
Записник потписују председник и чланови комисије из става 1. овог члана, односно испитивачи.

Члан 18.
На основу записника из члана 17. овог правилника, Кандидату који је положио стручни испит Министарство издаје уверење о положеном стручном испиту (у даљем тексту Уверење) за одговарајућу стручну, односно ужу стручну област.
Уверење из става 1. овог члана садржи:
1)      назив издаваоца уверења;
2)      пропис на основу кога се издаје уверење;
3)      име, презиме и место рођења кандидата;
4)      назив стручне, односно уже стручне области за коју се издаје уверење;
5)      регистарски број евиденције;
6)      датум издавања уверења;
7)      потпис председника Комисије и министра.

Евиденција лица која су положила стручни испит
Члан 19.
Евиденцију лица која су полагала стручни испит води струковна организација? из члана 4. овог правилника и по окончању испитног рока, са примерком уверења из члана 18. овог правилника, доставља је Министарству. ИЛИ:
По окончању испитног рока надлежна струковна организација из члана 4. овог правилника доставља Министарству евиденцију лица која су положила стручни испит.
Евиденција садржи податке о кандидату, и то: име и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту и датуму издавања уверења.

                                                                                                     III.                    УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Издавање лиценце
Члан 20.
Инжењеру, архитекти и просторном планеру Министарство издаје лиценцу за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова (у даљем тексту: Лиценца) за обављање стручних послова просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења објеката и извођења радова, у складу са Законом и прописима донетим на основу закона.
Лиценце из става 1. овог правилника издају се према описима врста лиценци садржаних  у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Лиценце које су издате према прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника у Прилогу 1 овог правилника, уписују се као стечена права у регистар из члана 36. овог правилника.

Општи услови
Члан 21.
Лиценца се издаје лицу које има стечено одговарајуће образовање, искуство за обављање стручних послова и које је положило стручни испит за одговарајућу стручну, односно ужу стручну област, односно стекло одговарајуће стручне квалификације и испунило друге услове у складу са Законом и овим правилником.

Услови за издавање лиценце за одговорног планера
Члан 22.
Лиценца за одговорног планера издаје се лицу које:
1)                        је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијском програму на коме се стичу знања, вештине и компетенције у ужој стручној области  просторно планирање;
2)                       има најмање пет година одговарајућег стручног искуства на изради докумената просторног планирања, односно на руковођењу, изради или сарадњи на изради најмање два документа просторног планирања;
3)                       је положило стручни испит за ужу стручну област просторног планирања.

Услови за издавање лиценце за одговорног урбанисту
Члан 23.
Лиценцу за одговорног урбанисту стиче лице које:
1)                        је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијском програму на коме се стичу знања, вештине и компетенције у стручној области архитектура, односно ужој стручној области урбанизам;
2)                       има најмање пет година одговарајућег стручног искуства на изради докумената урбанистичког планирања, односно на руковођењу, изради или сарадњи на изради најмање два документа урбанистичког планирања;
3)                       је положило стручни испит за ужу стручну област урбанистичког планирања.

Услови за издавање лиценце за одговорног пројектанта
Члан 24.
Лиценцу за одговорног пројектанта стиче лице које:
1)                       је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијским програмима на којима се стичу знања, вештине и компетенције у стручним, односно ужим стручним областима архитектуре, пејзажне архитектуре и инжењерстава из члана 9. овог правилника;
2)                       има најмање три године одговарајућег стручног искуства на изради техничке документације, односно на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два пројекта из одговарајуће стручне области;
3)                       добије препоруку најмање два лица са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта из одговарајуће стручне области;
4)                       је положило стручни испит за одговарајућу стручну област.
Знања, вештине и компетенције из става 1. тачка 1) овог правилника, који се стичу на студијским програмима за стручну област архитектура дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Услови за издавање лиценце за одговорног извођача радова
Члан 25.
Лиценцу за одговорног извођача радова стиче лице које је испунило услове из члана 24. став 1. тач. 1) и 4) овог правилника и има најмање три године стручног искуства на грађењу објеката, односно извођењу радова.
Лиценца за одговорног извођача радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности По+П+4+Пк чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, објеката са мање сложеним грађевинским конструкцијама (распона до 12 метара), локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може да се изда и лицу које је стекло одговарајуће високо образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, под условом да има најмање пет година стручног искуства на грађењу објеката, односно извођењу радова и положи стручни испит за одговарајућу стручну област.

