понедељак, 24. новембар 2014.

Novi sajt NSVO - http://www.nsvo.edu.rs/

Na adresi http://www.nsvo.edu.rs/ nalazi se novi sajt NSVO-a.

Na novom sajtu NEMA Национални оквир квалификација Србије (23. април 2010. године , ali ima spisak članova NSVO-a http://www.nsvo.edu.rs/?page_id=48

Takođe postoje i Izveštaji narodnoj skupštini o radu (baš me interesuje), ali su oštećeni, tako da se nemogu preuzeti, namerno ili slučajno !!!???

Postoji i Informator o radu NSVO http://nsvo.edu.rs/Informator.docx


U Informatoru piše da je na 76 sednici NSVO-a održanoj 28.oktobra 2013

" НСВО је прихватио текст новог, модификованог предлога Националног оквира квалификација. Наложено је одговарајућој радној групи да текст усагласи са формално правним нормама." !!!!


понедељак, 10. новембар 2014.

Извештај са Конференцијe струковних специјалиста            У петак 7. новембра 2014. године са почетком у 14 часова је одржана Конференција струковних специјалиста, у просторијама Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ВИСАН у Земуну. Конференцији је присуствовао велики број струковних специјалиста из различитих области: медицинске, просветне, техничко-технолошке, економске... Поред специјалиста, своје учешће су узели и представници Конференције академија струковних студија Србије, Студентске конференције академија струковних студија Србије, директори Високих школа струковних студија, представници Комисије за акредитацију и проверу квалитета рада високошколских установа, Завода за унапређење васпитања и образовања и многи други. Конференција је организована у циљу дефинисања и расправе о актуелним проблемима са којима се студенти поменутих студија суочавају већ годинама уназад. Наиме, реч је о негирању степена, неравноправности и непоштовању, кршењу Законских одредби и дискриминацији од стране надлежних органа, пре свега Министарстава просвете, здравља, рада и запошљавања, комора. Конференција представља један апел и покушај утицаја на надлежне да у сарадњи са Радном групом струковних специјалиста, покрену измене разноразних подзаконских аката, правилника. Статус струковних специјалиста је пре пар година регулисан Законима, али су неуклађени подзаконски акти, довели нас у потчињен положај.

            Након представљања проблема по областима специјализација, приступило се формирању Радне групе коју чине специјалисти из различитих области. Циљ поменуте групе је представљање и заступање интереса струковних специјалиста у складу са Законом. Задатак радне групе је да се кроз предлагање решења и сарадњу са надлежнима из поменутих Министарстава и Комисија за акредитацију и проверу квалитета, као и струковних комора, успостави поштовање Законом предвиђених права струковних специјалиста.

            На Конференцији су донети следећи закључци који ће бити упућени надлежним органима:


1) Да се и струковне специјалистичке студије, као студије другог степена, у складу са Законским прописима финансирају из буџета, односно да се одреде буџетска места и за студенте струковних специјалистичких студија;

2) Да се струковним специјалистима омогући упис друге године струковног мастера из специјализиране области, како би стекли још неопходних 60 есп бодова или да се диплома специјалисте изједначи са дипломом струковног мастера;

3) Да сви Правилници о стручним спремама запослених у образовању буду усклађени са Законима и да струковним специјалистима буде омогућено да буду предавачи теоријских и појединих општих предмета у гимназијама, средњим стручним и основним школама;

4) Да се у складу са Законима, омогући специјалистима из техничке и грађевинске области право на полагање/стицање лиценце;

5) Да се кроз систематизацију препознају струковне специјалистичке студије на сва три нивоа здравствене заштите;

6) Да се подзаконски акти у органима управе (републичким, покрајинским, локалним)  ускладе са Законом о високом образовању и Законом о државним службеницима.Ускоро нас очекује састанак Радне групе, дефинисање захтева/циљева и састанак са надлежнима из Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Заводом за унапређење васпитања и образовања и представницима Министарства просвете.


 

петак, 24. октобар 2014.

КОНФЕРЕНЦИЈА СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕОбавештавамо вас да ће се у петак 7. новембра 2014. године са почетком у 14 часова, одржати Конференција струковних специјалиста у амфитеатру Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ВИСАН у Земуну (адреса: Тошин бунар 7 а). Очекује се присуство великог броја како свршених, тако и редовних студената специјалистичких струковних студија, Заштитника грађана Саше Јанковића, директора Високих школа, представника Министарства, представника СКАССС-а, КАССС-а итд.

Предложен је следећи дневни ред:

1. Представљање, упознавање учесника конференције
2. Презентовање искустава струковних специјалиста из праксе по областима са акцентом на проблемима у негирању степена, неусклађености разних правилника и непоштовања Законом гарантованих права (презентовање досадашњих искустава и проблема из праксе од стране колега из различитих области специјализација)
3. Формирање радне групе (коју ће чинити струковни специјалисти из различитих области)
4. Предлагање, утврђивање акционог плана (који ће радна група спроводити)
5. Конференција за медије (указивање на актуелне проблеме струковних специјалиста)
6. Разно

            На састанку ће једна од тема бити Измене и допуне Закона о високом образовању, струковном мастеру и статусу струк. специјалистичких студија у новом Закону. Молимо Вас да путем маил-а mitrevski21@gmail.com. потврдите присуство најкасније до 3. новембра. Очекујемо ваше пријаве, предлоге, сугестије.

