субота, 18. јун 2016.

Реакција Удружења струковних специјалиста Србије на објављени предлог НОКС-аПоштовани,


Обраћамо се представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Националном савету за високо образовање, Комисији/телу за израду НОКС-а, Конференцији академија струковних студија Србије и свим акредитованим високим школама струковних студија у Републици Србији.

Овом приликом, као Удружење струковних специјалиста Србије, чији су представници раније присуствовали састанцима са представницима Министарства просвете и других тела, улажемо протест на предлог/нацрт Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту НОКС), како би заштитили интересе и стечена права струковних специјалиста, као и закона ове земље.

Удружење струковних специјалиста Србије, до сада је учествовало у многим  јавним расправама  из којих су и путем званичних састанака, произашли нови предлози неколико аката који су тек након реакција, усаглашени са многим законима Републике Србије (Закон о високом образовању, Закон о полицији, Закон о планирању и изградњи, Каталози занимања, Систематизација ЕПС-а, итд.).

У предлогу НОКС-а који је објављен на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, пре неколико дана и то док су Влада и само министарство у техничком мандату, приметили смо   нелогичности које не прате постојећа законска решења у Републици Србији, као и формиране Каталоге занимања.

Превасходно нас је непријатно изненадила употреба/поновно враћање старог степеновања по коме су поједини послодавци до сада крајње неуспешно уподовљавали нове студијске програме, што је резултирало општем хаосу на тржишту рада, бројним нелогичностима у многим систематизацијама. Творци НОКС-а, уместо да објављеним предлогом испуне ту потребу уређивања стања на тржишту рада и степеновању диплома, допринели су отварању нових проблема. Анализирајући објављени предлог НОКС-а у домену степеновања високог образовања, приметили смо да је главни норматив за сврставање диплома у поједине степене, пре свега био број ЕСП бодова стечених током студија. Сматрамо да су бодови погрешно мерило при будућем степеновању, из разлога што су бодови уведени и постоје само због потребе наставка студија у земљи и иностранству од увођења Болоњског система 2005. године. Као држава, дошли смо до апсурдне ситуације, да скоро десет година од почетка реформе високог школства и увођења Болоњског система, још увек нисмо на адекватан начин решили степеновање студија и сврставање диплома. На шеми испод се може јасније видети, на који начин је степеновање предложено у нацрту.


НОКС НИВО                                    РАЗВРСТАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА
                              АКТУЕЛНИХ                                               

       6.1  -Основне струковне студије (ОСС 180 ЕСПБ)            
               -Основне академске студије (ОАС 180 ЕСПБ)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                     
6.                                                                                                         


      6.2  -Основне академске студије (ОАС, 240 ЕСПБ)           
             -Специјалистичке струковне студије (ССС,           
             180+60 ЕСПБ)                                                                         7.1  -Интегрисане мастер академске студије (ИМАС    
               , макс. 360 ЕСПБ)                                                          
7.          -Мастер академске студије (МАС, 180+120 или       
              240+60 ЕСПБ)
              -Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)


     7.2    -Специјалистичке академске студије (САС, 60
                 ЕСПБ)На приказаном се може видети да су у подстепену 6.2 заједно сврстане основне академске и струковне специјалистичке студије, а у подстепену 7.1 остале студије другог степена високог образовања (према Закону о високом образовању, члан 25.). Овде је начињена грешка, јер према Закону о високом образовању и у пракси, струковне специјалистичке студије нису основне студије, већ су постдипломске, односно, уписују се након завршетка основних студија. Према томе, закон овде није испоштован. То се боље може видети испод.

ЗАКОН
О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014)

III  СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Врсте и нивои студија
Члан 25.

Студије првог степена су:

1) основне академске студије;
2) основне струковне студије.
  

Студије другог степена су:

1) мастер академске студије;
2) мастер струковне студије;
3) специјалистичке академске студије;
4) специјалистичке струковне студије.

