субота, 18. јун 2016.

Реакција Удружења струковних специјалиста Србије на објављени предлог НОКС-аПоштовани,


Обраћамо се представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Националном савету за високо образовање, Комисији/телу за израду НОКС-а, Конференцији академија струковних студија Србије и свим акредитованим високим школама струковних студија у Републици Србији.

Овом приликом, као Удружење струковних специјалиста Србије, чији су представници раније присуствовали састанцима са представницима Министарства просвете и других тела, улажемо протест на предлог/нацрт Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту НОКС), како би заштитили интересе и стечена права струковних специјалиста, као и закона ове земље.

Удружење струковних специјалиста Србије, до сада је учествовало у многим  јавним расправама  из којих су и путем званичних састанака, произашли нови предлози неколико аката који су тек након реакција, усаглашени са многим законима Републике Србије (Закон о високом образовању, Закон о полицији, Закон о планирању и изградњи, Каталози занимања, Систематизација ЕПС-а, итд.).

У предлогу НОКС-а који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пре неколико дана и то док су Влада и само министарство у техничком мандату, приметили смо   нелогичности које не прате постојећа законска решења у Републици Србији, као и формиране Каталоге занимања.

Превасходно нас је непријатно изненадила употреба/поновно враћање старог степеновања по коме су поједини послодавци до сада крајње неуспешно уподовљавали нове студијске програме, што је резултирало општем хаосу на тржишту рада, бројним нелогичностима у многим систематизацијама. Творци НОКС-а, уместо да објављеним предлогом испуне ту потребу уређивања стања на тржишту рада и степеновању диплома, допринели су отварању нових проблема. Анализирајући објављени предлог НОКС-а у домену степеновања високог образовања, приметили смо да је главни норматив за сврставање диплома у поједине степене, пре свега био број ЕСП бодова стечених током студија. Сматрамо да су бодови погрешно мерило при будућем степеновању, из разлога што су бодови уведени и постоје само због потребе наставка студија у земљи и иностранству од увођења Болоњског система 2005. године. Као држава, дошли смо до апсурдне ситуације, да скоро десет година од почетка реформе високог школства и увођења Болоњског система, још увек нисмо на адекватан начин решили степеновање студија и сврставање диплома. На шеми испод се може јасније видети, на који начин је степеновање предложено у нацрту.


НОКС НИВО                                    РАЗВРСТАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА
                              АКТУЕЛНИХ                                               

       6.1  -Основне струковне студије (ОСС 180 ЕСПБ)            
               -Основне академске студије (ОАС 180 ЕСПБ)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                     
6.                                                                                                         


      6.2  -Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)           
             -Специјалистичке струковне студије (ССС,           
             180+60 ЕСПБ)                                                                         7.1  -Интегрисане мастер академске студије (ИМАС    
               , макс. 360 ЕСПБ)                                                          
7.          -Мастер академске студије (МАС, 180+120 или       
              240+60 ЕСПБ)
              -Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)


     7.2    -Специјалистичке академске студије (САС, 60
                 ЕСПБ)На приказаном се може видети да су у подстепену 6.2 заједно сврстане основне академске и струковне специјалистичке студије, а у подстепену 7.1 остале студије другог степена високог образовања (према Закону о високом образовању, члан 25.). Овде је начињена грешка, јер према Закону о високом образовању и у пракси, струковне специјалистичке студије нису основне студије, већ су постдипломске, односно, уписују се након завршетка основних студија. Према томе, закон овде није испоштован. То се боље може видети испод.

ЗАКОН
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014)

III  СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Врсте и нивои студија
Члан 25.

Студије првог степена су:

1) основне академске студије;
2) основне струковне студије.
  

Студије другог степена су:

1) мастер академске студије;
2) мастер струковне студије;
3) специјалистичке академске студије;
4) специјалистичке струковне студије.

Студије трећег степена су докторске академске студије


            Према члану овог закона, специјалистичке струковне студије никако не могу бити степеноване ниже од осталих студија другог степена високог образовања, јер су вредноване исто.
Оно што се може приметити у члану 25. јесте другачије степеновање високог образовања у Р. Србији. Према овом степеновању, штампане су и издаване дипломе након 2005. године, па се намеће питање, како ће неко моћи да разврста све дипломе другог степена у нове степене према нацрту НОКС-а? У пракси ће сигурно бити тешкоћа због ове неусаглашености, јер су нас досадашњи бројни примери уверили у то. Потребно је избећи проблеме, а не стварати погодно тло за појавњивање нових и продубљивање постојећих.

С обзиром да се већ неко време из Министарства просвете најављује промена Закона о високом образовању, претпостављамо да ће доћи можда до промена тог актуелног степеновања високог образовања. Уколико до тога дође, то неће решити проблеме, јер студенти који су већ стекли дипломе специјалисте струковних студија и на чијим дипломама пише да су завршили студије другог степена, задржавају право рангирања и вредновање дипломе по прописима који су важили у тренутку стицања исте. Према томе, већ свршени струковни специјалисти поседују други степен студија високог образовања, као што су то и студенти мастер академских студија. Овде ће доћи до проблема, уколико се усвоји објављен предлог НОКС-а. Као решење за студенте струковних специјалистичких студија, министарство нуди мастер струковне студије, а истовремено спречава и опструише објављивање усвојених норматива за акредитацију тог нивоа студија, који су усвојени на седници Националног савета за високо образовање јуна прошле године.

Струковни специјалисти се од стицања дипломе суочавају са проблемом слободног тумачења степена стручне спреме од појединих послодаваца и правних служби. Од оснивања Удружења струковних специјалиста Србије, ти проблеми су почели да се решавају, а предложени НОКС само ствара нове. Многи закони и каталози заимања су протеклих година усаглашени са чланом 25. Закона о високом образовању, те су специјалисти уврштени на свим местима, на којима су и мастер академске студије, односно где је потребан некадашњи 7. степен.

Уколико институције и тела која су задужена за формирање Националнг оквира квалификација Србије наставе да игноришу постојећа законска и подзаконска акта, Удружење ће бити приморано да затражи заштиту права и поштовање закона ове земље на суду. Подсећамо да Удружење представља и штити права 7000 свршених студената струковних специјалистичких студија.


С, поштовањем.
                                                       Председник Удружења струковних специјалиста Србије