Хвала.

понедељак, 20. октобар 2014.

Међународна стандардна класификација образовања ISCED 2011

Међународна стандардна класификација образовања (ISCED) је референтна класификација за организовање образовних програма и сродних квалификација до образовних нивоа и подручја. ISCED је плод међународног  уговора формално усвојеног од стране Генералне скупштине земаља чланица Унеска.

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/userFiles/file/Obrazovanje/CIR-ISCED_2011_srb_22-04-2014.pdf

понедељак, 29. септембар 2014.

Konferencija strukovnih specijalista

Svi koji žele da se uključe/doprinesu organizaciji prve Konferencije strukovnih specijalista krajem oktobra u Beogradu, neka se obrate na mail mitrevski21@gmail.com ili porukom na facebook stranici Specijalističke strukovne studije. Hvala

среда, 24. септембар 2014.

Dokaz da su specijalističke studije u rangu master akademskih studija. Potvrđeni navodi iz Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja!Tumačenje preuzeto sa sajta paragraf.rs5/5/2014

TRETMAN ZVANJA "SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE" U STATUSU ZVANJA STEČENOG PO RANIJE VAŽEĆIM PROPISIMA

Pitanje:

·         Na koji način protumačiti zvanje "specijalističke strukovne studije drugog stepena", da li je to zvanje identično ranijem VII stepenu fakultetskog obrazovanja po propisu koji je uređivalo visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine?

Odgovor:

Članom 25. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013 - dalje: Zakon), propisano je da se delatnost visokog obrazovanja ostvaruje kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja. Odredbom stava 3. istog člana propisano je da se na strukovnih studijama izvodi strukovni studijski program, koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Članom 25. stav 5. tačka 2 Zakona, propisano je da su specijalističke strukovne studije, studije drugog stepena.

Članom 127. Zakona, kojim je uređeno izjednačavanje stručnih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona sa stručnim, odnosno akademskim i naučnim nazivima koji se stiču u skladu sa Zakonom.

Međutim, sa specijalističkim strukovnim studijama nije izjednačen nijedan stručni naziv koji se sticao po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, te se ne može reći da je stručni naziv specijalističkih strukovnih studija identičan stručnom nazivu stečenom na osnovnim studijama u četvorogodišnjem trajanju (VII stepen) koji se sticao prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 10. septembra 2005. godine.

Članom 8. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje:
1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke strukovne ili specijalističke akademske studije) po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.
2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Prema tome sa aspekta stepena obrazovanja koji je propisan za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, može se smatrati da specijalističke strukovne studije predstavljaju obrazovanje istog stepena kao osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine stečene prema propisima koji su važili pre Zakona o visokom obrazovanju (VII stepen).ParagrafLex                                                                                                                                        Strana 1. (od 1)

петак, 12. септембар 2014.

Donete nove izmene i dopune Zakona o državnim službenicimaZ A K O N
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Član 1.

U Zakonu o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), u članu 16. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
„Dostavljanje rešenja državnom službeniku vrši se u prostorijama državnog organa, a ako je državni službenik odsutan s rada dostavljanje se vrši poštom na adresu koju je državni službenik prijavio državnom organu i koja se nalazi u njegovom personalnom dosijeu.
Ukoliko dostavljanje iz stava 2. ovog člana nije uspelo, službeno lice državnog organa sastavlja pismenu belešku. U tom slučaju rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli državnog organa i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.”
U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. reč: „prijema” zamenjuje se rečju: „dostavljanja”.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

U članu 34. stav 1. posle reči: „Republičkog javnog pravobranioca” zapeta se zamenjuje rečju: „i”, a posle reči: „zamenika Republičkog javnog pravobranioca” reči: „i načelnika upravnog okruga” brišu se.

Član 3.

U članu 36. stav 2. menja se i glasi:
„Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.”

Član 4.

U članu 37. stav 2. menja se i glasi:
„Za rad na poslovima u zvanju samostalnog savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.”

Član 5.

U članu 38. stav 2. menja se i glasi:
„Za rad na poslovima u zvanju savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim
akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”

Član 6.

U članu 39. stav 2. menja se i glasi:
„Za rad na poslovima u zvanju mlađeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim
studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima.”

Član 7.

U članu 40. stav 2. menja se i glasi:
„Za rad na poslovima u zvanju saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i najmanje tri godine radnog iskustva u struci.”

Član 8.

U članu 41. stav 2. menja se i glasi:
„Za rad na poslovima u zvanju mlađeg saradnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog
staža u državnim organima.”

Član 9.

U članu 45. stav 2. menja se i glasi:
„Pored toga za rad na položaju potrebno je i stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri
godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje devet godina radnog iskustva u struci.”

Član 25.

U članu 140. stav 2. menja se i glasi:
„Rukovodilac može pismeno da ovlasti državnog službenika koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u
trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, da umesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika.”

Prelazne i završne odredbe

Član 29.

Podzakonska akta koja su predviđena ovim zakonom doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) usaglasiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.