уторак, 25. новембар 2014.

NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA SRBIJE NOKS - NSVO, septembar 2013.


Na 76 sednici NSVO-a održanoj 28.oktobra 2013 " НСВО је прихватио текст новог, модификованог предлога Националног оквира квалификација." !!!! 

Opet se tu prihvata neki predlog bez daljih pravnih koraka !

UVOD

Predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije za visoko obrazovanje (u daljem tekstu: NOKS) usvojio je  Nacionalni savet za visoko obrazovanje 23. aprila 2010. godine. Predlog je obuhvatao sve kvalifikacije u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: ZVO, "Službeni glasnik RS", broj 76/05 od 30. avgusta 2005. godine), Autentičnim tumačenjem Narodne skupštine Republike Srbije (Službeni glasnik RS", broj 100/07),  Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("Službeni glasnik RS", broj 106/06 od 24. novembra 2006. godine), kao i dokumentima koji definišu evropski obrazovni prostor. Predlog je formiran imajući u vidu i zakonska i podzakonska akta koja definišu radne odnose i naučnoistraživački rad u Republici Srbiji, a uzimajući u obzir i prethodne sisteme obrazovanja u Srbiji.

Predlog NOKS dat u ovom dokumentu usvojio je Nacionali savet za visoko obrazovanje ........ Predlog je zasnovan na Izmenama i dopunama ZVO usvojenim u međuvremenu ("Službeni glasnik RS", broj 44/10 i broj ....), kao i na Strategiji razvoja obrazovanja Republike Srbije do 2020. godine.

NOKS ima kao krajnji cilj uklapanje studenata u tržište rada, pripremu za život kao aktivnih građana u demokratskom društvu, lično usavršavanje tokom celog života, kao i razvoj i održavanje široko zasnovane kvalitetne baze znanja celog društva. NOKS definiše šta student treba zna, šta da razume i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je stekao, odnosno NOKS definiše koji se ishodi učenja očekuju od svake kvalifikacije. NOKS takođe pokazuje međusobni odnos kvalifikacija u sistemu obrazovanja, odnosno prohodnost između kvalifikacija.

NOKS definiše samo opšte ishode učenja. Osim tih ishoda, svaki specifični studijski program u okviru sistema visokog obrazovanja mora da zadovolji i posebne zahteve u pogledu obima znanja, veština i kompetencija koje su primerene konkretnoj oblasti, odnosno obrazovno-naučnom polju.

NOKS igra važnu ulogu u obezbeđivanju kvaliteta na svim stepenima obrazovanja, kao i u
razvoju studijskih programa visokoškolskih ustanova. NOKS olakšava priznavanje kvalifikacija i mobilnost u okviru zemlje, kao i između drugih zemalja evropskog obrazovnog prostora, ali i šire. NOKS je značajan za studente, njihove roditelje, poslodavce, nastavnike i sve ostale učesnike u visokom obrazovanju.

NOKS obezbeđuje kompatibilnost sa evropskim obrazovnim prostorom (European Higher
Education Area, EHEA), u kome okviri kvalifikacija postoje na dva nivoa. Krovni okvir kvalifikacija (overarching framework) za evropski obrazovni prostor usvojen je 2005. godine. Očekuje se da će do 2012. godine sve zemlje potpisnice Bolonjske deklaracije usvojiti svoje nacionalne okvire kvalifikacija koji su u skladu sa krovnim okvirom kvalifikacija. Osim kompatibilnosti sa EHEA okvirom kvalifikacija, NOKS obezbeđuje i kompatibilnost sa evropskom okvirom kvalifikacija za obrazovanje tokom čitavog života (European Qualifications Framework for Lifelong Learning, EQF) koji je Evropska Unija usvojila aprila 2008. godine. EQF obuhvata sve nivoe obrazovanja (osnovno, srednje i visoko), a važi za sve države članice Evropske Unije, zemlje kandidate za članstvo i sve zemlje evropskog ekonomskog prostora. Između okvira kvalifikacija EHEA i EQF nema suštinskih razlika, već su razlike prvenstveno u formulacijama.