Услови за издавање лиценце лицу које је које је страни држављанин, односно лицу које је стекло одговарајуће образовање у иностранству
Члан 26.
Лиценца из члана 20. овог правилника издаје се лицу лицу које је страни држављанин, односно лицу које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме није издата лиценца или друго овлашћење од стране надлежног органа према прописима друге државе, уколико је испунило услове из чл. 22.-25. у складу са Законом и овим правилником.
Лиценца из члана 20. овог правилника издаје се лицу које је страни држављанин, односно лицу које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме је издата лиценца или друго овлашћење од стране надлежног органа према прописима друге државе, уколико је испунило услове из чл. 22.-25. у складу са Законом и овим правилником, односно положило стручни испит у складу са чланом 6. став 7. овог правилника.
Лицу из става 2. овог члана издаје се одговарајућа лиценца на период од годину дана.

                                                                                                     IV.                    ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Захтев за издавање лиценце
Члан 27.
Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству.
Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:
1)      име и презиме;
2)      име једног од родитеља;
3)      држава, место и датум рођења;
4)      адреса пребивалишта, односно боравишта и адресу стана;
5)                       назив лиценце у складу са Прилогом 1 овог правилника.
Уз захтев за издавање лиценце прилаже се:
1)      фотокопија личне карте,
2)                       фотокопија путне исправе и пријава боравишта у складу са законом који уређује кретање и боравак странаца;
3)                       оверену фотокопију високошколске исправе  о завршеним академским, односно струковним студијама из члана 3. став 1. овог правилника, односно исправе о завршеном средњем образовању из члана 3. став 2. овог правилника (дипломе);
4)                       додатке дипломама који се издају у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
5)                       доказ о признавању стране високошколске исправе у складу са законом којим се уређује област високог образовања за лица из члана 26. овог правилника.
6)                       копија уверења о положеном стручном испиту;
7)                       доказ о стручном искуству (фотокопија радне књижице, односно потврда привредног друштва или предузетника о стеченом стручном искуству на одговарајућим пословима);
8)                       доказ о стручним резултатима (референц листу) са потврдом о учешћу у изради планског документа или урбанистичко-техничког документа, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење или елабората и студије, којима се доказује да је лице учествовало у њиховој изради;
9)                       препорука најмање два лица којима је издата одговарајућа лиценца или препорука надлежне струковне организације, односно матичне секције струковне организације;
1)                       Препорука из става 1. тачка 9) овог члана прилаже се уз захтев за издавање лиценце за одговорног пројектанта.
На захтев Министарства подноси се на увид и друга документација којом се потврђује испуњеност услова из чл. 23-25. овог правилника, а у вези са ст. 2. и 3. овог члана.

Утврђивање испуњености услова за издавање лиценце
Члан 28.
Комисија за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценце образује се решењем министра за одређену стручну, односно ужу стручну област у складу са Законом и прописима донетим на основу закона.
Број чланова, начин рада, састав и друга питања од значаја за рад комисије из става 1. овог члана ближе се утврђују актом о образовању комисије у складу са прописом донетим на основу Закона.
Комисија из става 1. овог члана заседа најмање једном месечно, а по потреби и више пута, у зависности од броја поднетих захтева у току једног месеца, осим у случају да током месеца није поднет ни један захтев за издавање лиценце за одређену стручну, односно ужу стручну област.
У поступку оцене испуњености услова за издавање лиценце, у складу са Законом и овим правилником, комисија из става 1. овог члана утврђује:
2)      да ли је подносилац захтева држављанин Републике Србије;
3)                       да ли подносилац захтева има пребивалиште на територији Републике Србије, односно боравиште у складу са законом који уређује кретање и боравак странаца;
4)                       да ли је подносилац захтева стекао одговарајућу врсту и ниво образовања на академским, односно струковним студијама у складу са Законом и овим правилником;
5)                       да ли подносилац захтева испуњава услове о одговарајућој врсти и нивоу образовања у складу са доказом о признавању стране високошколске исправе уколико је подносилац лице из члана 26. овог правилника;
6)                       да ли је подносилац захтева положио стручни, односно посебни део стручног испита из одговарајуће стручне области, односно уже стручне области за коју се издаје лиценца, односно да ли је испунио услов за вршење одређених послова у складу са законом и правилником;
7)                       да ли подносилац има стручне резултате на одговарајућим пословима за које се издаје лиценца, у складу са Законом и овим правилником;
8)                       да ли подносилац захтева има потребно стручно искуство из стручне, односно уже стручне области за коју се издаје лиценца.
9)                       да ли подносилац захтева има најмање две одговарајуће препоруке од лица којима је издата лиценца из одговарајуће стручне области или од Коморе;

Издавање лиценце
Члан 29.
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА – проверити
Лиценца из члана 20. овог правилника се издаје решењем о испуњености услова за обављање одређених послова у складу са Законом и овим правилником и представља основ за упис у регистар из члана 36. овог правилника. ПРЕБАЧЕНО ИЗ ЧЛ. 20
Решење о испуњености услова за издавање одговарајуће лиценце доноси Министар у року од 30 дана од дана подношења потпуног захтева.
Овде недостаје комплетно део о решењеу, њ. правном дејству и упису у регистар. Тек када лице буде уписано у регистар-може му се издати лиценца у форми коју прописује Министар.ОВО ЈЕ САДА У СТАВУ 1. ОВОГ ЧЛАНА И У СТАВУ 1. ЧЛАНА 30.

