уторак, 18. децембар 2018.

Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 57/18)
Vlada Republike Srbije usvojila je 17. jula 2018. godine Odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni glasnik RS”, broj 57/18), čiji sastavni deo su novi šifarnici: Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa kvalifikacija, Šifarnik država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  i Šifarnik naselja u Republici Srbiji.
Do usvajanja pomenute Odluke, čiji sastavni deo je i Šifarnik zanimanja, u Srbiji je u upotrebi bila lista zanimanja iz 1990. godine (Jedinstvena nomenklatura zanimanja – JNZ, „Službeni list SFRJ”, broj 31/90), koja je u najvećem delu prevaziđena zbog dinamičnih promena u svetu rada koje su se desile u prethodnih 28 godina i koje su uslovile nestanak jednih i pojavu sasvim novih zanimanja. Osim toga, do sada postojeći Šifarnik zanimanja i stručne spreme koji je urađen na osnovu JNZ, predstavljao je spoj zanimanja i nekadašnjih stručnih sprema (sada: kvalifikacija), čije je razdvajanje je bilo neophodno, jer se radi o dva različita obeležja aktivnog stanovništva (zanimanje i kvalifikacija).
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pripremilo je Šifarnik zanimanja koji se sastoji od nove liste zanimanja i pripadajućih šifara. Nova lista zanimanja rezultat je višegodišnjeg rada stručnjaka iz oblasti zapošljavanja, koji su pošli od pregleda zanimanja datih u međunarodnom standardu ISCO–08 (International Standard Classification of Occupation) i uskladili ga sa potrebama tržišta rada u Republici Srbiji, putem konsultacija sa poslodavcima i relevantnim institucijama.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremilo je Šifarnik nivoa kvalifikacija, umesto dosadašnjeg Šifarnika stepena stručne spreme, jer je donošenjem Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) utvrđen novi sistem za uređivanje nivoa i vrsta kvalifikacija.
Republički zavod za statistiku pripremio je Šifarnik država koji je usklađen sa Međunarodnim šifarnikom država, Šifarnik opština u Republici Srbiji  koji je usklađen sa podacima o naseljima i opštinama u Republici Srbiji i Šifarnik naselja u Republici Srbiji, koji je usklađen sa podacima o naseljima i opštinama u Republici Srbiji.
Kako bi se obezbedila nesmetana primena novih šifarnika od strane svih korisnika u društvu, posebno od strane organizacija obaveznog socijalnog osiguranja nadležnih za vođenje evidencija u oblasti rada (nezaposlenih, zaposlenih, osiguranika i korisnika penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja,…), poslodavaca i za potrebe zvanične statistike, u periodu do početka primene, odnosno, do 01. januara 2019. godine, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i drugim nadležnim institucijama, nastaviće rad na:
–           pripremi priručnika za primenu šifarnika i štampanju materijala,
–           upoznavanju poslodavaca i drugih korisnika sa Šifarnikom zanimanja i drugim šifarnicima na okruglim stolovima, radionicma i predavanjima,
–           formiranju interaktivne stranice na sajtu MRZBSP/NSZ ili portala posvećenom primeni novih šifarnika, postavljanju elektronskih šifarnika radi lakšeg pretraživanja  i gde bi korisnici mogli da dobiju odgovore na postavljena  pitanja.
Navedeni šifarnici će biti u primeni od 1. januara 2019. godine.
Više informacija na http://www.minrzs.gov.rs/odluke.html

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2019-01/odluka-o-jedins-8fc05f601770.doc

