петак, 11. март 2016.

Novi Zakoni 2016

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) 


Član 18
Za predsednika i člana nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove
....
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili
specijalističkim strukovnim studijama;

Član 25
Za direktora javnog preduzeća iz člana 24. ovog zakona, može biti imenovano lice koje ispunjava
sledeće uslove:
..
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili
specijalističkim strukovnim studijama;