Изглед и садржај лиценце
Члан 30.
Лицу које је уписано у регистар из члана 36. овог правилника, а на основу правоснажног решења из члана 29. овог правилника, на лични захтев може бити издата лиценца у форми прописаној овим правилником (свечана форма лиценце).
Лиценца у форми из става 1. овог члана издаје се на обрасцу формата А4, величине 210 x 297 мм.
У горњем делу на средини обрасца се налази грб Републике Србије и назив Министарства.
На лиценци се уписују следећи подаци о лиценцираном лицу:
1)                       име и презиме;
2)                       стручно звање;
3)                       лични идентификациони број (ЛИБ);
4)                       врста, односно назив лиценце;
5)                       број лиценце;
6)                       датум и место издавања лиценце;
7)                       печат Министарства и потпис Министра.
Израду дупликата лиценце и печата искључиво врши Министарство на основу поднетог захтева.
Лице из става 1. овог члана може да изради печат у форми прописаној овим правилником, о сопственом трошку.
Печат је хексагоналног (шестоугаоног) облика, пречника описаног круга 3,90 цм.
У средини печата, у оквиру централног круга пречника 2,40 цм исписује се име, средње слово и презиме лица из става 1. овог члана, а испод имена и презимена исписује се стручно звање и број лиценце.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом.
Печат се израђује од гуме, метала или другог одговарајућег материјала и оставља отисак плаве боје.

Продужење лиценце
Члан 31.
Испуњеност услова за продужење лиценце из члана 20. овог правилника  проверава Министарство на сваких пет година од дана издавања лиценце, у складу са Законом.
Издата лиценца остаје да важи, осим у случају када у поступку провере из става 1. овог члана, комисија за утврђивање услова за издавање и одузимање лиценци утврди да не постоје услови за продужење лиценце у складу са Законом и овим правилником.
У случају када комисија из става 2. овог члана утврди да не постоје услови за продужење лиценце, Министар доноси решење којим се та чињеница утврђује и спроводи у регистру из члана 37. овог правилника.


                                                                                                     V.                    ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Разлози за одузимање лиценце
Члан 32.
На предлог комисије за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценци, издата лиценца ће се одузети, односно суспендовати на одређено време решењем Министарства, услед несавесног и незаконитог обављања послова, и то:
1)                       када се накнадном провером утврди да је лиценца издата на основу нетачних и неистинитих података;
2)                       уколико лице, коме је издата лиценца, буде осуђено на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци за кривично дело против службене дужности или из користољубља, или за дело учињено обављањем послова за које му је издата лиценца;
3)                       када је лицу, коме је издата лиценца, изречена мера безбедности забране вршења одређених послова за које му је издата лиценца;
4)                       када се утврди да лице, у вршењу послова за које му је издата лиценца, поступа на противправан, неморалан и недостојан начин (корупција, фалсификат и сл.).
5)                       ако се утврди да лице коме је издата лиценца у складу са Законом и овим правилником, запослено код државног органа, односно органа локалне самопуправе, јавног предузећа, односно друге организације која је оснивана актом Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за вршење послова просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, изградње објеката и извођења радова, обавља стручне послове за које му је издата лиценца изван тог органа, односно организације.
6)                        ако се утврди да је лице коме је издата лиценца у складу са Законом и овим правилником функционер, и да обавља стручне послове противно одредбама закона који уређује спречавање сукоба интереса.