1. Ovom odlukom propisuje se Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (u daljem tekstu: Jedinstveni kodeks šifara).             2. Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifre za sledeća obeležja:            1) zanimanje;            2) vrstu i nivo kvalifikacije;            3) država;            4) opština;            5) naselje (mesto).             3. Jedinstveni kodeks šifara sadrži sledeće šifarnike:            1) šifarnik zanimanja;            2) šifarnik nivoa kvalifikacija;
            3) šifarnik država;            4) šifarnik opština u Republici Srbiji;            5) šifarnik naselja u Republici Srbiji.            4. Šifre utvrđene u Jedinstvenom kodeksu šifara upisuju se u propisane obrasce prijava i izveštaja za vođenje evidencija u oblasti rada.
             5. Šifarnici iz tačke 3. ove odluke (Prilog) odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo. 
2. ШИФАРНИК НИВОА КВАЛИФИКАЦИЈА
Шифра
Ниво квалификације
60
Шести ниво, подниво један (ниво 6.1), који се стиче завршавањем основних академских студија (у даљем тексту: ОАС) обима од најмање 180 ЕСПБ, означава се са 6.1 А. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање;
Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем дела студијског програма основних студија на факултету, чијим завршавањем се стиче први степен високог образовања, а који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова; 
Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету, у трајању од три године, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација, у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова;
61
Шести ниво, подниво један (ниво 6.1), који се стиче завршавањем основних струковних студија (у даљем тексту: ОСС) обима од 180 ЕСПБ, означава се са 6.1 С. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање;
Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем студија на вишој школи, у трајању до три године, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом првог степена струковних студија;
62
Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем ОАС обима од најмање 240 ЕСПБ, означава се са 6.2 А. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање, односно ниво 6.1 (ОСС обима 180 ЕСПБ);
63
Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ, означава се са 6.2 С . Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање, односно ниво 6.1 (ОСС обима 180 ЕСПБ);
70
Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем интегрисаних акадeмских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ, мастер академских студија (у даљем тексту: МАС) обима од најмање 60 ЕСПБ, уз претходно остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, МАС обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОАС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 А;
Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од четири до шест година, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом мастер, односно дипломирани мастер;
71
Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем мастер струковних студија обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОСС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 С;
Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. закон);
72
Седми ниво, подниво два (ниво 7.2), који се стиче завршавањем специјалистичких академских студија обима од најмање 60 ЕСПБ (уз претходно остварене мастер академске студије);
Еквиваленција седмом нивоу, подниво два (нивоу 7.2) – академски назив стечен завршавањем специјалистичких студија на факултету, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом специјалисте другог степена академских студија;
Еквиваленција седмом нивоу, подниво два (нивоу 7.2) – академски назив магистра наука стечен завршавањем магистарских студија, односно одбраном магистарске тезе, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са научним називом магистра наука;
80
Осми ниво (ниво 8), који се стиче завршавањем докторских студија обима 180 ЕСПБ (уз претходно завршене интегрисане академске, односно мастер академске студије);
Еквиваленција осмом нивоу (нивоу 8) – научни степен доктора наука стечен завршавањем докторских студија, односно одбраном докторске дисертације, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са научним називом доктора наука.
32 коментара:

 1. Meni ovaj sifarnik nivoa kvalifikacija nesto mutan.
  Sifre su valjda
  70 za MAS i stare dipl.,
  71 za MSS i naše SSS2
  72 za SAS i stare magistre

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Читај: 7.1 су МАС, ССС2, МСС и стари дипломирани!
   А стари магистри и САС су 7.2 као што и јесте и као што је и било до сада! Шта је проблем?

   Избриши
 2. A kako će se šifrirati zanimanja u zdravstvu?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Samo srednja i viša što se tiče zdravstva, opet su nas zaboravili.

   Избриши
 3. U zdravstvu je horor! Sestrinska Komora je deenericna a Lekarskoj Komori to odgovara! U yakonu o NOKSu i Zakonu o VO SSS do 2017 su 7.1 stepen strucnosti jedino u zdravstvu zakoni ne vaze! Sada kada uvedu kompetencije od sledece godine i kada krenu nove SSS1 tek onda im necemoo moci dokazati ko smo i sta smo! Ali to je Srbija! Goris smo od Srijaca nih makar vide i pruyaju im kakvu takvu pomoc a mi SSS u svojoj zemlji smo nevidljivi i nemamo nikakva prava tj. ogranicavaju nam zakonom stečeni 7.1 stepen stručnosti i tretiraju nas kako ko hoce od direktora u svojoj prćiji!
  Zar je normalno to u 21. veku u Evropi da dokazujemo nas 10,000 da nam pripadaju prava po zakonima nase zemlje i da postojimo a oni se kao prave da ne postojimo i kao čude se ko smo mi i koji smo stepen stručnosti? A debilna Vlada i Skupština donose zakone gde nas izostavljaju (ne postojimo) tj. zakone po kojima nam sa SSS2 diplomom ne pripadaju nikakva prava, ne umanjena prava nego nikakva jer nas NEMA! Mormo da kontaktiramo Vladu i da više nas ne izostavljaju iz zakona ili kada donesu neki član gde nabrajaju visoko obrazovanje neka samo stave EKVIVALENT 7.1 stepena stručnosti (a tu smo i mi SSS2 i stari diplomirani do 2005 i MAS od 2005 i MSS od 2017)!
  Sanela evo ti domaći zadatak a i svim drugim koleginicama i kolegama da nesto učine ako mogu i da potegnu svoje veze!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Drugi je problem u pitanju!!!
   Nikad nisu postojale medicinske sestre sa fakultetom, znači samo srednja škola i viša škola. U ovome je problem. Sve ostale struke u suštini nisu imale problema npr. srednja ekonomska škola - viša ekonomska škola i ekonomski fakultet tako da je ovim školama omogućeno da se SSS izjednače sa fakultetima.
   Što se tiče zdravstva kod njih je još stara uredba o koeficijentima u rangu srednja škola, viša škola i fakultet, a ne studje I i II stepena po novom.

   Избриши
  2. Uredba o koeficijentima
   https://www.rfzo.rs/download/uredbe/Uredba_o_koeficijentima.pdf

   Избриши
  3. Daj čoveče o čemu pričaš? Nikada nisu postojale? Pa postoje već 10 godina u Srbiji diplomirane medicinske setre na medicinskom fakultetu u Novom Sadu a potom i u Kragujevcu a odmah potom i master sestre!!! Znači postoji fakultet 10 godina koji proizvodi master sestre!!! Koliko još treba da prođe da shvate da postoje master sestre!? Već 10 godina se školuju SSS2 medicinski profili na medicinskom fakultetu u Nišu i Beogradu a nisu tobože shvatili da postoje medicinski kadrovi sa 2. stepenom visokog obrazovanja (ekvivalent 7.1)? Toliko dugo im treba da shvate da se više ni ne školuju SSS2 kadrovi nego po novom zakonu SSS1 kadrovi! Videćete da će im biti lako da prepoznaju da su SSS1 od 2017 godine 6.2. ili 6.3 stepen stručnosti a ne 7.1 i da će im dati te kompetencije! To će uraditi u toku sledeće godine a nas SSS2 ne vide 10 godina! Daj to ti idiotski odgovor! Krenuli su u EU i moraju da kao i druge zemlje odrade posao! Kako Hrvatima i Slovencima i Crnogorcima i BiH nije trebalo da 20 godina da shvate koje kadrove školuju u svojim zemljama samo nama treba decenije da shvatimo šta školujemo u svojoj zemlji! Zamisli kada master sestrama nisu priznali 7.1 stepe stručnosti koje školuju na medicinskim faklutetima u NS i KG koliko će trebati napora da shvate da se do 2017 godine školovalo SSS2 kadrova (fizioterapeutskih, radiolozi, sanitarno-ekološki, nutricionisti,...). Znači neće nikada to da urade! To se zove OPSTRUKCIJA! Oni opstrišu pozitivne propise naše zemlje i donose nezakoni uredbe i druga podzakonska akta tj. ne usaglašavaju ih sa novodonetim zakonima naše zemlje! Čak i novodonešeni zakoni se u pogledu ekvivalenta 7.1 stepena stručnost ne usaglašavaju sa Zakonom o VO i Zakonom o NOKSU što je nečuveno! A u Srbiji svako ima opravdanje da ne radi svoj posao kako treba pa i ti opravdavaš neustavne zakone i nezakonite uredbe u Srbiji kao da je to normalno! Što se tiče zdravstva ne može da bude stara uredba ni kod njih jer mora sve da se usaglašava sa novodonetim zakonima (od 2005 je zakon o vo i to je sramota jer je donet vec i novi zakon 2017, tako da kasne već 2 zakona i 13 godina). To je sramota za jednu evropsku zemlju i po naše građane!

