понедељак, 23. фебруар 2015.

Formiranje Asocijacije/Udruženja strukovnih specijalista Srbije-Anketa

Molimo sve koleginice i kolege da ucestvuju u formiranju Asocijacije/Udruzenja strukovnih specijalista, tako sto ce odgovoriti na nekoliko  pitanja.  Sva pitanja i odgovore mozete slati na mail: mitrevski21@gmail.com.

Predlažem da SVI koji budu pročitali ovaj tekst, za početak odgovore na nekoliko pitanja, nešto u formi ankete, da bi stekli kakvu-takvu sliku o samoj ideji i mogućnostima realizacije:

1. Mislite li da je organizacija strukovnih specijalista u mogućnosti da promeni naš zajednički status?

2. Ukoliko je odgovor NE, obrazložite u kratkim crtama, i predložite način na koji bi Vi rešili problem statusa strukovnih specijalista.

3. Ukoliko je odgovor DA, na koji način bi Vi, lično mogli pomoći?

4. Koliko bi imali vremena da se bavite poslovima oko organizacije?

5. Da li imate mogućnosti da odvojite novčana sredstva za organizaciju, i kolika bi ona mogla biti?

Broj ljudi koji uzmu učešće u anketi će nam biti najbolji pokazatelj trenutnih mogućnosti, kao i broj i vrsta odgovora. U zavisnosti od tih pokazatelja, možemo razgovarati o daljnjim koracima.

Ovom prilikom molimo da nam se jave kolege inženjeri iz svih oblasti, građevinski inženjeri, specijalisti iz oblasti obrazovanja, vaspitanja, umetnosti, ekonomisti, menadzeri, informaticari itd.


Srdačan pozdrav,

Saša Drobnjak
Spec. struk. menadžer

понедељак, 09. фебруар 2015.

четвртак, 05. фебруар 2015.

УЧЕСТВУЈМО У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЗАКОНА О САОБРАЋАЈУ. МОЖЕМО СЛАТИ ПРЕДЛОГЕ ДО 20. ФЕБРУАРАШаљите предлоге и контактирајте надлежне, познанике из ове области и изнесите им исправке.

Потребно је да буде што више сличних предлога.
Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству унутрашњих послова
путем електронске поште на адресу: vladan.nikolic@mup.gov.rs
или на адресу Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Јавна расправа ће се одржати од 20. јануара до 20. фебруара 2015. године.
 По окончању јавне расправе, Министарство унутрашњих послова ће сачинити

извештај о одржаној јавној расправи.

Пример предлога:

Име и презиме:  

Име организације и институције:  Удружење струковних специјалиста Србије

Контакт телефон:

Е-пошта:

Датум: 

Генерални утисак о предложеном нацрту Закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, са становишта нашег Удружења је солидан. Сматрамо да је нови Закон потребан Републици Србији, како би се боље и прецизније регулисале неке ствари које досадашњим Законом нису. Закон пре свега мора бити актуелан, прилагођен времену, усклађен са Законским решењима која су донела друга Министарства, како би се за крајњи циљ добио један трајнији и квалитетан Закон о безбедности саобраћаја на путевима. Потребно је текст предлога још мало изменити, односно ускладити за појединим Законима из домена других Министарстава (Закон о државним службеницима, Закон о забрани дискриминације), а пре свега мислимо на Закон о високом образовању из 2014. године.
Приметили смо да су у овај нацрт Закона уврштени нови чланови, као што су 156а, 156б, 156в, 156ђ, 156и, 156ј. Потребно је ове поменуте чланове ускладити са чланом 25. Закона о високом образовању (2014) и Законом о државним службеницима (2014). Потребно је навести студије 2. степена (у које спадају академске мастер и специјалистичке студије и струковне мастер и специјалистичке студије). Пошто је реч о усмерењима друмског саобраћаја и грађевинске струке, сматрамо да су неоправдано изостављени струковни специјалисти и мастери који су по Закону у домену студија 2. степенa.


Потребно је кориговати тренутни предлог:

Члан 156и
Ревизори и проверавачи су независна, стручна лица која испуњавају прописане услове, која имају важећу лиценцу и која су уписана у одговарајући регистар који води Агенција.
Лице из става 1.овог члана, за добијање лиценце за ревизора, односно проверавача мора да испуњава следеће услове:
1 ) да има завршене најмање основне академске студије 2. степена (дипломске академске студије-мастер)–усмерења друмски саобраћај, односно најмање завршене основне академске студије 2. степена (дипломске академске студије-мастер) грађевинске струке усмерења путеви и железнице; 
 
Па ће он гласити:

Члан 156и
Ревизори и проверавачи су независна, стручна лица која испуњавају прописане услове, која имају важећу лиценцу и која су уписана у одговарајући регистар који води Агенција.
Лице из става 1.овог члана, за добијање лиценце за ревизора, односно проверавача мора да испуњава следеће услове:

1 ) да има завршене најмање студије 2. степена високог образовања (академске студије-мастер, струковне студије-мастер, струковне специјалистичке студије)–усмерења друмски саобраћај, односно најмање завршене студије 2. степена високог образовања (академске студије-мастер, струковне студије-мастер, струковне специјалистичке студије ) грађевинске струке усмерења путеви и железнице;
 
Потребно је кориговати тренутни предлог:

Члан 156ј
Комисија из чл. 156а, 156б, 156в и 156ђ је независна од управљача јавног пута. Комисијом из чл.156а, 156б, 156в и 156ђ руководи лице које испуњава услове из члана 156и став 2. и има завршене најмање основне академске студије 2. степена (дипломске академске студије-мастер)–усмерења друмски саобраћај.
Већину чланова комисије из члана 156а, 156б, 156в и 156ђ чине лица са завршеним студијама 2. степена (дипломске академске студије-мастер)–усмерења друмски саобраћај.
Руководилац и већина чланова комисије из члана 156ђ поред услова из става 1. овог члана морају бити у Регистру вештака саобраћајно-техничке струке министарства надлежног за правосуђе.