Члан 33.
На предлог комисије за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценци, издата лиценца ће се одузети, односно суспендовати на одређено време решењем Министарства, у случају повреде професионалних стандарда и норматива, односно професионалне одговорности услед нестручног обављања послова, и то када се утврди да је лице коме је издата лиценца за послове из одређене стручне, односно уже стручне области:
1)                       руководило, односно израдило просторни план, урбанистички план или урбанистичко-техничку документацију супротно закону и општим планским документима, односно планским докуменитима ширег подучја и плану детаљне регулације;
2)                       руководило, односно израдило пројекат за грађевинску дозволу супротно просторном или урбанистичком плану, односно урбанистичком пројекту, као и закону и прописима донетим на основу закона;
3)                       руководило, односно израдило пројекат за грађевинску дозволу супротно локацијским условима;
4)                       руководило, односно израдило пројекат за извођење супротно грађевинској дозволи;
5)                       руководило, односно израдило идејни или пројекат за грађевинску дозволу, односно потписало извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу и потврдило исправност пројекта за грађевинску дозволу на самом пројекту, односно потписало извештај о извршеној стручној контроли генералног или идејног пројекта, супротно закону и прописима донетим на основу закона, техничким стандардима и нормативима;
6)                       руководи грађењем објекта, гради објекат без грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова (за објекте из члана 145. Закона) пријаве почетка извођења радова, односно пројекта за извођење на основу кога се изводе радови на грађењу објекта;
7)                       руководи грађењем објекта, односно гради објекат супротно пројекту за извођење, нарочито у погледу испуњавања основних захтева за објекат, габарита објекта и организације простора  или техничке сигурности објекта;
8)                       у вршењу стручног надзора поступа супротно Закону и прописима донетим на основу закона;
9)                       не води грађевински дневник или да није обезбедило књигу инспекције;
10)                        није применило важеће прописе и услове којима се обезбеђује заштита животне средине, заштита живота и здравља људи, заштита од пожара као и заштита природе и културно-историјских добара;
11)                        потписало стручно мишљење које није засновано на доказима и правилима струке, односно које је супротно закону и прописима донетим на основу закона;
12)                        као одговорно лице обављало послове за које не поседује лиценцу, а за чије обављање је прописана лиценца;
13)                        обављало послове из друге стручне области за коју је прописана друга лиценца;
14)                        је нетачно или супротно закону пренело на терен податке из урбанистичких и других планова и пројеката;
15)                        учествовало у вршењу техничког прегледа, поступајући супротно закону, односно прописима донетим на основу закона.

Члан 34.
Издата лиценца може се одузети, односно суспендовати трајно, или на период од шест месеци до пет година.
Решење о одузимању, односно суспендовању лиценце доноси Министарство на основу одлуке комисије за утврђивање услова којом се изриче мера услед несавесног и незаконитог обављања послова или повреде професионалних стандарда и норматива из чл. 32 и 33. овог правилника.
Решење из става 2. овог члана, поред података прописаних законом, садржи и констатацију да лице коме је одузета лиценца по истеку утврђеног рока може поднети захтев за издавање нове лиценце под условима и у поступку прописаним овим правилником.

Члан 35.
Свако заинтересовано лице може поднети образложену иницијативу за покретање поступка за одузимање лиценце.
Решење из члана 34. овог правилника доноси се у року од 30 дана од дана доношења коначне одлуке о одузимању лиценце.


                                               VI.               РЕГИСТAР ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА
Регистaр лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера
Члан 36.
Регистaр лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера (у даљем тексту: Регистар) води Министарство.
Регистaр јесте електронска база података са јавном евиденцијом у којој су садржани подаци о свим инжењерима, архитектама и просторним планерима који су стекли одговарајућу лиценцу у складу Законом и прописима донетим на основу Закона.
Регистар чине:
1)      подрегистар лиценцираних инжењера;
2)      подрегистар лиценцираних архитеката и
3)      подрегистар лиценцираних просторних планера.
Подрегистри из става 3. овог члана садрже секције одговарајућих струка са припадајућим описом стручних послова.
Подрегистар лиценцираних инжењера садржи секције лиценцираних инжењера грађевинарства, лиценцираних инжењера електротехнике, лиценцираних инжењера машинства и лиценцираних инжењера осталих техничких струка (инжењера технологије инжењера металургије, инжењера геологије, инжењера геодезије, инжењера саобраћаја, инжењера заштите животне средине, инжењера пољопривреде, инжењера шумарства и инжењера грађевинског менаџмента, инжењера производног менаџмента).
Секције лиценцираних инжењера грађевинарства, лиценцираних инжењера електротехнике, лиценцираних инжењера машинства и лиценцираних инжењера осталих тхничких струка садрже и подсекције у које се уписују лица која су стекла лиценцу у складу са чланом 25. став 2. овог правилника.
Подрегистар лиценцираних архитеката чине секције лиценцираних архитеката, лиценцираних архитеката урбаниста и лиценцираних пејзажних архитеката.
Секција лиценцираних архитеката садрже и подсекције у које се уписују лица која су стекла лиценцу у складу са чланом 25. став 2. овог правилника.
Подрегистар лиценцираних просторних планера чини секција лиценцираних просторних планера.
Лица са лиценцом се уписују у Регистар азбучним редом, према првом слову презимена.
У Регистру се врши упис, промена и брисање података о лиценцираним инжењерима, архитектама и просторним планерима у складу са Законом и прописима донетим на основу њега.
Подаци, односно чињенице садржане у Регистру су од значаја за правни промет.

