петак, 28. децембар 2012.

Šta je specijalistima strukovnih studija donela 2012 godina

Svi su krenuli sa sumarizaciom rezultata 2012 godin, pa hajde i mi:


1. godinu dana rada bloga http://specijalisticke.blogspot.com/

2. Izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", 93/2012)
 Predlogom zakona, članom 1. propisuje se da Nacionalni savet za visoko obrazovanje, telo obrazovano radi obezbeđivanja razvoja i kvaliteta visokog obrazovanja, pored ostalih nadležnosti ima i nadležnost da ministarstvu nadležnom za poslove visokog obrazovanja predlaže nacionalni okvira kvalifikacija za nivo visokog obrazovanja, a članom 3.
   Predloga zakona da ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja utvrđuje nacionalni okvir kvalifikacija za nivo visokog obrazovanja, o čemu donosi akt koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 
  Na ovaj način se stvara pravni okvir za donošenje nacionalnog okvira kvalifikacija za nivo visokog obrazovanja, čime Republika Srbija ispunjava obavezu koju je preuzela pristupanjem Evropskom prostoru visokog obrazovanja i potpisivanjem Bolonjske deklaracije, da utvrdi nacionalni okvir kvalifikacija za nivo visokog obrazovanja, koji je usaglašen sa evropskim okvirom kvalifikacija.


Naciona savet za visoko obrazovanje koji je doneo nacionalni okvir kvalifikacija i NIJE ga baš doneo, još uvek ga prekrajaju i plašim se skrojiće ga prema svima drugima osim nama...
http://nsvo.etf.rs/Nacionalni%20okvir%20kvalifikacija%20Srbije.pdf
http://www.delfis.kg.ac.rs/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=126&Itemid=

3. i dalje je veliki broj firmi koji Pravilnike o sistematizaciji pravi prema Odlukama iz 1997 koja uopšte ne vidi specijaliste strukovnih studija
http://specijalisticke.blogspot.com/2012_12_01_archive.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/01/spisak-firmiustanova-koje-nemaju.html

4. Mali je broj firmi i državnih preduzeća koja potpadaju pod Zakon o državnim službenicima koji imaju Sistematizacije
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/07/spisak-firmiustanova-koje-imaju.html
među njima je bila i prosveta (osnovne i srednje stručne škole) ali zadnjim izmenama Pravilnika su zaboravljeni iako im Zakon o osnovama sistema obrazovanja to omogućava

5. Mediji ti i tamo se oglase ovim pitanjem
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/11/kurir-sve-diplome-prepoznatljive-2013.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/10/stampa-uzalud-diplomira-60000-studenata.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/10/stampa-studenti-bez-resenja-problema-i.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/07/stampa-prevareni-studenti-strukovnih.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/03/valjda-je-krenulo-vreme-br-1105-8-mart.html
i ovaj mi je baš prirastao srcu
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/01/krenulo-je-konacno-sa-mrtve-tacke-rts.html

6. Konferencija strukovnih akademija srbije se bavi sama sobom http://www.kasss.rs/ , a Studentske konferencije akademija strukovnih studija Srbije nema nigde.......


7. Specijalistima strukovnih studija šta reći ...
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/01/uzas-br-2-lokalne-samouprave-i-zakonom.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/02/bruka-ministrastva-prosvete-od-nemila.html
http://specijalisticke.blogspot.com/2012/07/inzenjerska-komora.html


nastaviće se, a možda i neće ....PROBLEM BR 5. > Inženjerska komora

Inženjerska komora je na sednici upravnog odbora 02.07.2012. ustanovila nove licence za strukovne specijaliste za objekte za koje dozvolu izdaje lokalna samouprava koja je bez ogranicenja,u odnosu na dosadasnje licence za visu skolsku spremu.  kompletan dokument
  Шифра лиценце:
Назив лиценце:

700
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама,  грађевинских радова на објектима високоградње
712
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских радова на објектима нискоградње
730
Одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама, машинске опреме и инсталација
750
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, електроенергетских радова ниског напона у зградама (објектима)
753
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, телекомуникационих радова у зградама (објектима)
770
Одговорни извођач радова, са специјалистичким струковним студијама, саобраћаја у друмском и градском саобраћају
771
Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, геодетских радова на објектима високоградње и нискоградње


Inženjerska komora Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu, osnovana Zakonomo planiranju i izgradnji (Sl glasniku RS", br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011) u cilju unapređenja uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, izgradnje objekata i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju, zaštite opšteg i pojedinačnog interesa u obavljanju poslova u tim oblastima organizovanja u pružanju usluga u navedenim oblastima, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva.

