петак, 27. септембар 2019.

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE....

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI, KAO I LICENCAMA ZA ODGOVORNA LICA I REGISTRU LICENCIRANIH INŽENJERA, ARHITEKATA I PROSTORNIH PLANERA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2019) 

 

 . Uslovi za polaganje stručnog ispita

Uslovi za polaganje stručnog ispita
Član 3
Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, kao i lica sa stečenim odgovarajućim obrazovanjem na osnovnim akademskim ili strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB. 


Uslovi za izdavanje licence za odgovornog projektanta
Član 23
Licencu za odgovornog projektanta stiče lice koje:
1) je steklo odgovarajuće obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB, na studijskim programima na kojima se stiču znanja, veštine i kompetencije u stručnim, odnosno užim stručnim oblastima arhitekture, pejzažne arhitekture i inženjerstava iz člana 9. ovog pravilnika;
2) je položilo stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika;
3) ima najmanje tri godine odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi tehničke dokumentacije, odnosno na izradi ili saradnji na izradi najmanje dva projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti;
4) dobije preporuku najmanje dva lica sa licencom odgovornog projektanta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti.
Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se najmanje pet projekta iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika.

Uslovi za izdavanje licence za odgovornog izvođača radova
Član 24
Licencu za odgovornog izvođača radova stiče lice koje je ispunilo uslove iz člana 23. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika i ima najmanje tri godine stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova na najmanje dva objekta.
Licenca za odgovornog izvođača radova za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, spratnosti Po + P + 4 + Pk čija ukupna površina ne prelazi 2.000 m² bruto površine, objekata sa manje složenim građevinskim konstrukcijama (raspona do 12 metara), lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, grejanja i klimatizacije i elektroinstalacije, unutrašnjih gasnih instalacija, kao i izvođenje pojedinih građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova i radova na unutrašnjem uređenju objekata i uređenju terena, može da se izda i licu koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje na nivou ekvivalentnom akademskim studijama, odnosno strukovnim studijama obima od najmanje 180 ESPB, pod uslovom da ima najmanje pet godina stručnog iskustva na građenju objekata, odnosno izvođenju radova i položi stručni ispit za odgovarajuću stručnu, odnosno užu stručnu oblast.
Izuzetno od stava 1. ovog člana pod odgovarajućim stručnim iskustvom smatra se građenje objekata, odnosno izvođenje radova iz odgovarajuće stručne, odnosno uže stručne oblasti na najmanje pet objekata ukoliko se licenca izdaje licu koje je položilo stručni ispit u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika. 


Po ZAKONU O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE (Sl. glasnik RS br. 27/18) 
II. OKVIR KVALIFIKACIJA
 Nivoi kvalifikacija
 Član 5.
(1) Kvalifikacije se u NOKS-u svrstavaju u osam (8) nivoa i četiri (4) podnivoa:
8) sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1), koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB bodova, master akademskih studija (u daljem tekstu: MAS) obima od najmanje 60 ESPB bodova, uz prethodno ostvarene OAS obima 240 ESPB, MAS obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OAS obima 180 ESPB), odnosno master strukovnih studija obima od najmanje 120 ESPB bodova (uz prethodno ostvarene OSS obima 180 ESPB bodova);

Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija
 Član 49.
Stepeni stručne spreme, odnosno stepeni obrazovanja, stručni, akademski i naučni nazivi stečeni prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ekvivalentni su sa nivoima NOKS utvrđenim ovim zakonom, i to:
7) stručni naziv stečen završavanjem:
(4) specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon), ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a,
(5) osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, koji je do stupanja na snagu ovog zakona u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom master, odnosno diplomirani master, ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a;

 komentar: SSS2 su ekvivalentnom strukovnim studijama obima od najmanje 300 ESPB. Kada će početi da primenjuju zakone i da daju licence SSS2 je drugo pitanje i kod nas zavisi samo i isključivo od pritisaka.