                                                                                                                              VII.               САДРЖИНА РЕГИСТРА
Садржина Регистра
Члан 37.
Регистар садржи следеће податке о инжењерима, архитектама и просторним планерима:
1)                       идентификационе податке: име, средње слово и презиме и јединствени матични број грађана, односно други лични идентификациони број ако је лиценцирано лице страни држављанин;
2)                       држава, место и датум рођења;
3)                       држављанство;
4)                       податак о стеченом образовању, односно стручном звању;
5)                       податак о пребивалишту, односно боравишту;
6)                       број лиценце и податке о врсти лиценце, односно лиценцама које лице поседује, са описом стручних послова за које је издата лиценца, као и статусом лиценце (активан статус или статус мировања);
7)                       податке о положеном стручном испиту (стручна, одсносно ужа стручна област, датум полагања и број уверења о положеном стручном испиту);
8)                       податке о признавању стручне квалификације за лица која су стекла квалификацију у иностранству;
9)                       датум издавања, односно одузимања лиценце;
10)                         податак о важењу лиценце (провера лиценце – одузимање лиценце);
11)                        податке о покренутим поступцима за утврђивање професионалне одговорности и разлоге за одузимање лиценце;
12)                        податке о привредном друштву, односно правном лицу или предузетнику код кога је лиценцирано лице запослено, односно радно ангажовано и то: пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ;
13)                        податке о закљученом осигурању од професионалне одговорности;
14)                        контакт податке (број телефона и адреса електронске поште).
          За тачност података из става 1. тач. 1) – 5), 8), 12), 13) и 14) овог члана одговара лице коме је издата лиценца.
Лични подаци садржани у Регистру могу се прикупљати и обрађивати само у сврху обављања јавних овлашћења у складу са Законом.

                  VIII.               НАЧИН И ПОСТУПАК УПИСА, ИЗМЕНЕ И БРИСАЊА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ
Упис у регистар
Члан 38.
Лице које је испунило услове у складу са Законом, уписује се у Регистар, односно у одговарајући подрегистар лиценцираних инжењера, лиценцираних архитеката и лиценцираних просторних планера по службеној дужности, чиме стиче право на обављање стручних послова утврђених Законом и прописима донетим на основу закона.

Упис у подрегистар лиценцираних инжењера
Члан 39.
У секцију лиценцираних инжењера грађевинарства уписују се лиценцирани инжењери грађевинарства за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката грађевинских конструкција, хидротехничких инсталација и других грађевинских пројеката, као и за обављање стручних послова руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, за зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
У секцију лиценцираних инжењера електротехнике уписују се лиценцирани инжењери електротехнике за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката електроенергетских инсталација, телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и за обављање стручних послова руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, у зградама свих категорија и инжењерским објектима у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
У секцију лиценцираних инжењера машинства уписују се лиценцирани инжењери машинства за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката машинских инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и за обављање стручних послова руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, у зградама свих категорија и инжењерским објектима у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
 У секцију лиценцираних инжењера осталих техничких струка уписују се:
1)                       лиценцирани инжењер саобраћаја за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације, као и за обављање стручних послова руковођења извођењем радова на регулисању и управљању саобраћаја и саобраћајној сигнализацији за све врсте путева и уличних мрежа, вршења стручног надзора, као и техничког прегледа;
2)                       лиценцирани инжењер геодезије за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката геодетских мерења и обележавања, као и за обављање стручних послова руковођења извођења геодетских радова, за земљиште и зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
3)                  лиценцирани инжењер технологије за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката технологије и технолошких процеса, постројења и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и за обављање стручних послова руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова и вршењу стручног надзора у току грађења, у зградама и инжењерским објектима у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
4)                       лиценцирани инжењер геологије за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката геотехничких конструкција, геотехнологије ископа и облога подземних објеката, а за зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
5)                       лиценцирани инжењер заштите животне средине за обављање стручних послова руковођења и израде студија и елабората из стручне области инжењерске заштите животне средине, за потребе израде пројеката за инжењерске објекте и зграде свих категорија изузев незахтевних објеката у складу са правилником којим се уређује класификација објеката, односно руковођења и израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и мера за заштиту животне средине из стручне области инжењерства заштите животне средине;
6)                       лиценцирани инжењер пољопривреде за обављање стручних послова руковођења и израде студија и елабората из стручне области инжењерске пољопривреде, за потребе израде пројеката за инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
7)                       лиценцирани инжењер шумарства за обављање стручних послова на руковођењу и изради пројеката шумарства за шумске путеве, односно за обављање стручних послова на руковођењу и изради студија и елабората из стручне области инжењерског шумарства, а за потребе израде пројеката за инжењерске објекте у сврху шумарства у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.

Упис у подрегистар лиценцираних архитеката
Члан 40.
У секцију лиценцираних архитеката уписују се лиценциране архитекте за обављање стручних послова руковођења и израде, односно послова техничке контроле пројеката архитектуре, изграђене околине и спољног уређења, као и за обављање стручних послова руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, за зграде и инжењерске објекате у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
У секцију лиценцираних архитеката урбаниста уписују се лиценциране архитекте урбанисте за обављање стручних послова руковођења и израде свих урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената, просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима.
У секцију лиценцираних пејзажних архитеката уписују се лиценцирани пејзажни архитекти за обављање стручних послова руковођења и израде, односно послова техничке контроле пројеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, изграђене околине и спољног уређења, као и обављање стручних послова руковођења извођењем радова спољног, односно пејзажно-архитектонског уређења слободних простора, за зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације, стручног надзора на изградњи објеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, као и техничког прегледа.

