четвртак, 28. март 2019.

НАЦРТ ПРАВИЛНИКA О УСЛОВИМА, ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА


Н А Ц Р Т
На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32), а у вези са чл. 161 и 162, Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА У ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА, ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ ПЛАНЕРА, УРБАНИСТУ, ПРОЈЕКТАНТА И ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ИЗГЛЕДУ И ФОРМИ ТИХ ЛИЦЕНЦИ, КАО И САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИРАНИХ ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА, УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНЕ ЛИЦА ДА БИ БИЛА УПИСАНА У РЕГИСТАР, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА, ИЗМЕНЕ И БРИСАЊА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ, КАО И НАЧИНУ ОБЈАВЉИВАЊА ПОДАТАКА РЕГИСТРА

                                                                                                                                            I.                    ОПШТА ОДРЕДБА
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником се прописују услови, програм и начин полагања стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације грађења и енергетске ефикасности, услови и поступак издавања и одузимања лиценце за одговорног планера, урбанисту, пројектанта и извођача радова, као и изглед и форма тих лиценци, као и садржина и начин вођења регистра лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера и начин објављивања података регистра.

Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику, а имају родно значење, односе се на мушки и женски род.

                                                  II.                    УСЛОВИ, ПРОГРАМ И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА
1.                  Услови за полагање стручног испита
Члан 3.
Стручни испит могу да полажу лица која имају стечено одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ са најмање три године одговарајућег стручног искуства у области за коју се полаже стручни испит, као и лица са стеченим образовањем на основним академским студијама и струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, са најмање пет година одговарајућег стручног искуства у области за коју се полаже стручни испит.
Стручни испит могу да полажу и лица која имају одговарајуће средње образовање грађевинске, архитектонске, машинске, електро, технолошке или друге одговарајуће техничке струке са најмање три године одговарајућег стручног искуства у области за коју се полаже стручни испит.
Право на полагање стручног испита за енергетску ефикасност зграда имају лица из става 1. овог члана са најмање три године одговарајућег стручног искуства и завршеном обуком из енергетске ефикасности у складу са програмом који утврђује министарство надлежно за послове просторног планирања, урбанизма и изградње (у даљем тексту: Министарство).

Организација и трошкови полагања стручног испита
Члан 4.
Административно-стручне и техничке послове везане за полагање стручног испита обавља надлежна струковна организација, на основу уговора које Министарство закључује са том организацијом.
Уговором из става 1. овог члана, ближе се уређују питања услова и начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита.
Стручни испит организује се најмање четири пута годишње.

Члан 5.
Трошкове полагања стручног испита, односно обуке из области енергетске ефикасности, као и трошкове полагања поправног испита, сноси лице из члана 3. овог правилника или привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, код кога је лице запослено или радно ангажовано.

Полагање стручног испита
Члан 6.
Стручни испит полаже лице које је испунило услове из овог правилника.
Стручни испит се састоји из општег и посебног дела за одређену стручну област, односно ужу стручну област.
Лице из члана 3. полаже стручни испит према програму стручног испита чији је обухват и садржај потребних компетенција за одређену стручну, односно ужу стручну област условљен врстом послова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: Закон) за које се доказује стручно искуство, као и стеченим одговарајућим образовањем за ту стручну, односно ужу стручну област.
Лице које је положило стручни испит према другим прописима полаже само посебни део стручног испита.
Лице које је положило стручни испит предвиђен за нижи степен образовања, а накнадно заврши виши степен образовања, полаже само посебни део стручног испита предвиђен за тај степен образовања.
Лице које је положило стручни испит за одређену врсту послова из стручне, односно уже стручне области у којој је стекло одговарајуће образовање, у случају полагања стручног испита за другу врсту послова из исте стручне области, полаже само део посебног дела стручног испита за ужу стручну област на коју се односи та врста послова.
Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме није издата лиценца или друго овлашћење надлежног органа према прописима државе чији је држављанин, односно у којој је стекло одговарајуће образовање, полаже стручни испит у складу са овим правилником.
Лице које је страни држављанин, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме је издата лиценца или друго овлашћење од стране надлежног органа према прописима друге државе полаже посебни део стручног исита у складу са овим правилником.

2.                  Програм и градиво за полагање стручног испита
Члан 7.
Министарство доноси програм стручног испита за сваку одговарајућу стручну, односно ужу стручну област (у даљем тексту: Програм) у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Програм садржи тематске целине и обухвата списак правних и других извора (градиво) на основу којих се полаже стручни испит.
Програми испита за стручне области, односно уже стручне области из којих се полаже стручни испит су јавно доступни на званичним интернет страницама Министарства и надлежне струковне организације и исти се ажурирају у случају промене постојећих и доношења нових релевантних прописа.
            Лице које је кандидат за полагање стручног испита је дужно да прати измене и допуне правних извора, које настану у периоду између ажурирања програма и полагања стручног испита.

 Општи део стручног испита
Члан 8.
Општи део стручног испита полаже се према делу програма који је јединствен за све стручне, односно уже стручне области.
Део стручног испита из става 1. овог члана обухвата проверу познавања основа из следећих тематских целина: уставно уређење, радни односи и општи управни поступак; као и основа техничке и друге регулативе релевантне за област планирања и изградње: просторно и урбанистичко планирање, изградња објеката, заштита животне средине, заштита природних и културних добара, заштита од пожара и заштита на раду.

 Посебни део стручног испита
Члан 9.
Посебни део стручног испита се полаже у складу са чланом 3. ст. 1. и 2. овог правилника за следеће стручне, односно уже стручне области:
1)      Просторно планирање;
2)      Урбанизам;
3)      Архитектура;
4)      Грађевинско инжењерство;
5)      Електротехничко инжењерство;
6)      Машинско инжењерство;
7)      Технолошко и металуршко инжењерство;
8)      Геодетско инжењерство;
9)      Саобраћајно инжењерство;
10)    Геолошко инжењерство;
11)  Пејзажна архитектура.
          Посебни део стручног испита за енергетску ефикасност полаже се у складу са чланом 3. став 3. овог правилника.
Посебни део стручног испита обухвата:
1)      стручни рад из стручне области, односно уже стручне области;
2)      усмени део испита, односно одбрана стручног рада.
Посебни део стручног испита полаже се према посебно утврђеном програму из члана 7. овог правилника, за одређени ниво образовања за сваку област, односно ужу стручну област, појединачно.

Стручни рад и усмени део испита
Члан 10.
У зависности од врсте и нивоа образовања из одређене стручне, односно уже стручне области стручни рад из члана 9. став 3. тачка 1) овог правилника, лице може да изради под надзором ментора, а на предлог испитивача испитне комисије за одређену стручну, односно ужу стручну област за коју се полаже стручни испит, односно исти да достави комисији пре полагања стручног испита, уколико је учествовало у изради техничке документације (пројеката), просторних и урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекат), као и елабората и студија.
Лице са стеченим одговарајућим образовањем на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, у складу са ставом 1. овог члана, израђује, односно предаје стручни рад из релевантне стручне, односно уже стручне области из члана 9. став 1. овог правилника, и то у форми:
1) просторног плана, односно његовог нацрта или извод из плана односно нацрта;
2) урбанистичког плана, односно његовог нацрта или урбанистичко-техничке документације (урбанистички пројекат) или извод из плана односно нацрта;
3) техничке документације, односно идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу или пројекта за извођење захтевних и технички и технолошки специфичних објеката – зграда (категорије В) и инжењерских објеката или захтевних реконструкција за те објекте, пројеката постројења, уређаја, инсталација, израде технолошких пројеката за захтевне и технички и технолошки специфичне индустријске и друге привредне објекте као и других пројеката и документације за изградњу тих објеката, или извода из пројекта, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит.
4) елабората и студија који се израђују као прилог техничкој документацији, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит (енергетска ефикасност и др.).
Лица са стеченим одговарајућим образовањем на основним академским студијама и струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, израђују, односно предају стручни рад у форми пројекта за грађевинску дозволу за мање захтевне објекте - зграде (категорије Б) и инжењерске објекте или пројекта за извођење за те објекте, мање захтевних постројења, уређаја и инсталација (електро, машински, водовода и канализације и др.), технолошких пројеката за мање захтевне објекте или технолошких решења за те објекте и других пројеката и документације за градњу тих објеката, или извода из пројекта, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит.
Лица која имају одговарајуће средње образовање израђују, односно предају стручни рад у форми идејног пројекта или пројекта за грађевинску дозволу незахтевних објеката – зграда (категорије А) и инжењерских објеката – документације за реконструкцију тих објеката, пројеката унутрашњих инсталација и уређаја, пројеката уређења земљишта, технолошких пројеката и решења за незахтевне објекте и других пројеката и документације за грађење тих објеката, или извода из пројекта, а који се односе на релевантну стручну област за коју лице полаже стручни испит.  
У случају када лице доставља стручни рад, прилаже се и потврда о учешћу у изради стручног рада, као и извод из планског документа или урбанистичко-техничког документа, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење или елабората и студије, којима се доказује да је лице учествовало у њиховој изради, односно потврда ментора да је лице израдило стручни рад под његовим надзором.
У случају када лице израђује стручни рад под надзором ментора, за ментора се бира лице које има лиценцу за обављање одговарајуће врсте послова у складу са Законом и најмање 10 година стручног исуства из релевантне стручне, односно уже стручне области или лице са листе ментора коју утврђује надлежна струковна организација, а које испуњава претходно наведене услове.
          Усмени део испита обухвата одбрану стручног рада, уз проверу познавања закона и других прописа, стандарда и нораматива из стручне области, односно уже стручне области из које лице полаже стручни испит. (у даљем тексту: кандидат), као и других области релевантних за стручну област у којој се стручни испит полаже (заштита животне средине, заштита и коришћење природних и културних добара, коришћење грађевинског земљишта и др). Ово је пребачено у општи део испита
Стручни рад се израђује или доставља, односно брани за ужу стручну област за коју се у оквиру стручних области из члана 9. став 1. тач. 4) – 10) овог правилника издаје лиценца за обављање послова у складу са Законом и овим правилником. !!

3.                  Начин полагања стручног испита
Пријава за полагање стручног испита
Члан 11.
Пријаву за полагање стручног испита лице из чл. 3. и  6. ст. 7. и 8. овог правилника (у даљем тексту: Кандидат) подноси Министарству, односно надлежној струковној организацији у складу са актом из члана 4. овог правилника.
Пријава из става 1. овог члана садржи:
1)      име, очево име и презиме Кандидата;
2)      датум и место рођења Кандидата;
3)      податке о пребивалишту;
4)      врсту и ниво образовања, које је Кандидат стекао;
5)                        назив привредног друштва, другог правног лица или предузетника код кога је Кандидат био или јесте запослен, односно радно ангажован, као и врсту послова које обавља или је обављао и године стручног искуства;
6)                       назив стручне, односно уже стручне области, из члана 9. став 1. овог правилника, за коју Кандидат подноси пријаву;
7)                       врсту испита за који се Кандидат пријављује (цео испит или део испита) и у ком испитном року жели да полаже;
Уз пријаву из става 1. овог члана Кандидат доставља следеће доказе, осим ако се о њима не води службена евиденција:
1)      извод из матичне књиге рођених;
2)                       оверену фотокопију високошколске исправе  о завршеним академским, односно струковним студијама из члана 3. став 1. овог правилника, односно исправе о завршеном средњем образовању из члана 3. став 2. овог правилника (дипломе);
3)                       додатке дипломама који се издају у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
4)                       потврду послодавца из става 2. тачка 5) овог члана о врсти послова на којима је Кандидат радио и стеченом стручном искуству, као и доказ о стручним резултатима (референц листу);
5)                       стручни рад из члана 10. овог правилника, односно пријаву за израду стручног рада под надзором испитивача ментора;
6)      потврда из члана 10. став 5. овог правилника.
7)                       доказ да о завршеној обуци из области енергетске ефикасности, уколико Кандидат полаже стручни испит из те стручне области.
У случају када је Кандидат стекао одговарајуће образовање након ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, као доказ о завршеном високошколском образовању поред дипломе о завршеним мастер студијама, доставља се и диплома о завршеним основним студијама. 
Уз пријаву из става 1. овог члана Кандидат који је страно физичко лице, односно лице које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а које полаже стручни испит, односно посебни део стручног испита у складу са одредбама члана 6. ст. 7. и 8. овог правилника подноси следеће доказе:
1)                       копија путне исправе;
2)                       доказ о признавању стране високошколске исправе у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
3)                       доказ о упису у регистар надлежног тела, односно лиценцу или друго овлашћење издато од стране надлежног органа према прописима друге државе, уколико поседује;
4)                       потврду послодавца из става 2. тачка 5) овог члана о врсти послова на којима је Кандидат радио и стеченом стручном искуству, као и доказ о стручним резултатима (референц листу);
5)                       стручни рад из члана 10. овог правилника, односно пријаву за израду стручног рада под надзором испитивача ментора;
6)      потврда из члана 10. став 5. овог правилника.
Доказ из става 5. тач. 3) и 4) овог члана доставља се у овереном препису на српском језику.