NOKS je prikazan i na slici 1, a obuhvata akademske i strukovne studije sva tri stepena prema članu 25. ZVO. Za svaki vid studija i svaki stepen definisani su očekivani ishodi učenja. U skladu sa članom 29. ZVO, NOKS definiše odgovarajući broj ESPB bodova. Za svaki stepen kvalifikacija NOKS definiše potrebnu predspremu, kao i prohodnost prema narednom stepenu. Kompatibilnost sa EHEA i EQF okvirima kvalifikacija je takođe navedena. Kompatibilnost NOKS-a sa krovnim okvirom kvalifikacija EHEA treba da bude sertifikovana u odgovarajućoj proceduri, posle čega će svi dodaci diploma u sistemu visokog obrazovanja u Srbiji morati da sadrže i naznaku odgovarajućeg stepena kvalifikacija prema tabeli 1. Kompatibilnost diploma iz prethodnih sistema obrazovanja u Srbiji sa NOKS-om definisana je slikom 2.

Savet za nacionalni okvir kvalifikacija

Nacionalni savet za visoko obrazovanje predlaže formiranje posebnog Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija u visokom obrazovanju, čija bi uloga bila unapređenje sistema kvalifikacija, kao i odobravanje i svrstavanje kvalifikacija u Okvir kvalifikacija.  Aktom o osnivanju utvrđuju se bliži sastav, broj članova, način rada i donošenja odluka i druga pitanja od značaja za rad  Saveta.

Konkretne nadležnosti Saveta mogu da budu, između ostalog:
- donošenje odluka o svrstavanju kvalifikacija u NOKS;
- donošenje odluka o usklađivanju postojećih kvalifikacija sa NOKS;
- predlaganje nadležnim institucijama razvoj i unapređenje sistema kvalifikacija;
- praćenje razvoja i primene NOKS kao celine;
- odlučuje o definisanju sektora;
- donosi akt o obazovanju Sektorskih komisija;
- odlučuje o definisanju podsektora, oblasti i podoblasti na predlog Sektorskih komisija;
- podnosi izveštaj o svom radu Vladi Republike Srbije.


Sektori kvalifikacija

Sektori kvalifikacija su:
1) obrazovanje i vaspitanje;
2) humanističke nauke i umetnost;
3) prirodne nauke;
4) društvene nauke;
5) inženjerstvo i proizvodne tehnologije
6) građevinarstvo i uređenje prostora
7) ekonomija i pravo;
8) poljoprivreda, prehrambena industrija i veterina;
9) zdravstvo i socijalna zaštita;
10) turizam, trgovina i ugostiteljstvo;
11) saobraćaj i komunikacije;
12) usluge;
13) interdisciplinarna područja;
14) rudarstvo, metalurgija i hemijska industrija;
15) informacione tehnologije.

Sektori sadrže podsektore, oblasti i podoblasti.

Sektorske komisije


Sektorske komisije se biraju na posebno utvrđen način. One:
- analiziraju stanje i tendencije na tržištu rada;
- predlažu kvalifikacije za oblast visokog obrazovanja;
- identifikuju potrebe za tipovima kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada i društva u celini;
- daju osnovni profil/opis kvalifikacija, itd.


  

ISHODI UČENJA

Kratki ciklus osnovnih studija (90 – 150 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao osnovno znanje i razumevanje u oblasti studiranja koje se zasniva na prethodnom obrazovanju i koje osposobljava za korišćenje stručne literature;
vrsta: takvo znanje i razumevanje sadrži tehničke aspekte kao  osnovu za rad i lično usavršavanje i daje teorijsku osnovu za nastavak studija do kompletiranja prvog nivoa;     
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju je da primeni svoje znanje i razumevanje u celokupnoj oblasti studiranja i da sprovodi profesionalne i tehničke aktivnosti pod rukovodstvom;
selektivnost: u stanju je da ispravno daje odgovore na precizno definisane konkretne probleme planiranja, projektovanja i upravljanja (MENADžMENTA);     
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst: ima sposobnost da prepozna i koristi podatke da bi odredio odgovor na probleme u širokom opsegu različitih konteksta;
uvid: pokazuje individualiziran opšti pogled na svet ispoljavajući solidarnost sa okolinom;       
·         Komunikacija
u stanju je da u pogledu svog razumevanja, osposobljenosti i aktivnosti  komunicira sa saradnicima, nadređenima i klijentima;     
·         Sposobnost daljeg učenja
ima sposobnost da nastavi studije sa izvesnim stepenom autonomije.