Упис у подрегистар лиценцираних просторних планера
Члан 41.
У секцију лиценцираних просторних планера уписују се лиценцирани просторни планери за обављање стручних послова руковођења и израде свих просторних планова и докумената за спровођење просторних планова, изузев просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима, као и руковођења и израде генералног урбанистичког плана.

Рок за упис у Регистар
Члан 42.
Упис у Регистар се врши по правоснажности решења из члана 29. овог правилника.

Измене података у Регистру
Члан 43.
У случају промене података на основу којих је донето решење о издавању лиценце, односно издата свечана форма лиценце, промена података у Регистру врши се по доношењу акта којим се потврђује промена података, по службеној дужности.
У случају промене, односно допуне других података садржаних у Регистру подноси се захтев за ажурирање података у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. Промена података у Регистру се врши у року од 5 дана од дана пријема захтева за ажурирање података.

Статус професионалног мировања
Члан 44.
Уколико лице које је уписано у Регистар не обавља стручне послове на основу лиценце која му је издата, у Регистар се за то лице и за одређену лиценцу које то лице поседује, уписује статус професионалног мировања.
Статус професионалног мировања уписује се и лицу које је уписано у регистар за обављање стручних послова руковођења и израде техничке документације и вршења техничке контроле, у случају када је лице запослено или радно ангажовано у органу државне управе или локалне самоуправе, привредном друштву, другом правном лицу или предузетничкој радњи која је овлашћена да утврди неки од услова на основу кога се израђује техничка документација, као и лице које врши надзор над применом одредаба овог закона и лице које је функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса.

Брисање из Регистра
Члан 45.
Лице са лиценцом одговорног планера, одговорног урбанисте, одговорног пројектанта или одговорног извођача брише се из Регистра услед:
1)                       смрти;
2)                       на лични захтев;
3)                       неиспуњења услова за продужење лиценце у складу са Законом и овим правилником;
4)                       одузимања, односно привременог суспендовања лиценце у складу са чланом 32. и 33. овог правилника.
Брисањем из Регистра престаје да важи право на обављање стручних послова утврђених Законом у складу са одговарајућом лиценцом.
Брисање из Регистра врши се по утврђивању услова за брисање лица са лиценцом, односно по правоснажности решења из члана 34. став 2. овог правилника, по службеној дужности.

Поновни упис у Регистар
Члан 46.
                        Лице које је избрисано из Регистра, може се поново уписати у Регистар, уколико испуни захтеве прописане Законом и овим правилником.

Коришћење података из регистара и евиденција у електронском облику
Члан 47.
Подаци који се воде у другим регистрима и евиденцијама државних органа преузимају се у електронском облику у складу са законом којим се уређује електронска управа.

                                                                                            IX.               ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА
Јавност података
Члан 48.
Јавно доступни подаци из Регистра су:
1)                       име, средње слово и презиме лиценцираног инжењера, архитекте или просторног планера;
2)                       податак о стеченом образовању, односно стручном звању;
3)                       податке о врсти лиценце, односно лиценци које лице поседује, са описом стручних послова за које је издата лиценца;
4)                       број лиценце и датум издавања лиценце;
5)                       податке о привредном друштву, односно правном лицу или предузетнику код кога је лиценцирано лице запослено, односно радно ангажовано и то: пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ тог лица, као и податке о закљученом осигурању од професионалне одговорности;
6)                       податке о покренутим поступцима за утврђивање професионалне одговорности и разлозима за одузимање лиценце;
7)                       контакт подаци (број телефона и адреса електронске поште).
Приступ подацима из Регистра обезбеђује се на званичној интернет страници Министарства.
Подаци који се објављују сматрају се јавним, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

                                                                                                              X.                    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕ ОДРЕДБЕ
Прелазне одредбе
Члан 49.
Започети поступци за издавање и одузимање лиценце завршиће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника.
          Проверу усклађености лиценци са Законом и овим правилником које су издате за одговорног планера, урбанисту, пројектанта и извођача радова, по прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника, извршиће Министарство кроз проверу услова за продужење лиценце у вези са чланом 31. овог правилника, у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
          Лица којима је издата лиценца у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника доставиће податке из члана 37. став 1. тач. 12) – 14), односно захтев за упис статуса мировања у складу са чланом 44. овог правилника, ради ажурирања података, односно професионалног статуса у Регистру, у року од 90 дана од ступања на снагу овог правилника.
           