Комисија за полагање стручног испита
Члан 12.
Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита коју образује министар надлежан за послове просторног планирања, урбанизма и грађевинарства (у даљем тексту: Министар), у складу са Законом.
Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана који имају заменике (у даљем тексту: Испитивачи), који се бирају са листе испитивача коју утврђује Министарство за одређену стручну, односно ужу стручну област.  
На предлог председника комисије из става 2. овог члана, за поједине делове испита могу се ангажовати испитивачи ван састава комисије.
О ангажовању испитивача из става 3. овог члана Министар доноси посебно решење.
Комисија из става 1. припрема, односно ажурира Програм из члана 7. овог правилника, за сваку стручну, односно ужу стручну област и доставља Министарству ради утврђивања, односно измене Програма.
Комисији, односно испитивачима припада накнада чија се висина утврђује Решењем о образовању Комисије за полагање стручног испита, које се доноси у складу са актом из члана 4. овог правилника.

Члан 13.
Кандидата који је приложио сву документацију прописану овим правилником, Комисија за полагање стручног испита обавештава о испуњености услова за полагање стручног испита и уколико је потребно, одређује му тему и рок за израду стручног рада, као и рок полагања стручног испита.

Оцењивање и полагање испита и издавање уверења о положеном стручном испиту
Члан 14.
Кандидат може приступити полагању посебног дела стручног испита ако је његов стручни рад позитивно оцењен од стране Испитивача.
Кандидат се на стручном испиту оцењује за општи део једном оценом, а за посебни део из сваког предмета посебно.
Коначан успех Кандидата на стручном испиту утврђује комисија из члана 12. овог правилника.
Успех Кандидата на стручном испиту оцењује се оценом положио или није положио.
Оценом није положио оцењује се Кандидат који није показао довољно знање из општег дела и у одбрани стручног рада, односно једног предмета из посебног дела испита или ако није показао довољан успех из два предмета посебног дела.
Поправни испит Кандидат може полагати у року који не може бити краћи од 30 дана од дана полагања стручног испита.
Ако Кандидат не положи поправни испит у два узастопна рока, упућује се на поновно полагање целог испита.

Члан 15.
Ако Кандидат не приступи полагању стручног испита или пре почетка полагања изјави да одустаје од испита, сматраће се да није ни полагао испит.

Члан 16.
Ако Кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио (самовољан прекид полагања неког дела испита и сл.).
Започето полагање стручног испита може се одложити ако је Кандидат, због болести или из других оправданих разлога, био спречен да настави полагање стручног испита.
Захтев за одлагање испита из става 2. овог члана са потребним доказима Кандидат подноси Комисији из члана 12. овог правилника.

Члан 17.
О полагању стручног испита води се записник који садржи: име и презиме Кандидата; факултет који је завршио; назив привредног друштва или другог правног лица у коме је кандидат запослен; састав Комисије за полагање стручног испита и име и презиме испитивача; датум и место полагања стручног испита; назив стручног рада; постављена питања; оцену из сваког предмета и коначан успех кандидата; закључак о одлагању или одустанку од испита, као и о упућивању на поправни испит.  
Записник потписују председник и чланови комисије из става 1. овог члана, односно испитивачи.

Члан 18.
На основу записника из члана 17. овог правилника, Кандидату који је положио стручни испит Министарство издаје уверење о положеном стручном испиту (у даљем тексту Уверење) за одговарајућу стручну, односно ужу стручну област.
Уверење из става 1. овог члана садржи:
1)      назив издаваоца уверења;
2)      пропис на основу кога се издаје уверење;
3)      име, презиме и место рођења кандидата;
4)      назив стручне, односно уже стручне области за коју се издаје уверење;
5)      регистарски број евиденције;
6)      датум издавања уверења;
7)      потпис председника Комисије и министра.

Евиденција лица која су положила стручни испит
Члан 19.
Евиденцију лица која су полагала стручни испит води струковна организација? из члана 4. овог правилника и по окончању испитног рока, са примерком уверења из члана 18. овог правилника, доставља је Министарству. ИЛИ:
По окончању испитног рока надлежна струковна организација из члана 4. овог правилника доставља Министарству евиденцију лица која су положила стручни испит.
Евиденција садржи податке о кандидату, и то: име и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, време полагања стручног испита, као и податке о успеху на испиту и датуму издавања уверења.

                                                                                                     III.                    УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
Издавање лиценце
Члан 20.
Инжењеру, архитекти и просторном планеру Министарство издаје лиценцу за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова (у даљем тексту: Лиценца) за обављање стручних послова просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења објеката и извођења радова, у складу са Законом и прописима донетим на основу закона.
Лиценце из става 1. овог правилника издају се према описима врста лиценци садржаних  у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Лиценце које су издате према прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника у Прилогу 1 овог правилника, уписују се као стечена права у регистар из члана 36. овог правилника.

Општи услови
Члан 21.
Лиценца се издаје лицу које има стечено одговарајуће образовање, искуство за обављање стручних послова и које је положило стручни испит за одговарајућу стручну, односно ужу стручну област, односно стекло одговарајуће стручне квалификације и испунило друге услове у складу са Законом и овим правилником.

Услови за издавање лиценце за одговорног планера
Члан 22.
Лиценца за одговорног планера издаје се лицу које:
1)                        је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијском програму на коме се стичу знања, вештине и компетенције у ужој стручној области  просторно планирање;
2)                       има најмање пет година одговарајућег стручног искуства на изради докумената просторног планирања, односно на руковођењу, изради или сарадњи на изради најмање два документа просторног планирања;
3)                       је положило стручни испит за ужу стручну област просторног планирања.

Услови за издавање лиценце за одговорног урбанисту
Члан 23.
Лиценцу за одговорног урбанисту стиче лице које:
1)                        је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијском програму на коме се стичу знања, вештине и компетенције у стручној области архитектура, односно ужој стручној области урбанизам;
2)                       има најмање пет година одговарајућег стручног искуства на изради докумената урбанистичког планирања, односно на руковођењу, изради или сарадњи на изради најмање два документа урбанистичког планирања;
3)                       је положило стручни испит за ужу стручну област урбанистичког планирања.

Услови за издавање лиценце за одговорног пројектанта
Члан 24.
Лиценцу за одговорног пројектанта стиче лице које:
1)                       је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијским програмима на којима се стичу знања, вештине и компетенције у стручним, односно ужим стручним областима архитектуре, пејзажне архитектуре и инжењерстава из члана 9. овог правилника;
2)                       има најмање три године одговарајућег стручног искуства на изради техничке документације, односно на руковођењу и изради или сарадњи на изради најмање два пројекта из одговарајуће стручне области;
3)                       добије препоруку најмање два лица са одговарајућом лиценцом одговорног пројектанта из одговарајуће стручне области;
4)                       је положило стручни испит за одговарајућу стручну област.
Знања, вештине и компетенције из става 1. тачка 1) овог правилника, који се стичу на студијским програмима за стручну област архитектура дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Услови за издавање лиценце за одговорног извођача радова
Члан 25.
Лиценцу за одговорног извођача радова стиче лице које је испунило услове из члана 24. став 1. тач. 1) и 4) овог правилника и има најмање три године стручног искуства на грађењу објеката, односно извођењу радова.
Лиценца за одговорног извођача радова за објекте за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, спратности По+П+4+Пк чија укупна површина не прелази 2.000 m² бруто површине, објеката са мање сложеним грађевинским конструкцијама (распона до 12 метара), локалних и некатегорисаних путева и улица, унутрашњих инсталација водовода и канализације, грејања и климатизације и електроинсталације, унутрашњих гасних инсталација, као и извођење појединих грађевинско-занатских и инсталатерских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може да се изда и лицу које је стекло одговарајуће високо образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 180 ЕСПБ, под условом да има најмање пет година стручног искуства на грађењу објеката, односно извођењу радова и положи стручни испит за одговарајућу стручну област.

Услови за издавање лиценце лицу које је које је страни држављанин, односно лицу које је стекло одговарајуће образовање у иностранству
Члан 26.
Лиценца из члана 20. овог правилника издаје се лицу лицу које је страни држављанин, односно лицу које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме није издата лиценца или друго овлашћење од стране надлежног органа према прописима друге државе, уколико је испунило услове из чл. 22.-25. у складу са Законом и овим правилником.
Лиценца из члана 20. овог правилника издаје се лицу које је страни држављанин, односно лицу које је стекло одговарајуће образовање у иностранству, а коме је издата лиценца или друго овлашћење од стране надлежног органа према прописима друге државе, уколико је испунило услове из чл. 22.-25. у складу са Законом и овим правилником, односно положило стручни испит у складу са чланом 6. став 7. овог правилника.
Лицу из става 2. овог члана издаје се одговарајућа лиценца на период од годину дана.

                                                                                                     IV.                    ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Захтев за издавање лиценце
Члан 27.
Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству.
Захтев из става 1. овог члана нарочито садржи:
1)      име и презиме;
2)      име једног од родитеља;
3)      држава, место и датум рођења;
4)      адреса пребивалишта, односно боравишта и адресу стана;
5)                       назив лиценце у складу са Прилогом 1 овог правилника.
Уз захтев за издавање лиценце прилаже се:
1)      фотокопија личне карте,
2)                       фотокопија путне исправе и пријава боравишта у складу са законом који уређује кретање и боравак странаца;
3)                       оверену фотокопију високошколске исправе  о завршеним академским, односно струковним студијама из члана 3. став 1. овог правилника, односно исправе о завршеном средњем образовању из члана 3. став 2. овог правилника (дипломе);
4)                       додатке дипломама који се издају у складу са законом којим се уређује област високог образовања;
5)                       доказ о признавању стране високошколске исправе у складу са законом којим се уређује област високог образовања за лица из члана 26. овог правилника.
6)                       копија уверења о положеном стручном испиту;
7)                       доказ о стручном искуству (фотокопија радне књижице, односно потврда привредног друштва или предузетника о стеченом стручном искуству на одговарајућим пословима);
8)                       доказ о стручним резултатима (референц листу) са потврдом о учешћу у изради планског документа или урбанистичко-техничког документа, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, односно пројекта за извођење или елабората и студије, којима се доказује да је лице учествовало у њиховој изради;
9)                       препорука најмање два лица којима је издата одговарајућа лиценца или препорука надлежне струковне организације, односно матичне секције струковне организације;
1)                       Препорука из става 1. тачка 9) овог члана прилаже се уз захтев за издавање лиценце за одговорног пројектанта.
На захтев Министарства подноси се на увид и друга документација којом се потврђује испуњеност услова из чл. 23-25. овог правилника, а у вези са ст. 2. и 3. овог члана.

Утврђивање испуњености услова за издавање лиценце
Члан 28.
Комисија за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценце образује се решењем министра за одређену стручну, односно ужу стручну област у складу са Законом и прописима донетим на основу закона.
Број чланова, начин рада, састав и друга питања од значаја за рад комисије из става 1. овог члана ближе се утврђују актом о образовању комисије у складу са прописом донетим на основу Закона.
Комисија из става 1. овог члана заседа најмање једном месечно, а по потреби и више пута, у зависности од броја поднетих захтева у току једног месеца, осим у случају да током месеца није поднет ни један захтев за издавање лиценце за одређену стручну, односно ужу стручну област.
У поступку оцене испуњености услова за издавање лиценце, у складу са Законом и овим правилником, комисија из става 1. овог члана утврђује:
2)      да ли је подносилац захтева држављанин Републике Србије;
3)                       да ли подносилац захтева има пребивалиште на територији Републике Србије, односно боравиште у складу са законом који уређује кретање и боравак странаца;
4)                       да ли је подносилац захтева стекао одговарајућу врсту и ниво образовања на академским, односно струковним студијама у складу са Законом и овим правилником;
5)                       да ли подносилац захтева испуњава услове о одговарајућој врсти и нивоу образовања у складу са доказом о признавању стране високошколске исправе уколико је подносилац лице из члана 26. овог правилника;
6)                       да ли је подносилац захтева положио стручни, односно посебни део стручног испита из одговарајуће стручне области, односно уже стручне области за коју се издаје лиценца, односно да ли је испунио услов за вршење одређених послова у складу са законом и правилником;
7)                       да ли подносилац има стручне резултате на одговарајућим пословима за које се издаје лиценца, у складу са Законом и овим правилником;
8)                       да ли подносилац захтева има потребно стручно искуство из стручне, односно уже стручне области за коју се издаје лиценца.
9)                       да ли подносилац захтева има најмање две одговарајуће препоруке од лица којима је издата лиценца из одговарајуће стручне области или од Коморе;

Издавање лиценце
Члан 29.
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА – проверити
Лиценца из члана 20. овог правилника се издаје решењем о испуњености услова за обављање одређених послова у складу са Законом и овим правилником и представља основ за упис у регистар из члана 36. овог правилника. ПРЕБАЧЕНО ИЗ ЧЛ. 20
Решење о испуњености услова за издавање одговарајуће лиценце доноси Министар у року од 30 дана од дана подношења потпуног захтева.
Овде недостаје комплетно део о решењеу, њ. правном дејству и упису у регистар. Тек када лице буде уписано у регистар-може му се издати лиценца у форми коју прописује Министар.ОВО ЈЕ САДА У СТАВУ 1. ОВОГ ЧЛАНА И У СТАВУ 1. ЧЛАНА 30.

