четвртак, 28. новембар 2013.

ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊИ - NACRT iz novembra 2013


http://www.mgu.gov.rs/doc/poziv-rasprava-zakon-uredjenje-prostora-izgradnja/NACRT-ZAKONA-O-UREDJENJU-PROSTORA-I-GRADJENJU.pdf


4.1. Одговорни пројектант
Члан 164.
Одговорни пројектант може бити лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање пет година и лиценцом за пројектовање.
Одговорни пројектант за израду пројектне документације за изградњу објеката из члана 208. став 6. овог закона може бити и лице које има завршене специјалистичке струковне студије, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.

Лиценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства са стручним резултатима на изради пројектне документације и са препоруком најмање два одговорна пројектанта.
Стручним резултатима за пројектанта, у смислу става 2. овог члана, сматрају се резултати остварени на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два пројекта.
Одговорни пројектант израђује део пројекта за који поседује одговарајућу лиценцу, што потврђује потписом и печатом лиценце.


члан 208. став 6.
Грађењем објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности ПО+П+4+ПК чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, објеката мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 метара, локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације, и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може руководити и лице које има високо образовање на студијама првог степена, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.

 1. pogledajte:
  http://www.mgu.gov.rs/doc/poziv-rasprava-zakon-uredjenje-prostora-izgradnja/NACRT-ZAKONA-O-UREDJENJU-PROSTORA-I-GRADJENJU.pdf

  specijalisti strukovni inzenjeri licenca za projektovanje za objekte čije dozvole izdaje lokalna samouprava

  1. Ne lupetaj !!!

   Издавање и одузимање лиценце
   Члан 237.
   Лиценцу за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова издаје Инжењерска комора Србије у складу са овим Законом.

   POGLEDATI NA:
   http://www.ingkomora.org.rs/licence/
  2. Clan 164. Extra!!!!!!!
 2. Одговорни пројектант за израду пројектне документације за изградњу објеката из
  члана 208. став 6. овог закона може бити и лице које има завршене специјалистичке
  струковне студије, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање
  пет година радног искуства и са важећом лиценцом.
 3. zakon je u preceduri. treba ispratiti njegovo donosenje. posle toga ce se ubaciti odgovarajuce licence

уторак, 19. новембар 2013.

JP EMS izdao novi pravilnik 9.10.2013

Нова „СистематизацијаЈП ЕМС


На основу члана 18. и члана 37. Статута Jaвног предузећа за пренос електричне енергије и управљање преносним системом „Електромрежа Србије“, Београд, Никола Петровић, генерални директор ЈП ЕМС, потписао је 09.10.2013. године три акта која дефинишу нову Систематизацију у ЈП ЕМС: Правилник о систематизацији радних места, број II-07-01-13500 (систематизацијом послова утврђују се називи радних места са описом послова, организационе целине у које се радна места систематизују и услови за обављање послова), Правилник о унутрашњој организацији послова, број II-07-01-13501 (организација Предузећа утврђује се на јединствен начин за цело Предузеће, а организациони делови унутар Предузећа, организују се према врсти послова и другим околностима битним за обављање тих послова) и Правилник o систематизацији врста послова, број II-07-01-13502 (назив врсте посла, стручна спрема и кратак опис врсте посла). Правилници су донети на основу предлога консултантске куће „HERMES Training & Research Centar“, ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама Предузећа, а примењиваће се почев од 01.11.2013. године.

  ДОКУМЕНТИ ЈП ЕМС
Потребна стручна спрема за ПОСЛОВЕ ОПЕРАТИВНОГ ИНЖЕЊЕРА (VI)  / ПОСЛОВЕ САРАДНИКА (VI)

 • ВШС, VI степен стручне спреме;
 • основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ, звање први степен академских студија из одговарајуће области (енгл. превод bachelor, 180);
Потребна стручна спрема за ПОСЛОВЕ ИНЖЕЊЕРА (VII) / ПОСЛОВЕ СТРУЧНОГ САРАДНИКА (VII) /ПОСЛОВЕ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈА, СЕКТОРА/ПОГОНА (VII)

 • основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ, звање „дипломирани“ са назнаком првог степена академских студија из одговарајуће области (енгл. превод bachelor with honours, 240 ЕСПБ бодова);
 • специјалистичке струковне студије, звање специјалиста са назнаком другог степена струковних студија (енгл. превод professional master, најмање 240 ЕСПБ бодова);
 • ВСС, VII степен стручне спреме;
 • дипломске академске студије, звање мастер са назнаком другог степена дипломских академских студија (енгл. превод master, укупно 300 ЕСПБ бодова);
 • специјалистичке струковне студије, звање специјалиста са назнаком другог степена струковних студија (енгл. превод professional master, укупно 300 ЕСПБ бодова);
 • специјалистичке академске студије, звање специјалиста (са назнаком звања) другог степена академских студија (укупно 360 бодова ЕСПБ бодова).

******* update 19.11.2013

понедељак, 18. новембар 2013.

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНOГ СИСТЕМА КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗАНИМАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У "МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНOГ СИСТЕМА КЛАСИФИКАЦИЈЕ ЗАНИМАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ" издате априла 2013. у образовним нивоима уСрбији стоји табела са образовним системом од пре 2005. на адреси http://podrskapoliticizaposljavanja.org/wp-content/uploads/2013/03/Metodologija-za-NSKZ.pdf