среда, 28. август 2013.

Javna rasprava o nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


Спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању

Чланом 2. Нацрта закона мења се члан 25. Закона увођењем кратког циклуса основних академских студија и кратког циклуса основних струковних студија, као студија првог степена. Такође, уводе се мастер струковне студије као студије другог степена и предлаже се да специјалистичке академске студије, које су према сада важећој одредби члана 25. став 5. Закона студије другог степена, буду студије трећег степена.
 

Члан 2.

У члану 25. ст. 4-6. мењају се и гласе:

„Студије првог степена су:

1)      основне академске студије;

2)      кратки циклус основних академских студија;

3)      основне струковне студије;

4)      кратки циклус основних струковних студија.

              Студије другог степена су:

1)      мастер академске студије;

2)      мастер струковне студије;

3)      специјалистичке струковне студије.

              Студије трећег степена су:

1)      специјалистичке академске студије;

2)      докторске академске студије.

 

          „Кратки циклус основних струковних студија има од 60 до 150 ЕСПБ бодова.”
             „Кратки циклус основних академских студија има од 60 до 150 ЕСПБ бодова.”
 


  ****
U obrazloženju Nacrta zakona stoji:
Разлози за доношење овог закона састоје се у потреби да се отклоне уочени проблеми у поступку признавања страних високошколских исправа ради наставка образовања, односно ради запошљавања, пре свега када се ради о високом образовању које су стекли наши млади људи у иностранству, као и у обавези увођења нових системских решења ради усклађивања Закона са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године ( „Службени гласник РС” број 107/12), коју је донела Влада

Znači nećemo da sređujemo prethodno zakuvano stanje zbog nesprovođenja Zakona o visokom obrazovanju, nedostatka NOKS-a, nemogućnošću zapošljavanja, nevidljivošću diploma, već najbitnija stavka je PRIZNAVANJE STRANIH DIPLOMA KOJE SU STEKLI NAŠI MLADI LJUDI U INOSTARNSTVU !!!
A nas ko J#$%$

****
Druga stvar koja mi nije jasna:
Usled nedostatka NOKS-a postoji nemogućnost zapošljavanja sa specijalističkim strukovnim studijama. Uvođenjem i master strukovnih studija koje su isti stepen visokog obrazovanja desiće se šta? 
Poslodavci će raspisivati oglase za posao po broju ESPB bodova? - gluposti
********
28.8.2013
na http://specijalisticke.blogspot.com/2013/02/problem-br-4-republicki-zavod-za.html bilo je pomena za ISCED-a (naravno  nakaradno primenjenog u srbiji).
ISCED je International Standard Classification of Education i kao ISCED 2011 godine donosi  nešto što neodoljivo podseća na predloženu izmenu zakona :pogledajte paragrafe 230,240 do 258 jer bilo bi prilično nezgodno da nas proglase "667"

понедељак, 05. август 2013.

ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013)


  ZAKON O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 55/2013)

У члану 53. став 2. мења се и гласи:
„За директора установе може бити именовано лице које је стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири године, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са академским називом мастер.”
Члан 6.
У члану 60. став 5. мења се и гласи:
„Послове васпитача и стручног сарадника из ст. 1. и 2. овог члана може да обавља лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) или лице које је стекло високо образовање на основним студијама на факултету у трајању од најмање четири
године, а које је у погледу права која из њега произлазе изједначено са академским називом мастер.”

Ministar Žarko Obradović odlazi iz vlade

Pozdravljam,
najviše zbog činjenja svega da se uspori implementacija bolonjskog procesa u Srbijiсреда, 31. јул 2013, 20:34 -> 22:24

Обрадовић одлази из Владе

Жарко Обрадовић више неће бити министар просвете, сазнаје РТС. Одлуку о његовој смени донело је Председништво СПС-а, након што је Обрадовић поднео темељан извештај о раду и понудио оставку на функцију министра, имајући у виду комплексност рада Владе и нове изазове.
Председништво Социјалистичке партије Србије донело је вечерас одлуку да Жарко Обрадовић више не буде министар просвете, сазнаје  РТСПретходно је оставку поднео и министар саобраћаја Милутин Мркоњић.

четвртак, 01. август 2013.

VI-1 stepen (viša školska sprema) može upisati Specijalističke strukovne studije  Hmm, puno ljudi koji su završili višu školu pre donošenja Zakona o visokom obrazovanju 2005, a koji su hteli da upišu specijalističke strukovne studije naišli su na zid zvan "usaglašavanje diploma" ili "transfer program" ili kako već. Par ispita u zavisnosti da li vam je viša trajala 2, 2.5 ili 3 godine, ali i par desetina hiljada dinara....(obrazovanje zasnovano na ekonomskim principima)

  Po Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz 2010 godine uspostavljene su jasne relacije izmedju VI-1 i VII stepena stručne spreme sa novim zvanjima.