Osnovne akademske studije  (180 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao znanje u oblasti studiranja koje se zasniva na prethodnom obrazovanju i koje je na nivou koji omogućava kritičko razmevanje ključnih teorija, principa i metoda; 
vrsta: uz korišćenje stručne literature on može da obuhvati i one aspekte koji predstavljaju tekuća vrhunska dostignuća u njegovom polju studiranja;
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju je da primeni svoje znanje i razumevanje na način koji garantuje profesionalni pristup poslu ili zvanju; 
selektivnost: ima sposobnosti koje se tipično pokazuju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem konkretnih specifičnih problema unutar oblasti studiranja;
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst: ima sposobnost da prikuplja, izabere i tumači potrebne podatke;
uvid: ima sposobnost donošenja sudova o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima, isšonjavajući solidarnost sa drugima;
·         Komunikacija
u stanju je da o svom radu i rezultatima rada obaveštava stručnu i širu javnost;
·         Sposobnost daljeg učenja
razvio sposobnosti koje su neophodne za konsolidaciju znanja, kao i za  nastavak studija sa visokim stepenom samostalnosti.

Osnovne strukovne studije  (180 ESPB)


·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao znanje u oblasti studiranja koje se zasniva na prethodnom obrazovanju i koje je na nivou koji omogućava kritičko razumevanje ključnih principa i metoda i savladavanje odgovarajuće prakse; 
vrsta: uz korišćenje stručne literature može da obuhvati i one aspekte koji predstavljju vrhunska dostignuća savremene prakse  u njegovom polju studiranja;
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju je da primeni svoje znanje i razumevanje na način koji garantuje profesionalni pristup poslu ili zvanju u oblasti svoje struke; 
selektivnost: ima sposobnosti koje se tipično demonstriraju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem praktičnih problema unutar svoje struke;
·         Sposobnost zaključivanja 
kontekst: ima sposobnost da prikuplja, izabere i tumači potrebne podatke;
uvid: ima sposobnost donošenja sudova o problemima iz struke, u skladu sa relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim principima;
·         Komunikacija
u stanju je da o svom radu i rezultatima rada obaveštava stručnu i širu javnost;

·         Sposobnost daljeg učenja
poseduje sposobnosti da nastavi studije kroz celoživotno učenje sa visokim stepenom autonomije.

Diplomske akademske studije (240 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao znanje i razumevanje teorije, koncepata i metoda koji se odnose na oblast studiranja;
vrsta: poseduje detaljno poznavanje savremenih dostignuća  u jednoj ili više specijalizovanih oblasti;
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: njegovo znanje sadrži skup specilaizovanih veština i alata koji omogućavaju  rešavanje složenih  profesionalnih  zadataka; 
selektivnost:  donosi adekvatne sudove u kompleksnim zadacima planiranja, projektovanja i upravljanja u vezi sa proizvodnjom,  uslugama, operacijama i procesima;  
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst: ima sposobnost pravilnog vođenja složenih zadataka u praksi, kao i sposobnost odgovornog donošenja  profesionalnih odluka;
uvid: ima izgrađen pogled na svet i sposobnost donošenja sudova o relevantnim društvenim, naučnim ili etičkim pitanjima, ispoljavajući solidarnost sa drugima;
·         Komunikacija
u stanju je da efektivno i kvalifikovano komunicira u praksi, kao i da rukovodi složenim i heterogenim grupama;
·         Sposobnost daljeg učenja
osposobljen je  da uči u promenljivim i nedovoljno poznatim kontekstima, kao i da organizuje učenje na nezavistan, profesionalan i etički način. 