Članovi Komore su inženjeri arhitektonske, građevinske, mašinske, elektrotehničke, saobraćajne, tehnološke i inženjeri drugih tehničkih struka, kao i diplomirani prostorni planeri, kojima je izdata licenca iz člana 162. ovog zakona. 

Komora obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje profesionalna prava i dužnosti i etičke norme ponašanja članova u obavljanju poslova izrade planskih dokumenata, projektovanja i izvođenja radova;
2) utvrđuje ispunjenost uslova za izdavanje licence za odgovornog planera, odgovornog urbanistu, odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova u skladu sa odredbama ovog zakona;

3) proverava usklađenost izdatih licenci po propisima drugih zemalja;

…… 

vrste licenci:
1. odgovorni planer 1xx
2. odgovorni urbanista 2xx
3. odgovorni projektant 3xx (ovde je dobra zarada)
4. odgovorni izvodjač radova 4xx ( sa starim VII/1) i 8xx (VI/1 uz ograničenje za objekte do 2000m2)
5. po novom odgovorni izvodjač radova 7xx uz ograničenje objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave

Veliki propust je i dalje onemogućavanje inženjerima specijalističkih strukovnih studija dobijanja licence "odgovorni projektant" (uz koju može stojati neki uslov tipa za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave)

***********************************************

Pravilnikom o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja ("Službeni glasnik RS" br. 04/2010 i 21/2010) propisano je da administrativno-stručne i tehničke poslove vezane za polaganje stručnog ispita obavlja Inženjerska komora Srbije.


PRAVO NA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA, predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji, imaju:

  • Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), i srednje obrazovanje, građevinske, arhitektonske, mašinske, elektro, tehnološke ili druge odgovaraj će tehničke struke, sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima.
Stručni rad kandidat izrađuje pod nadzorom ispitivača iz čije oblasti je tema pismenog rada i u zavisnosti od stepena obrazovanja sastoji se:

1) za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (diplomirani inženjeri) - izrada projekta za gradnju složenijih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata....

2) za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) - (inženjeri) - izrada projekata za građenje manje složenih objekata...

*************************************
ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US i 24/2011)
2.1. Одговорни пројектант
Члан 128.
Одговорни пројектант може бити лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, на академским студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање пет година и лиценцом за пројектовање.
Лиценцу за одговорног пројектанта може да стекне лице са стеченим високим образовањем одговарајуће струке, односно смера, положеним стручним испитом и најмање три године радног искуства са стручним резултатима на изради техничке документације и са препоруком најмање два одговорна пројектанта или Инжењерске коморе.
Стручним резултатима за пројектанта, у смислу става 2. овог члана, сматрају се резултати остварени на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два пројекта.
Одговорни пројектант потписује техничку документацију.

4. Одговорни извођач радова
Члан 151.
Извођач радова одређује одговорног извођача радова који руководи грађењем објекта,
односно извођењем радова.
...
Грађењем објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе може руководити и лице које има завршене специјалистичке струковне студије, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.
Грађењем објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности ПО+П+4+ПК чија укупна површина не прелази 2.000 m2 бруто површине, објеката мање сложених грађевинских конструкција распона до 12 метара, локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације, и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може руководити и лице које има високо образовање на студијама првог степена, одговарајуће струке, односно смера, положен стручни испит, најмање пет година радног искуства и са важећом лиценцом.


**** 27.12.2012.
Novi zakon o planiranju i izgradnji, koji bi trebalo da bude usvojen sredinom naredne godine......
Iz okvira zakona o planiranju i izgradnji biće izuzeta i Inženjerska komora, čiji će se rad, izdavanje licenci, polaganje stručnih ispita, definisati takođe posebnim propisom.

понедељак, 10. децембар 2012.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova po Odlukama iz prošlog veka (1997.)

      Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima.
      Opis poslova određuje poslodavac i obavezan je da o tome upozna zaposlenog prilikom zasnivanja radnog odnosa.
      Vrsta i stepen stručne spreme se takođe utvrđuje Pravilnikom.
      Pod stručnom spremom podrazumeva se školska sprema stečena ili priznata po propisima o obrazovanju (srednja, viša, visoka i drugo).
      U pravilniku se mora odrediti stručnu spremu, i vrsta zanimanja zavisno od poslova koje treba da obavlja zaposleni (npr. diplomirani pravnik, diplomirani inženjer, građevinski tehničar, medicinska sestra i dr.).

      Pod stepenom stručne spreme, podrazumeva se stepen stručne spreme koji je pojedinac dobio završavanjem verifikovanog programa obrazovanja u organizaciji koja je ovlašćena za izvođenje takvog programa ili drugih vidova obrazovanja priznatih zakonom prema klasifikaciji.
      Klasifikacija stepena stručne spreme određena je Odlukom o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje evidencija u oblasti rada i obrascima prijava i izveštaja ("Sl.list SRJ", br. 40/97 i 25/2000 i "Sl. list SCG",br. 1/2003 - Ustavna povelja - dalje: Odluka).


11) kao podatak o stepenu stručne spreme unosi se stepen stručne spreme koji je pojedinac dobio završavanjem verifikovanog programa obrazovanja u organizaciji ovlašćenoj za izvođenje takvog programa ili drugih vidova obrazovanja priznati zakonom, prema sledećoj klasifikaciji:
....
V stepen - završeno jednogodišnje specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja ili završeno petogodišnje srednje obrazovanje. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom školom za visokokvalifikovane radnike;
VI/1 stepen - završen obrazovni program za VI/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenom višom školom, kao i lica sa savladanim programom I stepena studija na fakultetu;
VI/2 stepen - završen obrazovni program za VI/2 stepen stručne spreme;
VII/1 stepen - završen obrazovni program za VII/1 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se i lica sa završenim studijama na fakultetu, visokoj školi ili akademiji;
VII/2 stepen - završen obrazovni program za VII/2 stepen stručne spreme. U ovaj stepen razvrstavaju se lica sa završenim poslediplomskim studijama i akademskim zvanjem magistra nauka ili umetnosti, kao i lica sa završenom specijalizacijom i stručnim nazivom specijaliste;
VIII stepen - u ovaj stepen razvrstavaju se lica sa stečenim naučnim stepenom doktora nauka;
.....

13) o posebnim znanjima i veštinama unosi se podatak o svim sposobnostima, funkcionalnim znanjima i veštinama koje je pojedinac stekao završavanjem posebnih programa obrazovanja, obukom, usavršavanjem ili specijalizacijom, a koji mogu da uvećaju njegove mogućnosti, odnosno da olakšaju njegovo zapošljavanje;
 Po ovome proizilazli  da specijalističke strukovne studije NE mogu biti VI-2 stepen stručne spreme, jer se to odnosi na završenu VIŠU ŠKOLU. Dok se u VII/1 stepen stručne spreme razvrstavaju lica i sa završenim studijama na VISOKOJ ŠKOLI.ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon)


II SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI RADA
1. Evidencija o zaposlenim licima
Član 5
Evidencija o zaposlenim licima sadrži:
1) prezime i ime;
2) matični broj;
3) pol;
4) datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država);
5) prebivalište i adresu stana;
6) mesto rada (mesto, opština, republika, država);
7) naziv i adresu poslodavca;
8) delatnost poslodavca;
9) zanimanje;
10) vrstu i stepen stručne spreme;
11) osposobljenost za obavljanje određenih poslova;
12) naziv radnog mesta;
13) radno vreme - u časovima (nedeljno);
14) trajanje zaposlenja i vrste poslova do stupanja na rad kod poslodavca;
15) vrsta radnog odnosa (na određeno ili neodređeno vreme, po ugovoru o povremenim ili privremenim poslovima, po ugovoru o ulaganju stranog lica);
16) osnov upućivanja na privremeni rad u inostranstvo (izvođenje investicionih radova, poslovno-tehnička saradnja i dr.) i trajanje rada;
17) naziv poslodavca kod koga je zaposleno lice u dopunskom radu;
18) da li je zaposleno lice zainteresovano za promenu posla;
19) da li je invalid rada ili uživalac penzije;
20) podatke o osiguranim članovima porodice;
21) podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad;
22) podatke o trajanju plaćenog odsustva zbog smanjenja poslovanja;
23) datum zasnivanja radnog odnosa;
24) datum prestanka radnog odnosa;
25) razlog prestanka radnog odnosa.
Član 6
Zaposleno lice dužno je da svaku promenu podataka koji su u evidenciju uneseni na osnovu njegove izjave ili ličnih isprava prijavi poslodavcu u roku od osam dana od dana nastanka promene.
 


субота, 01. децембар 2012.

Štampa VREME br1143

Dokument za evropsko tržište znanja

Okvirom kvalifikacija definišu se nivoi obrazovanja i ishodi učenja, odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je stekao na određenom nivou obrazovanja. Paralelno sa NOK-om, biće napravljena je i lista zvanja, koja već postoji, ali mora da bude unapređena
Nacionalni savet za visoko obrazovanje proslediće početkom naredne godine Ministarstvu prosvete predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK). Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema ovaj dokument, a njegovim donošenjem biće rešen problem oko 60.000 studenata kojima su izdate bolonjske diplome sa zanimanjima kojih nema u zvaničnim registrima. Zbog toga su oni, kažu procene Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije, potpuno nevidljivi za tržište rada i potencijalne poslodavce. Donošenje NOK-a najavio je u intervjuu Tanjugu predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srđan Stanković.
Predlog je urađen još pre dve godine, ali se nije znalo ko je nadležan za njegovo usvajanje. Nacionalni savet za visoko obrazovanje napravio je svojevremeno Predlog nacionalnog okvira kvalifikacija, ali se potom ispostavilo da nisu nadležni za to, pa se od Predloga odustalo, a zakonom nije uređeno ko je nadležan za donošenje ovog dokumenta. Najnovijim izmenama zakona predviđeno da NOK donosi Ministarstvo prosvete, na predlog Saveta.
Okvirom kvalifikacija definišu se nivoi obrazovanja i ishodi učenja, odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je stekao na određenom nivou obrazovanja, objasnio je Stanković Tanjugu. Reč je o dokumentu koji treba da pobroji, opiše i analizira sve nivoe obrazovanja koji se mogu steći u Srbiji, kao i da opiše koja znanja i veštine donosi određena diploma. NOK bi trebalo da klasifikuje i nova zvanja, koja dobijaju diplomci novih studijskih programa, uvedenih po Bolonjskoj deklaraciji, i oni koji završe ogledna odeljenja srednjih škola. Tim pravilima biće otklonjene dosadašnje nedoumice oko toga na kom se obrazovnom nivou osoba nalazi, poput one da li je reč VII-1 stepenu stručne spreme, bečelor ili nekom drugom zvanju.
Paralelno sa NOK-om, biće napravljena i lista zvanja, koja već postoji, ali mora da bude unapređena. Uvođenjem Bolonjskog sistema na univerzitete u Srbiji ustanovljena su nova zanimanja, poput poslovnog psihologa, mastera prostornog planiranja, sajber forenzičara... Njih ranije nije bilo u registrima, pa su ljudi sa ovim zvanjima nevidljivi u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i poslodavcima. Zbog nepostojanja NOK-a, nije jasno šta umeju da rade, jer nema zvaničnog objašnjenja koja znanja i veštine nosi njihova diploma.
Navodeći da Savet sada ima jurisdikciju nad izmenama liste zvanja, Srđan Stanković je rekao za Tanjug da je kod nas postojala navika da kada neko, na primer, završi master, njegovo zvanje u sebi sadrži čitavu predistoriju svega onoga što je do tada postigao tokom obrazovanja. "Veliki je problem kada neko, na primer, završi bečelor iz biologije i ode na informatiku da upotpuni znanje iz te nauke. Šta je on po svom zvanju, kod nas je teško reći", kazao je Stanković, i dodao da se u svetu to jasno definiše: "Tamo neko može da bude bečelor iz jedne oblasti, master iz druge. Neko ko je, recimo, doktorirao na ETF-u uopšte ne mora da bude inženjer elektrotehnike. To može da bude matematičar koji je završio četiri godine matematike, bečelor, pa master na mašinstvu i došao na elektrotehniku i doktorirao iz oblasti koja je direktno vezana za nešto što je studirao ranije."
Stanković je dodao da svaki stepen obrazovanja ili stručne spreme treba da ima svoje ime i da to tako treba da ostane i istakao da postoji veliki problem s nastavničkim zvanjima za srednje škole. Na primer, ako profesor elektrotehnike želi da predaje određene predmete u srednjoj školi, on mora da ima odgovarajuća znanja iz pedagogije i metodike. Ako ta znanja stekne na Filozofskom fakultetu, postavlja se pitanje šta je on po zvanju: završio je elektrotehniku, ali Filozofski fakultet ne može da mu izda diplomu iz elektrotehnike. "Normalno bi bilo da se kaže šta je završio na elektrotehnici, a šta na Filozofskom, pa da poslodavac vidi da li mu to odgovara", smatra Stanković.
Govoreći o NOK-u, Stanković je istakao da on olakšava priznavanje kvalifikacija i mobilnost u okviru zemlje, kao i među zemljama evropskog obrazovnog prostora i šire. Savet bi u februaru naredne godine trebalo da prosledi predlog NOK-a, rekao je on i naveo da je veoma važno formirati i okvir kvalifikacija za douniverzitetsko obrazovanje. Ti okviri treba da budu međusobno usklađeni, ali i usaglašeni sa evropskim, jer, kako je podsetio, idemo na evropsko tržište.
Stanković je ukazao na primetan nedostatak adekvatne stručne podrške, smatrajući da u resornom ministarstvu treba da postoji služba koja bi se isključivo bavila okvirom kvalifikacija.

