среда, 31. август 2016.

Став Удружења струковних специјалиста поводом нових измена Правилника о стручној спреми наставника у основној школи

на текст објављен на следећем
liku http://www.paragraf.rs/dnevne-ves…/300816/300816-vest10.html

Постављамо са правом питање, где пише да само мастери могу да раде у школама? Колико видимо, а знамо да читамо, у члану 8. пише да могу и специјалисти! Па где су ти специјалисти у тим фамозним правилницима?! Где?! Због чега се намерно прелази преко овог члана и излази у сусрет само факултетима и академским мастерима док се остали део тог члана сматра мање битним?! Не поштујемо сопствене законе и уредбе! По том члану 8. под ставом 1 је наведено следеће:

Обављање образовно-васпитног рада
Члан 8

У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

а након тога има став 2. у ком писе...

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

3) Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

4) Лице из ст. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

Став 1 се примењује делимично, став 2 се примењује, а став 3 и 4 се потпуно занемарује. Поставља се питање, због чега се писац закона определио да начини овакво степеновање и поделу по ставовима?! Па због тога што увек сви под бројем/ставом 1 имају предност у односу на остале! Уколико се на конкурс не јави нико са дипломом ДРУГОГ степена високог  образовања и потребним бројем бодова из мет. пед и психологије, онда се запошљавају лица са вишом или високом струч. спремом. Међутим, Министарство просвете сваке године из неког разлога жури да што пре правилнике још више пооштри и не дозволи високообразованим људима да се запосле у некој школи! Као да је то једини и горући проблем нашег образовног система? Чисто подсећања ради, некада су наставу обављала лица са наставничким звањима стеченим на некадашњим вишим школама. Да ли је наш кадар тада био мање квалитетан него данас? Одговор је свима јасан.


Не треба оне који су завршили више школе уцењивати да упишу факултет и додатно плаћају/бацају новац а ништа ново и епохално неће научити!
Овом безобразлуку се мора стати на пут!
Док не видимо иједно звање специјалисте у правилницима, нема одустајања!