среда, 16. мај 2018.

PREDLOG KOMORE MED.SESTARA ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU

http://www.kmszts.org.rs/dopisi/Predlog30032018.pdf

Kako kolege sa završenim specijalističkim strukovnim studijama 2 stepena po ZoVO od 2005. imaju problema sa Katalogom radnih mesta u zdravstvu i priznavanja svojih kvalifikacija, prenosim vam :

PREDLOG ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U jAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU, prilog popis RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU (”Službeni glasnik RS“ br. 81/2017 i
6/2018)
Поштовани,
На основу Закона о коморама здравтсвених радника, Комора медицинских сестара и здравствених теничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС), преко Комисије КМСЗТС за сачињавање предлога измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, односно радних места у здравству, на захтев ВиИКОГ броја чланова Коморе, а у складу са одредбама Закона о високом образовању (”Сл.гл.РС” бр. 88/2017), Правилником о листи стручних, академских и научних назива у Пољу - Медициснке науке (”Сл.гл.РС” бр. 53/2017 и 114/2017), као и чланом 5. став 1. тачка 2. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (”Сл.гл.РС” бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) и члана 166. став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити, Вам доставља предлог за измену и допуну ове Уредбе у делу - Каталог радних места у здравству и то:
1. Да се у делу Руководећа места у здравству за радно место Главна сестра / главни техничар здравствене установе, у делу Стручна спрема / образовање пропише:
* На студијама првог и другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
* на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра2017. године; 
на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005.године.
2. да се у делу ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА пропише радно место СПЕЦИАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, следећих карактеристика:
Назив радног места
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР


Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у поливалентној патронажи
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у дијагностици

Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у саветовалишту и превентивном центру
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у јавном здрављу
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у едукативном и научноистраживачком центру


Општи / типични опис посла
-                   самостално или као део тима ради у свим видовима здравствене неге на свим
Нивоима здравствене заштите;
-                   планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; - обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
-                   примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-                   ВРШИ припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају специјализовану стручност и вештину;
-                   учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-                   прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
-примењује методолошка истраживања у здравству са посебним освртом на клиничку праксу;
-да прати стручну и научну литературу;
-                   стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима; - стечена знања и вештине укључи у научно истаживачки рад, примерну научних резултата у пракси;
-                   контролише простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-                   планира, контролише и спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-планира, надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
-                   КОНТРОЛИШе одлагање и уклањање медицинских отпада на прописани начин;
З


-                прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;
-                учествује у изради сестринских процедура
-                поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања
-                учествује у изради сестринских процедура
-                учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;
-                теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља;
-                прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено васпитних средстава;
-                учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)
-                покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-                    на студијама другог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-                    на студијама првог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
Додатна знања / испити / радно искуство
- лиценца;
- најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању


з. да се у делу ПРИМАРНД ЗДРАВСТВЕНД ЗАШТИТА код радног места ВИЩА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /_ ТЕХНИЧАР у делу - Општи / типични опис послова иза садашње друге алинеје дода нова трећа алинеја, а да досадашња трећа алинеја постане четврта алинеја, и да гласи:
 Спроводи здравствено-васпитни рад и едукацију у здравственим установама и у друштвеној заједници.
4.     Да се у складу са Законом о високом образовању и Правилника о листи стручних, академских и научних назива - Поље - Медициснке науке код свих назива радних места ВИША.. пропише кроз / СТРУКОВНА тако да гласе:
*  ВИША медицинска сестра-техничар / СТРУКОВНА медицинска сестра-техничар,
*  ВИШИ физиотерапеут / СТРУКОВНИ физиотерапеут
*  ВИШИ санитарни техничар / санитарно-еколошки техничар / СТРУКОВНИ санитарно-еколошки инжењер
*  ВИШИ радиолошки техничар / СТРУКОВНИ медицински радиолог
*  ВИШИ нутрициониста дијететичар / СТРУКОВНИ нутриционист дијететичар  ВИШИ лабораторијски техничар / СТРУКОВНИ медицинско-лабораторијски техничар
*  ВИШИ зубни техничар / СТРУКОВНИ зубни техничар-протетичар
ВИШИ фармацеутски техничар / СТРУКОВНИ фармацеутски техничар / струковни фармацеут
*  ВИШИ радни терапеут / СТРУКОВНИ радни терапеут.
5.     да се у делу СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ пропише радно место СПЕЦИ|АЛИС.ТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, следећих карактеристика:

Назив радног места
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у ургентним службама и реанимацији
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у операционој сали
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у дијагностици
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у онкологији
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа З
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у јавном здрављу
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријеми задржавање пацијената без
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност.


зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, и то:
Специјална болница
Нови Кнежевац, Вршац, Ковин, Горња Топоница и Клиника за психијатријске болести , Др Лаза Лазаревић”.
пристанка.Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у едукативном и научно-истраживачком центру

ОПШТИ / типични опис посла
-                    самостално или као део тима ради у свим видовима здравствене неге на
СВИМ нивоима здравствене заштите;
-                    планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
-                    обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
-                    примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-                    врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају специјализовану стручност и вештину;
-                    учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-                    прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
-примењује методолошка истраживања у здравству са посебним освртом на клиничку праксу;
-                    прати стручну и научну литературу;
-                    стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима;
-                    стечена знања и вештине укључи у научно истаживачки рад, примерну


научних резултата у пракси;
-                  контролише простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-                  планира, контролише и спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-планира, надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
-                  контролише одлагање и уклањање медицинских отпада на прописани начин;
-                  прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; - учествује у изради сестринских процедура;
-                  поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања; - учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;
-                  теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља; - прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено васпитних средстава;
-                  учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са ИНвалИДИТетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)
-                  покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-                     на струковним студијама другог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-                     на студијама првог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;Додатна знања / ИСПИТИ / радно искуство
-  лиценца;
-  најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању

6.     Да се на свим нивоима здравствене заштите (примарној, секундарној, терцијарној и установама на више нивоа здравствене заштите) пропише радно место ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР /_ СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ које је било прописано у предходној Уредби о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, у прилогу - Попис радних места у здравству, објављеној у ”Службеном гласнику РС“ бр. 81/2017, тако:
          6.1.        да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДЕДВСТ..ВЕНЕ. ЗАЩТИТЕ пропише:
*                      Назив радног места: ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
*                      Опис посла:
 Врши промет малопомоћних лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт,
*                      Врши пријем лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему,
 Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређење простора и распореда лекова,  Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа,
*                      Израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке,
 Планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара,
*                      Едукује фармацеутске техничаре на стажу и ученике на пракси,
 Врши примену вештине комуникације и здравствене едукације пацијената,
*                      Даје информације о дејству и употреби лека и нелека,
*                      Учествује у организовању рад и расподели послова у апотеци и води евиденцију која се у апотеци спроводи,
*                      Води бригу о опреми и прибору који се користе у фармацеутској пракси и начину њиховог одржавања,
*                      Уводи у информативни систем апотеке базу података о лековима и ревидира је  Формира, води и ревидира електронски картон пацијента  Спроводи активност стручног усавршавања.
 Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*                      на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. године
*                      Додатна знања/испити/радно искуство:
*                      Стручни испит;
*                      Лиценца;
*                      Најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног фармацеустког техничара односно струковног фармацеута.
6.2. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ХЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ пропише:
*                      Назив радног места: ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
*                      Опис посла:
*                      Врши пријем лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему,
*                      Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређење простора и распореда лекова,  Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа,
*                      Израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке
*                      Води бригу о опреми и прибору који се користе у фармацеутској пракси и начину њиховог одржавања
 Води магацин сировина и амбалаже уз пратећу документацију
*                      Води магацин готових производа уз пратећу документацију
*                      Самостално организује набавку лекова, медицинских средстава и санитетског материјала и брине о њиховом чувању
 Врши класификацију фармацеутских препарата у просторијама апотеке према њиховој намени
*                      Врши анализу малопродаје у апотеци
 Одрађује маркетиншке активности у апотеци
*                      Самостално издаје лекове чији је режим издавања без рецепта, медицинска средства, ОТСи производе, дијететске суплементе, инструменте и апарате за дијагностику, козметичке производе и друге производе у циљу превенције и одржавања здравља корисника услуга  Даје информације о дејству и употреби лека и нелека
*                      Ради у саветовалишту апотеке ради боље комуникације са пацијентима и њихове едукације
*                      Учествује у организованим и функционалним променама у пружању услуга пацијентима
*                      Планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара
*                      Едукује фармацеутске техничаре на стажу и ученике на пракси
*                      Организује континуирану медицинску едукацију запослених фармацеутских техничара  Спроводи активност стручног усавршавања
*                      Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
 на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. Године.
*                      Додатна знања/испити/радно искуство:
*                      Стручни испит;
*                      Лиценца;
*                      Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.     да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова за Назив радног места Вицщ санитарни техничар [ санитарно-еколошки техничар [ струковни санитарно-еколошки инжењер тако да сада гласи:
7.1.                      Назив радног места: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНОжОЛОШКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ САНИТАЖО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР.
*                Опис посла:
*                узима узорке за испитивање и врши њихову анализу,  прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима,  спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести,  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације,  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада,  спроводи активности стручног усавршавања,  координира рад техничког особља на одржавању хигијене у здравственим установама,  обавља санитарно хигијенски преглед радних просторија, опреме, униформи у здравственој установи, здравственим амбулантама и подноси извештај непосредном руководиоцу,  учествује у раду Комисије за интрахоспиталне болести и спроводи контролне радње (узимање узорака), даје предлог мера,  у сарадњи са надлежним службама ВРШИ контролу стерилизације,  води евиденцију о редовним санитарним прегледима лица која су под санитарно хигијенском надзору,  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора и о томе подноси извештаје непосредном руководиоцу,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања, обради података везаних за здравствену статистику, на унапређењу јавног здравља, планирању програма редовних вакцинација,  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*                Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*                на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. Године
*                Додатна знања/испити/радно искуство:
 Стручни испит;
*                Лиценца;
*                Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.2.                      да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЩИТЕ ПРОПИШЕ
Назив радног места: СПЕЦЩАЛИСТА струковни САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
*   Опис посла:
*   организује, едукује и координира рад техничког особља, на примени санитарно хигијенских мера у здравственој установи,  обавља послове саветника за ДПСТ, уз додатну едукацију, као део тима,  обавља контролни санитарно хигијенски преглед радних просторија у здравственој установи, редовно ВРШИ обилазак амбуланти ради утврђивања санитарно хигијенских услова и о истом подноси извештај непосредном руководиоцу,  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора у објектима које користе социјалне групе,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања, обради података везаних за здравствену статистику, на унапређењу јавног здравља, планирању програма редовних вакцинација,  врши надзор над радом сервиса за одржавање хигијене у одређеним здравственим установама, предлаже мере за отклањање евентуалних недостатака,  учествује у раду комисије за интрахоспиталне инфекције, спроводи контролне радње ( узимање брисева и остало ), ради предупређивања истих,  организује вакцинацију запослених,  предлаже мере за спровођење ДДД послова, и организује њихово спровођење,  учествује у процесу набавке, врсте и количине средстава за одржавање санитарно хигијенских услова, дезифекционих средстава, стара се о ЊИХОВОј примени,  у сарадњи са стручним службама, обавља епидемиолошко анкетирање на терену, обрађује епидемиолошке упитнике, и по индикацијама додатно анкетира оболеле или особе које су биле у контакту са истим, прослеђује податке надлежним службама,  води евиденцију о редовном санитарном прегледу лица која су под хигијенским надзором,  врши замену личних дозиметара на сваких месец дана запослених који раде на рендген апаратима и који обављају периодични преглед на сваких годину дана,  учествује у процедурама сакупљања и уклањања медицинског отпада, комуналног отпада,  са стручним службама Завода за јавно здравље врши микробиолошке и броматолошке анализе и учествује у анализама истих,  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на струковним студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
*   - на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
*   Додатна знања/испити/радно искуство:
*   ЛИЦеНЦа;
 најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.3.       да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова за Назив радног места Виши санитарни техничар/санитарно екодошки инжењер тако да сада гласи:
 Назив радног места: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР.
*   Опис посла:
*   узима узорке за испитивање и врши њихову анализу,  прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима,  спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести,  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације,  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада,  спроводи активности стручног усавршавања,  управља медицинским отпадом( ВРШИ надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, третманом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада),и комуналним отпадом,  учествује у раду Комисије за интрахоспиталне болести и спроводи контролне радње ( узимање узорака), даје предлог мера,  организује и води евиденцију имунизације вакцинама, здравствене прегледе одређених категорија запослених,  обавља санитарно хигијенски преглед радних просторија, опреме, униформи у здравственој установи, даје предлог мера и активности у току пријема пацијената ( санитарни пропусник),  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора у централним дистрибутивним кухињама здравствених установа,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања на унапређењу здравља, планирању програма редовних вакцинација,  обавља санитарно хигијенску контролу одељења за рехабилитацију и рекреацију ( Релакс, Спа центра, базени за купање и пратећих садржаја),  обавља послове стручне сарадње са установама и институцијама везано за редовне и ванредне активности ( У оквиру мреже Института и Завода за јавно здравље, Републичке санитарне инспекције и друге стручне службе...)
*   У Институтима, Заводима за јавно здравље и Центрима за микробиологију обавља послове, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора ЖИВОТНе средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еКОЛОШКИ инжењер остварује своје задатке за које  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005.године
 Додатна знања/испити/радно искуство:
*   Стручни испит;
*   Лиценца;
*   Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.4. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИIАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРОПИШЕ
Назив радног места: СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
*   Опис посла:
*   спроводи свеобухватан, непрекидни епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама,  организује и води евиденцију имунизације вакцинама и специфичним имуноглобулинима и доставља податке надлежним референтним установама,  организује обавезне здравствене прегледе одређених категорија запослених, других лица и клицоноша и води евиденцију о истом,  организује и води евиденцију спровођења мера ДДД од стране изабраног извршиоца посла,
*   врши санитарно хигијенски надзор свих служби здравствене установе ( хигијена просторија, опреме и уређаја, болесника и болесничког рубља, микроклиматских услова, употреба и правилна примена дезинфекционих средстава и стерилизација ),  надзор над хигијенским условима, складиштењем, прерадом и дистрибуцијом животних намирница од магацина, преко централне до приручних одељенских кухиња и болесника,  контрола тријаже и одлагање комуналног и медицинског отпада у наменске посуде до коначне ДИСПОЗИЦИје, као и евидентирање КОЛИчиНе спаљеног медицинског отпада,  сарађује са Републичком санитарном инспекцијом, стручним службама Завода за јавно здравље, и осталим инспекцијским и надлежним службама,  учествује у здравствено васпитном раду са особљем и приправницима,  предлаже набавку средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију и даје стручно мишљење за одабир већ постојећих,  учествује у састанцима Комисије за спречавање бОЛНИЧКИХ инфекција и припрема материјал,  управља медицинским отпадом ( врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада ) у складу са свим захтевима регулативе и акредитација  контролише рад дела за рехабилитацију и рекреацију - РЕЛАКС, СПА центра - ( базена за купање, његово одржавање, проверу квалитета воде, примену санитарно хигијенских мера, ),  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
