понедељак, 15. април 2019.

Kodeks šifara - http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/

 Sve zakonima definisane šifarnike možete naći na :http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/

Naziv Dokumenti
1 Šifarnik zanimanja Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja
2 Šifarnik nivoa kvalifikacija Šifarnik nivoa kvalifikacija   Šifarnik nivoa kvalifikacija  
3 Šifarnik država Šifarnik država   Šifarnik država   Šifarnik država
4 Šifarnik opština u Republici Srbiji Šifarnik opština u Republici Srbiji   Šifarnik opština u Republici Srbiji   Šifarnik opština u Republici Srbiji
5 Šifarnik naselja u Republici Srbiji Šifarnik naselja u Republici Srbiji   Šifarnik naselja u Republici Srbiji   Šifarnik naselja u Republici Srbiji
Naziv Dokumenti
1 Šifarnik zanimanja i stručne spreme Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme
2 Šifarnik škola Šifarnik škola   Šifarnik škola   Šifarnik škola
Za ova dva šifarnika predviđena je privremena upotreba do utvrđivanja sistema prema kome se pojedinačne kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS).
Zanimanja i kvalifikacije, kao dva najvažnija lična obeležja radno aktivnog stanovništva, predstavljaju sredstva za sistematizovanje, klasifikovanje i standardizovanje, sa jedne strane radnih mesta prema vrsti i složenosti poslova, kada se govori o zanimanju, a sa druge strane obrazovnih i studijskih programa prema vrsti škola, nivoima obrazovanja, oblastima učenja i načinu sticanja kompetencija, kada se govori o kvalifikaciji.
Zanimanje je obeležje lica koje se stiče radnim iskustvom, kao što se kvalifikacija stiče završetkom obrazovnog, odnosno studijskog programa, obuke ili postupkom priznavanja prethodnog učenja (PPU). Primenom navedenih obeležja omogućava se jednostavnije kretanje ljudi na tržištu rada i prohodnost kroz sistem obrazovanja, a time i dalji karijerni razvoj pojedinca.
Najčvršća veza koja postoji između ovih obeležja, rezultat je interakcije stečenih i primenjenih kompetencija koje se susreću na radnom mestu, odnosno na poslovima koje lice obavlja.


Što se tiče  Šifarnika nivoa kvalifikacija sve je već  pomenuto  https://specijalisticke.blogspot.com/2019/01/blog-post.html i važi i dalje.Lice koje je steklo ili stekne stručni naziv specijaliste strukovnih studija završavanjem specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (iz 2005. godine) ima kvalifikaciju čiji je nivo ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) tj. 

Šifarnik nivoa kvalifikacija: 71 

Šifru 71 iz šifarnika imaju još i MSS, dok šifru 70 imaju MAS i osnovne studije na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina,

Šifarnik zanimanja

Šifarnik zanimanja predstavlja uređen skup zanimanja, razvrstanih prema određenim kriterijumima u odgovarajuće klasifikacione celine na različitim nivoima agregiranja, sa određenim šiframa.
Šifranik zanimanja je deo nacionalnog standarda koji se primenjuje pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analiziranju, izveštavanju i publikovanju podataka o zanimanjima, kao instrument jednoznačnog komuniciranja među svim korisnicima ovih podataka, na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Model i polazna osnova za izradu Šifarnika zanimanja je Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja 2008 (ISCO-08).

Opisi grupa zanimanja sadrže: uopšteni opis poslova i zadataka pripadajućih zanimanja, zahtevane kvalifikacione nivoe za rad u zanimanjima na osnovu vrste i složenosti poslova prema ISCO-08, odgovarajuće programe obrazovanja u skladu sa NOKS, kao i karakteristične delove naziva zanimanja u grupi. Sadržinu opisa grupa možete pronaći u Priručniku za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara.

Grupe zanimanja, kvalifikacioni nivoi prema ISCO-08
i nivoi obrazovanja u Republici Srbiji
Grupa zanimanja ISCO 08 kvalifikacioni nivo Nivoi obrazovanja u Republici Srbiji *
1 Rukovodioci 3 i 4
  • Doktorske studije
  • Specijalističke akademske studije, Integrisane akademske studije, Master akademske studije, Master strukovne studije
  • Osnovne akademske studije, Specijalističke strukovne studije, Osnovne strukovne studije
  • Kratki ciklus u visokom obrazovanju (u Vrsti 14)
2 Stručnjaci i umetnici 4
  • Doktorske studije
  • Specijalističke akademske studije, Integrisane akademske studije, Master akademske studije, Master strukovne studije
  • Osnovne akademske studije, Specijalističke strukovne studije, Osnovne strukovne studije

Lice koje je steklo ili stekne stručni naziv specijaliste strukovnih studija završavanjem specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (iz 2005. godine) spadaju u 4 (četvrti) ISCO 08 kavlifikacioni nivo i mogu biti u 1.(Rukovodioci) i 2. (Stručnjaci i umetnici) grupi zanimanja.