Изглед и садржај лиценце
Члан 30.
Лицу које је уписано у регистар из члана 36. овог правилника, а на основу правоснажног решења из члана 29. овог правилника, на лични захтев може бити издата лиценца у форми прописаној овим правилником (свечана форма лиценце).
Лиценца у форми из става 1. овог члана издаје се на обрасцу формата А4, величине 210 x 297 мм.
У горњем делу на средини обрасца се налази грб Републике Србије и назив Министарства.
На лиценци се уписују следећи подаци о лиценцираном лицу:
1)                       име и презиме;
2)                       стручно звање;
3)                       лични идентификациони број (ЛИБ);
4)                       врста, односно назив лиценце;
5)                       број лиценце;
6)                       датум и место издавања лиценце;
7)                       печат Министарства и потпис Министра.
Израду дупликата лиценце и печата искључиво врши Министарство на основу поднетог захтева.
Лице из става 1. овог члана може да изради печат у форми прописаној овим правилником, о сопственом трошку.
Печат је хексагоналног (шестоугаоног) облика, пречника описаног круга 3,90 цм.
У средини печата, у оквиру централног круга пречника 2,40 цм исписује се име, средње слово и презиме лица из става 1. овог члана, а испод имена и презимена исписује се стручно звање и број лиценце.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом.
Печат се израђује од гуме, метала или другог одговарајућег материјала и оставља отисак плаве боје.

Продужење лиценце
Члан 31.
Испуњеност услова за продужење лиценце из члана 20. овог правилника  проверава Министарство на сваких пет година од дана издавања лиценце, у складу са Законом.
Издата лиценца остаје да важи, осим у случају када у поступку провере из става 1. овог члана, комисија за утврђивање услова за издавање и одузимање лиценци утврди да не постоје услови за продужење лиценце у складу са Законом и овим правилником.
У случају када комисија из става 2. овог члана утврди да не постоје услови за продужење лиценце, Министар доноси решење којим се та чињеница утврђује и спроводи у регистру из члана 37. овог правилника.


                                                                                                     V.                    ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ
Разлози за одузимање лиценце
Члан 32.
На предлог комисије за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценци, издата лиценца ће се одузети, односно суспендовати на одређено време решењем Министарства, услед несавесног и незаконитог обављања послова, и то:
1)                       када се накнадном провером утврди да је лиценца издата на основу нетачних и неистинитих података;
2)                       уколико лице, коме је издата лиценца, буде осуђено на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци за кривично дело против службене дужности или из користољубља, или за дело учињено обављањем послова за које му је издата лиценца;
3)                       када је лицу, коме је издата лиценца, изречена мера безбедности забране вршења одређених послова за које му је издата лиценца;
4)                       када се утврди да лице, у вршењу послова за које му је издата лиценца, поступа на противправан, неморалан и недостојан начин (корупција, фалсификат и сл.).
5)                       ако се утврди да лице коме је издата лиценца у складу са Законом и овим правилником, запослено код државног органа, односно органа локалне самопуправе, јавног предузећа, односно друге организације која је оснивана актом Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за вршење послова просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, изградње објеката и извођења радова, обавља стручне послове за које му је издата лиценца изван тог органа, односно организације.
6)                        ако се утврди да је лице коме је издата лиценца у складу са Законом и овим правилником функционер, и да обавља стручне послове противно одредбама закона који уређује спречавање сукоба интереса.

Члан 33.
На предлог комисије за утврђивање испуњености услова за издавање и одузимање лиценци, издата лиценца ће се одузети, односно суспендовати на одређено време решењем Министарства, у случају повреде професионалних стандарда и норматива, односно професионалне одговорности услед нестручног обављања послова, и то када се утврди да је лице коме је издата лиценца за послове из одређене стручне, односно уже стручне области:
1)                       руководило, односно израдило просторни план, урбанистички план или урбанистичко-техничку документацију супротно закону и општим планским документима, односно планским докуменитима ширег подучја и плану детаљне регулације;
2)                       руководило, односно израдило пројекат за грађевинску дозволу супротно просторном или урбанистичком плану, односно урбанистичком пројекту, као и закону и прописима донетим на основу закона;
3)                       руководило, односно израдило пројекат за грађевинску дозволу супротно локацијским условима;
4)                       руководило, односно израдило пројекат за извођење супротно грађевинској дозволи;
5)                       руководило, односно израдило идејни или пројекат за грађевинску дозволу, односно потписало извештај о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу и потврдило исправност пројекта за грађевинску дозволу на самом пројекту, односно потписало извештај о извршеној стручној контроли генералног или идејног пројекта, супротно закону и прописима донетим на основу закона, техничким стандардима и нормативима;
6)                       руководи грађењем објекта, гради објекат без грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова (за објекте из члана 145. Закона) пријаве почетка извођења радова, односно пројекта за извођење на основу кога се изводе радови на грађењу објекта;
7)                       руководи грађењем објекта, односно гради објекат супротно пројекту за извођење, нарочито у погледу испуњавања основних захтева за објекат, габарита објекта и организације простора  или техничке сигурности објекта;
8)                       у вршењу стручног надзора поступа супротно Закону и прописима донетим на основу закона;
9)                       не води грађевински дневник или да није обезбедило књигу инспекције;
10)                        није применило важеће прописе и услове којима се обезбеђује заштита животне средине, заштита живота и здравља људи, заштита од пожара као и заштита природе и културно-историјских добара;
11)                        потписало стручно мишљење које није засновано на доказима и правилима струке, односно које је супротно закону и прописима донетим на основу закона;
12)                        као одговорно лице обављало послове за које не поседује лиценцу, а за чије обављање је прописана лиценца;
13)                        обављало послове из друге стручне области за коју је прописана друга лиценца;
14)                        је нетачно или супротно закону пренело на терен податке из урбанистичких и других планова и пројеката;
15)                        учествовало у вршењу техничког прегледа, поступајући супротно закону, односно прописима донетим на основу закона.

Члан 34.
Издата лиценца може се одузети, односно суспендовати трајно, или на период од шест месеци до пет година.
Решење о одузимању, односно суспендовању лиценце доноси Министарство на основу одлуке комисије за утврђивање услова којом се изриче мера услед несавесног и незаконитог обављања послова или повреде професионалних стандарда и норматива из чл. 32 и 33. овог правилника.
Решење из става 2. овог члана, поред података прописаних законом, садржи и констатацију да лице коме је одузета лиценца по истеку утврђеног рока може поднети захтев за издавање нове лиценце под условима и у поступку прописаним овим правилником.

Члан 35.
Свако заинтересовано лице може поднети образложену иницијативу за покретање поступка за одузимање лиценце.
Решење из члана 34. овог правилника доноси се у року од 30 дана од дана доношења коначне одлуке о одузимању лиценце.


                                               VI.               РЕГИСТAР ИНЖЕЊЕРА, АРХИТЕКАТА И ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА
Регистaр лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера
Члан 36.
Регистaр лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера (у даљем тексту: Регистар) води Министарство.
Регистaр јесте електронска база података са јавном евиденцијом у којој су садржани подаци о свим инжењерима, архитектама и просторним планерима који су стекли одговарајућу лиценцу у складу Законом и прописима донетим на основу Закона.
Регистар чине:
1)      подрегистар лиценцираних инжењера;
2)      подрегистар лиценцираних архитеката и
3)      подрегистар лиценцираних просторних планера.
Подрегистри из става 3. овог члана садрже секције одговарајућих струка са припадајућим описом стручних послова.
Подрегистар лиценцираних инжењера садржи секције лиценцираних инжењера грађевинарства, лиценцираних инжењера електротехнике, лиценцираних инжењера машинства и лиценцираних инжењера осталих техничких струка (инжењера технологије инжењера металургије, инжењера геологије, инжењера геодезије, инжењера саобраћаја, инжењера заштите животне средине, инжењера пољопривреде, инжењера шумарства и инжењера грађевинског менаџмента, инжењера производног менаџмента).
Секције лиценцираних инжењера грађевинарства, лиценцираних инжењера електротехнике, лиценцираних инжењера машинства и лиценцираних инжењера осталих тхничких струка садрже и подсекције у које се уписују лица која су стекла лиценцу у складу са чланом 25. став 2. овог правилника.
Подрегистар лиценцираних архитеката чине секције лиценцираних архитеката, лиценцираних архитеката урбаниста и лиценцираних пејзажних архитеката.
Секција лиценцираних архитеката садрже и подсекције у које се уписују лица која су стекла лиценцу у складу са чланом 25. став 2. овог правилника.
Подрегистар лиценцираних просторних планера чини секција лиценцираних просторних планера.
Лица са лиценцом се уписују у Регистар азбучним редом, према првом слову презимена.
У Регистру се врши упис, промена и брисање података о лиценцираним инжењерима, архитектама и просторним планерима у складу са Законом и прописима донетим на основу њега.
Подаци, односно чињенице садржане у Регистру су од значаја за правни промет.

                                                                                                                              VII.               САДРЖИНА РЕГИСТРА
Садржина Регистра
Члан 37.
Регистар садржи следеће податке о инжењерима, архитектама и просторним планерима:
1)                       идентификационе податке: име, средње слово и презиме и јединствени матични број грађана, односно други лични идентификациони број ако је лиценцирано лице страни држављанин;
2)                       држава, место и датум рођења;
3)                       држављанство;
4)                       податак о стеченом образовању, односно стручном звању;
5)                       податак о пребивалишту, односно боравишту;
6)                       број лиценце и податке о врсти лиценце, односно лиценцама које лице поседује, са описом стручних послова за које је издата лиценца, као и статусом лиценце (активан статус или статус мировања);
7)                       податке о положеном стручном испиту (стручна, одсносно ужа стручна област, датум полагања и број уверења о положеном стручном испиту);
8)                       податке о признавању стручне квалификације за лица која су стекла квалификацију у иностранству;
9)                       датум издавања, односно одузимања лиценце;
10)                         податак о важењу лиценце (провера лиценце – одузимање лиценце);
11)                        податке о покренутим поступцима за утврђивање професионалне одговорности и разлоге за одузимање лиценце;
12)                        податке о привредном друштву, односно правном лицу или предузетнику код кога је лиценцирано лице запослено, односно радно ангажовано и то: пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ;
13)                        податке о закљученом осигурању од професионалне одговорности;
14)                        контакт податке (број телефона и адреса електронске поште).
          За тачност података из става 1. тач. 1) – 5), 8), 12), 13) и 14) овог члана одговара лице коме је издата лиценца.
Лични подаци садржани у Регистру могу се прикупљати и обрађивати само у сврху обављања јавних овлашћења у складу са Законом.

                  VIII.               НАЧИН И ПОСТУПАК УПИСА, ИЗМЕНЕ И БРИСАЊА ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ
Упис у регистар
Члан 38.
Лице које је испунило услове у складу са Законом, уписује се у Регистар, односно у одговарајући подрегистар лиценцираних инжењера, лиценцираних архитеката и лиценцираних просторних планера по службеној дужности, чиме стиче право на обављање стручних послова утврђених Законом и прописима донетим на основу закона.

Упис у подрегистар лиценцираних инжењера
Члан 39.
У секцију лиценцираних инжењера грађевинарства уписују се лиценцирани инжењери грађевинарства за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката грађевинских конструкција, хидротехничких инсталација и других грађевинских пројеката, као и за обављање стручних послова руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, за зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
У секцију лиценцираних инжењера електротехнике уписују се лиценцирани инжењери електротехнике за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката електроенергетских инсталација, телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и за обављање стручних послова руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, у зградама свих категорија и инжењерским објектима у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
У секцију лиценцираних инжењера машинства уписују се лиценцирани инжењери машинства за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката машинских инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и за обављање стручних послова руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, у зградама свих категорија и инжењерским објектима у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
 У секцију лиценцираних инжењера осталих техничких струка уписују се:
1)                       лиценцирани инжењер саобраћаја за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације, као и за обављање стручних послова руковођења извођењем радова на регулисању и управљању саобраћаја и саобраћајној сигнализацији за све врсте путева и уличних мрежа, вршења стручног надзора, као и техничког прегледа;
2)                       лиценцирани инжењер геодезије за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката геодетских мерења и обележавања, као и за обављање стручних послова руковођења извођења геодетских радова, за земљиште и зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
3)                  лиценцирани инжењер технологије за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката технологије и технолошких процеса, постројења и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, као и за обављање стручних послова руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова и вршењу стручног надзора у току грађења, у зградама и инжењерским објектима у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
4)                       лиценцирани инжењер геологије за обављање стручних послова руковођења и израде, односно техничке контроле пројеката геотехничких конструкција, геотехнологије ископа и облога подземних објеката, а за зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
5)                       лиценцирани инжењер заштите животне средине за обављање стручних послова руковођења и израде студија и елабората из стручне области инжењерске заштите животне средине, за потребе израде пројеката за инжењерске објекте и зграде свих категорија изузев незахтевних објеката у складу са правилником којим се уређује класификација објеката, односно руковођења и израде извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и мера за заштиту животне средине из стручне области инжењерства заштите животне средине;
6)                       лиценцирани инжењер пољопривреде за обављање стручних послова руковођења и израде студија и елабората из стручне области инжењерске пољопривреде, за потребе израде пројеката за инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације;
7)                       лиценцирани инжењер шумарства за обављање стручних послова на руковођењу и изради пројеката шумарства за шумске путеве, односно за обављање стручних послова на руковођењу и изради студија и елабората из стручне области инжењерског шумарства, а за потребе израде пројеката за инжењерске објекте у сврху шумарства у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.