Студије трећег степена су докторске академске студије


            Према члану овог закона, специјалистичке струковне студије никако не могу бити степеноване ниже од осталих студија другог степена високог образовања, јер су вредноване исто.
Оно што се може приметити у члану 25. јесте другачије степеновање високог образовања у Р. Србији. Према овом степеновању, штампане су и издаване дипломе након 2005. године, па се намеће питање, како ће неко моћи да разврста све дипломе другог степена у нове степене према нацрту НОКС-а? У пракси ће сигурно бити тешкоћа због ове неусаглашености, јер су нас досадашњи бројни примери уверили у то. Потребно је избећи проблеме, а не стварати погодно тло за појавњивање нових и продубљивање постојећих.

С обзиром да се већ неко време из Министарства просвете најављује промена Закона о високом образовању, претпостављамо да ће доћи можда до промена тог актуелног степеновања високог образовања. Уколико до тога дође, то неће решити проблеме, јер студенти који су већ стекли дипломе специјалисте струковних студија и на чијим дипломама пише да су завршили студије другог степена, задржавају право рангирања и вредновање дипломе по прописима који су важили у тренутку стицања исте. Према томе, већ свршени струковни специјалисти поседују други степен студија високог образовања, као што су то и студенти мастер академских студија. Овде ће доћи до проблема, уколико се усвоји објављен предлог НОКС-а. Као решење за студенте струковних специјалистичких студија, министарство нуди мастер струковне студије, а истовремено спречава и опструише објављивање усвојених норматива за акредитацију тог нивоа студија, који су усвојени на седници Националног савета за високо образовање јуна прошле године.

Струковни специјалисти се од стицања дипломе суочавају са проблемом слободног тумачења степена стручне спреме од појединих послодаваца и правних служби. Од оснивања Удружења струковних специјалиста Србије, ти проблеми су почели да се решавају, а предложени НОКС само ствара нове. Многи закони и каталози заимања су протеклих година усаглашени са чланом 25. Закона о високом образовању, те су специјалисти уврштени на свим местима, на којима су и мастер академске студије, односно где је потребан некадашњи 7. степен.

Уколико институције и тела која су задужена за формирање Националнг оквира квалификација Србије наставе да игноришу постојећа законска и подзаконска акта, Удружење ће бити приморано да затражи заштиту права и поштовање закона ове земље на суду. Подсећамо да Удружење представља и штити права 7000 свршених студената струковних специјалистичких студија.


С, поштовањем.
                                                       Председник Удружења струковних специјалиста Србије
                                                                                             
                 

                                                                                                               

понедељак, 16. мај 2016.

10.5.2016 Najkasnije do kraja godine ili početkom sledeće, Srbija bi trebalo da dobije Nacionalni okvir kvalifikacija


Po pisanju Blica najkasnije do kraja godine ili početkom sledeće, Srbija bi trebalo da dobije Nacionalni okvir kvalifikacija
http://www.blic.rs/vesti/drustvo/trziste-rada-u-srbiji-posle-ove-promene-vise-nece-biti-isto/jwqrn8l


- NOKS treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem, tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada, društva kao celine, ali i da zadovolje svoje lične potrebe - kaže za “Blic” posebni savetnik ministra prosvete Mirjana Bojanić.


E sad ovo bi i bila vest, ali kako je trebalo doneti NOKS-a sa novim (čuj novim, star više od 10 godina) Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. daleko smo od vesti.


Čak i postoji jedna "donešena" verzija NOKS-a iz 2010 godine (Nacionalni savet za visko obrazovanje) na koju se pozivalo Ministarstvo prosvete kada je slalo izveštaje EU, ali su je selektivno NEPRIMENJIVALI u domaćim ustanovama.
Ta verzija je postojala na sajtu http://nsvo.etf.rs (koji više ne postoji, ali sam ga sačuvao od zaborava http://specijalisticke.blogspot.rs/p/noks.html) jer baš na osnovu tog NOKS-a sam i upisao specijalističke strukovne studije.

