петак, 17. април 2015.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u EPS-u 2015
Obaveštenje za inženjere

U Pravilniku o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uslovi koji su propisani za polaganje istih pozivaju se na Uredbu o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima gde u članu 5. stoji sledeće:

Za koordinatora za izradu projekta može biti određeno lice koje ima:
1) najmanje završene studije drugog stepena (diplomske akademske, specijalističke akademske ili specijalističke strukovne studije), u oblasti: arhitekture, građevinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog inženjerstva, mašinskog inženjerstva ili saobraćajnog inženjerstva,odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine u odgovarajućoj oblasti tehničkih nauka;
2) licencu za odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji i
3) položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta u skladu sa ovom uredbom.
Ovde dolazi do takozvane kolizije. Daje se mogućnost da ispit za koordinatora za izradu projekta polaže lice koje ima specijalističke strukovne studije ukoliko poseduje licencu odgovornog projektanta, a dobro je poznato da inženjerska komora Srbije ne daje mogućnost da specijalisti dobiju pomenutu licencu.

четвртак, 09. април 2015.

PRAVILNIK o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o energetici ( „Službeni glasnik RS”, broj 145/14),
Ministar rudarstva i energetike donosi
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije.
Član 2.
Za poslove tehničkog rukovođenja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i koja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima tehničkog rukovođenja.
Za poslove rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno srednje obrazovanje elektro, mašinske ili druge odgovarajuće tehničke struke i koja imaju najmanje dve godine radnog iskustva u struci na poslovima rukovanja i održavanja.
...
Član 10.
Tema pismenog rada treba da odgovara stepenu stručne spreme i može biti za:
1) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (diplomirani inženjer) – izrada godišnjeg programa i plana održavanja složenog postrojenja, (spisak objekata sa oznakama, strategija održavanja, tehnološki postupci održavanja, tehnička dijagnostika, preventivno-planski radovi, organizacija tehničke i operativne pripreme, planiranje nabavke materijala i delova i izvršenja radova), izrada predloga optimizacije nivoa spoljnih usluga u održavanju, izrada analize isplativosti rekonstrukcije i modernizacije složenog postrojenja sa stanovišta održavanja ili izrada uputstva za eksploataciju, rukovanje i obezbeđivanje za sigurno izvođenje radova održavanja, sa tehnološkim i/ili jednopolnim šemama, šemama delovanja, upravljanja, zaštite i drugom potrebnom dokumentacijom za složene objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije;
2) visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) – (inženjer) – izrada godišnjeg programa i plana održavanja manje složenog postrojenja, (strategija održavanja, tehnološki postupci održavanja, tehnička dijagnostika, spisak objekata sa oznakama, preventivno-planski radovi, organizacija tehničke i operativne pripreme, planiranje nabavke materijala i delova i izvršenja radova), ili izrada uputstva za eksploataciju, rukovanje i obezbeđivanje za sigurno izvođenje radova održavanja, sa tehnološkim i/ili jednopolnim šemama, šemama delovanja, upravljanja, zaštite i drugom potrebnom dokumentacijom za manje složene objekte ili delove postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije);
3) srednje obrazovanje – izrada elemenata plana održavanja za deo postrojenja ili manje složenih postrojenja sa dokumentacijom za rukovanje i održavanje unutrašnjih električnih instalacija i uređaja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije ili izrada elemenata uputstava, analiza i predlozi za poboljšanja postojećih uputstava.

Član 24.
Usmeni deo ispita iz člana 5. stav 2. tačka 2) alineja druga, obuhvata sledeće gradivo za:
1) visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na studijama prvog stepena:
– osnovne termine i definicije iz oblasti elektroenergetike;
– vrste energetskih objekata;
– namena i specifičnost pogona energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– osnovni elementi energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– pouzdanost i bezbednost rada energetskih objekata;
– zaštita energetskih objekata;
– sistemi komandnog napona i daljinskog nadzora i upravljanja;
– projektovanje i izvođenje energetskih objekata naponskog nivoa (400, 220 i 110 kV), energetskih objekata naponskog nivoa (110, 35, 20 i 10 kV) i niskonaponskih mreža;
– osnovni termine i definicije iz oblasti održavanja;
– kontrola, ispitivanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova;
2) srednje obrazovanje:
– osnovne termine i definicije iz oblasti elektroenergetike;
– vrste energetskih objekata;
– namena i specifičnosti pogona energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– osnovni elementi energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– pouzdanost i bezbednost rada energetskih objekata;
– zaštita elektroenergetskih postrojenja i vodova;
– sistemi komandnog napona i daljinskog nadzora i upravljanja;
– osnovne termine i definicije iz oblasti održavanja;
– kontrolu, ispitivanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova.
Pravni izvori za posebni deo ispita:
– Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14);
– Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS”, broj 63/13);
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ”, br. 4/74 i 13/78 i „Službeni list SRJ”, broj 61/95);
– Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95);
– Pravilnik o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 19/68) i Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ”, broj 41/93);
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Službeni list SFRJ”, broj 13/78 i „Službeni list SRJ”, broj 37/95);
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92);
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednjenaponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom („Službeni list SRJ”, broj 20/92);
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Službeni list SFRJ”, broj 6/92);
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ”, broj 11/96);
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona („Službeni list SFRJ”, br. 7/71 i 44/76);
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV („Službeni list SFRJ”, broj 10/79);
– Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 i „Službeni list SRJ”, broj 28/95);
– Pravila o radu prenosnog sistema („Službeni glasnik RS”, broj 79/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Centar” Kragujevac („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 2/14 i 41/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Elektrosrbija” Kraljevo („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 5/10 i 41/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Elektrovojvodina” Novi Sad („Službeni glasnik RS”, br. 8/10, 2/14 i 42/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Jugoistok” Niš („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 3/14 i 41/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Elektrodistribucija” Beograd („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 3/14 i 41/14);
– Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11);
– Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 75/13).
Član 25.
Prijave za polaganje stručnog ispita, koje su podnete Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, do dana stupanja na snagu ovog pravilnika preuzima SITS.
Član 26.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije („Službenom glasniku RS”, broj 39/13).
Član 27.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-00002/2015-04
U Beogradu, 3. marta 2015. godine
Ministar,
Aleksandar Antić, s.r.
distribucija-ee_Page_5.tif

Bitka za EPS


Kolege iz EPS-a javljuju da se nova reorganizacija, a zatim i sistematizacija  uveliko priprema od strane "trećih lica" -firme  KPMG.
http://www.eps.rs/SiteAssets/Lists/Sitemap/EditForm/1.4_2013_JP_EPS_Rev_Izv_Fin_Izv.pdfSumnja se da je stanje ALARMANTNO jer su polazne postavke da je:

Stepen 1
VI-1 osnovne strukovne studije (180 ECTS - 3 godine)
VI-2 osnovne akademske studije (180 ECTS - 3 godine) i specijalističke strukovne studije (240ects -4 godine) ???
VII-1a osnovne akademske studije (240 ECTS - 4 godine)

Stepen 2
VII-1b Master

Stepen 3
VII-2 magistar
VIII doktor

Očekujemo još informacija !


Prethodno stanje je bilo uređeno pojedinačnim Pravilnicima i Smernicima članovima EPS grupe
Smernice za usaglašavanje stečenih zvanja i stepena obrazovanja po propisima koji su važili do stupanja na snagu ZoVO (2005) sa trenutno važećim propisima
  • EPS Snabdevanje
http://www.scribd.com/doc/204772554/EPS-Snabdevanje-Pravilnik-o-Sistematizaciji-EPS-Snabdevanje05-11-2013-1
http://www.scribd.com/doc/204772292/EPS-Snabdevanje-Tabelarni-Pregled-Sistematizacija-Od-6-12-2013


**** update 06,03,2015


Na sastanku u Ministarstvu prosvete nam je receno da je EPS trazio sastanak sa predstavnicima ministarstva u vezi izrade te nove sistematizacije. Zanima ih rangiranje studija. Na tom sastanku ce biti i Mirjana Bojanic (posebni savetnik ministra) sa kojom smo danas imali sastanak i porucila nam je da ce to biti reseno u narednih nedelju-dve i navela potez EPS-a kao jedan od boljih primera jer su jedni od retkih koji su zatrazili sastanak zbog pojasnjenja stepenovanja studija


***** update 9.4.2015.
RAVILNIK o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
Član 2.
Za poslove tehničkog rukovođenja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i koja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima tehničkog rukovođenja.
Član 10.
Tema pismenog rada treba da odgovara stepenu stručne spreme i može biti za:
1) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (diplomirani inženjer) – izrada godišnjeg programa i plana održavanja složenog postrojenja, (spisak objekata sa oznakama, strategija održavanja, tehnološki postupci održavanja, tehnička dijagnostika, preventivno-planski radovi, organizacija tehničke i operativne pripreme, planiranje nabavke materijala i delova i izvršenja radova), izrada predloga optimizacije nivoa spoljnih usluga u održavanju, izrada analize isplativosti rekonstrukcije i modernizacije složenog postrojenja sa stanovišta održavanja ili izrada uputstva za eksploataciju, rukovanje i obezbeđivanje za sigurno izvođenje radova održavanja, sa tehnološkim i/ili jednopolnim šemama, šemama delovanja, upravljanja, zaštite i drugom potrebnom dokumentacijom za složene objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije;
2) visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) – (inženjer) – izrada godišnjeg programa i plana održavanja manje složenog postrojenja, (strategija održavanja, tehnološki postupci održavanja, tehnička dijagnostika, spisak objekata sa oznakama, preventivno-planski radovi, organizacija tehničke i operativne pripreme, planiranje nabavke materijala i delova i izvršenja radova), ili izrada uputstva za eksploataciju, rukovanje i obezbeđivanje za sigurno izvođenje radova održavanja, sa tehnološkim i/ili jednopolnim šemama, šemama delovanja, upravljanja, zaštite i drugom potrebnom dokumentacijom za manje složene objekte ili delove postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije);