среда, 18. јануар 2012.

Primer USLOVA ZA KONKURS (OVAKO TREBA!!!)

Primer oglasa MINISTARSTVA PRAVDE od 17.12.2011.
16. Радно место за планирање и управљање ИТ пројектима, надзора примене ИТ прописа, стандарда и лиценцираног софтвера, Одсек за информатику и аналитику, саветник, 1 извршилац.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичких или Техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање рада на рачунару, знање енглеског језика.

Zakon o državnim službenicima Republike Srbije
Viši savetnik
Ĉlan 36. stav 2
Za rad na poslovima u zvanju višeg savetnika državni službenik mora da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

1 коментар:

  1. НАРАВНО ДА ТАКО ТРЕБА! А КО ТЕ ПИТА КАКО ТРЕБА?

    ОдговориИзбриши