Kako se evidentno Zakon o NOKS-u ne donosi (iako ga sve zemlje u okruženju imaju) , nema ni nacrta, ničega, samo po nekad počne da kruži vest ...
Ili su možda razni uticaji tektonski, pa je bolje ne doneti, nego se zamerati....
ili su možda lenčuge ili nesposobni pa ne mogu sistematizovati potrebne podatke.....
Ali uvek imam sumnju da će nešto loše i naopako na kraju uraditi.

************

http://www.blic.rs/vesti/drustvo/verbic-uskoro-nacionalni-okvir-kvalifikacija/b7872f6

http://rs.n1info.com/a151759/Vesti/Verbic-o-registru-Vazna-je-razlika-izmedju-kvalifikacija-i-zanimanja.html

http://www.mpn.gov.rs/graditi-poverenje-izmedju-svih-zainteresovanih-strana-kada-je-rec-o-kvalifikacijama/

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=263643

петак, 11. март 2016.

Novi Zakoni 2016

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) 


Član 18
Za predsednika i člana nadzornog odbora imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove
....
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili
specijalističkim strukovnim studijama;

Član 25
Za direktora javnog preduzeća iz člana 24. ovog zakona, može biti imenovano lice koje ispunjava
sledeće uslove:
..
2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine,
odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master
akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili
specijalističkim strukovnim studijama;

четвртак, 18. фебруар 2016.

UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA

Na osnovu člana 6. stav 4. Zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 79/15 − ispravka),

            Vlada donosi


U R E D B U
O ŠIFARNIKU RADNIH MESTAČlan 1.
               Ovom uredbom utvrđuju se šifre radnih mesta na osnovu kojih korisnici javnih sredstava unose podatke o radnom mestu na kojem rade zaposlena, izabrana, imenovana i postavljena lica u Registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava.

Član 2.

Član 3.
            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2016. godine.05 Broj: 110-14236/2015-4

U Beogradu, 12. februara 2016. godine

петак, 08. јануар 2016.

ЈАВНА РАСПРАВА ДРУГОГ НАЦРТА КАТАЛОГА РАДНИХ МЕСТА


Учествујте у јавној расправи која траје до 25. јануара!
Погледајте други нацрт Каталога радних места из разних области и пошаљите своје предлоге! Удружење струковних специјалиста Србије ће поново упутити предлоге за корекцију оних места/области у којима наши предлози нису усвојени, а пре свега се мисли на Каталоге радних места у здравственим установама и установама социјалне заштите! Овим путем Вас молимо да и индивидуално упутите предлоге како би било што више дописа који се тичу струковних специјалистичких студија, нарочито везаним за две апострофиране области из разлога што у спорним каталозима није уврштен НИЈЕДАН струковни специјалиста.
Хвала
Управни одбор Удружења струковних специјалиста Србије


Други нацрт каталога можете погледати на линку испод:
http://www.mduls.gov.rs/katalozi-radnih-mesta.php


predlog kataloga radnih mesta za fizioterapeute
https://www.scribd.com/doc/295406698/Katalog-Radna-Verzija-1-1

недеља, 20. децембар 2015.

ПОЗИВ! БЕСПЛАТНО УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ

Апелујемо на све посетиоце блога да попуне приступницу!

Поштоване колеге,
У претходних неколико месеци нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.
Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.
Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.
Сматрајући да kao припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.
Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.
До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама. Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима...
У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ? Очекујемо Вас.

Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.

На линку испод можете скинути приступницу и читко попуњену (потписану) шаљете на маил udruzenjesss@gmail.com
http://www.mediafire.com/view/zwxj7giufzou3bj/

четвртак, 19. новембар 2015.

ПОЗИВ ЗА УЧЛАЊЕЊЕ У УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕПоштоване колеге,

У претходних неколико месеци (скоро годину дана) нас неколицина смо се организовали и регистровали УДРУЖЕЊЕ СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА СРБИЈЕ.
Разлог за такав потез налазимо у углавном истим проблемима свих свршених струковних специјалиста приликом запошљавања или признавања стручне спреме, а то су непризнавање нивоа високог образовања по актуелном закону о високом образовању, неусклађеност звања, правилника и систематизација у предузећима и институцијама са образовним програмом Високих школа, дискриминација приликом запошљавања или напредовања у служби, итд.
Уосталом, проблеме који Вас прате по питању вредновања Ваше дипломе ДРУГОГ степена високог образовања сви Ви веома добро познајете.