 У Институтима, Заводима за јавно здравље и Центрима за микробиологију обавља ПОСЛОВе, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора животне средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еколошки инжењер остварује своје задатке за које
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на струковним студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
*   Додатна знања/испити/радно искуство:  лиценца;  најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.5. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИЩЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова радног места САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР са још једним послом:
*   У Институтима и Заводима за јавно здравље обавља послове, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора животне средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еколошки инжењер остварује своје задатке за које има лиценцу.
8.    На 81. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, прописано је радно место ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У АМБуЈIАнти И ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ - у вези наведеног напомињемо да на ранијим вишим медицинским школама у Републици Србији није постојао план и програм школовања за профил - звање више стоматолошке сестре, нити на садашњим струковним студијама постоји студијски програм за звање струковну стоматолошку сестру. У Републици Србији постоји само звање стоматолошка сестра са средњим степеном школске спреме, те би ово требало изменити у овом делу Уредбе, с обзиром на потешкоће на које наилазе здравствене установе приликом усклађивања правилника о систематизацији радних места са одредбама Уредбе у овом делу, а о чему су телефонским путем обавестили нашу Комору.
9.    Да се на 88. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству - СЕКУНДАРНА И ТЕРЦШАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР пропише Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ; ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ И ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ, као што је прописано на 96. страни Уредбе за Назив радног места - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР.
10.    Да се, на 91., односно 92. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству - СЕКУНДАРНА И ТЕРЦЩАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ нивоА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР пропише Назив радног места: Медицинска сестра техничар у ендоскопској дијагностици.
11.    У важећој Уредби је, за радно место КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР (на 98. страни) и радно место ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (на 91. страни) ПРОПИСАНО, у делу Додатна знања/испити/радно искуство - дццецца — У вези наведеног напомињемо да су лица са наведеним звањем достављали Комори Уверења Министарства здравља РС о положеном струуном испиту за здравствеце сараднике козметичке техничаре (ИДИ козметичко-естетичке техничаре) више козметичке техничаре, чиме, према одредбама Закона о здравственој заштити, не испуњавају услов да буду уписани као чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије која је основана као комора здравствених радника, па самим тим нити да добију одобрење за самосталан рад - лиценцу за ово звање.
Предлажемо да се наведено исправи у Уредби и да се у делу Додатна знања/испити/радно искуство брише лииенца или да Комора, писаним путем, буде обавештена од стране МЗ РС о поступању у случајевима подношења захтева за упис и издавање лиценце од стране козметичких техничара (козметичко-естетичких техничара / виших / струковних козметичких техничара (виших / струковних_козметичко-естетичких техничара).
12.    У важећој Уредби је, за радно место ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ (на 99. страни) и радно место МАСЕР (на 100. страни) ПРОПИСАНО, у делу - Додатна знања/исписти/радно искуство - струуни испит И лиценца.
Предлажемо да се у делу - Додатна знања/исписти/радно искуство - брише лиценца, с обзиром да лица са овим звањем имају lII степен стручне спреме те према одредбама Закона о здравственој заштити и не испуњавају услове да буду уписани као чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије нити да добију одобрење за самосталан рад - лиценцу за ово звање.
13.    На страни 103. важеће Урибе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА - допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА промоцијИ ЗДРАВЉА.
Затим у делу Општи / типични опис посла додати нове алинеје:
*  Учествује у здравственом васпитању и едукацији популације
*  Спроводи активности стручног усавршавања, образовне и научно-истраживачке делатности.
Део Стручна спрема / образовање допунити са две нове алинеје које гласе:
*  на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама првог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
14.На страни 106. важеће Уредбе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи - ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ.
У оквиру дела Стручна спрема / образовање прву алинеју треба изменити, а друга алинеја остаје иста, тако да прва алинеја гласи:
*  На к вним  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.г.
*  У делу Додатна знања/испити/радно искуство треба додати нову другу алинеју која гласи:  Лиценца.
15. На страни 108. важеће Уредбе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИјЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ, допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ.
У оквиру дела Стручна спрема / образовање, после друге алинеје, треба додати трећу и четврту алинеју, које гласе:
 на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;   на студијама првог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017.године.
У нади да ћете размотрити овај предлог, срдачно се захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
Чланови Комисије КМСЗТС: