среда, 13. август 2014.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

ZAKON O STEČAJU
("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014)
Licenca za obavljanje poslova stečajnog upravnika
Član 23
Licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika (u daljem tekstu: licenca) izdaje ovlašćena organizacija rešenjem o izdavanju licence.
Licenca se izdaje licu koje:
.....
3) ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno u osnovnom trajanju od najmanje četiri godine;
.....

понедељак, 04. август 2014.

Предлог Закона о високом образовању је од стране Владе Р. Србије 31. јула упућен Скупштини Р. Србије на разматрање и усвајањеНа следећем линку можете погледати решење Закона које је прошло Владу и упућено је Скупштини на разматрање. Неки од наших предлога су уврштени у Закон, али поједини нису... Сада нам остаје да те предлоге који нису, пошаљемо посланицима како би у форми амандмана успели некако да их убаце.

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2570-14Lat.pdf

на овом линку можете видети још увек актуелни Закон о високом образовању, па чисто упоредити са изменама

Оно сто сам приметио у предложеним изменама, јесте то да струковне специјалистичке студије остају у домену студија другог степена односно у истом рангу са мастер академским и мастер струковним студијама, што је добро! Друга ствар је то да Министарство није у ово решење уврстило и допуну да се после мастер струк. студија могу уписати докторске, фактички су струковне студије добиле још један вид другостепених студија (што је непотребно), без прилике да на државним факултетима наставе студије. У члану 10. око стручних назива, академски мастер има само назив мастер а струковни (мастер аплл.) Што се тиче сарадника у настави, остала је могућност да само студенти спец. и магистарских студија могу бити изабрани.

Сада нам остаје да те предлоге који нису, пошаљемо посланицима како би у форми амандмана успели некако да их убаце!
То можемо учинити на следећи начин:
Да посланицима пошаљемо (електронски или писмено) једно писмо у ком ћемо их замолити за подршку како би се извршиле још неке измене Закона о високом образовању, пре усвајања. Саветујем да се обратимо и скупштинском одбору за образовање Александри Јерков као председавајућој. Све можете пронаћи на сајту Народне скупштине на линку:

http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8.62.13.html

Адреса: Краља Милана 14. 11000 Београд

а можете контактирати и посланике:
http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5.1730.html

Предлажемо следеће:

С обзиром да ће након измена, струковне студије имати две врсте другостепених студија, сматрамо да након завршетка мастер струковних студија и стицања укупно 300 еспб, треба омогућити проходност и похађање докторских студија, по узору на праксу у многим Европским земљама. Истакли би и неопходност увођења места са буџетским финансирањем студената који имају висок просек kao и потребу ангажовања истих у својству предавача и сарадника у настави на Високошколским установама.. Постојањем таквих места, додатно би се подигао квалитет студената који уписују поменуте студије. Сматрамо да би будући струковни мастери требали да уживају једнака права као и академски, с обзиром на исти број есп бодова и година студирања. На тај начин ће држава омогућити поштовање основних људских права, у овом случају право на учење, усавршавање по узору на друге државе из Европе.

1) У члану 29. став 14. потребно је додати: мастер струковне студије
Па ће цео став гласити:
Докторске студије имају 180 еспб уз претходно остварени обим студија од најмање 300 еспб на основним академским, мастер академским студијама и мастер струковним студијама.

(Омогућавање будућим струковним мастерима право конкурисања и похађања докторских студија из завршене области јер ће се у том погледу испоштовати основна људска права, Болоњски процес и пракса у Европским земљама)

3) У члану 64. став 2. додати: и струковног мастера
Па ће цео став гласити:
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив специјалисте и струковног мастера.

(Уколико се не промени овај члан Закона, Високошколске установе ће остати у проблему, јер је тешко пронаћи студента магистарских студија који још увек студира с обзиром да је такав вид студија одавно укинут. Те установама остаје да ангажују само студенте специјалистичких студија којих нема пуно. Сматрамо да је потребно додати и омогућити студентима мастер струковних студија да буду изабрани за предаваче и на тај начин олакшати одабир и повећати маневарски простор Високошколским установама како би ангажовали најквалитетније студенте)

4) У члану 71. став 1. додати: бира студента мастер академских, специјалистичких и струковних мастер студија.
Па ће цео став гласити:
- Високошколска установа бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена, студента мастер академских, специјалистичких или струковних мастер студија, који је студије првог степена завршио са укупном оценом најмање осам (8).

(Сматрамо да је потребно додати и омогућити студентима мастер струковних студија да буду изабрани у звање сарадника и на тај начин олакшати одабир и повећати маневарски простор Високошколским установама како би ангажовали најквалитетније студенте)


Надамо се да ћете ове предлоге измена подржати и помоћи да се они уврстите у нови Закон о високом образовању и на тај начин допринети већем поштовању основних људских права својих високообразованих грађана и побољшању стања у пракси и образовном систему Р. Србије која је потписница Болоњског процеса и тежи чланству у Европској унији.

С поштовањем

недеља, 20. јул 2014.

Позив за достављање предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног система, као и побољшања једнакости и ефикасности у образовању припрема измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања.   

Министарство позива све заинтересоване да своје примедбе, предлоге и сугестије у вези са изменама Закона доставе до среде, 23. јула 2014. године на адресу predlozi@mpn.gov.rs , са назнаком „ЗОСОВ“.

Предлози треба да буду у .doc формату, формално наведени по члановима Закона на које се предлози односе и потписани од предлагача.
Предлоге које радна група оцени конструктивним узеће се у разматрање и објавити на сајту Министарства, а аутори тих предлога биће позвани да буду сарадници у радним групама.
Текст Закона о основама система образовања и васпитања можете преузети на сајту Министарства путем линка:

Министарство очекује да ће се велики број заинтересованих укључити у креирање новог текста Закона и конструктивним предлозима допринети унапређивању образовно-васпитног система.

preuzeto sa sledećeg linka: 
http://www.mpn.gov.rs/vesti/1430-poziv-za-dostavljanje-predloga-za-izmene-i-dopune-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja

петак, 11. јул 2014.

Учествујте у јавној расправи и допринесите томе да Закон о високом образовању буде у интересу лица која су завршила или завршавају струковне студије

На који начин можете учествовати у јавној расправи?
Све што треба да урадите је да примедбе, предлоге и сугестије доставите Министарству просвете на следећу адресу:  javna.rasprava@mpn.gov.rs , са назнаком: „високо образовање”.
Јавна расправа траје до 16. јула!

Потребно је предложити измене следећих чланова:
1) У члану 29. став 14. потребно је  додати: мастер струковне студије
Па ће цео став гласити:
Докторске студије имају 180 еспб уз претходно остварени обим студија од најмање 300 еспб на основним академским, мастер академским студијама и мастер струковним студијама.

(Омогућавање будућим струковним мастерима право конкурисања и похађања докторских студија из завршене области јер ће се у том погледу испоштовати основна људска права, Болоњски процес и пракса у Европским земљама, јер је у супротном бесмислено увођење још једних другостепених студија без права на даље усавршавање)

2) У члану 29. став 13. додати:
Мастер струковне студије имају:
-најмање 120 еспб бодова када је претходно остварен обим основних струковних студија од 180 еспб бодова;
-најмање 120 еспб бодова када је претходно остварен обим основних академских студија од 180 еспб бодова.

3) У члану 64. став 2. додати:  и струковног мастера
Па ће цео став гласити:
У звање предавача може бити изабрано лице које има академски назив магистра или стручни назив специјалисте и струковног мастера.

4) У члану 71. став 1. додати:  бира студента мастер академских, специјалистичких и струковних мастер студија.
Па ће цео став гласити:
- Високошколска установа бира у звање сарадника у настави на студијама првог степена, студента мастер академских, специјалистичких или струковних мастер студија, који је студије првог степена завршио са укупном оценом најмање осам (8).

5) У члану 95. став 9. додати: назив који је стекло лице из члана 6. и 7. овог члана је мастер
 Па ће цео став гласити:
-У међународном промету и у дипломи на енглеском језику, назив који је стекло лице из става 1. овог члана је bachelor, назив који је стекло лице из става 2. овог члана је bachelor (appl.) назив који је стекло лице из става 6. и 7. овог члана је master, а назив који је стекло лице из става 8. овог члана је Ph. D., односно одговарајући назив на језику на који се диплома преводи.

Надам се да ћете моје предлоге измена уврстити у нови Закон о високом образовању и на тај начин допринети већем поштовању основних људских права својих високообразованих грађана и побољшању стања у пракси и образовном систему Р. Србије која је потписница Болоњског процеса и тежи чланству у Европској унији.

С поштовањем


Након овога, препоручујем да ове наше предлоге, предложите посланицима да поднесу у облику амандмана у Скупштини, када се буде изгласавао Закон. 

На следећем линку можете пронаћи одређеног посланика:  

http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5.1730.html


Пронађете одређени број посланика, контактирате путем онлине поште и замолите/предложите да подрже ваше предлоге за измену, и наведете већ раније поменуте предлоге. Путем овог линка, кликом на посланичку групу, можете видети имена и презимена сваког посланика, функцију/чланство у радним телима и образовање/звање. 


То је све, хвала!