   Prvo su popustili fakulteti i počeli da na doktorske studije upisuju i "lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju..."
  http://www.ius.bg.ac.rs/info/Pravilnik%20o%20doktorskim%20studijama%20-%202012.pdf

  Члан 7.
  Докторске студије може уписати лице које је на Правном факултету Универзитета у Београду завршило:
  1) мастер академске студије ...

  2) основне студије и стекло звање дипломираног правника (VII-1 степен), са просечном оценом најмање 8 (осам) по одредбама закона који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању(дипломирани правник без мастера).
   

  Dok su na kraju pale i Visoke strukovne škole tako da:
   specijalističke strukovne studije može da upiše i lice koje ima "завршене студије на вишој школи у трајању до три године, одговарајуће стручне области:" ili      
  На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношења Закона о високом образовању под условом да је та диплома најмање еквивалентна  дипломи основних струковних студија.

  Znači


  Za upis specijalistickih strukovnih studija je dovoljno da imate:

  1. Završenu Višu školu (lica koja imaju visu skolu u trajanju 2, 2,5 i 3 godine su su izjednacena sa bachelor app.),

  2. Završene strukovne studije 180 espb,

  3. Završene osnovne akademske studije 180 espb,

  4. Završene osnovne akademske studije 240 espb,

  5. Završene integrisane akademske master studije 300 espb i

  6. Lica koja su stekla VII-1 sss.


  Gore navedena lica imaju pravo DIREKTNOG UPISA na specijalističke strukovne studije.

  Ako vas neka Visoka strukovna škola odbije zbog Tačke pod br. 1 možete ih tužiti i dobićete spor, ali pre tužbe obratite se inspekciji za visoko obrazovanje koja će izdati OBAVEZUJUĆE Uputstvo za visokoobrazovnu ustanovu.
 1. po CLANU 127 ZoVO iz 2005
  "Stručni, akademski, odnosno naučni naziv stečen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, u pogledu prava koja iz njega proizlaze, izjednačen je sa odgovarajućim stručnim, akademskim, odnosno naučnim nazivom utvrđenim ovim zakonom, i to:

  stručni naziv stečen završavanjem:
  - studija na višoj školi, u trajanju do tri godine, izjednačen je sa stručnim nazivom iz člana 95. stav 3. ovog zakona (Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.)"

  Po ovim clanovima zakona INZENJER MASINSTVA (VISA SKOLA,5 semestara iz 1999 godine) izjednacen je sa PRVIM STEPENOM VISOKOG STRUKOVNOG OBRAZOVANJA tj. STRUKOVNIM INZENJEROM MASINSTVA (VISOKA STRUKOVNA SKOLA/6 semestara/180espb).
  Tom istom INZENJERU MASINSTVA sleduju i SVA PRAVA kao i STRUKOVNIM INZENJERIMA MASINSTVA ka npr NASTAVAK OBRAZOVANJA !!! (bez ikakvih transfer programa)


 2. Za upis specijalistickih strukovnih studija je dovoljno da imate:

  1. Završenu Višu školu (lica koja imaju visu skolu u trajanju 2, 2,5 i 3 godine su su izjednacena sa bachelor app.),

  2. Završene strukovne studije 180 espb,

  3. Završene osnovne akademske studije 180 espb,

  4. Završene osnovne akademske studije 240 espb,

  5. Završene integrisane akademske master studije 300 espb i

  6. Lica koja su stekla VII-1 sss.


  Gore navedena lica imaju pravo DIREKTNOG UPISA na specijalističke strukovne studije.

  Ako vas neka Visoka strukovna škola odbije zbog Tačke pod br. 1 možete ih tužiti i dobićete spor, ali pre tužbe obratite se inspekciji za visoko obrazovanje koja će izdati OBAVEZUJUĆE Uputstvo za visokoobrazovnu ustanovu.

 3. Medicinski fakultet

  УСЛОВИ ЗА УПИС:
  Завршене основне струковне или основне академске студије –најмање 180 ЕСПБ;
  Завршена виша школа медицинске струке пре увођења европског система преноса
  бодова, са вишегодишњим радним искуством релевантним за студијски програм у
  одговарајућој здравственој установи; Познавање енглеског језика; Познавање рада на
  рачунару.

  http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/upis/ZajednickiKonkSpecStruk2012-13.pdf

 4. Na studije se mogu upisati kandidati koji su završili:

  osnovne strukovne studije,
  osnovne akademske studije,
  fakultet – po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i
  višu školu - po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.


  http://www.vipos.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=3028&Itemid=302

 5. I ‐ Услови уписа
  На специјалистичке струковне студије може се уписати лице који има први степен високог образовања стечено на основним струковним или основним академским студијама одговарајуће стручне области у оквиру образовно‐научних поља: техничко‐технолошких и природно‐математичких наука, односно завршене студије на вишој школи у трајању до три године, одговарајуће стручне области:

  http://www.vtsnis.edu.rs/VTSNIS_Konkurs_specijalisticke_studije_2012_2013.pdf

  http://www.visokaskolacacak.edu.rs/images/Marija/Pravilnik_o_SS_studijama.doc