Стечена права
Члан 50.
          Лиценце издате према прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника имају правно дејство само у делу који се тиче обављања послова из стручне, односно уже стручне области у којој је лице стекло одговарајуће образовање и положило стручни испит из те стручне, односно уже стручне области, осим у случају када је лице из члана 39. ст. 1 – 3 и 5. тач. 1) и 2) овог правилника положило стручни испит за ужу сручну област просторног или урбанистичког планирања.  
          Лицу које је уписано у одређену секцију одговарајућег подрегистра, поред лиценце за обављање стручних послова у оквиру те секције, уписују се и додатне лиценце које је лице стекло за обављање стручних послова из других стручних, односно ужих стручних области, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника. (СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

Престанак важења прописа
Члан 51.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
1)                       Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера (Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 27/15 и 92/15);
2)                       Правилник о садржини и начину објављивања података регистра инжењера Инжењерске коморе Србије (Службени гласник Републике Србијеˮ, број 35/2015);

Ступање на снагу
Члан 52.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.


Број:
У Београду, датум
      МИНИСТАР,
Проф. др Зорана З. Михајловић
ПРИЛОГ 1

Просторно и урбанистичко планирање и израда техничке документације
Стручна, односно ужа стручна област
Врста лиценци
Шифра лиценце
Назив лиценце
Опис стручних послова
Просторно планирање
ПП-01-1
Одговорни планер
руковођење и израда свих просторних планова и докумената за спровођење просторних планова, изузев просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима, као и руковођење и израда генералног урбанистичког плана 100
Урбанизам
УП-02-1
Одговорни урбаниста
руковођење и израда свих урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената, просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима 200, 201, 202, 203
Архитектура
АП-03-1
Одговорни пројектант архитектуре
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката архитектуре, изграђене околине и спољног уређења, за зграде свих категорија и инжењерске објекате 300
Грађевинско инжењерство
ГП-04-1
Одговорни пројектант грађевинских конструкција, хидротехничких објеката и инсталација
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката грађевинских конструкција, хидротехничких објеката и инсталација и других грађевинских пројеката за зграде свих категорија и инжењерске објекте 310, 311, 312, 313, 314
ГП-04-2
Одговорни пројектант саобраћајних и других инфраструктурних објеката
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката саобраћајних и других инфраструктурних објеката 315, 316, 318
ГП-04-3
Одговорни пројектант конструкција за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката конструкција и других грађевинских пројеката за незахтевне и мање захтевне објекте 317, 301, 302
Електротехничко инжењерство
ЕП-05-1
Одговорни пројектант електроенергетских инсталација и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката електроенергетских инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, у зградама свих категорија и инжењерским објектима, разводних постројења и преноса електричне енергије 350,351
ЕП-05-2
Одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, у зградама свих категорија и инжењерским објектима 353
ЕП-05-3
Одговорни пројектант електромоторних погона и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 352
Машинско инжењерство
МП-06-1
Одговорни пројектант машинских инсталација и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката машинских инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике 330, 332
МП-06-2
Одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и машинских конструкција
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката транспортних средстава, складишта и машинских конструкција, технологије и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 333
МП-06-3
Одговорни пројектант машинских постројења
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката управљања машинских постројења – аутоматика, мерења и управљања, и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 336
Технолошко инжењерство
ТП-07-1
Одговорни пројектант технолошког и металуршког инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката технологије, технолошких и металуршких процеса и постројења и опреме која утиче на основне захтеве за објекат,  а зграде и инжењерске објекте 371, 385
Геодетско инжењерство
ГеП-08-1
Одговорни пројектант геодетског инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката геодетских мерења и обележавања земљишта, као и зграда свих категорија и инжењерских објеката
372
Саобраћајно инжењерство
СП-09-1
Одговорни пројектант саобраћајног инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за све врсте путева и уличних мрежа 370, 365, 366, 367, 368, 369
Геолошко инжењерство
ГТ-10-1
Одговорни пројектант геолошког инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката инжењерско-геолошких и геотехничких истраживања
391, 392, 393, 491,492,493
Пејзажна архитектура
ПаП-11-1
Одговорни пројектант пејзажне архитекуре и хортикултуре
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, изграђене околине и спољног уређења, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 373