Упис у подрегистар лиценцираних архитеката
Члан 40.
У секцију лиценцираних архитеката уписују се лиценциране архитекте за обављање стручних послова руковођења и израде, односно послова техничке контроле пројеката архитектуре, изграђене околине и спољног уређења, као и за обављање стручних послова руковођења грађењем објеката, односно извођењем радова и вршења стручног надзора у току грађења, као и техничког прегледа, за зграде и инжењерске објекате у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације.
У секцију лиценцираних архитеката урбаниста уписују се лиценциране архитекте урбанисте за обављање стручних послова руковођења и израде свих урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената, просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима.
У секцију лиценцираних пејзажних архитеката уписују се лиценцирани пејзажни архитекти за обављање стручних послова руковођења и израде, односно послова техничке контроле пројеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, изграђене околине и спољног уређења, као и обављање стручних послова руковођења извођењем радова спољног, односно пејзажно-архитектонског уређења слободних простора, за зграде свих категорија и инжењерске објекте у складу са прописима којима се уређује класификација објеката и садржај техничке документације, стручног надзора на изградњи објеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, као и техничког прегледа.

Упис у подрегистар лиценцираних просторних планера
Члан 41.
У секцију лиценцираних просторних планера уписују се лиценцирани просторни планери за обављање стручних послова руковођења и израде свих просторних планова и докумената за спровођење просторних планова, изузев просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима, као и руковођења и израде генералног урбанистичког плана.

Рок за упис у Регистар
Члан 42.
Упис у Регистар се врши по правоснажности решења из члана 29. овог правилника.

Измене података у Регистру
Члан 43.
У случају промене података на основу којих је донето решење о издавању лиценце, односно издата свечана форма лиценце, промена података у Регистру врши се по доношењу акта којим се потврђује промена података, по службеној дужности.
У случају промене, односно допуне других података садржаних у Регистру подноси се захтев за ажурирање података у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. Промена података у Регистру се врши у року од 5 дана од дана пријема захтева за ажурирање података.

Статус професионалног мировања
Члан 44.
Уколико лице које је уписано у Регистар не обавља стручне послове на основу лиценце која му је издата, у Регистар се за то лице и за одређену лиценцу које то лице поседује, уписује статус професионалног мировања.
Статус професионалног мировања уписује се и лицу које је уписано у регистар за обављање стручних послова руковођења и израде техничке документације и вршења техничке контроле, у случају када је лице запослено или радно ангажовано у органу државне управе или локалне самоуправе, привредном друштву, другом правном лицу или предузетничкој радњи која је овлашћена да утврди неки од услова на основу кога се израђује техничка документација, као и лице које врши надзор над применом одредаба овог закона и лице које је функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса.

Брисање из Регистра
Члан 45.
Лице са лиценцом одговорног планера, одговорног урбанисте, одговорног пројектанта или одговорног извођача брише се из Регистра услед:
1)                       смрти;
2)                       на лични захтев;
3)                       неиспуњења услова за продужење лиценце у складу са Законом и овим правилником;
4)                       одузимања, односно привременог суспендовања лиценце у складу са чланом 32. и 33. овог правилника.
Брисањем из Регистра престаје да важи право на обављање стручних послова утврђених Законом у складу са одговарајућом лиценцом.
Брисање из Регистра врши се по утврђивању услова за брисање лица са лиценцом, односно по правоснажности решења из члана 34. став 2. овог правилника, по службеној дужности.

Поновни упис у Регистар
Члан 46.
                        Лице које је избрисано из Регистра, може се поново уписати у Регистар, уколико испуни захтеве прописане Законом и овим правилником.

Коришћење података из регистара и евиденција у електронском облику
Члан 47.
Подаци који се воде у другим регистрима и евиденцијама државних органа преузимају се у електронском облику у складу са законом којим се уређује електронска управа.

                                                                                            IX.               ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА
Јавност података
Члан 48.
Јавно доступни подаци из Регистра су:
1)                       име, средње слово и презиме лиценцираног инжењера, архитекте или просторног планера;
2)                       податак о стеченом образовању, односно стручном звању;
3)                       податке о врсти лиценце, односно лиценци које лице поседује, са описом стручних послова за које је издата лиценца;
4)                       број лиценце и датум издавања лиценце;
5)                       податке о привредном друштву, односно правном лицу или предузетнику код кога је лиценцирано лице запослено, односно радно ангажовано и то: пословно име, адреса седишта, матични број и ПИБ тог лица, као и податке о закљученом осигурању од професионалне одговорности;
6)                       податке о покренутим поступцима за утврђивање професионалне одговорности и разлозима за одузимање лиценце;
7)                       контакт подаци (број телефона и адреса електронске поште).
Приступ подацима из Регистра обезбеђује се на званичној интернет страници Министарства.
Подаци који се објављују сматрају се јавним, у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

                                                                                                              X.                    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕ ОДРЕДБЕ
Прелазне одредбе
Члан 49.
Започети поступци за издавање и одузимање лиценце завршиће се по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог правилника.
          Проверу усклађености лиценци са Законом и овим правилником које су издате за одговорног планера, урбанисту, пројектанта и извођача радова, по прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника, извршиће Министарство кроз проверу услова за продужење лиценце у вези са чланом 31. овог правилника, у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.
          Лица којима је издата лиценца у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника доставиће податке из члана 37. став 1. тач. 12) – 14), односно захтев за упис статуса мировања у складу са чланом 44. овог правилника, ради ажурирања података, односно професионалног статуса у Регистру, у року од 90 дана од ступања на снагу овог правилника.
           
Стечена права
Члан 50.
          Лиценце издате према прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника имају правно дејство само у делу који се тиче обављања послова из стручне, односно уже стручне области у којој је лице стекло одговарајуће образовање и положило стручни испит из те стручне, односно уже стручне области, осим у случају када је лице из члана 39. ст. 1 – 3 и 5. тач. 1) и 2) овог правилника положило стручни испит за ужу сручну област просторног или урбанистичког планирања.  
          Лицу које је уписано у одређену секцију одговарајућег подрегистра, поред лиценце за обављање стручних послова у оквиру те секције, уписују се и додатне лиценце које је лице стекло за обављање стручних послова из других стручних, односно ужих стручних области, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника. (СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

Престанак важења прописа
Члан 51.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
1)                       Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности и о издавању и одузимању лиценце за одговорног урбанисту, пројектанта, извођача радова и одговорног планера (Службени гласник Републике Србијеˮ, бр. 27/15 и 92/15);
2)                       Правилник о садржини и начину објављивања података регистра инжењера Инжењерске коморе Србије (Службени гласник Републике Србијеˮ, број 35/2015);

Ступање на снагу
Члан 52.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.


Број:
У Београду, датум
      МИНИСТАР,
Проф. др Зорана З. Михајловић
ПРИЛОГ 1

Просторно и урбанистичко планирање и израда техничке документације
Стручна, односно ужа стручна област
Врста лиценци
Шифра лиценце
Назив лиценце
Опис стручних послова
Просторно планирање
ПП-01-1
Одговорни планер
руковођење и израда свих просторних планова и докумената за спровођење просторних планова, изузев просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима, као и руковођење и израда генералног урбанистичког плана 100
Урбанизам
УП-02-1
Одговорни урбаниста
руковођење и израда свих урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената, просторног плана јединице локалне самоуправе и просторног плана подручја посебне намене за подручја са природним, културно-историјским и амбијенталним вредностима 200, 201, 202, 203
Архитектура
АП-03-1
Одговорни пројектант архитектуре
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката архитектуре, изграђене околине и спољног уређења, за зграде свих категорија и инжењерске објекате 300
Грађевинско инжењерство
ГП-04-1
Одговорни пројектант грађевинских конструкција, хидротехничких објеката и инсталација
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката грађевинских конструкција, хидротехничких објеката и инсталација и других грађевинских пројеката за зграде свих категорија и инжењерске објекте 310, 311, 312, 313, 314
ГП-04-2
Одговорни пројектант саобраћајних и других инфраструктурних објеката
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката саобраћајних и других инфраструктурних објеката 315, 316, 318
ГП-04-3
Одговорни пројектант конструкција за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката конструкција и других грађевинских пројеката за незахтевне и мање захтевне објекте 317, 301, 302
Електротехничко инжењерство
ЕП-05-1
Одговорни пројектант електроенергетских инсталација и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката електроенергетских инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, у зградама свих категорија и инжењерским објектима, разводних постројења и преноса електричне енергије 350,351
ЕП-05-2
Одговорни пројектант телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката телекомуникационих и сигналних инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, у зградама свих категорија и инжењерским објектима 353
ЕП-05-3
Одговорни пројектант електромоторних погона и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерења и регулација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 352
Машинско инжењерство
МП-06-1
Одговорни пројектант машинских инсталација и опреме
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката машинских инсталација и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике 330, 332
МП-06-2
Одговорни пројектант транспортних средстава, складишта и машинских конструкција
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката транспортних средстава, складишта и машинских конструкција, технологије и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 333
МП-06-3
Одговорни пројектант машинских постројења
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката управљања машинских постројења – аутоматика, мерења и управљања, и опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 336
Технолошко инжењерство
ТП-07-1
Одговорни пројектант технолошког и металуршког инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката технологије, технолошких и металуршких процеса и постројења и опреме која утиче на основне захтеве за објекат,  а зграде и инжењерске објекте 371, 385
Геодетско инжењерство
ГеП-08-1
Одговорни пројектант геодетског инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката геодетских мерења и обележавања земљишта, као и зграда свих категорија и инжењерских објеката
372
Саобраћајно инжењерство
СП-09-1
Одговорни пројектант саобраћајног инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације за све врсте путева и уличних мрежа 370, 365, 366, 367, 368, 369
Геолошко инжењерство
ГТ-10-1
Одговорни пројектант геолошког инжењерства
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката инжењерско-геолошких и геотехничких истраживања
391, 392, 393, 491,492,493
Пејзажна архитектура
ПаП-11-1
Одговорни пројектант пејзажне архитекуре и хортикултуре
руковођење и израда, односно техничка контрола пројеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, изграђене околине и спољног уређења, за зграде свих категорија и инжењерске објекте 373


Грађење објеката, односно извођење радова, вршење стручни надзора и технички преглед објеката
Стручна, односно ужа стручна област
Врста лиценци
Шифра лиценце
Назив лиценце
Опис стручних послова
Архитектура
АИ-03-1
Одговорни извођач радова грађевинских и грађевинско-занатских радова
руковођење грађењем зграда свих категорија, односно извођењем радова, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 400, 401
Грађевинско инжењерство
ГИ-04-1
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова
руковођење грађењем зграда свих категорија и инжењерских објеката, односно извођењем радова  грађевинских конструкција, инсталација и грађевинско-занатских радова, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 410, 411, 412, 413, 414
ГИ-04-2
Одговорни извођач радова саобраћајне инфраструктуре
руковођење грађењем, односно извођењем радова на саобраћајним и другим инфраструктурним објектима, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 415, 418
ГИ-04-3
Одговорни извођач радова грађевинских и грађевинско-занатских радова на незахтевним и мање захтевним објектима
руковођење грађењем, односно извођењем радова грађевинских контрукција и осталих грађевинских радова на незахтевним и мање захтевним објектима, вршење стручног надзора у току грађења, као и технички преглед 419, 700, 712, 800
Електротехничко инжењерство
ЕИ-05-1
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација
руковођење извођењем радова електроенергетских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, разводних постројења и преноса електричне енергије, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 450, 451
ЕИ-05-2
Одговорни извођач радова телекомуникационих и сигналних инсталација
руковођење извођењем радова телекомуникационих и сигналних инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед  453
ЕИ-05-3
Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење извођењем радова електроенергетских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за незахтевне и мање захтевне објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 750, 753, 850, 853
Машинско инжењерство
МИ-06-1
Одговорни извођач радова машинских инсталација 
руковођење извођењем радова машинских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току  извођења, као и технички преглед 430, 432
МИ-06-2
Одговорни извођач радова машинских конструкција и технологија
руковођење извођењем радова машинских конструкција и технологија, транспортних средстава и складишта и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте  вршење стручног надзора у току  извођења, као и технички преглед  434
МИ-06-3
Одговорни извођач радова управљања електромоторним погонима и машинским постројењима
руковођење извођењем радова управљања електромоторним погонима и машинским постројењима– аутоматика, мерење и управљање, уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед  436
МИ-06-4
Одговорни извођач радова машинских инсталација за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење извођењем радова управљања машинских инсталација и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за незахтевне и мање захтевне објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 730, 830
Технолошко инжењерство
ТИ-07-1
Одговорни извођач радова технолошког и металуршког инжењерства
руковођење извођењем радова технологија  и технолошких и металуршких процеса и постројења и уградње опреме која утиче на основне захтеве за објекат, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед  475, 485
Геодетско инжењерство
ГеП-08-1
Одговорни извођач радова геодетског инжењерства
руковођење извођењем геодетских радова  за  земљиште и зграде свих категорија и инжењерске објекте 471
ГеП-08-2
Одговорни извођач радова геодетског инжењерства за незахтевне и мање захтевне објекте
руковођење извођењем геодетских радова за  земљиште и незахтевне и мање захтевне објекте 771, 871
Саобраћајно инжењерство
СИ-09-1
Одговорни извођач радова саобраћаја и саобраћајне сигнализације
руковођење извођењем радова  регулисања и управљања саобраћајем и саобраћајне сигнализације за све врсте путева и уличне мреже, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 470, 468, 469
СИ-09-2
Одговорни извођач радова саобраћаја у друмском и градском саобраћају
руковођење извођењем радова регулисања и управљања саобраћајем и саобраћајне сигнализације, за градске путне и уличне мреже и стационарног саобраћаја, вршење стручног надзора у току извођења, као и технички преглед 770, 870
Геолошко инжењерство
ГТИ-10-1
Одговорни извођач радова геолошког инжењерства
руковођење  извођењем инжењерско-геолошких и геотехничких радова, вршење стручног надзора, као и технички преглед  491, 492, 493
Пејзажна архитектура
ПаИ-11-1
Одговорни извођач радова пејзажно-архитектонског уређења
руковођење извођењем радова спољног, односно пејзажно-архитектонског уређења слободних простора, за зграде свих категорија и инжењерске објекте, вршење стручног надзора на изградњи објеката пејзажне архитектуре и хортикултуре, као и технички преглед  474


