среда, 05. јун 2013.

Predlog o Izmenama i dopunama Zakona o osnovnovnom obrazovanju i vaspitanju

Na stranici>

http://specijalisticke.blogspot.com/2012/02/bruka-ministrastva-prosvete-od-nemila.html?showComment=1370010815092#comment-c8220194716768263241

postoji je polemika oko školeske spreme nastavnika u osnovnim školama i nemogućnošću da specijalisti strukovnih studija obavljaju posao nastavnika IAKO im je Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju to dozvoljavao, dok je Pravinik o vrsti stručne spreme nastavnika to ZAKONSKO pravo osporavao

Члан 8.

У установи образовно-васпитни рад обављају: наставник, васпитач и стручни сарадник.

Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање:

1)    на студијама другог степена (мастер академске студије , специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;.....
E sad 4.6.2013. u Pralamentu su se pojavili predlozi zakon-a gde član 8. NE POSTOJI !!!

U ovom poslednjem predlogu izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja izmenili su sledeće


Члан 4.
У члану 8. став 2. тачка 1) речи: „у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10)” замењују се речима: „по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године.”
После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Програм за стицање образовања из става 4. овог члана реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање.”