четвртак, 27. фебруар 2014.

Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji ----- ali od 1. do 5. nivoa

http://www.scribd.com/doc/209577082/NOKS-Nacrt-Nacionalnog-okvira-kvalifikacija-od-1-5-nivoa

http://www.zuov.gov.rs/nacionalni-okvir-kvalifikacija/

Предлог документа „Национални оквир квалификација у Србији – Систем националних квалификација од првог до петог нивоа“ је одобрен од Савета за стручно образовање и образовање одраслих и презентован стручној јавности. На овај начин је окончана прва фаза развоја НОКС.

Документ можете преузети овде.

Будући да је препорука Савета да се у даљем развоју НОКС интегрише у јединствену целину чиме би се укључиле и квалификације високог образовања, министар просвете именовао је радну групу за израду Нацрта  јединственог Националног оквира квалификација за све нивое образовања у Републици Србији. Радну групу чине представници система високог и средњег образовања који су учествовали у развоју појединачних оквира. Као и до сада Република Србија развијаће НОКС уважавајаћи специфичности образовног система и српске традиције у образовању, као и принципе европске образовне праксе посебно Европског оквира квалификација.

Досадашњи развој НОКС подржали су следећи међународни  пројекти и институције:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MQbjrz2g9X0
  • .

среда, 05. фебруар 2014.

Spisak firmi/ustanova koje IMAJU sistematizaciju radnih po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005>

Ustanove koje obavezuje ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
*Ustanove iz delokruga organa državne uprave : Nišavski upravni okrug...
*Sudovi ...
*Javnih tužilaštava
*Republičkog javnog pravobranilaštva
*službe Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda
*službe organa čije članove bira Narodna skupština 
Ustanove koje obavezuje ZAKON O Katastru

Ustanove koje obavezuje ZAKON O osnovnom obrazovanju i vaspitanju (ostaje problem usklađenosti sa pravilnicima ministarstva prosvete)

Ustanove koje obavezuje ZAKON O srednjem vaspitanju i obrazovanju (Pravilnici omogućavaju zapošljavanje specijalista strukovnih studija)


Fizičko lice može biti imenovano za veštaka ako pored opštih uslova za rad u državnim organima propisanih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove:
1) da ima odgovarajuće stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama, za određenu oblast veštačenja...

* Možete biti i DIREKTOR Javnog preduzeća po Zakonu o javnim preduzećima
Član 22*
Za direktora javnog preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina imenuje se lice koje ispunjava sledeće uslove:
....
3) da ima visoko obrazovanje stečeno na studijama trećeg stepena (doktor nauka), drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
......
********************************************************************************
Narodna biblioteka Srbije 

********************************************************************************
TELEKOM SRBIJA

********************************************************************************
Telenor
VIP

********************************************************************************
JP PTT Saobraćaj Srbije (Pošta) od 1.1.2011.
"Službeni PTT-glasnik" br. 934/14:Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP "Pošta Srbija" (PDF 9 MB)
********************************************************************************

 
********************************************************************************


JP DIREKCIJA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPŠTINE VRNJAČKA BANJA (publikacija POSLOVI br452-453)
Direktor
USLOVI: Za direktora može biti imenovan državljanin Republike Srbije koji je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, ekonomskih, tehničkih ili građevin-skih nauka i da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci. 

**************************************************************************************************
1. RUKOVODILAC GRUPE – 4 izvršioca
Posebni uslovi:
- kandidat iz tačke 1. mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

**************************************************************************************************

 **************************************************************************************************   
Uprava carina


16. Радно место-Пројектант, звање царински саветник – 2 извршиоца
Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или природно-математичких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање енглеског језика.
 **************************************************************************************************
П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА

**************************************************************************
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 24/12 и 58/12 - исправка)

Члан 3.
У члану 8. став 1. тачка 2) подтачка (1) после речи: „дипломираног инжењера машинства” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера машинства”.
У подтачки (2) речи: „дипломираног инжењера електротехнике” замењују се речима: „дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства или специјалисту струковног инжењера електротехнике и рачунарства”.
У подтачки (3) после речи: „дипломираног инжењера технологије” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера технологије”.
У подтачки (4) после речи: „дипломираног инжењера заштите на раду” додају се речи: „или специјалисту струковног инжењера заштите на раду”.
*******************************************************************

ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ („Службени гласник РС“ бр. 57/11 , 80/11 - исправка, 93/12 )
1) Инспектори
Члан 182.
(1) Послове електроенергетског инспектора може да обавља лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, односно друге услове одређене законом који уређује права и дужности државних службеника, другим прописом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству, као и положен стручни испит из одговарајуће области.
(2) Послове инспектора опреме под притиском може да обавља лице које има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у  трајању од најмање 4 године, односно друге услове одређене законом који уређује права и дужности државних службеника, другим прописом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у министарству, као и положен стручни испит из одговарајуће области.
****************************************************

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTAU SLUŽBI NARODNE SKUPŠTINE


Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja xxx nauka na studijama drugog stepena (diplomske, akademske studije – master, specijalističke studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje x godine, najmanje Y godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru. 
****************************************
P R A V I L N I K O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA UMINISTARSTVU ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Uslovi:Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti xxx nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje x godine, položen državni stručni ispit, najmanje x godine radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet).
*************************************************************


*****************************************************************
JP EMS http://specijalisticke.blogspot.com/2013/10/jp-ems-izdao-novi-pravilnik-9102013.html


**************************************************************
update 5.2.2014
EPS Snabdevanje Pravilnik o sistematizaciji 5.11.2013
Tabelarni pregled sistematizacije EPS SnabdevanjeПод високом стручном спремом подразумева се испуњеност следећих услова: завршене студије другог степена (мастер академске, специјалистичке академске и специјалистичке струковне), односно основне студије у трајању од најмање четири године.Под вишом стручном спремом подразумева се испуњеност следећих услова: завршене студије првог степена (основне академске – трогодишње и четворогодишње, основне струковне студије), односно студије у трајању до три године.