ПРИЛОГ 2

Знања, вештине и компетенције који се стичу на студијским програмима за стручну област архитектуре обухватају:
1)                       способност архитектонског пројектовања које испуњава естетске и техничке захтеве;
2)                       одговарајуће познавање историје и теорија архитектуре, и сродних уметности, технологија и друштвених наука;
3)                       познавање лепих уметности које утичу на квалитет архитектонског пројектовања;
4)                       одговарајуће познавање урбанистичког пројектовања, планирања и вештина потребних у процесу планирања;
5)                       разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, и разумевање потребе да се грађевине и простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;
6)                       разумевање професије архитекте и улоге коју он има у друштву, посебно у изради идејних решења којима се уважавају друштвени фактори;
7)                       разумевање метода истраживања и припреме идејних решења за пројекта;
8)                       разумевање структурних, архитектонских и грађевинских проблема у пројектовању грађевина;
9)                       одговарајуће познавање физичких проблема и технологија те функција зграда како би њихова унутрашњост пружала удобност и заштиту од климатских утицаја у оквиру одрживог развоја;
10)                        потребне вештине пројектовања које омогућавају испуњавање захтева корисника у оквиру граница одређених трошковним факторима и грађевинским прописима;
11)                        одговарајуће познавање делатности, организације, прописа и поступака који су укључени у превођење пројектних решења у објекте и интегралних планова у систем просторног планирања.

93 коментара:

 1. Анониман29. март 2019. 12:59

  Nejasan stav ko moze, a ko ne, da bude odgovoran projektant..., ovo ce iskoristiti "akademci" iz inzenjerske komore i sve ce ostati na istom. Trebalo bi traziti tumacenje za nas specijaliste drugog stepena od ministrastva direktno....

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ovo je nacrt.
   Slažem se da je opet vrlo nezgodna formulacija:
   "лица која имају стечено одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ"
   čime na opet prebacuju teret dokazivanja nečega što je več definisano Zakonom o NOKS-u.
   Premo tome opet nam sledi da ih zatrpavamo sa zahtevima

   Избриши
 2. Анониман29. март 2019. 14:19

  Jel postoji link sa ovim tekstom?

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман29. март 2019. 16:07

  gde je taj prilog 2 ?
  Знања, вештине и компетенције из става 1. тачка 1) овог правилника, који се стичу на студијским програмима за стручну област архитектура дати су у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. ПРИЛОГ 2

   Знања, вештине и компетенције који се стичу на студијским програмима за стручну област архитектуре обухватају:
   1) способност архитектонског пројектовања које испуњава естетске и техничке захтеве;
   2) одговарајуће познавање историје и теорија архитектуре, и сродних уметности, технологија и друштвених наука;
   3) познавање лепих уметности које утичу на квалитет архитектонског пројектовања;
   4) одговарајуће познавање урбанистичког пројектовања, планирања и вештина потребних у процесу планирања;
   5) разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, и разумевање потребе да се грађевине и простор међусобно прилагоде људским потребама и мерама;
   6) разумевање професије архитекте и улоге коју он има у друштву, посебно у изради идејних решења којима се уважавају друштвени фактори;
   7) разумевање метода истраживања и припреме идејних решења за пројекта;
   8) разумевање структурних, архитектонских и грађевинских проблема у пројектовању грађевина;
   9) одговарајуће познавање физичких проблема и технологија те функција зграда како би њихова унутрашњост пружала удобност и заштиту од климатских утицаја у оквиру одрживог развоја;
   10) потребне вештине пројектовања које омогућавају испуњавање захтева корисника у оквиру граница одређених трошковним факторима и грађевинским прописима;
   11) одговарајуће познавање делатности, организације, прописа и поступака који су укључени у превођење пројектних решења у објекте и интегралних планова у систем просторног планирања.

   Избриши
 4. Анониман30. март 2019. 22:21

  Super Altair sto pratis situaciju na terenu!
  Ali sta SSS rade po tom pitanju! Da li kolege spavaju!

  ОдговориИзбриши
 5. jel moze link do zvanicnog dokumenta?

  ОдговориИзбриши
 6. Pozdrav svima,
  Posto sam odbranio master rad na MSS studijama imam 300 ESPB interesujem se za ovaj pravilnik. Vidite i sami da ministarstvo insistira na tome da nista drugo nije vazno osim 300 ESPB-a. Nemojte pogresno da me shvatite ja sam na vasoj strani i rado bih priznao sva prava koja ima MSS osobama sa SSS2. Ali vidite da i ovom slucaju ministarstvo ce dati licence za projektante MSS-ima 301, 302 ili 317 a to je prilicno jadno posebno 302 jer necete moci da projektujete u bgu jer je u 8 seizmickoj zoni. Sto se tice izvodjackih licenci, 419, 700, 712, 800 pri tome da nisam nikad cuo za 419 a to se verovatno rezervise za MSS. Treba nastaviti borbu za eksplicitnim priznanjem SSS2 u ovom pravilniku inace ovako kako stoji nije dobro za SSS2 a nista bolje ni za MSS jer smo ograniceni kao ovce u oboru.

  ОдговориИзбриши
 7. Slažem se sa svime osim sa netačnom tezom "insistira na tome da nista drugo nije vazno osim 300 ESPB-a".
  Po novom ZoVO SSS2 više ne postoje, postoje samo MSS.
  U nacrtu su "лица која имају стечено одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ" , a to se pravnički čita kao "nivo ekvivalentan (akademskim/strukovnim od 300ESPB)" što ako pogledaš Zakon o NOKSU i član 49/7/4
  " Stepeni stručne spreme, odnosno stepeni obrazovanja, stručni, akademski i naučni nazivi stečeni prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ekvivalentni su sa nivoima NOKS utvrđenim ovim zakonom, i to:
  7) stručni naziv stečen završavanjem:
  (4) specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon), ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a,"

  gde su i po članu 5. MSS ekvivalentne nivou 7.1 NOKS-a.

  Nemojte ni vi MSS mene pogrešno da shavatite, škole su vas za$ebale i dodatno uzele ~1000e za isti nivou 7.1 NOKS-a. Što bi amerikanci rekli "no hard feelings"

  Sve ostalo je ok i svi problemi su nam isti.
  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. KAZE SE ''NO HEART FEELINGS''!
   NARAVNO DA SMO I MI SSS2 7.1 KAO I MSS I KAO MAS I KAO STARI DIPLOMIRANI!
   ALI KAO STO SMO PISALI RANIJE 100 PUTA NE POSTOJE KOMPATIBLNE MSS STUDIJE SA STARIM SSS2 I NE MOZE VASPTAC SPECIJALISTA ZA LIKOVNO DA UPISE MSS AKO GA NEMA! NE MOZE STRUKOVNI RADIOLOG DA UPISE MSS AKO GA NEMA! A NEMA IH! KAO STO SMO PISALI SSS2 PROGRAMA U SRBIJI NA STRUKOVNIM SKOLAMA I FAKLUTETIMA BILO JE OKO 50 A MSS POJAVILO SE SVEGA 10-AK! STO ZNACI DA NE MOZE DA SE STEKNE MSS SVIH PROFILA! ALI TO NAM NIJE NI POTREBNO JER VEC SMO NA SSS2 STEKLI 7.1 STEPEN STRUCNOSTI PO NOKSU I KO JE BAS TOLIKI IDIOT DA UPISE MSS I STEKNE JOS JEDNOM 7.1 STEPEN STRUCNOSTI NA STRUKOVNIM STUDIJAMA! OK JE AKO HOCE NA AKDEMSKI MASTER POSLE SSS2 DA BI MOGAO EVENTUALNO DA NASTVI NA DAS I TO JE LEGITIMNO! ALI TREBA BITI TOTALNI IDIOT I JOS JEDNOM STICATI 7.1 STEPEN STRUCNOSTI NA STRUKOVNIM STUDIJAMA!
   KAO STO SMO I PREDPOSTAVLJALI SADA CE NASI ''JANJICARI'' SA MSS BITI NAJVECI NASI PROTIVNICI I OSPORAVATI NAS 7.1 STEPEN STRUCNOSTI MADA NAM JE ZAKONSKI PRIZNAT! SADA GLUME DA SU JACI OD ZAKONA! SSS2 SU EKVIVALENT 7.1 STRUCNOSI A NE EKVIVALENT NIKAKVOG MSS I NEMAMO VEZE SA MSS NITI NAS ONI INTERESUJU! MI IMAMO NASA PRAVA KOJA SMO STEKLI OD 2005-2018 A ONI IMAJU SVOJA PRAVA OD 2018 I NEMAMO DODIRNIH TACAKA! NAS REGULISE JEDAN ZAKON A NJIH DRUGI! TAKO DA NISMO NI KOLEGE A NIJE IM NI MESTO NA NASEM BLOGU! NEKA FORMIRAJU BLOG MSS I NEKA TAMO STVARUJU NJIHOVA PRAVA PO NJIHOVOM ZAKONU OD 2018 KOJI SA NAMA SSS2 (OD 2005-2018) NEMA NIKAKVE DODIRNE TACKE!
   NADAM SE DA NEKO BAREM ISTA RAZUME:
   - STARI DIPLOMIRANI ZAKON DO 2015
   - SSS2 ZAKON OD 2005-2018
   - MAS ZAKON OD 2005-2018 I OD 2018 PA NADALJE
   - MSS ZAKON OD 2018!
   ZA SVE NAS VAZE RAZLICITI ZAKONI O VISKOM OBRAZOVANJU ALI SMO SVI EKIVALENT 71. STEPENA STRUCNOSTI!

   Избриши
 8. Poštovane Koleginice i Kolege, sve je ovde sad a i ranije jasno da ne može biti jasnije, licence Projektanta, svidelo se to nekome ili ne, su rezervisane isključivo i samo isključivo za akademske studije 300 ESBP, naravno i za stare diplomirani pošto su Zakonom potpuno izjednačeni sa akademskim masterima, a i ranije su imali to pravo.
  Strukovne studije u najboljem slučaju mogu dobiti mogućnost da projektuju neke male i beznačajne objekte i instalacije.
  .Bilo kako bilo, tako je sada i tako će biti i u buduće.Nažalost....strukovne studije su u postavljanje u ovoj zemlji kao studije drugog reda, pa ih oni tako i tretiraju, napisah ja davno na ovom forumu samo ime strukovne a ne primenjene studije nam govori šta su oni mislili kada su napravili ovakav sistem visokog obrazovanja.Oni zaista misle da na strukovne studije idu oni ljudi koji nisu sposobni da upišu i završe akademske studije, pa su ih tako i postavili u sistemu visokog obrazovanja a tako ih i tretiraju, pa iz toga proizilazi sva nedaća Koleginica i Kolega koji su završili strukovne studije bilo nivoa kog nivoa ili profila.Za nas koji smo ovo već završili je kasno, ali za ove buduće mlade i talentovane ljude koji dolaze važno je da izvuku pouku i ne nasedaju na marketinške trikove prodavaca magle sa Visokih škola koji uzimaju debele pare i varaju ljude.

  ОдговориИзбриши
 9. Ne zelim da se raspravljam sa tobom ali ja stojim iza svake reci. Mogu da te pravno izjednace ali ne mogu da ti dodele jos 60ESPB tako da ne ispunjavas uslove za projektanta iz ovog pravilnika. A sto se tice ko je koga ovde za.... misljenja sam da se treba dati i poslednji dinar za obrazovanje a ne za dobijanje papira. Naravno da nema "hard feelings" ovo je dijalog i imas pravo na svoje misljenje. Najveci kocnicar je ovaj clan 24 stav 1 gde kaze: "
  Лиценцу за одговорног пројектанта стиче лице које:
  1) је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијским програмима на којима се стичу знања, вештине и компетенције у стручним, односно ужим стручним областима архитектуре, пејзажне архитектуре и инжењерстава из члана 9. овог правилника;". Ovo "...,односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ..." to je problem ovog pravilnika. Nisu rekla akademskih studija najmanje 300 ESPB(jer znamo da su diplomirani studenti sa 4 godine ne mogu da imaju 300ESPB) nego su to naveli samo za strukovne inzenjere. Samo mi reci da li broj ESPB ima neku drugu funciju osim da ogranici SSS2, i koja je to?
  Toliko od mene.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Funkcija espb je isključivo u prosveti i dalje ne predstavlja ništa. Inaš tri nivoa visokog obrazovanja, 8 nivoa NOKSa i dva tipa studija. MSS i SSS2 su po zakonu drugi nivo visokog obrazovanja i 7.1 nivo NOKSa. Tako da razlike izmedju SSS2 i MSS.
   Ako isključe mogućnost dodele projektantskih licenci strukovnim studijama, neće je dodeljivati ni MSS ni SSS2

   Избриши
  2. Tj SSS2 je ekvivalentan MSS

   Избриши
  3. 1) је стекло одговарајуће образовање на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ, на студијским програмима на којима се стичу знања, вештине и компетенције у стручним, односно

   Pazi na zareze....ide zarez pa onda "односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ", pa opet zarez...i nastavlja " na studisjkim programima etc, etc"
   Ovim izrazom su izbacili sadasnje specijaliste tj. ne dozvoljavaju im da budu odgovorni projektanti, jer nemaju 300 espb..., ovo za nas ss2 ne vazi.

