четвртак, 03. јануар 2019.

Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада

Kolege Specijalisti strukovnih studija DRUGOG stepena srećna nam nova 2019 godina.


od 1.1.2019 godine počinje primena novih šifrarnika u oblasti rada
https://specijalisticke.blogspot.com/2018/12/odluka-o-jedinstvenom-kodeksu-sifara-za.html

odluka

Da se izbegnu razna tumačenja (pravnici) izdat je i
Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и  шифрирање података у евиденцијама у области радаNašli smo se čak i u primeru

Пример 8
Лице је завршило специјалистичке струковне студије одређеног смера – струке. Која је шифра нивоа квалификације тог лица?
Одговор на постављено питање може бити двојак. Разлог је садржан у одредбама Закона о високом образовању. Наиме, усвајањем Закона о високом образовању, заснованог на примени Болоњске декларације, септембра 2005. године, утврђени су нивои и врсте студија. Студије првог степена обухватале су основне академске и основне струковне студије;
други степен је обухватао дипломиране академске студије – master, специјалистичке струковне студије и специјалистичке академске студије;
трећи степен су докторске академске студије.
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018), чланом 35, такође су утврђени нивои и врсте студија. Осим накнадно уведених мастер струковних студија на II степену, промена у односу на 2005. годину јесте та што су специјалистичке струковне студије пребачене из другог у први степен студија. Ова законска измена има значаја за многа лица када су у питању њихова права на рад или даље образовање. Чланом 149. истог закона утврђено је да „лице које је стекло или стекне стручни назив специјалисте струковних студија завршавањем специјалистичких струковних студија у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) задржава право на  његово коришћење у складу са прописима према којима их је стекло“.
Ова ситуација је препозната и у Шифарнику нивоа квалификација, тако што лице са завршеним  специјалистичким струковним студијама може имати квалификацију чији је ниво:
• шести ниво, подниво 2 (ниво 6.2), који се стиче завршавањем специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ, означава се са 6.2 С и има шифру нивоа 63, односно
• еквиваленција седмом нивоу, подниво 1 (ниво 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању чија је шифра нивоа 71.

Дакле, одговор на постављено питање зависи од тога да ли су специјалистичке струковне студије првог или другог степена у смислу Закона о високом образовању и како су уписане у јавну исправу.

Prema svemu ovome PROPRATITE  na vašim radnim mestima kod vaših poslodavaca kako se vrši uvođenje ovih šifarnika da ne bi došlo do grešaka !!!


За уношење и шифрирање података о квалификацији привремено ће се и даље користити Шифарник занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године).
Овај Шифарник осим шифре и назива занимања садржи и податке о стручној спреми (шифра, назив и степен). Уз то, садржи образовне профиле, стручне, академске и научне називе. Обележјем квалификација замењују се обележја стручна спрема, образовни профил, звање, стручни академски и научни назив, занимање стечено школовањем и сл.
Подсећамо да су у Шифарнику занимања и стручне спреме у оквиру 19 подручја рада разврстане и стручне спреме, којима ће се и у наредном периоду означавати „квалификације“. Стручне спреме су одређене шестоцифреном шифром и називом. Шифра се састоји од три пара цифара, при чему први пар означава степен стручне спреме, други пар цифара одређује групу занимања, а трећи пар цифара
представља редни (месни) број стручне спреме 


Interesantno će biti i kako će evidentirati ove promene kod zaposlenih u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti.i malo da usvojim terminologiju:

КВАЛИФИКАЦИЈА
Квалификација је формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију
када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).
Квалификација омогућава обављање послова у оквиру једног или више занимања. Термином

квалификација замењују се термини стручна спрема, звање, стручни назив, образовни профил.

КОМПЕТЕНЦИЈА
Компетенција је интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова који омогућују

појединцу да ефикасно обавља активности у послу, у складу са стандардом квалификација.


НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА (НОК)
Национални оквир квалификација је инструмент који обухвата број и опис нивоа квалификација,односе између квалификација, као и путеве проходности и напредовања. НОК обухвата процесеуспостављања квалификација, тела/организације одговорне за њихово успостављање, начине стицања квалификација, њихово упоређивање и препознавање, обезбеђивање њиховог квалитета и стандардапо којима се оне реализују.

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ КЛАСИФИКОВАЊА КВАЛИФИКАЦИЈА – КЛАСНОКС
КЛАСНОКС је систем за разврставање квалификација у НОКС-у, који је усклађен са
Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED-F 2013). Увођењем КЛАСНОКС-а успоставља се јединствен систем класификације, независно од постојећих класификација на подручја рада у средњем образовању, односно на класификацију студијских програма у високом образовању на образовно-научна и образовно-уметничка поља.

ШИФРА ЗАНИМАЊА
Шифра занимања је нумерички код за једнозначно обележавање занимања и одређивање његове припадности одређеној скупини занимања. У класификацијама у којима се шифрирање врши до нивоа појединачног занимања, шифра је јединствен и непоновљив код за свако занимање и омогућава његово разликовање од свих других занимања у класификацији.