Specijalističke strukovne studije (240 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao produbljeno znanje, razumevanje i stručne veštine u odabranim užim oblastima specijalizacije koje se zasniva na znanju i veštinama stečenim na osnovnim strukovnim studijama kao vid posebne pripreme i odgovarajuće je za uspešan rad u oblasti specijalizacije;
vrsta:  uočava granice postojećih znanja, kao i izvore novih saznanja, uknjučujući integraciju koncepata u datoj oblasti;

·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju da primeni produbljeno znanje, razumevanje i veštine za uspešno rešavanje složenih problema u delimično novom ili nepoznatom okruženju u užoj oblasti studija;
selektivnost: ima sposobnosti koje se tipično demonstriraju smišljanjem i odbranom argumenata i rešavanjem praktičnih problema u okviru planiranja, projektovanja i upravljanja unutar oblasti specijalizacije;
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst:  stekao znanja i veštine potrebne za timski rad pri rešavanju složenih problema iz oblasti specijalizacije u različitim kontekstima sa sposobnošću da integriše stečena znanja i veštine;
uvid: ispoljava personalizovan, lični pogled na svet i daje na osnovu dostupnih informacija moguće zaključke koji istovremeno sadrže promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom njihovog znanja i sudova;
·         Komunikacija
 u stanju je da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj i da preuzme značajnu odgovornost za rad drugih u oblasti specijalizacije;
·         Sposobnost daljeg učenja
u stanju da efikasno prati i usvaja novine u oblasti specijalizacije.

Master - akademske studije (300 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao znanje i sistematsko razumevanje u oblasti studiranja, koje upotpunjuje i proširuje i/ili utvrđuje znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama;
vrsta: stečeno znanje predstavlja osnovu za razvijanje kritičkog mišljenja i primenu u okviru profesionalne delatnosti ili istraživanja;
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju da primeni znanje i razumevanje, kao i sposobnosti za rešavanje problema,  u novom ili nepoznatom okruženju u okviru širih ili multidisciplinarnih konteksta vezanih za obrazovno-umetničko polje studija;
selektivnost: u stanju je da napravi izbor između kompleksnih metoda i da razvija nova umeća, uključujući najsavremenija dostignuća u oblasti;  
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst: ima sposobnost da integriše znanje i pristupa složenim problemima  formulišući svoje sudove  na osnovu nepotpunih i ograničenih podataka;
uvid: ima sposobnost promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom svojih znanja i sudova i zauzimanja kritičkog stava prema njima;
·         Komunikacija
u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenese znanje, zaključke  i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti i da diskutuje probleme i njihova rešenja na naučnom nivou;
·         Sposobnost daljeg učenja
poseduje sposobnost da nastavi studije i/ili profesionalni razvoj na način koji će samostalno izabrati.

Master  - strukovne studije (300 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao znanje i razumevanje u oblasti studiranja, koje upotpunjuje i utvrđuje znanje stečeno na osnovnim strukovnim studijama,
vrsta:  stečeno znanje predstavlja osnovu za celovito sagledavanje svoje profesije i kreativno obavljanje složenih poslova u praksi;
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju da primeni znanje i sposobnosti za rešavanje složenih problema  u novom ili nepoznatom okruženju u okviru svoje profesije;
selektivnost : ima sposobnost promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom svojih znanja i sudova i zauzimanja kritičkog stava prema njima;
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst: ima sposobnost da integriše znanje i pristupa složenim problemima  iz svoje profesije formulišući svoje sudove i akcije  na osnovu nepotpunih i ograničenih podataka,
uvid:  ima sposobnost promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom svojih znanja i sudova i zauzimanja kritičkog stava prema njima;
·         Komunikacija
u stanju da na jasan i nedvosmislen način prenese znanje, zaključke  i način zaključivanja stručnoj i široj javnosti, kao i da diskutuje informacije, ideje, probleme i njihova rešenja u okviru svoje profesije i šire;
·         Sposobnost daljeg učenja
poseduju sposobnost da se dalje usavršava u svojoj profesiji i produbi stečeno znanje.