Сматрајући да смо припадници ВИСОКО образованих кадрова ове државе, нисмо у могућности да чекамо да неко други реши наше проблеме око адекватног вредновања нивоа нашег образовања, те се морамо ухватити у коштац са изазовима признања и имплементације одредби закона о високом образовању, који се тичу нас самих. Појединачно нико од нас, вероватно, нема толики утицај на одговорне институције, али сви заједно имамо потребну тежину.
Да би целу причу учинили легитимном, регистровали смо се као невладина организација - удружење, сматрајући да ћемо тим путем бити у могућности да на адекватан начин представимо и заступамо интересе свих свршених струковних специјалиста у Србији, без политичке и сваке друге иконотације. Делатности по струкама су нам подељене у оквиру удружења, а кроз институцију Управног Одбора Удружења координишемо заједничке активности.
До сада су оснивачи Удружења имали неколико састанака са надлежнима из Министарства просвете, здравља, рада и запошљавања, Конференцијом академија струковних студија, Комисијом за акредитацију, Националним саветом за високо образовање итд. Са поменутим телима смо остварили добру сарадњу. О исходима тих састанака, били сте обавештени путем записника који су објављивани на Facebook страници и на Блогу Струковне специјалистичке студије. До сада је послат одређен број званичних дописа бројним институцијама и установама.
 Издејствовали смо доношење нове систематизације у ЕПС-у која је усклађена са Зак. о високом образовању и која је уврстила струк. специјалисте на позицију студија другог степена, да се препознају специјалистичке струковне студије у Каталозима занимања. Учествовали смо у измени Закона о полицији, који је такође уважио струк. специјалисте. У плану је оспоравање разних систематизација и подзаконских аката пред судским органима, учешће у јавним расправама поводом најављеног доношења Каталога занимања, новог Закона о високом образовању, одржавање састанака са надлежнима...
У сваком случају, МИ смо се покренули за своју будућност, а да ли ћете и ВИ? Очекујемо Вас како би постали што репрезентативнији.
Председник Удружења струковних специјалиста Србије
Александар Митревски, спец.
На линку доле можете скинути приступницу и читко попуњену и потписану шаљете на маил udruzenjesss@gmail.com.

четвртак, 29. октобар 2015.

www.nqfs.rs

http://www.nqfs.rs/

Opšti cilj projekta je da se potpomogne razvoj sveobuhvatnog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji kroz koordinaciju i partnerstvo svih relevantnih aktera. Cilj nam je da se ojača i učvrsti institucionalna posvećenost ključnih donosilaca odluka, uz razumevanje da je dobro dizajniran i adekvatan sistem kvalifikacija od vitalnog značaja za razvoj ljudskog kapitala, povećanje zaposlenosti i ukupan ekonomski rast.


Održan drugi seminar Radne grupe za pripremu jedinstvenog okvira kvalifikacija

„Kvalifikacija određene osobe bi (ubuduće) trebalo da pokaže šta ta osoba ume i može da uradi a ne samo koju školsku spremu ima i koju školu je završila. To znači da će kvalifikacije biti opisnog karaktera. Evropski nivo kvalifikacija, tako, sadrži osam nivoa kvalifikacija definisanih prema veštinama i kompetencijama koje je određena osoba stekla a ne isključivo na osnovu dužine trajanja i sadržaja obrazovnog programa. Nacionalni okvir kvalifikacija će konačno omogućiti da prosveta i tražište rada dobro komuniciraju“ rekao je Srđan Verbić, ministr prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na početku javnog slušanja.

понедељак, 19. октобар 2015.