Па ће он гласити: 
Члан 156ј
Комисија из чл. 156а, 156б, 156в и 156ђ је независна од управљача јавног пута. Комисијом из чл.156а, 156б, 156в и 156ђ руководи лице које испуњава услове из члана 156и став 2. и има завршене најмање студије 2. степена високог образовања  (академске студије-мастер, струковне студије-мастер, струковне специјалистичке студије)–усмерења друмски саобраћај.
Већину чланова комисије из члана 156а, 156б, 156в и 156ђ чине лица са завршеним студијама 2. степена високог образовања (академске студије-мастер, струковне студије-мастер, струковне специјалистичке студије)–усмерења друмски саобраћај.
Руководилац и већина чланова комисије из члана 156ђ поред услова из става 1. овог члана морају бити у Регистру вештака саобраћајно-техничке струке министарства надлежног за правосуђе. 

Потребно је кориговати тренутни предлог:

Члан 80.
У члану 238. став 2. у тачки 3)
речи: „вишу стручну спрему саобраћајне струке-друмски саобраћај“ замењују се речима: „завршене струковне студије првог степена-усмерења друмски саобраћај", а речи: "високу стручну спрему друге струке" замењују се речима: "основне академске студије првог степена другог усмерења.
  
Па ће он гласити:

Члан 80.
У члану 238. став 2. у тачки 3)
речи: „вишу стручну спрему саобраћајне струке-друмски саобраћај“ замењују се речима: „завршене основне академске и струковне студије првог степена-усмерења друмски саобраћај", а речи: "високу стручну спрему друге струке" замењују се речима: "основне академске и струковне студије првог степена другог усмерења.
 
Образложење Радне групе струковних специјалиста Србије:

Према садашњим решењима измена и допуна, овај Закон није усклађен са Законом о високом образовању (чланом 25.), Законом о државним службеницима и Законом о забрани дискриминације. Дискриминисани су студенти струковних студија, а пре свега специјалисти из области саобраћаја и грађевине. 

Према тренутном решењу, у члану 156и стоји да су потребне основне академске студије 2. степена (дипломске академске студије-мастер)–усмерења друмски саобраћај, односно најмање завршене основне академске студије 2. степена (дипломске академске студије-мастер) грађевинске струке усмерења путеви и железнице;

Према Закону о високом образовању из 2014. године (члан 25.) пише да су основне академске студије 1. степена, а да у студије 2. степена спадају (мастер академске, мастер струковне, специјалистиче академске и струковне специјалистичке студије). Значи, нису поменути сви остали облици другостепених студија, иако се увелико пар година уназад образују специјалисти саобраћајне и грађевинске струке, а предати су и захтеви за акредитацију мастер струковних студија. Поменути члан није усаглашен са Законом о високом образовању.

У члану 156ј опет се појављује грешка са основним академским студијама 2. степена (које не постоје) и опет се наводе само мастер академске студије, иако имамо још облика у домену другостепених студија. Грешка је и у самом навођењу, дипломске академске студије се више не зову тако, већ само мастер академске студије, јер по новом Закону постоје и мастер струковне студије које такође имају укупно 300 есп бодова.

У члану 80. се примећује неупућеност  у актуелни Закон о високом образовању.

Према предлогу, виша стручна спремa је изједначена са основним струковним, а висока стручна спрема је изједначена са основним академским студијама првог степена. Према Закону о високом образовању, основне струковне и академске студије (било да трају 3 или 4 године) су ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА, што значи да су по правима већ  изједначене законски и не треба уводити забуну. И код једног и код другог предлога треба навести обе врсте основних студија.

Поменуте предлоге је потребно уврстити у постојеће решење Измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима, из разлога што су степени образовања на тај начин дефинисани у другим Законима Републике Србије. Као неко коме је у интересу и опису посла да штити поштовање и спровођење Закона у овој земљи, сматрамо да је и више него потребно да овај Закон о безбедности саобраћаја на путевима служи као пример свим другим министарствима и будућим Законима ове земље, те је овом приликом потребно  испоштовати већ раније усвојене Законе, и поменути ускладити са постојећим.
Пре свега се мисли на Закон о високом образовању из 2014. године, чланом 25, Закон о државним службеницима из 2014. године, Закон о забрани дискриминације из 2014. године, Закон о планирању и изградњи из 2015. године и слично.
 Искрено се надамо да ће те ове наше предлоге утемељене у другим Законима, уврстити у поменуте измене и на тај начин омогућити поштовање Закона у Републици Србији.
  
С поштовањем,