Specijalističke akademske studije  (360 ESPB)

·         Znanje i razumevanje
širina: pokazao produbljeno znanje, razumevanje i sposobnosti u odabranim užim naučnim i umetničkim oblastima specijalizacije, zasnovano na znanju i veštinama stečenim na master akademskim studijama, koje omogućavaju dalje istraživanje;
vrsta: stekao preduslov za danje istraživanje, kao i vrhunsku profesionalnu aktivnost u struci; 
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: u stanju da primeni stečeno produbljeno znanje, razumevanje i sposobnosti stečene tokom specijalističkih studija za uspešno sistemsko rešavanje složenih problema u novom ili nepoznatom okruženju, u užim naučnim i umetničkim oblastima studija;
selektivnost:  u stanju je razume apstraktne probleme koji zahtevaju ekspanѕiju ili redefiniciju postojećeg proceduralnog znanja;
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst:  ima povećanu sposobnost da poveže stečena znanja i rešava složene probleme, da rasuđuje i da na osnovu dostupnih informacija donosi zaključke
uvid:  poseduje uvid u struku koji istovremeno sadrži promišljanja o društvenim i etičkim odgovornostima povezanim sa primenom znanja i sudova;
·         Komunikacija
u stanju da efikasno prati i usvaja novine i rezultate istraživanja u oblasti specijalizacije i da na jasan i nedvosmislen način prenese svoje zaključke, znanje i postupak zaključivanja stručnoj i široj javnosti;
·         Sposobnost daljeg učenja
 poseduje sposobnost da se dalje usavršava i učestvuje u rešavanju naučnoistraživačkih  problema u sklopu izrade doktorske disertacije

Doktorske studije

·         Znanje i razumevanje
širina:  pokazao mogućnost sistematske akvizicije i  razumevanja znanja iz oblasti studija uključujući najnovija dostignuća  i savladao veštine i metode istraživanja na tom polju;
vrsta:  ima mogućnost kreacije i interpretacije novih znanja kroz originalno istraživanje; 
·         Primena znanja i razumevanja
opseg: ovladao je širokim opsegom  metoda, tehnika i alata i/ili materijala, uz sposobnost samostalnog identifikovanja naučnih problema i tema i razvoja novih  metoda, tehnika i alata i/ili materijala;
selektivnost: pokazao sposobnost prilagođavanja procesa istraživanja kao odgovor na probleme koji zahtevaju ekspanziju i redefiniciju postojećeg znanja, uz neophodan stepen akademskog integriteta;
·         Sposobnost zaključivanja
kontekst: sposoban za kritičku analizu, procenu i sintezu novih i složenih ideja u kompleksnim i nepredljivim situacijama i rezličitim kontekstima;
uvid: originalnim istraživanjem i radom postigao ostvarenje koje proširuje granice znanja, koje je referenca na nacionalnom i međunarodnom nivou, i koje mu omogućava široko sagledavanje mesta i uloge naučnog rada;
·         Komunikacija
može da prenese stručna znanja i ideje kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini; sposoban je da diskutuje svoje nalaze i rezultate sa kolegama iz oblati istraživanja;
·         Sposobnost daljeg učenja
u stanju je da kritički sagledava šire implikacije primene znanja u određenim kontekstima, kao i da u akademskom i profesionalnom okruženju promoviše tehnološki, društveni ili kulturni napredak.
slika 1


slika2


понедељак, 24. новембар 2014.

Novi sajt NSVO - http://www.nsvo.edu.rs/

Na adresi http://www.nsvo.edu.rs/ nalazi se novi sajt NSVO-a.

Na novom sajtu NEMA Национални оквир квалификација Србије (23. април 2010. године , ali ima spisak članova NSVO-a http://www.nsvo.edu.rs/?page_id=48

Takođe postoje i Izveštaji narodnoj skupštini o radu (baš me interesuje), ali su oštećeni, tako da se nemogu preuzeti, namerno ili slučajno !!!???

Postoji i Informator o radu NSVO http://nsvo.edu.rs/Informator.docx


U Informatoru piše da je na 76 sednici NSVO-a održanoj 28.oktobra 2013

" НСВО је прихватио текст новог, модификованог предлога Националног оквира квалификација. Наложено је одговарајућој радној групи да текст усагласи са формално правним нормама." !!!!


Tekst predloga možete videti na https://www.scribd.com/doc/248135592/NOKS-Predlog-NSVO-Sep2013