Грађење објеката, односно извођење радова, вршење стручни надзора и технички преглед објеката
Стручна, односно ужа стручна област
Врста лиценци
Шифра лиценце
Назив лиценце
Опис стручних послова
Архитектура
АИ-03-1
Одговорни извођач радова грађевинских и грађевинско-занатских радова
руковођење грађењем зграда свих категорија, односно извођењем радова, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 400, 401
Грађевинско инжењерство
ГИ-04-1
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова
руковођење грађењем зграда свих категорија и инжењерских објеката, односно извођењем радова  грађевинских конструкција, инсталација и грађевинско-занатских радова, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 410, 411, 412, 413, 414
ГИ-04-2
Одговорни извођач радова саобраћајне инфраструктуре
руковођење грађењем, односно извођењем радова на саобраћајним и другим инфраструктурним објектима, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 415, 418
ГИ-04-3
Одговорни извођач радова грађевинских и грађевинско-занатских радова на незахтевним и мање захтевним објектима
руковођење грађењем, односно извођењем радова грађевинских контрукција и осталих грађевинских радова на незахтевним и мање захтевним објектима, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 419, 700, 712, 800
Електротехничко инжењерство
ЕИ-05-1
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација
руковођење извођењем радова електроенергетских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, разводних постројења и преноса електричне енергије, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 450, 451
ЕИ-05-2
Одговорни извођач радова телекомуникационих и сигналних инсталација
руковођење извођењем радова телекомуникационих и сигналних инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед  453
ЕИ-05-3
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење извођењем радова електроенергетских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за незахтевне и мање захтевне објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 750, 753, 850, 853
Машинско инжењерство
МИ-06-1
Одговорни извођач радова машинских инсталација 
руковођење извођењем радова машинских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току  извођења, као и технички преглед 430, 432
МИ-06-2
Одговорни извођач радова машинских конструкција и технологија
руковођење извођењем радова машинских конструкција и технологија, транспортних средстава и складишта и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте  вршење стручног надзора у току  извођења, као и технички преглед  434
МИ-06-3
Одговорни извођач радова управљања електромоторним погонима и машинским постројењима
руковођење извођењем радова управљања електромоторним погонима и машинским постројењима– аутоматика, мерење и управљање, уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед  436
МИ-06-4
Одговорни извођач радова машинских инсталација за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење извођењем радова управљања машинских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за незахтевне и мање захтевне објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 730, 830
Технолошко инжењерство
ТИ-07-1
Одговорни извођач радова технолошког и металуршког инжењерства
руковођење извођењем радова технологија  и технолошких и металуршких процеса и постројења и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед  475, 485
Геодетско инжењерство
ГеП-08-1
Одговорни извођач радова геодетског инжењерства
руковођење извођењем геодетских радова  за  земљиште и зграде свих категорија и инжењерске објекте 471
ГеП-08-2
Одговорни извођач радова геодетског инжењерства за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење извођењем геодетских радова за  земљиште и незахтевне и мање захтевне објекте 771, 871
Саобраћајно инжењерство
СИ-09-1
Одговорни извођач радова саобраћаја и саобраћајне сигнализације
руковођење извођењем радова  регулисања и управљања саобраћајем и саобраћајне сигнализације за све врсте путева и уличне мреже, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 470, 468, 469
СИ-09-2
Одговорни извођач радова саобраћаја у друмском и градском саобраћају
руковођење извођењем радова регулисања и управљања саобраћајем и саобраћајне сигнализације, за градске путне и уличне мреже и стационарног саобраћаја, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 770, 870
Геолошко инжењерство
ГТИ-10-1
Одговорни извођач радова геолошког инжењерства
руковођење  извођењем инжењерско-геолошких и геотехничких радова, вршење стручног надзора, као и технички преглед  491, 492, 493
Пејзажна архитектура
ПаИ-11-1
Одговорни извођач радова пејзажно-архитектонског уређења
руковођење извођењем радова спољног, односно пејзажно-архитектонског уређења слободних простора, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора на изградњи објеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, као и технички преглед  474


ПРИЛОГ 2

Знања, вештине и компетенције који се стичу на студијским програмима за стручну област архитектуре обухватају:
1)                       способност архитектонског пројектовања које испуњава естетске и техничке захтеве;
2)                       одговарајуће познавање историје и теорија архитектуре, и сродних уметности, технологија и друштвених наука;
3)                       познавање лепих уметности које утичу на квалитет архитектонског пројектовања;
4)                       одговарајуће познавање урбанистичког пројектовања, планирања и вештина потребних у процесу планирања;
5)                       разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, и разумевање потребе да се грађевине и простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;
6)                       разумевање професије архитекте и улоге коју он има у друштву, посебно у изради идејних решења којима се уважавају друштвени фактори;
7)                       разумевање метода истраживања и припреме идејних решења за пројекта;
8)                       разумевање структурних, архитектонских и грађевинских проблема у пројектовању грађевина;
9)                       одговарајуће познавање физичких проблема и технологија те функција зграда како би њихова унутрашњост пружала удобност и заштиту од климатских утицаја у оквиру одрживог развоја;
10)                        потребне вештине пројектовања које омогућавају испуњавање захтева корисника у оквиру граница одређених трошковним факторима и грађевинским прописима;
11)                        одговарајуће познавање делатности, организације, прописа и поступака који су укључени у превођење пројектних решења у објекте и интегралних планова у систем просторног планирања.