Записник са састанка у Министарству просвете поводом измена каталога радних места у просвети

Дана 23.09.2015.год одржан је састанак представника УССС-а и представника Министарства просвете, науке и технолошког радзвоја Републике Србије по иницијативи (у прилогу је позив) УССС-а и са следећим дневним редом:

1. Покретање процедуре и предлагање, образложење предложених корекција на Каталог радних места у просвети;
2. Разно.

Састанку су присуствовали представници Удружења струковних специјалиста Србије:
1.      Александар Митревски, председник   УССС и члан сектора за просвету
2.      Рада Вејин , члан УО УССС и чланица сектора за здравство
3.      Санела Лацик, члан УО УССС и чланица сектора за просвету

Пријем су нам уприличили:
1.      Снежана Марковић, (Državni sekretar ministarstva prosvete)
2.      Богољуб Лазаревић (Pomoćnik ministra prosvete)
3.      Славица Јашић (Rukovodilac odeljenja za predškolsko obrazovanje i vaspitanje priMinistarstvu prosvete)
4.      Желимир Попов (Pomoćnik ministra prosvete)

Састанак је почео у 12 сати. Г-ђа Снежана Марковић, као координатор рада на Каталогу, образложила је овај скуп и представила представнике Министарства.

   Уводну реч је имао Александар Митревски који се захвалио на пријему и указао  на значај састанка, те се захвалио свима на присуству и пријему. Осврнуо се на предходни састанак који смо имали у Палати Србија, а потом редом исчитавао профиле у Каталогу за које смо сматрали да треба унети неке измене (тражене измене такође стоје у првом прилогу, а маилом су раније прослеђене Министарству), а хитност састанка је аргументовао изглашавањем Каталога почетком месеца Октобра.

``Највише нас, као УСССа, дотиче степен образовања за неколицину радних места на којима су у Каталогу изостављене специјалистичке струковне студије, као и I степен високог образовања``- рекао је А. Митревски, и као први пример навео профил медицинске сестре- васпитача. Износећи аргумент,е доставља и акредитацију високе струковне школе у Кикинди.

Богољуб Лазаревић се изјашњава да на том радном месту постоје мед. сестре са средњом школом.

Санела Лацик наводи пример из Новог Сада где се сматра да је мед. школа без адекватног смера те су колегинице приморане да заврше још једну годину у ``Хипократу``(приватна школа) или још три године да се едукују при високо струковној школи.

Богољуб Лазаревић истиче да у Србији постоје државне мед. школе са смером мед.сестра- васпитач и да су све школе које су хтеле добиле акредитације за тај смер. Истиче да мед. сестре раде у групама са децом до 2.год., могу и на узрасту 2-3.год. с тим што на том узрасту могу радити и васпитачи, постоје мед. сестре које раде као партонажне са високом стручном спремом и препознате су у Закону и Каталогу.

Славица Јашић: ``Свуда где је била чиста ситуација је стављен ниво образовања потребан за рад``.

Богољуб Лазаревић се надовезује да је сакупљао информације од разних струковних Удружења, па и синдиката, и да зна да су мед. сестре сигурно препознате и са високим образовањем.

Санела Лацик истиче да Удружење није уложило критику већ да даје предлог, да као што код васпитача  постоје мастер академеске студије које нису неопходне за рад, а ипак су препознате, признате и тражене за радно место васпитача, тако би и за медицинске сестре васпитаче требало и у Каталогу да стоји поред средњег и високо образовање, јер методски део посла у јасленом узрасту се одрађује без обзира да ли је медицинска сестра са средњим или високим образовањем, док патронажна сестра нема образовање по методикама.

Александар Митревски поново истиче постојање акредитованих студија првог степена на високим струковним школама  за овај профил и предаје Богољубу Лазаревићу  акредитацију уз речи: ``И због тога смо желели да то и у каталогу буде препознато``.

Рада Вејин: ``Практично би тај смер био за руководиоца јаслица, и ако то још није заживело, али се очекује.``

Богољуб Лазаревић се надовезује да у оквиру  стоји опис радног места, потом ниво образовања, те је могуће да на истом радном месту буду и различити нивои образовања (пр. Учитељи- са ссс и VII степеном), али се разликују у Каталогу платних разреда, из тог разлога се и може на наш предлог обратити пажња.