   Избриши
  4. Divim se vasem entuzijazmu ali sa pravom skrecem paznju da ce onaj ko izdaje licence(najcesce neko ko ima intresa da NE izda licencu ili zbog sujete ili neceg drugog) protumaciti onako kako on misli a ne kako ti tumacis. Da sadasnji SSS nemaju pravo na projektasku licencu pise u zakonu o planiranju i izgradnj i nije bilo potrebe zbog njih dodati ovih 300ESPB. Jos jednom, SSS koji su zavrsili po zakonu od 2005 su evivalentni sa MSS, ali MSS je ostvario 300ESPB tokom 5god(3+2) skolovanja a SSS koji su zavrsili po zakonu od 2005 je ostvario 240ESPB tokom 4(3+1)god skolovanja. Kada budu odbili prvi zahtev ove vrste nastace problem.

   Избриши
  5. MANITE SE LUPETANJA!
   SSS2 SU IJEDNACENE SA 7.1 STEPENOM PO NOKSU!
   A 7.1 STEPEN STRUCNOSTI JE SASVIM DOVOLJAN ZA SVE ODGOVORNE LICENCE!
   7.1 STEPEN SMO I MI SSS2 I STARI DIPLOMIRANI DO 2005 I MASTERI AKADEMSKI SADASNJI I MASTERI STRUKOVNI BUDUCI!
   NE MOZE SAMO NAS 7.1 (SSS2) DA BUDE IZOSTAVLJAN I DA SE KRSE USTAVNA PRAVA GRADJANA!
   AKO TREBA POTRAZICEMO ZASTITU I NA USS I U STRAZBURU!
   TO STO SU ONI SLUCAJNO ILI NAMERNO URADILI NIJE NAS PROBLEM ALI CEMO ISNSITIRATI DA SE KAZNE SVI ODGOVORNI ZA PROPUSTE I DA ODGOVARAJU I MATERIJALNO I KRIVICNO I MORALNO!
   NE MOGU DA SE KRIJU NI IZA ZVANJA I TITULA I POLITIKE I MINISTARSTVA I KOMORE! IMAJU IMENA I PREZIMENA I DOCICEMO DO NJIH ITUZITI IH ZA URUSAVANJA DRZAVNOG PORETKA ZEMLJE I DIKRIMNIACIJE GRADJANA 10,000 SRBIJE! PREDJITE ZAHTEVE U MINISTARSTVO ZA ODGOVORNE SVI ZAJEDNO (AKO MOZETE) ILI PO NAOSOB I DA VIDIMO NJIHOVE ODGOVORE! MORACE SE POTPISATI NA DOKUMENTU KOJU NAM IZDAJU I IMACE AKO NAS ODBIJU I IMENA TIH KRIVACA I TUZICEMO IH LICNO I KOMORU I MINISTRARSTVO!
   NE MOZE PAR BUDALA DA IZUZME 1. VID 7.1 STEPENA STRUCNOSTI I DEVLASTIRA NAS! PA DAJTE NAM ZUTE TRAKE AKO SMO JEDINI 7.1 STEPEN STRUCNOSTI U ZEMLJI BEZ PRAVA KAO SVI BIVISI (STARI DIPLOMIRANI), SADASNJI(MAS) I BUDUCI(MSS) 7.1 STRUCNOSTI U SRBIJI!
   I PREKINITE SA GLUPIM PREPISKAMA!
   A TI MSS OVDE TI NIJE MESTO NA OVOM BLOGU!
   CETITAMO SI STO SI JOS JEDNOM STEKAO 7.1 STEPEN STRUCNOSTI NA STRUKOJVNIM STUDIJAMA, SVAKA CAT! A SADA BRISI NAM VISE STRPLJENJA ZA BUDALASTINE!

   Избриши
 10. Ništa nije sporno i sve je vrlo jasno za pismene ono sto je ekvivalentno studijama koje danas imamo po važećem zakonu o VO vrednosti 300 ESPB su specijalističke strukovne studije 2.stepena koje su postojale po zakonu koji je prestao da važi i to u svim zakonskim aktima definisano i nema dileme!!!

  ОдговориИзбриши
 11. mora ići na ustavni sud da se izjednače studije

  ОдговориИзбриши
 12. Hajdemo da prodjemo još jednom pa da stavimo tačku.

  Svaki novi zakonski ili podzakonski akt mora da se oslanja na trenutno važeći Zakon o visokom obrazovanju (2017).
  Taj zakon definiše neke nove studije SSS1 prvog stepena i MSS kao studije drugog stepena.

  Svi SSS2 su upisali (i završili) studije po Zakon o visokom obrazovanju (2005) su upisali studije 2 stepena visokog obrazovanja.
  Kako taj ZoVO (2005) više nije važeći, pomoću ZAKONA O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE i njegovog člana 49. utvrđena je ekvivalentnost postojećih kvalifikacija.

  Ekvivalentnost postojećih kvalifikacija
  Član 49.
  Stepeni stručne spreme, odnosno stepeni obrazovanja, stručni, akademski i naučni nazivi stečeni prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ekvivalentni su sa nivoima NOKS utvrđenim ovim zakonom, i to:
  7) stručni naziv stečen završavanjem:
  (4) specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 - dr. zakon), ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a (kao i MSS)

  Zato i nije bilo nijednim zakonskim rešenjem predviđen nastavak sa SSS2 na MSS i zato su svi koji su upisali MSS to uradili kao OAS,a ne kao SSS2.

  ОдговориИзбриши
 13. Altair Altair i ti gubis koncentaciju!
  Deo cl. 49 glasi: (4) specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa
  Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05,
  100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14,
  45/15 – autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 – dr. zakon),
  ekvivalentan je nivou 7.1 NOKS-a
  i NIGDE SE NE SPOMINJE KAO STO SI NAPISAO I MSS! A to nas ni ne interesuje MSS! MSS studije po novom zakonu od 2018 a mi smo po starom zakonu od 2005-2018 i nemojte ih vise ni pominjati! Mi resavamo probleme SSS2 a ne probleme MSS ni SSS1 ni OAS!
  Takodje svi koji su upisali MSS uradili su to kao OSS (a ne kao sto si ti napisao OAS).
  Nemoj molim TE zbunjivati vise vec sludjene kolege SSS2!
  PoZz

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nema greške, pročitaj zakon o noksu čl 5. I čl49. I da, mss je 7.1, a mi smo kao stari program ekvivalentni 7.1 nivou.
   Ispustio sam da su oas i oss jedini mogli da upišu mss.
   Sa druge strane, ako želiš da pomogneš radu bloga, slobodno se javi emailom.

   Избриши
  2. Ja radim vec 11 godina na ovoj problematici. Tebi svaka cast za tvoje angazovanje. Imam zvanje visi savetnik sa sss2 ali borba je bila zestoka. Ako ja mogu da imam to zvanje mozete i Vi.

   Избриши
  3. Altair, Altair stvarno gubis koncentraciju!
   Mi nismo nikakav ''stari program''!
   Mi smo zavrsili po predhodnom zakonu o vo a ne po starom programu! Programi se menjaju iz godine u godinu na raznim studijama (neki se ispiti dodaju, neki izbace a neki spoje a neki razdvoje) a to nema veze sa zakonom.
   Mi smo i pre MSS bili 7.1 stepen strucnosti i nema potrebe da pominjemo MSS.
   Tvoj znacaj i trud je ogroman i neprocenjiv i svaka Ti cast na Blogu!
   Ja vodim rat 11 godina za nasu stvar i imam svoje metode rade i borim se na sve moguce nacine! Nisam mogao da cekam da Vi formirate Blog i novopocene kolege se osveste (a imao je dosta uticaj ovaj Blog i Ti sa Tvojim angazovanjem)! Sa Blogom smo postali jaci i brojiniji i svesniji svoje snage i prava!
   Ja sam to znao i pre 11 godina kada sam upisao SSS i nisam popustio ni milimetar! Svestan sam da smo zavrsili studije 2. stpena koje su u rangu 7.1 od samog starta.
   Molim sve novopridosle i novopecene kolege da procitaju na Blogu pre par godina komentare i da vide gde smo u toj prici a ne kao pali sa Marsa da komentarisu problematiku!

   Избриши
  4. Čemu ovo iritantno "Altair, Altair stvarno gubis koncentraciju!" ?
   Sve nepristojne/uvredljive poruke će biti brisane.

   Избриши
 14. SSS2 su evivalent 7.1 stepena a ne MSS!
  Mi smo uvek bili 7.1 i pre postaojanja MSS!
  I nemojte to brkati!
  Mi nismo ekivalent MSS nego 7.1 stepena strucnosti i to mnogo pre MSS to jest od 2005 pa dok zivi poslednji SSS2! Do tada smo 7.1 stepen strucnosti i nemojte nas vezivati za MSS jer sa njima nemamo nista! Mi smo nastali po zakonu od 2005-2018 a oni po drugom zakonu od 2018 i nemamo dodirnih tacaka! Mi postojimo vise od decenije pre MSS i ostvarujemo nasa prava kao 7.1

  ОдговориИзбриши
 15. Ma kakva prava, sta lupetate vise, koja Vasa nasa prava, ne postojimo na mapi,mi smo ovo mi smo ono...mi smo nista...ako imamo sva ta prava neka neko donese licencu odgovornog projektanta, ja Cu da je pojedem...samo lupate gluposti

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Kolega, ti spali tvoju diplomu umesto što lupaš
   Ja radim već 3 godine sa priznatim sss2 kao 2. Stepen visokog obrazovanja i sa koef.koji pripada tim stepenu.

   Избриши
  2. Ja radim u inspekciji 10 godina da sss2 tj. sa 7.1 stepenom strucnosti tj. od 2009 kako sam specijalizirao. Zato mi je i zao kolega koji nisu te srece i botim se 10 godina za sve nas.

   Избриши
 16. Radim i ja kolege , ali niko nema niti će imati licencu odgovornog projektanta, o toj temi je reč ako niste skontali

  ОдговориИзбриши
 17. Da naravno da sam skontao kolega po papiru!
  A da li ti kapiras o cemu mi pisemo ovde?
  Pisemo da, ne mogu ja da imam zvanje visi savetnik i priznat 7.1 stepen strucnosti a da npr. da ne mogu da dobijem licencu odgovornog!
  Radi se o tome da je 7.stepen dovoljan za sve te poslove i da ne mogu selektivno krse zakon i ustavni poredak zemlje. Ako nekome odgovara nezadovoljstvo 10.000 ljudi i jos 30.000 clanova porodica postigli su zeljeno.

