петак, 24. март 2017.

HITNO -- Program harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije

Poštovane Koleginice i Kolege,
po obaveštenju ANONIMNOG čitaoca bloga, ovih dana je svim Ministarstvima upućen nacrt Programa harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija, sa akcionim Planom.

Kako kaže anonimni kolega u pomenutom dokumentu u delu 4.2.1. Identifikacija svih Zakona i podzakonskih akata koji regulišu profesije u Zdravstvu!, zatim nacrt Zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija i dr.

Ostaje pitanje šta je sa ostalim profesijama...

Molio bih sve one koji imaju više informacija da nas obaveste ...
Hvala*************************

Пресек стања у оквиру Преговарачког поглавља 3 – право пословног настањивања и 
слобода пружања услуга (признавање професионалних квалификација). Урађена је 
Стратегија Републике Србије за хармонизацију законодавства са правним тековинама 
Европске уније у области узајамног признавања професионалних квалификација 
(Стратегија). Прилози Стратегије, између осталих, су нацрт Закона о регулисаним 
професијама и признавању професионалних квалификација (нацрт Закона) и Попис 
регулисаних професија у Републици Србији. Европска комисија је дала позитивно 
мишљење (без примедби) на Стратегију и у току је фаза сређивања превода и 
припрема потребних документа за достављање Стратегије Влади на усвајање. Јавна 
расправа о нацрту Закона је обављена и очекује се усвајање Закона у трећем кварталу 
2017. Примена Закона почиње од дана ступања Србије у чланство у Европској унији, 
али одређене одредбе ће се примењивати одмах по усвајању. Законом је предвиђено 
да се Попис регулисаних професија донесе најкасније 60 дана након усвајања Закона, а у форми Правилника. Како је коначно закључивање Пописа регулисаних професија 
предвиђено за 6 месеци пре дана приступања ЕУ, могућа је измена и допуна истог 
након доношења.