Полемика се наставила. Богољуб Лазаревић истиче да је проблем такав и са Уредбом јер није препознала неке нивое образовања.

Славица Јашић: ``У Каталогу је потребан ниво образовања, а када би ставили од 4-7 степена значило би да неко треба имати и 7-и степен, зато је то стављено тако. А руководилац је тај који треба да каже да је неко завршио такав и такав степен и да треба да добије одговарајући коефицијент у платним разредима``.

Санела Лацик негодује: ``Управо такав став је довео до проблема! Када нешто не стоји у Каталогу, позаконским актима, онда ми имамо проблем и са Правилником о систематизацији послова и са руководиоцима и директорима који то треба да спроведу. Дакле, то што сете рекли се неће догодити. Друго, у Каталогу није нешто што је минимално образовање, јер постоји за друга радна места високо образовање које је настало исте године када и то вис.об. за медицинске сестре-васпитаче, с тога је наш предлог био да ТРЕБА да стоји вис. образовање, НЕ да је НУЖНО већ да је препознато и признато``.

После краће полемике Богољуб Лазаревић закључује да то треба погледати.

Снежана Марковић истиче да се до 01.10.2015.год сакупљају маилови и дописи и да ће поново сазвати састанак.

Александар Митревски нуди нашу помоћ и активно учешће. Наставља са радним местом- педагошки асистент, предлажући да се и ту дода Всс, јер постоји акредитовани смер струковни педагошки асистент. Прилаже акредитацију.

Желимир Попов пита``Ко је измислио све те програме``?

Санела Лацик образаже да је Комисија за акредитацију - Министарство акредитовала те исте школе: ``Ко год то измислио, Министарство дозволи, те их учини валидним``.

Богољуб истиче потпис колегинице, председнице Комисије за акредитацију Вере Вујчић и да је реч о Високој школи у Кикинди, те закључује да је валидна и да је све у реду, као и да ће прва генерација студената изаћи 2016. године.

Славица Јашић пита: ``Шта је њима ужа струка``?

А.Митревски објашњава да се они теоријски и практично едукују за рад са ометеном децом.
Богољуб Лазаревић истиче да се можемо питати колико хоћемо, да је чињеница да акредитовани смер постоји и да је у земљи Србији све могуће, али када имају акредитацију то је регуларно.

А.Митревски: ``Гледајте на то као да је школа зачетник нечег новог, да треба и за такав кадар неко да прође комплетно па и високо образовање и стекне валидне компетенције чему ми у нашој земљи, па и у свету, ипак тежимо, а не само да се заснива на курсу``.

Санела Лацик се слаже и подржава и истиче да уз високо образовање треба и тај курс тј обука да стоји.

Богољуб Лазаревић није сигуран јер на тако нешто није наишао у земљама које је обишао, али је програм акредитован и ту дискусије даље нема``.

А.Митревски: ``Дакле, мишљења смо да треба додати и Всс``.

Санела Лацик: ``Уз то у опису послова поред пружања подршке ученицима треба да стоји и ``деци``, јер се односи и на предшколско образовање``.

Богољуб Лазаревић прихвата и бележи, те му Санела Лацик доставља и писмене забелешке.
А. Митревски сумира да за мед.сестру за превентивну заштиту и негу, поред средњег, ако нема, треба да стоји и Всс, студије првог степена.

Рада Вејин, истиче да нутрициониста дијететичар уопште не постоји у Каталогу, а мишљења смо да треба.

Богољуб Лазаревић: ``Немогуће``!

Славица Јашић образлаже да је могуће да су све извукли у генеричка занимања, и наводи склоност Мин. за државну управу да то раде, са чим се Богољуб Лазаревић не слаже јер ако је генерализовано, не би требало да стоји посебно ни социјала и сл. те се примедба узима у обзир.

Александар Митревски даље наводи да су код стручних сарадника за музичко, физичко и ликовно васпитање избачене, а биле су, струковне специјалистичке студије, јер се морају испоштовати чланови Закона о основама система васпитања и образовања и Закона о предшколском васпитању. 