  ОдговориИзбриши
 18. Naravno ne krivim Vas mladje kolege zbog nerazumevanja celokupne problematike!
  Namerno su napravili problematiku i vezali sve u cvor tako da ni oni vise ne znaju gde su!
  Nisu izmenuli LISTU NAUČNIH, AKADEMSKIH I STRUCNIH ZVANJA tako da imamo i nas sa istim zavanjima SSS koji smo 2. stepen visokog obrazovanja (7.1) i nove koji su 1. stepen visokog obrazovanja (6.2).
  Imamo stare diplomirane do 2005 kojij su 7.1 stepen visokog obrazovanja koji su 7.1 stepen strucnosti i nove diplomirane koji su 6.2 stepen strucnosti!
  Ovo cemo tesko objasniti i na USS i u Strazburu sta su budale uradile za zvanjima i stepenima strucnosti!
  Nama su napravili ogromnu stetu jer treba da dokazujemo da smo sada 7.1 i da nam pripadaju sva prava kao i svim 7.1 stepenima strucnosti i da nismo nikakav novi 6.2 (od 2019).
  Takodje posto su napravili pometnju i sa diplomiranima na raznim visoko-skolskim ustanovama (oni su do 2010 bili samo inzenjeri OAS4 a sa 5 godinom su bili diplomirani inženjeri - master, tada studenti štrajkuju i traže posle 4 godine postaju diplomirani a sa 5 samo master). Tako su ih navukli na zvanje diplomirani (a deca ni ne znajući ustvari ostaju isto 6.2 kao što su bili i pre štrajka).
  Tako su igrom reči zbunili sve studente i napravili pometnju ali većina je legla na rudu misleći da ako su diplomirani da su u 7.1.
  Profesori i ministarstvo su obmanuli Srbiju.
  Sada ponovo postoji zvanje SSS koje je od 2019. god. 1. stepen visokog obrazovanja i 6.2 stepen stručnosti i mi koji smo do 2019. završili SSS i koji smo 2. stepen visokog obrazovanja i 7.1 stepen stručnosti (od samog početka i po zakonu o NOKSU i Zakonu o VO).
  Od 2018 počinju da nas SSS2 izostavljaju iz svih zakonskih i podzakonskih akata u Srbiji i mi postajemo apatridi! Ima nas ali nas tobože ne prepoznaju! Neće da nas vide! Najveći blam je kod medicinara jer je dr Bumbaširević tadašnji dekan a posle Rektor BU predavao koleginicama i kolegama na medicinkom fakultetu u Beogradu na specijalističkim studijama i prepoznavao je koleginice i kolege kada su studirali, plaćali školarinu, kupovali udžbenike, i kada su profesori imali fond časova zbog njih a kada su mu dolazili na kliniku on i njegove kolege profesori nisu nas prepoznavali! Čudili su se kakvo je to zvanje SSS i gde će da rade! A što je nagore SSS na medicnskom fakultetu je trajalo 2 godine! Tako je i dans posle 10 godina!
  Niko od kolega ne reaguje! Ćute i trpe! Međutim vlast ko vlast, pokušala je da ubaci seme razdora među SSS medicinare sa fakulteta i medicinare sa viskoh škola. Rekli su ovima na falkutetu sa su SUPER strukovne sestre jer su studirale 2 godine (i da zlo još bude veće dodelili im 120 bodova mimo Zakona i Ustava ove zemlje i ako se radi o SSS studijama) a da su oni oni SSS na visokim školama ''slabi'' u odnosu na njih jer imaju 60 bodova.
  Naravno stara poslovica ZAVADI PA VLADAJ!
  Ali ni za koga od njih nisu ubacili u Katalog i sistematizacije! Nisu čak ni diplomirane sestre-master koje takođe se proizvode na medicinskom fakultetu u NS i KG kao ni druge profile!
  Čitajte unazad godinama o čemu pišemo da budete obavešteni jer postoji i nešto pre vas koji ste se uključili relativno skoro na Blog.
  Rezimirali smo 1000 neke stvari.
  Svi znamo sve i nemojte se po naosob praviti pametni jer ovaj Blog je i skup i izvor svih naših dosadašnjih aktivnosti! Čitajte predhodne godine, naučute nešto a ne samo pitati neke banalne gluposti. Shvatite sustinu problema.
  PS za kolegu bez licence
  Kolega nadam se da shvatate da nam bez zakonskog osnova brane da dobijemo licence ODGOVORNI i da moramo biti uporni da to odradimo! Dobro je sto je ta problematika otišla u Ministarstvo a ne u Komoru. Moraju oni da razumeju (a i neke naše kolege) da je 7.1 stepen stručnosti sasvim dovoljan za licencu za ODGOVORNOG i da ne mogu da nas izostave i uskrate nam naša prava! Ne može 3 od 4 kategorije 7.1 stepena stručnosti da ima prolaz a mi da nemamo!
  Pozdrav!

  ОдговориИзбриши
 19. Poštovani Kolega, pošto ste se deklarisali kao stariji i iskusniji onda jako dobro znate, da ništa oni ne moraju i sve mogu!Ali mi moramo obezbeditit da borba bude neprestana, pa će mo videti koće duže izdržati, pričaće oni koji dočekaju kraj, ili kraja neće ni biti dok ima radnosposobnih SSS 2.stepena, a kad ih nestane kraj će doći sam po sebi.....

  ОдговориИзбриши
 20. Анониман25. јун 2019. 08:25

  Poštovani, da li neko ima bilo kakvu informaciju iz Ministarstva vezano za licence?Hoćemo li kao SSS 2.stepena obrazovanja moći da polažemo za licencu Odgovornog Projektanta ili ne?

  ОдговориИзбриши
 21. Анониман25. јул 2019. 20:11

  Поштовани,
  Обавештавамо Вас да је Ваш допис размотрен на седници Одбора за просторо планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације одржаној 22. јула 2019. године. Одлучено је да се допис упути Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре које ће поступити у складу са надлежностима.
  С поштовањем,
  Служба Одбора
  PS
  Kao što vidite borimo se da SSS budu ''ovlašćeni''. Svako neka uradi šta može. Što nas više obnaroduje ovu problematiku brže ćemo je rešiti.

  ОдговориИзбриши
 22. Анониман25. јул 2019. 21:45

  Odgovorni, ne "ovlašćeni".

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман26. јул 2019. 08:11

   You know what I meen��

   Избриши
  2. Анониман27. јул 2019. 10:34

   Каже се ХВАЛА колега што се бориш за ССС2 да добију лиценцу одговорног (или у жаргову овлаштеног) а не да ме з........!
   PS
   Молим и други пут.

   Избриши
 23. Анониман28. јул 2019. 21:34

  Само борба јер закон је на нашој страни!!!

  ОдговориИзбриши
 24. Анониман29. јул 2019. 17:43

  Akademske studije ne bi trebalo da imaju prednost kod poslova koji traze primenu strucnih znanja, recimo proizvodnja, posebno ako se trazi i iskustvo. Zato nam je i tako kako je, poslove vode teski teoreticari koj nisu primenili nista od tog famoznog fundamentalnog znanja. Mnogo je stvari koje su izmisljene dajmo vec jednom prednost primeni tih znanja tj. strukovnim naukama, jer se ne zivi od jezika nego od primene savremenih alata kako u privredi tako i generalno u svim oblastima.

  ОдговориИзбриши
 25. Анониман29. јул 2019. 21:01

  Očem pričaš?
  Akademske studije i nemaju prednost u odnosu na strukovne.
  Imaju svoju prednost akademske studije da možeš da dosegneš najviša akademska zvanja i to je to. Zna se koje je zanimanje za čega!
  Nije ovde u tome problem.
  Problem je što SSS2 neki pokušavaju da ospore u smislu da su 7.1 stepen stručnosti. O tome pišemo godinama.
  Vi kao padobranci upadate sa nekim komentarima. Čitaj unazad godinama šta pišemo imaš pametnih stvari da naučiš pa se onda uključi u diskusiju.

  ОдговориИзбриши
 26. Bilo bi lepo da nam predstavite dopis koji ste poslali ministarstvu. Ja cu se takodje obratiti ministarstvu zato sto stvarno smatram da po svim mogucim zakonima stari specijalisti sa drugim nivoom obrazovanja imaju sve uslove za dobijanje projektantske licence.


  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Obraćao sam se svim relevantnim faktorima ali samo Odbor Narodne Skupštine mi je odgovorio da je preduzeo radnje u vezi licenci za ODGOVORNE! I to je napredak ali obzirom da sam i sve druge obavestio o ovoj problematici mislim da će uroditi plodom!

   Избриши
 27. U tom dopisu ste mogli da navedete primer geodeta gde je Republicki geodetski zavod kao krovna organizacija geodeta dodelio licima za zavrsenim spec. str. studijama licence prvog reda koje imaocu pomenute licence dozvoljavaju sva projektovanja u struci.

  ОдговориИзбриши
 28. ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ИНЖЕЊЕРЕ, АРХИТЕКТЕ И ПРОСТОРНЕ ПЛАНЕРЕ
  08.12.2018 - 15:59

  Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом.

  Поступци започети пред Комором до ступања на снагу наведеног закона биће окончани у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) издавањем лиценце од стране Коморе.

  У складу са чланом 108. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 83/2018), односно самосталним чланом 108. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закон), личне лиценце које су издате у складу са претходно важећим прописима, односно лиценце које је изадала Инжењерска комора Србије, остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у случајевима предвиђеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона, а лица са тим стеченим лиценцама сматра се да су уписана у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера који води Министарство. Важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори.

  Дана 27. јула 2019. године ступио је на снагу Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број 51/2019), којим је прописано да се лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере издају у складу са описима стручних послова датих у Прилогу 2 Правилника, односно лиценце се више не издају на начин како је то било утврђено Одлуком о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије (издавање лиценци по новом правилнику се односи само на захтеве који се подносе од дана ступања на снагу правилника).

  У Прилогу 2 Правилника утврђене су нове лиценце према описима стручних послова у оквиру појединачних стручних, односно ужих стручних области, уз навођење лиценци које су издате према претходно важећим прописима, а које припадају одређеном обухвату стручних послова у складу са припадајућом стручном, односно ужом стручном облашћу.

  Захтеви за издавање лиценци подносе се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем поште, на адресу министарства – Немањина 22-26, 11000 Београд – или предајом на писарници на наведеној адреси. Образац захтева и друге обрасце, упутство за подношење захтева, као и инструкције за уплату накнаде за издавање лиценци, можете преузети у рубрикама које су наведене испод текста.

  Стручни испити полажу се у Инжењерској комори Србије, пред комисијама које су формиране решењем потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За више информација видети овде.  Одељење за издавање личних лиценци за

  инжењере, архитекте и просторне планере

  011/3616-304

  Документи:
  Package icon Pravilnik o polaganju strucnog ispita, izdavanju i oduzimanju licenci i registru licenciranih inzenjera, arhitekata i prostornih planera.zip
  Package icon Informacije o izdavanju licnih licenci za inzenjere, arhitekte i prostorne planere.zip
  Package icon Obrasci za podnosenje zahteva za izdavanje licenci.zip

  https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/izdavanje-lichnih-licenci-za-inzhenjere-arhitekte-i-prostorne-planere

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Konacno su se setili da napisu ove pravilnike..., procitah sve , ali nista novo za nas...i dalje nas ne pominju..., moramo traziti misljenje od ministarstva.

   Избриши
 29. U oglasima za nastavnike prepoznat je 2. Stepen visokog obrazo anja ali ne decidno i SSS2 npr:
  http://www.sljaka.com/job/60121/nastavnik-srpskog-jezika-at-osnovna-skola-%e2%80%9esveti-sava%e2%80%9c/

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. http://www.sljaka.com/job/71405/nastavnik-ekonomske-grupe-predmeta-at-ekonomska-skola/

   Избриши
 30. Ово је опет дискриминација увек помену тај закон 2010 и у загради наведу мастер и академске к струковне а не у спец.струковне 2. степена,морамо ка министарствупросвете обавезно за наставни кадар и свим другим инспекцијама где год се не појави децидно набројано звање!!!

  ОдговориИзбриши
 31. http://www.sljaka.com/job/58508/nastavnik-tehnickog-i-informatickog-obrazovanja-i-informatike-at-osnovna-skola-%e2%80%9emilicapavlovic%e2%80%9c/

  Ovi Čačani bar priznaju nesto, ali to nije to. Podhitno reagovati dopisima, pojedinacno grupno, bilo kako. Da li zastitnik gradjana mora biti obavesten o ovome, ovo je krsenje osnovnih ljudskih prava!!!

  ОдговориИзбриши
 32. Nikakvih pomaka, novih informacija?

  ОдговориИзбриши
 33. Hvala kolegi koji mi je prosledio ovaj dopis, evo delim sa vama, mozda nekom bude od koristi:
  https://www.dodaj.rs/image/L4CDIR
  https://www.dodaj.rs/image/L4Ceuh

  ОдговориИзбриши
 34. Moožda... ovde možemo da uputimo pritužbe na očigledne primere diskriminacije na svim poljima SSS 2. stepena VO, pozivam Kolege koje poznaju nekog ko ima odgovarajuće znanje iz oblasti prava, ko će uputiti stručnu, pravno korektnu i argumentovanu pritužbu, može i ovde da nam dostavi link da isti tekst uputimo na više adresa, mada zaštitnik građana izdaje samo preporuke, a ne i obavezujuće akte koje bi neka institucija i morala da sprovede kao obavezu.

  https://www.ombudsman.rs/index.php/prituzba

  ОдговориИзбриши
 35. https://www.dodaj.rs/image/L4FwKJ
  https://www.dodaj.rs/image/L4FBTn

  ОдговориИзбриши
 36. https://www.dodaj.rs/image/L4FdcR

  ОдговориИзбриши
 37. Pozdrav za kolege specijaliste.Zvao sam ministarstvo i IKS juče.Obe institucije kažu da za projektantsku licencu treba 300 ESPB bilo akademske bilo strukovne studije.Ništa novo...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. A šta si očrkivso od nekoga činovnika iz mnistarstva tj. komore?
   Mi imamo pravo i treba da podnesu svi zajedno zahtev za licencu i da vidimo šta će onda. Ovako če jednog po jednog da skidaju s .....

   Избриши
  2. Komoru ne treba kontaktirati, oni nisu nadležni po ovom pitanju. Ministarstvo je prava adresa. Trenutno dipl.ing., sa stepenom 6.2 imaju pravo da polažu za odgovornog projektanta, a mi sa 7.1 nemamo, mada smo izjednačeni sa master strukovnim inženjerima, koji imaju 300 etcs bodova i kojima će morati da omoguće da polažu za odgovornog projektanta...., tu je problem i za ovo se moramo izboriti..., ako smo izjednačeni, onda i mi imamo prvo na polaganje za projektantsku licencu.

   Избриши
  3. Sve to lepo zvuči na papiru, ali malko je drugačije u praksi.....

