четвртак, 13. јул 2017.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНО.Ј ЈАВНOЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О високом ОБРАЗОВАЊУ 2017

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/06/Doc111.pdf


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНО.Ј ЈАВНOЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ ЗАКОНА О високом ОБРАЗОВАЊУ
Нацрт закона о високом образовању сачинила је Радна група формирана Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-3472017-06 од 20. окгобра 2016. године, у коју су именовани представници Националног савета за високо образовање, Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Конференције универзитета Србије, Конференције академија струковних студија, Универзитета у Београду, Универзитета у Ново Саду, Универзитета у Нишу, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета уметности, Државног универзитета у Новом Назару, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Универзитета „Сингидунум” и представници Министарства.

Одбор за јавне службе Владе Републике Србије, на основу члана 41. став З. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 — пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), на седници одржаној 26. априла 2017. године, донео је Заюьучак 05 број 01137772017, којим се одређује спровођење јавне расправе о Нацрту закона о високом образовању, а на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
У складу са Закључком, јавна расправа спроведена је у периоду од З. до 23. маја 2017. године.
Нацрт закона о високом образовању објављен је на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и на Порталу е-управа, а заинтересована лица могла су у току периода трајања јавне расправе да своје примедбе, сугестије и предлоге доставе преко посебног формулара на е-мејл адресу razvoiTmpn.gov.rs са назнаком „Нацрт закона о високом образовању”
Током јавне расправе одржано је пет трибина на којима је представљен Нацрт закона о високом образовању, и то у:
1)  Ректорату Универзитета у Београду, 9. маја, од 14 до 16 часова;
2)  Ректорату Универзитета уметности, 9. маја, од Ш до 11.30 часова;
З) Ректорату Универзитета у Новом Саду, Ш. маја, од 13.30 до 15 часова; 4) Ректорату Универзитету у Крагујевца, 11. маја, од 9 до 10.30 часова; 5) Ректорату Универзитега у Нишу, 22. маја, од 12 до 13.30 часова.
На е-мејл адресу  послато је укупно 136 формулара са, примедбама, сугестијама и предлозима на Нацрт закона о високом образовању.
Формуларе су доставили: Национални савет за високо образовање, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Агенција за борбу против корупције, Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију Универзитета у Новом Саду, Факултет техничких наука, Радна трупа Конференције академија струковних студија Србије, Национални савет мађарске националне мањине, Национални савет румунске националне мањине, Економски факултета Универзитета у Нишу, Машински факултет Ниш, Елеюгронски факултет у Нишу, Републички завод за статистику, Академик Владимир С. Костић, Проф. др Александар Липковски, Проф. др Раде Дорословачки, Проф. др Милена Драгичевић Шешић, Проф. др Драган Антић, Проф. др Драган Домазег, Проф. Др Саша Малков, Проф. др Вера Вујчић, Проф. др Вера Дондур, Проф. др Јелица Ђокић, Проф. др Јадранка Симоновић, Проф. др Иван Милентијевић, Проф. др Душица Павловић, Проф. др Славица Спасић, Проф. др Бојана Стојановић Пантовић, Проф. др Снежана Живанчевић Симоновић, Проф. др Мирјана Францешко, Проф. др Живадин Мицић, Проф. др Мирко Кулић, Проф. др Драгана Латковић, Проф. др Вера Марковић, Проф. др Мирко Савић, Проф. др ЈЬубомир Стајић, Проф. др Снежана Смедеревац, Проф. др Милица Павков Хрвојевић, Проф. др Гордана Вукелић, Проф. др Душан Продановић, Проф. др Адријана Марчетић, Проф. др Ива Драшкић Вићановић, Проф. др Јован Попов, Проф. др Иван Гржетић, Проф. др Зоран Томић, Зоран Јовић, Проф. др Радомир Малбаша, доц. др Ђорђе Чантрак, Проф. Др Јован Живадиновић, Проф. др Мила Павловић, Проф. др Драгица Живковић, Проф. др Драгутин Тошић, Проф. др Радош Радивојевић, др Драган Крецуљ, др Небојша Митровић, Проф. др Борко Крстић, Проф. др Душица Павловић, Проф. др Радомир Томић, Проф. др Александра Боричић, Проф. др Дејан Благојевић, Проф. др зелена ']етковић, др ум. Милица Ружичић, Проф. др Саша Обрадовић, доц. др Драган Кнежевић, Проф. емеритус Срђан Станковић, Проф. др Бранко Божић, Проф. др Софија Пекић Quarrie, Проф. др Сања Стојановић, Проф. др Недељко Родий, Проф. др Зоран Кековић, Проф. др Живорад Миленовић, мр Весна Рилак Станимировић, мр Јован Богосављевић, Проф. др Саша Марковић, Проф. др Драган Солеша, др Душко Благојевић,


Проф. др Градимир Војводић, Проф. др Небојша Лалић, др Марија Маруна, Проф. др Владимир Јорга, Проф. Др Синиша Јаснић, мр Сергеј Мацура, Мирјана Ћирић в.д. помоћника министра здравља, Боријан Соковић, Милан Савић, Срђан Димитријевић, Александар Митревски, Јелена Живковић, Иван Милојевић, Ирена Поповић, Дубравка Кахримановић, Ровинац Дамјан, Александар Бобић, Дино Мартинић, Стефан “ћурић, Давид Цвекић, Весна Росић, Предраг Ђуровић, Урош Ђурић, Зоран Радић, Геран Перић, Милош Јанковић, Горан Мишић, Србислав Тасић, Младен Шмакић, Наташа Милови}ј Стефановић, Горан Петровић, Ивана Милосављевић, Дејан Симоновић, Иван Вранић, Дејан Јовановић, Никола Самаиловић, Душица Перовић, Немања Паш•овић, Дејан Тодоровић, Мирољуб Николић, Милорад Симиџија, Драган Павловић, Весна Костић, Снежана Богдановић, Александра Жунић, Марко Марковић, Братислав Павловић, Александар Божић, Гордана Стојшин, Ивица Лазовић, Никша Шебић, Група грађана, Магистранти и докторанти, Владан Илић, Филип Трпчевски, Стефан Врањевац, Дејан Бошњачић, Јасмина Стошовић, Удружење медицинских сестара и техничара „Сестринство” КЦС и Синдикат медицинских сестара и техничара Србије.
Министарство је размотрило све начелне и појединачне примедбе, сугестије и предлоге изнете током јавне расправе и достављене путем формулара.
Највећи број примедби, сугестија и предлога на Нацрт закона о високом образовању, односи се на:

  • орган К(ђји именује Национални саве•г за високо образовање;  
  • надлежности Националног савета за високо образовање;  
  • начин именовања органа Националног тела за акредитацију;  
  • другостепени поступак по жалби на одлуку Националног тела о акредитацији;  
  • сврставање слецијалистичких струковних студија у први степен високог образовања;  
  • број мандат органа управљања и органа пословођења високошколске установе;  увођење сарадничког звања асистент са докторатом;  
  • услова за ангажовање наставника по стицању услова за одлазак у старосну пензију

Сви предлози, примедбе, сугестије којима се унапређују решења предложеног текста Нацрта закона и која начелно не одступају од предложеног концепта, уграђени су у текст Нацрта закона о високом образовању.