понедељак, 26. новембар 2012.

ŠTAMPA-KURIR: Sve diplome prepoznatljive 2013.

Sve diplome prepoznatljive 2013.

Društvo, 15:36, 18.11.2012.Autor: Tanjug

Okvirom kvalifikacija definišu se nivoi obrazovanja i ishodi učenja, odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je strekao na određenom nivou obrazovanja, kaže Srđan Stanković


BEOGRAD - Nacionalni savet za visoko obrazovanje proslediće početkom naredne godine Ministarstvu prosvete predlog Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) čime će biti rešen problem oko 60.000 studenata kojima su izdate bolonjske diplome sa zanimanjima kojih nema u zvaničnim registrima.
Predlog je urađen još pre dve godine, ali se nije znalo ko je nadležan za njegovo usvajanje, rekao je predsednik Saveta Srđan Stanković i istakao da je najnovijim izmenama zakona predviđeno da NOK donosi Ministarstvo prosvete, na predlog Saveta.
Okvirom kvalifikacija definišu se nivoi obrazovanja i ishodi učenja, odnosno šta student treba da zna i šta je u stanju da uradi na osnovu kvalifikacije koju je strekao na određenom nivou obrazovanja, objasnio je prof. Stanković.
Tim pravilima biće otklonjene dosadašnje nedoumice ko je na kom nivou, da li je VII-1, bečelor ili nešto treće, a krajnji je cilj uklapanje studenata u tržište rada.
U vezi sa NOK je i lista zvanja, koja takođe treba da bude inovirana.
"Bolonja" je uvela zanimanja, poput poslovnog psihologa, mastera prostornog planiranja, sajber forenzičara, kojih ranije nije bilo u registirma, pa su u službi za zapošljavanje i poslodavcima ovi ljudi teško vidljivi, jer nije jasno šta umeju da rade, pošto nema zvaničnog objašnjenja koje kompetencije njihova diploma nosi.
Navodeći da Savet sada ima jurisdikciju nad izmenama liste zvanja, prof. Stanković je istakao da je kod nas postojala navika da kada neko, na primer, završi master, njegovo zvanje u sebi sadrži čitavu predistoriju svega onoga što je do tada postigao tokom u obrazovanju.
"Veliki je problem kada neko, na primer, završi bečelor iz biologije i ode na informatiku da upotpuni znanje iz te nauke. Šta je on po svom zvanju, kod nas je teško reći", kazao je prof. Stanković i naveo da se u svetu to jasno definiše.
"Tamo neko može da bude bečelor iz jedne oblasti, master iz druge. Ne mora neko ko je, na primer, doktorirao na ETF-u uopšte da bude inženjer elektrotehnike. To može da bude matematičar koji je završio četiri godine matematike, bečelor, pa je završio master na mašinstvu i došao na elektrotehniku i doktorirao iz oblasti koja je direktno vezana za nešto sto je studirao ranije", objašnjava prof. Stanković.
"Svaki stepen treba da ima svoje ime i da to tako ostane", smatra Stanković koji je ukazao na veliki problem s nastavničkim zvanjima za srednje škole.
Konkretno, ako profešor elektrotehnike hoće da predaje te predmete u srednjoj školi, mora da ima odgovarajuća znanja iz pedagogije, metodike. Ako ta znanja stekne na filozofskom fakultetu, šta je on po zvanju, završio je elektrotehniku, ali filozofski fakultet ne može da mu izda diploma iz elektrotehnike.
Normalno bi bilo da se kaže šta je završio na elektrotehnici, a šta na filozofskom, pa neka poslodavac vidi da li mu to odgovara", smatra Stanković.
Govoreći o NOK-u, Stanković je istakao da on olakšava priznavanje kvalifikacija i mobilnost u okviru zemlje, kao i među zemljama evropskog obrazovnog prostora i šire.
Savet bi u februaru naredne godine trebalo da prosledi predlog NOK-a, rekao je on i naveo da je veoma važno formirati i okvir kvalifikacija za douniverzitetsko obrazovanje. Ti okviri treba da budu međusobno usklađeni , ali i usaglašeni sa evropskim, jer, kako je profesor podsetio, idemo na evropsko tržište.
Stanković je ukazao na primetan nedostatak adekvatne stručne podrške, smatrajući da u resornom ministarstvu treba da postoji služba koja bi se isključivo bavila okvirom kvalifikacija.

среда, 21. новембар 2012.

Prepiska sa Nacionalnom službom za zapošljavanje


To press <press@nsz.gov.rs>, novine <novine@nsz.gov.rs>
Sent Monday, November 5, 2012 at 2:59 PM
Poštovani,
interesuje me kako zavodite specijalističke strukovne studije kao VI ili VII stepen stručne spreme.

Hvala,

From Aleksandra Bačević <Aleksandra.Bacevic@nsz.gov.rs
Sent Thursday, November 8, 2012 at 11:58 AM
Nacionalna služba za zapošljavanje uvešće Vas u evidenciju tražilaca zaposlenja sa zvanjem koje ste stekli na najvišem nivou obrazovanja, a u Vašem slučaju, to je zvanje „specijalista strukovni inženjer saobraćaja“. U cilju zapošljavanja, upućivaćemo Vas poslodavcima koji se Nacionalnoj službi za zapošljavanje obrate zahtevom da im se obezbede kandidati profila - specijalista strukovni inženjer saobraćaja, naravno, uz prethodnu proveru ostalih uslova koje poslodavac postavlja za konkretno radno mesto.
 Nivo obrazovanja Vam nećemo opredeljivati, jer to nije u nadležnosti Nacionalne službe za zapošljavanje.

Aleksandra Bačević,
Nacionalna služba za zapošljavanje | Direkcija Beograd
Centar za informisanje | Novinar

Srbija | 11000 Beograd | Dečanska 8
tel: +381 11 2929510 | mob: +381 648107205 | faks:
e-mail: Aleksandra.Bacevic@nsz.gov.rs | www: www.nsz.gov.rs


to Aleksandra Bačević <aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs>
Sent Friday, November 9, 2012 at 10:21 AM
Poštovana,

Interesuje Nas da li ćete specijaliste strukovne inženjere upućivati poslodavcima koji se Nacionalnoj službi za zapošljavanje obrate zahtevom da im se obezbede kandidati koji poseduju VII/1 stepen stručne spreme (što ne postoji ne postoji u Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005) ?

Hvala,

to press <press@nsz.gov.rs>, novine <novine@nsz.gov.rs>
Sent Wednesday, November 14, 2012 at 11:46 AM
Poštovani,

Interesuje Nas da li specijaliste strukovne studija upućujute poslodavcima koji se Nacionalnoj službi za zapošljavanje obrate zahtevom da im se obezbede kandidati koji poseduju VII/1 stepen stručne spreme  ?

Hvala,

From Press <Press@nsz.gov.rs>
Sent Tuesday, November 20, 2012 at 3:01 PM

Poštovani,
 Ukoliko lice nakon završetka trogodišnjeg visokog obrazovanja, završi još jednu godinu specijalizacije, ono je faktički izjednačeno sa licima koja su završila četvorogodišnje visoko obrazovanje i kada poslodavac insisttira na VII stepenu stručne spreme NSZ bi posredovala i ovom licu.

S poštovanjem,
NSZ

*** a u novinama Poslovi