Без поговора се усваја предлог.

Санела Лацик пита да ли се може додати и неопходан рад у групи, те се отвара полемика око општих и посебних услова. 

Богољуб Лазаревић: ``Једном стечено искуство у образовању, без обзира о ком профилу је реч, је заувек стечено. Не може бити приправник онај ко је једном то већ био``.

Сви предлози су надаље усвојени до потребног искуства педагога као и медицинског техничара- неговатеља за којег је објашњењо да не може бити наведено у Каталогу послова у просвети. Сагласни смо сви да постоји специфичност предшколства у односу на школство.

Санела Лацик пита: ``Значи ли то да нпр. мед. сестра васпитач која је положила приправнички стаж када пређе на радно место васпитача, не мора да полаже приправнички``?

Богољуб Лазаревић: ``Једном положен стручни испит у образовању важи све време. Можете се преквалификовати колико пута желите, али вам је лиценца доживотна``.

С обзиром да су сва радна места поменута А.Митревски се у име удружења још једном захваљује на пријему и времену и тиме се састанак завршава у 13:10.


Записничар:   Санела Лацик

понедељак, 28. септембар 2015.

ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ НА КАТАЛОГЕ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

23. септембар 2015.

ПРОНАЂИТЕ СЕ У СИСТЕМУ РАДНИХ МЕСТА!

Министарство државне управе и локалне самоуправе је почело са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су била ангажована ресорна министарства.
Сви заинтересовани имају прилику да пронађу и провере опис свог и свих других радних места као и захтеване услове у одговарајућем каталогу на нашем сајту.
Рад на изради каталога увелико траје, а подсећамо да су консултације са свим заинтересованим странама још увек у току. Искористите прилику и све коментаре, предлоге и сугестије пошаљите на адресу reformauprave@mduls.gov.rs.
Каталози представљају попис, класификацију и основ за вредновање радних места и служе спречавању злоупотреба, попут „измишљања“ нових радних места. По старом систему је било могуће да за обављање истог посла запослени добијају драстично различита примања. Тако је на пример возач - и руковалац механизације и манипулант и експедитор – сви са различитим примањима. Успостављањем каталога ова потоња подзанимања ће бити избрисана.
Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.

  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ – смернице
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ПРОСВЕТИ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У КУЛТУРИ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СПОРТУ – радна верзија
  • КАТАЛОГ ЗВАЊА И ПОЛОЖАЈА У ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ – радна верзија
  • КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА У ЗДРАВСТВУ – радна верзија
********************
Министарство државне управе и локалне самоуправе почиње од данас са објављивањем радних верзија каталога радних места у јавном сектору, на чијим израдама су радила ресорна министарства.
Каталози представљају попис, класификацију и вредновање радних места, што је један од најважнијих корака у спровођењу реформе платног система. Осим назива радних места, односно звања у којем се обављају послови на радним местима, Каталог садржи и типичан опис радног места, захтевану стручну спрему, додатна знања и испите/сертификате, као и захтевано искуство за рад на тим пословима. Каталог није замена за постојеће систематизације радних места, већ представља списак радних места у јавном сектору који ће бити оквир послодавцима приликом израда сопствених систематизација.
Подсистеми јавног сектора, по којима су конципирани каталози су: државни органи, органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, здравство, просвета, социјална заштита, култура и спорт. Док су генеричка радна места која се појављују у целом систему посебно издвојена у циљу упоредивости.
Позивамо вас да на радне верзије каталога свих подсистема јавне управе, који ће бити представљени сукцесивно на сајту Министарства, пошаљете коментаре и сугестије на reformauprave@mduls.gov.rs најкасније до 1. октобра 2015. године.
Упоредо са овим видом јавних консултација, Министарство у сарадњи са ресорним министарствима ће организовати и округле столове током септембра 2015. године, о којима ћемо благовремено обавестити јавност.UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014 i 28/2015)

- kompetentnost - stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.