   Избриши
  4. Tako je! Komoru ne treba ni kontaktirati jer da su nesto znali ne bi im oduzeli nadleznost za izdavanje licenci!
   Ako OAS tj. dipl.inz. po novom zakonu daju da polazu za licencu to je onda kriminal!
   Nama moraju da daju jer mi smo izjednaceni sa starim 7.1 stepenom a to je sasivim dovoljan nivo za licencu(odgovornog). I nemojte nas porediti sa MSS jer mo to nismo ali smo u istom nivou strucnosti! Nas je zakon izjedancio sa starim 7.1 stepenom strucnosti i ne moze niko da propise da za samo za nas vazi da mi moramo imati 7.2 ili 8 stepen strucnosti!
   Mi smo u rangu starih diplomiranih do 2005 koji su izjednaceni sa akademskim masterom i to je to i to je dovoljno za bilo stasto je u rangu 7.1.
   A to sto su dali OAS tj. 6.2 stepenu strucnosti je kriminal i njima ce se ponostiti licence jer su stecene na nezakonit nacin a ti sto su im dali snosice konsekvence!
   Ne bi lose bilo ako je to istina da podnesemo tuzbu protiv NN lica za zloupotrebu i falisfikovanje javnih osprava.

   Избриши
  5. http://www.ingkomora.org.rs/licence/

   Masa njih je dobila licence, svi od 2005 do dan danas...., a svi su oni 6.2 bili i biće...

   Избриши
  6. Pa izgleda da je 6.2 jače od 7.1.

   Избриши
  7. ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА ИНЖЕЊЕРЕ, АРХИТЕКТЕ И ПРОСТОРНЕ ПЛАНЕРЕ
   08.12.2018 - 15:59

   Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом.

   Поступци започети пред Комором до ступања на снагу наведеног закона биће окончани у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) издавањем лиценце од стране Коморе.

   У складу са чланом 108. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 83/2018), односно самосталним чланом 108. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. Закон), личне лиценце које су издате у складу са претходно важећим прописима, односно лиценце које је изадала Инжењерска комора Србије, остају на снази, осим уколико се стекну услови за њихово одузимање у случајевима предвиђеним законом и подзаконским актима донетим на основу закона, а лица са тим стеченим лиценцама сматра се да су уписана у Регистар лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера који води Министарство. Важење лиценци није условљено плаћањем годишње чланарине у Комори.

   Дана 27. јула 2019. године ступио је на снагу Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број 51/2019), којим је прописано да се лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере издају у складу са описима стручних послова датих у Прилогу 2 Правилника, односно лиценце се више не издају на начин како је то било утврђено Одлуком о врстама лиценци Инжењерске коморе Србије (издавање лиценци по новом правилнику се односи само на захтеве који се подносе од дана ступања на снагу правилника).

   У Прилогу 2 Правилника утврђене су нове лиценце према описима стручних послова у оквиру појединачних стручних, односно ужих стручних области, уз навођење лиценци које су издате према претходно важећим прописима, а које припадају одређеном обухвату стручних послова у складу са припадајућом стручном, односно ужом стручном облашћу.

   Захтеви за издавање лиценци подносе се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем поште, на адресу министарства – Немањина 22-26, 11000 Београд – или предајом на писарници на наведеној адреси. Образац захтева и друге обрасце, упутство за подношење захтева, као и инструкције за уплату накнаде за издавање лиценци, можете преузети у рубрикама које су наведене испод текста.

   Стручни испити полажу се у Инжењерској комори Србије, пред комисијама које су формиране решењем потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За више информација видети овде.   Одељење за издавање личних лиценци за

   инжењере, архитекте и просторне планере

   011/3616-304

   Документи:
   Package icon Pravilnik o polaganju strucnog ispita, izdavanju i oduzimanju licenci i registru licenciranih inzenjera, arhitekata i prostornih planera.zip
   Package icon Informacije o izdavanju licnih licenci za inzenjere, arhitekte i prostorne planere.zip
   Package icon Obrasci za podnosenje zahteva za izdavanje licenci.zip

   Избриши
 38. Ovo smo vec znali. Ima li sta novo?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Nazalost nema nista novo, sve je isto, za mlade ljude koji misle nesto da studiraju i postanu zivotu su akademske studije, za one manje vredne resenje je napisao Kolega ispod, a za nas koji smo nazalost zavrsili SSS 2.stepena VO, izleda nema ni prava ni pravde i mozemo samo da placemo nad svojom sudbinom.
   Ali mozemo da pomognemo mladim ljudima koji dolaze, tako sto ce mo ovde i gde kod se ima prilika skrenuti paznju da prodavce magle i pljackase sa Visoki strukovnih skola obilaze u sirokom luku, one koji koriste ozakonjenu prevaru kroz sistem strukovnih studija, gde das mnogo a na kraju ne dobijes bas nista....., pa ako ne bude odziva na njihovu prevaru i slivanja para u dzepove, mozda ce jednog dana ih neko ugasi.....Laku noc Kolege SSS, ko poslednji ostane neka ugasi svetlo.....

   Избриши
 39. Zavrsavajte privatne fakultete. Vise ce vas ceniti i sa privatnim fakultetom nego sa visokom skolom.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Izgleda da si u pravu....

   Избриши
  2. Sto posto sam u pravu. Pogledajte privatne studije arhitekture i gradjevine na unionu. Dobili su sve licence kao da su zavrsili drzavne fakultete a naravno na celu im ne pise gde su zavrsili.

   Избриши
  3. Ako njima daju licence sa OAS koje su 6.2 stepen stručnosti a nama sa 7.1 stepenom stručnosti ne daju licencu (odgovornog) to je onda krimanalna radnja i o tome treba obavestiti sve nadležne a i medije šta i kako se radilo u Komori! Za to treba i ministarka da leti iz Vlade jer nije radila svoj posao a akteri treba da odgovaraju. Ne mogu da budu abolirani od krivice i da daju ljudima sa 6.2 stepenom da dobiju licence a nama sa 7.1 stepenom da ne dozvole!

   Избриши
  4. Daju im licence projektantske nakon zavrsenog maseta, a izvodjacke nakon oas

   Избриши
  5. Izvinjavam se nakon zavrsenog mastera

   Избриши
 40. Pogledajte samo sajt Konferencije akademija strukovnih studija. Nijedna objava punih godinu dana. Juce sam im poslao dopis da bi trebalo da ih bude sramota. Ko jos nije skapirao ostavljeni smo sami sebi

  ОдговориИзбриши
 41. A poslao sam i dopis mojoj skoli gde sam ih "nahvalio" kako su mi sa mojih specijalistickih studija skinuli 23 boda pa umesto ranije ostvarenih 60 bodova prilikom eventualnog upisa na master priznaju mi iz cetvrte godine citavih 37 bodova i na taj nacin me guraju u jos dve godine studija. Dakle, sta mogu da ocekujem od drugih kad me moja skola vraca unazad. Prakticno osporavaju diplomu koju su mi ranije dali i umesto 240 bodova (kako pise na diplomi) ispade da imam 217 bodova. Rec je o visokoj gradjevinsko geodetskoj skoli i voleo bih da neko napise da li je ista ili slicna situacija i na drugim skolama.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Lopurde i prodavci magle, kakvi su to ljudi koji rade kao profesori na tim skolama, imaju li oni savest, bas niko da se oglasi i kaze istinu, plackaske ustanove to su Visoke skole strukovnih studija, nije slucajno sto se niko ne oglasava nasajtu Konferencije akademija strukovnih studija, sta da napisu, kao ce da opet pokradu ljude i prodaju im pricu kako je MSS isto sto i MAS, da recice u Yakonu tako pise ali mnogo je drugacije u praksi nazalost.

   Избриши
 42. Слична ситуација је свуда!
  Зато треба да бојкотујете упис на МСС јер смо ми са ССС2 7.1 степен стручности и не треба нам још један 7.1 степен тј. нови МСС!

  ОдговориИзбриши
 43. 300 - Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

  Uslovi za izdavanje licence:
  Diploma Arhitektonskog fakulteta u Beogradu ili
  Diploma Odseka za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu ili
  Državni Univerzitet u Novom Pazaru- diplomske akademske studije- odsek arhitektura ili
  Diploma Tehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Arhitektonski odsek, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03)
  Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - Arhitektonski odsek
  Diploma Fakulteta za graditeljski menadžment - Union (studijski program: arhitektura i urbanizam na master akademskim studijama) *

  odnosno
  Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010 ), iz oblasti arhitekture (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010).
  Ovo je skinuto sa sajta inz. komore i tako je i dalje iako je sad izdavanje licenci u nadleznosti ministarstva.

  ОдговориИзбриши

 44. 311 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje

  Uslovi za izdavanje licence:
  Diploma Građevinsko arhitektonskog fakulteta u Nišu - smer visokogradnja (1971. do 1995.) ili opšti građevinski smer ili
  Diploma Tehničkog fakulteta Univerziteta u Prištini, Građevinski odsek - smer opšti, stečena pre stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. Glasnik RS br 47/03), ili
  Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Građevinski odsek - smer za organizaciju i tehnologiju građenja ili građevinski menadžment (pod uslovom da je prethodno završio konstruktivni smer u trajanju od 4 godine) ili
  Diploma Građevinskog fakulteta u Beogradu - smer planiranje i građenje naselja ili odsek za menadžment, tehnologiju i informatiku u građevinarstvu ili
  Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - urbanističko komunalni smer;
  Diploma Fakulteta za graditeljski menadžment - Union (studijski program: opšte građevinarstvo na master akademskim studijama) *

  odnosno
  Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.),iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010.)

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/uporedna-tabela-nivoa-kvalifikacija-i-vrsta-obrazovanja/
   Услов је 7.1 степен стручности и ту је и почетак и крај приче. Ми имамо 7.1 степен и то је сасвим довољно за све где се тражи 7.1!

   Избриши
  2. Gde pise da je 7.1 uslov. Objavi da i mi to vidimo.

   Избриши
  3. A šta ti misliš koji je uslov za odgvornog projektanta potreban? 7.1 ili šta? Ako je istina (a istina je) da su dozvolili OAS da sa 6.2 stepenom polagali za licencu odgvornog a nama sa 7.1 stepenom ne dozvoljavaju? O čemu se to radi? Jel za nas treba doktorat a za druge je dovoljno čak i 6.2?
   Šta ti misliš da koji je nivo kvalifikacije potreban za licencu za odgovornog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ili 8? Ili neko može i sa 6.2 da dobije licencu za odgvornog a neko ne može ni sa 7.1?
   Ali u Srbiji je sve moguće pa čak i tebi kolega nije jasno koji je ti je novo stručnosti potreban za licencu odgvornog! Ali hajde što tebi nije jasno, ti i nisi neki reper ali da ove umne glave u minstarstvu da ne znaju koji je nivo kvalifikacije dovoljan za licencu odgovornog...

   Избриши
  4. A gde pise da sa oas(4 godine) moze da se dobije projektantska licenca. Kolega nisi u temi uopste. Komentari su ti bez pokrica.

   Избриши
  5. OAS nisu nam bitne! To je 6.2 stepen i mi nismo ti.
   Mi smo SSS koje su 7.1 i koje imaju prava po zakonu kao i svi drugi 7.1!

   Избриши
  6. Otkrio si Ameriku. Pa svima nam je jasno da smo 7.1 ali jos niko nije dobio projektantsku licencu. Ili ti znas nesto sto mi ne znamo.

   Избриши
 45. Iz gornje dve objave jasno je da sa privatnog fakulteta za graditeljski menadzment koji pripada Unionu nakon zavrsenih master studija lako se dobija licenca odgovornog projektanta. Prema tome, upisujte privatne fakultete i pocnite masovno da blatite svoje maticne skole zato sto su to i zasluzile.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Tako je, treba uporno i dosledno raditi na svakom mogućem mestu, da se budućim generacijama objasni, da su visoke strukovne škole čista prevara, da ne treba da ih upisuju ako žele da imaju zaista akademsko zvanje i sva prava koja iz tog proističu.Mora se razbiti ta mafija kešolovaca koja radi na visokim strukovnim školama i prodaje maglu. mislim da to treba da je najvažnija misija svih onih koji su prevareni i ne mogu da vrate vreme u nazad.

   Избриши
 46. OK Анониман 09. јануар 2020. 10:45 vidimo da si malo zlonameran. Postoje monoga zvanja kojih nema u akademskim studijama a postoje samo u strukovnim (fizoterapeuti i sl.) i ne mozemo dopustiti da neko ko je stekao SSS2 da ga tretiraju kao da nije 7.1 stepen strucnosti i akademski gradjanin.
  Što se budućnosti tiče tu si u pravu jer strukovne studije se sada svode na u sferu neakademskog i sada stvarno nema potrebe da postoje visoke strukovne škole. Pogotovo privatni fakulteti u Srbiji i oni koji deluju u Srbiji (npr. APEIRON, Beograd, Palmira Toljatija br. 5), dosetili su se i već godinama školuju i akademska zvanja (diplomirani fizioterapeut, diplomirani inženjer radiologije, diplomirani sanitarni inženjer, diplomirani nutricionista,..).
  Od 2017 godine pa na ovamo više nema razloga da postoje visoke strukovne škole i da uzimaju pare studentima. Sve je obesmišljeno kada možeš da nabaviš dobru diplomu na raznim privatnim fakultetima i da dosegneš i doktorsko zvanje. Ako se ne odobri STRUKoVNI DOKTORAT onda nema smisla studirati strukovne studije jer strukovne studije se svode na VKV majstora i zanat.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Poštovani Анониман09. јануар 2020. 18:35, potpuno ste u pravu za sve što ste naveli, nisam želeo da budem zlonameran, samo sam ogorčen, duboko povređen i pre svega prevaren i stojim iza svega što sam napisao.

   Избриши