четвртак, 13. септембар 2018.

Do kraja 2018. godine biće osnovana Agencija za kvalifikacije


http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/2018/09/do-kraja-2018-godine-bice-osnovana-agencija-za-kvalifikacije/

http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/2018/09/konferencija-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija-u-srbiji/

Vlada Republike Srbije će do kraja 2018. godine osnovati Agenciju za kvalifikacije, a na predlog Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) biće osnovana Sektorska veća, kao tela zasnovanih na principu socijalnog partnerstva.
Snažne tehnološke i ekonomske promene uslovile su promene u svim segmetnima društva, a naročito u svetu rada i na tržištu radne snage. Novo radno okruženje pred obrazovanje je postavilo nove zahteve. Od obrazovanja se očekuje da za relativno kratko vreme pojedinac postane zapošljiv, da po završetku obrazovanja naučeno stavi u funkciju i tako unapredi svoj položaj na tržištu rada.
Uprkos prepoznatim potrebama tržišta i preduzetim aktivnostima, u praksi i dalje postoje problemima kao što su neusklađenost ponude i potražnje na tržištu radne snage, veliki broj neformalno zaposlenih u ukupnoj zaposlenosti, visoka strukturna nezaposlenost, rastuća nezaposlenost, naročito mladih i dr.
Kada je o kvalifikacijama reč, tržište rada karakteriše neuređen sistem kvalifikacija, otežana pokretljivosti radne snage kao i otežana komunikacija sa svetom rada. Pored naziva kvalifikacije i dužine školovanja poslodavci koji zapošljavaju radnu snagu ne raspolažu nikakvim podacima o tome šta pojedinci po izlasku iz sveta obrazovanja znaju da rade, tj. koje su njihove kompetencije, za koje su poslove oni osposobljeni da rade. U cilju prevazilaženja tih problema i pravljenja spone između sveta obrazovanja i tržišta rada, jedan od strateških prioriteta Vlade Republike Srbije je implementacija Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS) zasnovanog na socijalnom partnerstvu i širokom društvenom konsenzusu.
Uspostavljanjem NOKS biće definisano šta svaki pojedinac može i zna da radi shodno stečenim kvalifikacijama. Od toga benefite će ostvarivati i poslodavci i pojedinci, a samim tim i društvo u celini. Svaki poslodavac će imati uvid u to ko šta na tržištu radne snage zna da radi, što je od posebog značaja za strane investitore koji nisu u potpunosti upoznati sa obrazovnim sistemom zemlje gde posluju.
Posmatrano iz ugla pojedinca, uspostavljanje NOKS u značajnoj meri unaprediće karijerni razvoj pojedinaca, tako što će svi budući đaci/studenti imati uvid u to šta će na kraju obrazovanja znati i umeti da rade, na kojim poslovima će se moći zapošljavati i/ili nastaviti školovanje.
U sistemu NOKS pored kvalifikacija stečenih formalnim obrazovanjem u obzir će biti uzete i kvalifikacije stečene neformalnim obrazovanjem i informalnim učenjem, što je u skladu sa praksom da je kompetentnost tj. ishod učenja na tržištu rada važnija od toga kako je ista stečena.
U prethodnom periodu ostvareni su značajni rezultati na tom polju. Donet je Zakon o NOKS i osnovan je Saveta za NOKS, savetodavno telo koje će obezbeđivati preporuke u oblasti politika o procesu planiranja i razvoja ljudskog potencijala u skladu sa relevantnim javnim politikama u oblasti celoživotnog obrazovanja, zapošljavanja, karijernog vođenja i savetovanja, regionalnog/lokalnog razvoja.
Radi obavljanja stručnih i razvojnih poslova u obezbeđivanju kvaliteta sistema kvalifikacija (izrade predloga standarda kvalifikacija, vođenja registra…) i koordinacije između Saveta za NOKS i drugih nadležnih institucija u svim aspektima razvoja i implementacije NOKS, Vlada će do kraja 2018. godine osnovati Agenciju kvalifikacije.
Na predlog Saveta za NOKS Vlada će do kraja 2018. godine osnovati Sektorska veća, kao tela zasnovanih na principu socijalnog partnerstva. Sektorska veća biće nadležna za analizu postojećih i utvrđivanje novih kvalifikacija u sektoru, identifikovanje kvalifikacija i njihovo osavremenjavanje, identifikovanje kvalifikacija koje više ne odgovaraju potrebama sektora, utvrđivanje predloga standarda kvalifikacija u okviru sektora, razmatranje implikacija NOK na kvalifikacije unutar sektora i predlaganje liste kvalifikacija po nivoima i vrstama koje mogu da se stiču priznavanjem prethodnog učenja. Na osnovu analize tržišta preloženo je 12 sektorskih veća.
U skladu sa donetim Zakonom, MPNTR je u procesu donošenja pravilnika, podzakonskih akata.

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/2018/09/formiran-savet-za-nacionalni-okvir-kvalifikacija-2/

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na 91. sednici donela Rešenje o imenovanju članova Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, broj: 119-7906/2018 od 28. avgusta 2018. godine. Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na 91. sednici donela Rešenje o imenovanju članova Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, broj: 119-7906/2018 od 28. avgusta 2018. godine.
U Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije imenovani su članovi: 1. na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
1) prof. dr Gabrijela Grujić Garić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
2. na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: 1) Dragica Ivanović, viši savetnik, šef Odseka za aktivnu politiku zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;
3. na predlog Ministarstva privrede: 1) Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede;
4. na predlog Ministarstva omladine i sporta: 1) Borivoj Janković, načelnik Odeljenja za ljudske resurse, pravne i opšte poslove u Ministartsvu omladine i sporta;
5. na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: 1) dr Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave;
6. na predlog Ministarstva zdravlja: 1) dr Nebojša Jokić, viši savetnik, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa u Ministarstvu zdravlja;
7. na predlog Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice: 1) Biljana Kašerić, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje; 2
8. na predlog Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost: 1) Nela Milišić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;
9. na predlog Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam: 1) Katica Uzelac, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;
10. na predlog Nacionalne službe za zapošljavanje: 1) Ilija Knežević, načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
11. na predlog Privredne komore Srbije: 1) Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije, 2) Ana Stojanović, rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije;
12. na predlog Konferencije univerziteta: 1) prof. dr Jovan Stepanović, redovni profesor, Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu, 2) prof. dr Nada Kovačević, redovni profesor, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, 3) prof. dr Biljana Abramović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu;
13. na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola: 1) prof. dr Bojan Ristić, direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu, 2) prof. dr Goran Savanović, direktor Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn tehnologiju i manadžment u Beogradu;
14. na predlog Zajednica stručnih škola: 1) Milorad Gavrilović, Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i turističko-ugostiteljskih škola Srbije, 2) Marjan Ivanov, Zajednica elektrotehničkih škola Srbije;
15. na predlog Zajednice gimnazija: 1) Vukadin Simović, direktor Užičke gimnazije;
16. na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije: 1) dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, 2) prof. dr Tomislav Živanović, predstavnik UGS „Nezavisnost”, 3) Goran Đokić, direktor Srednje medicinske škole „Milutin Milanković” u Beogradu, 4) Zdenko Tošić, menadžer Srednje stručne škole „Zaharija Stefanović Orfelin” u Beogradu;
17. na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom: 1) Jelena Manić Radoičić, programski menadžer za unapređivanje zapošljivosti, Beogradska otvorena škola.