понедељак, 02. април 2012.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020_ године


Мисија, структура и место високог образовања у цело-животном учењу Мисија високог образовања јесте да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава, у првом реду, социјални, културни, економски и други напредак наше земље и њених грађана, у стално променљивим околностима живота и развоја.
1. У оквиру система високог образовања остварују се два типа студија, академске и струковне студије. Ради осигурања бољег квалитета, флексибилности и транспарентности високог образовања, високошколске установе ће додатно прецизирати разлике између струковних и академских студија у исходима учења, вештина и компетенција које се стичу на тим типовима студија тако што ће доследно поштовати мисије ових студија.
2. Академске студије се остварују кроз три циклуса: основне, мастер и докторске академске студије (BSc, MSc и PhD). Неопходно је да се утврди модел одвијања академских студија који ће важити за одређене професије на нивоу целе државе; то ће се постићи избором модела 3+2 (180 + 120ECTS), 4+1 ( 240+ 60 ECTS) или интегрисаних академских студија (300 - 360 ECTS) .
3. Струковне студије ће се развијати у оквиру два циклуса: основне струковне студије (180 ЕCTS, струковни BSc) и специјалистичке струковне студије (минимално 60 ЕCTS, струковна специјализација). У други циклус струковних студија у одређеним случајевима уводити мастер струковне студије (120 ECTS, струковни мастер), у областима где се остварују запажени резултати у примењеним и развојним истраживањима. Посебно подстицати заједничке студијске програме струковних мастер студија унутар образовног система и програме с иностраним високошколским установама.
4. Универзитети и факултети ће реализовати оба типа студија, академске и струковне, ако обједињују научно-истраживачки, примењено-истраживачки, стручни, односно уметнички рад и образовање.
5. Академије струковних студија ће реализовати први и други циклус струковних студија, основне струковне и двогодишње струковне мастер студије (струковни мастер, 120 ECTS), ако обједињују образовни, стручни и уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образовања и ако у области мастер студија имају развијена примењена истраживања.
6. Академије струковних школа и високе школе струковних студија усмериће се на развој професионалног образовања за одређене струке. Фокус ће бити на развоју дугорочне сарадње с потенцијалним корисницима у области привреде и јавног сектора и биће усклађиван с потребама региона у којима су те институције. Установе које спроводе струковно образовање при оснивању и акредитацији демонстрираће спремност и услове за практични тренинг студената.
7. Као посебан облик своје делатности у оквиру својих образовних области, високошколске установе ће организовати и спроводити целоживотно образовање пратећи општи технолошки напредак, развој области и потребе тржишта радне снаге. Целоживотно образовање прилагодиће се систему ЕCTS, и у њега ће се укључити елементи који се односе на неформално образовање. Доживотно учење биће подржано и финансијски и одговарајућим организационим структурама. У високообразовни систем увешће се могућност студирања током читавог живота, у
облику студија које ће имати од 30 до 40 ECTS кредита по једној години.
8. Високошколске установе ће, својим студијским програмима, другим активностима и понашањем, бити сталан активан чинилац очувања културне традиције, националних и културних специфичности и развоја националног идентитета. У те сврхе, у систему финансирања високог образовања ће се (а) обезбедити потребна средства за трајно постојање образовних и истраживачких програма чија је мисија изучавање и очување националног идентитета и културне традиције и (б) оснивати и одржавати фондови и фондације које ће бити потпора овим посвећеностима институција високог образовања.
9. Студијски програми, истраживања, процеси домаће и међународне сарадње, социјални, културни, спортски и забавни живот студената, наставника и других запослених у институцијама високог образовања засниваће се на разумевању и сарадњи различитих култура, интеркултуралности, толеранцији те позитивном вредновању и очувању културних разноликости и међусобног утицаја и обогаћења различитих култура.