   Избриши
  4. čoveče nisi skontao!!!!! platu u zdravstvu reguliše RFZO https://www.rfzo.rs/download/uredbe/Uredba_o_koeficijentima.pdf
   konkretno u mojoj ustanovi su priznate SSS kao VII/1 kod ljudi kojima su mogli da nađu ekvivalenciju iz uredbe koeficijentima.
   sanitarni SSS mogu da prođu kao VII/1. Jedino NE MOGU SESTRE I MEDICINSKI TEHNIČARI da to ostvare pravo. Prvo pogledaj uredbu o koeficijentima i reci mi gde bi mogla SSS sestru da svrstaš? NIGDEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
   I pre svega svi upirete prst u ministarstvo zdravlja, ali politiku o platama vodi RFZO!!!! RFZO je mesto gde treba da se bunite.

   Избриши
  5. Alo brate nije RFZO drzava za sebe ili po sebi!
   RFZO je deo drzavnog sistema i zna se ko je njihov osnivac i ne mogu nista da rade autonomno niti protiv zakona ove zemlje pa ka kakva ona bila!
   Nisi ti ukapirao u potonjim zakonima ove zemlje ne pominju se u nivo 7.1 stepena stručonsti SSS2 i Vlada krši zakoni Skupština Srbije! Nemaš gde da se buniš jer oni svoju grešku neče da poprave milom nego ćemo morati ''silom'' (Strazbur i sl.).
   Isti je nalogadavac i RFZO! Nalogodavce trebamo da nateramo a ne RFZO oni rade kako im se kaže, nisu oni baš tako kreativini kao što ti misliš!
   Specijalisti strukovno-sanitarno ekološki inženjeri isito ne mogu da prođu kao 7.1 jer im je glavna sestra (Instituta, Zavoda, Bolnice, Klinike, Poliklinike, DZ, Odeljenja, etc) sestra sa srednjom školom kojoj ne odgovara da iko bude u zdravstvu 7.1 (dok ona ne završi svoje vanredno školovanje).
   Zamisli kada SSS2 sestra ili master sestra nije glavna kako tek gledaju na sanitarce, fizioterapute, radiolog, nutricionist,...). Pa u ministarstvu zdravlja ne znaju ni da oni postoje (osim kada ih vide na fakultetu kao studente onda ih prepoznaju jer im tako odgovara a na zdravsvenim ustanovama ih ne prepoznaju). Daj bre to treba usrana motka pa ih rasterati sa bunjišta!

   Избриши
  6. kakve veze imaju glavne sestre gore što si nabrojao sa bilo čime?
   U ustanovi gde radim glavna sestra je sa visokom školom 180 i ne može da joj se prizna SSS, a priznato SSS sanitarnom ing. na VII stepen.

   Избриши
  7. I treba da bude priznat 7.1 SSS2 sanitarno-ekološkom inženjeru jer to i jeste!
   Treba da budu takve sistematizacije da piše da za glavnu sestru bude isto 7.1 stepen stručnosti (master sestra ili SSS2 sestra).
   I kako sada može glavna sestra (tehničar) bude ta sestra sa 180 bodova a ne SSS2 sanitarnoč-ekološki inženjer koji je 7.1? Logično je onda da on bude glavni 7.1 već ako nisu sestarma sistematizovali 7.1! Kako je ona sa manjim stepenom stručnosti sada i njemu šef?
   Ali to je kod vas tako u barem 50% Srbije su sa srednjom školom sestre glavne!
   A kako RFZO SSS2 sanitano-ekološkom inženjeru da platu sa 7.1 tako bi trebao i SSS2 sestri, terapeutu, radiologu, nutricionisti,... i svi drugim zdravstvenim profilima koji su ekvivalent 7.1.
   Trebate se boriti da i Vama bude priznat 7.1 a ne da SSS2 sanitarcu vrate koeficijenat na 6.2 što je mnogo lakše i direktoru i RFZO i ministarstvu.
   A viša škola je izjednačena sa bečelorom (180) tako da nije nikakav uspeh što je glavna sa visokom školom a ne sa višom!
   A sestrinska komora gleda na to blagonaklono da glavne dudu sa srednjom ili višom školom (ili ekivalent becelor 180). Ne znam za čegam se 10 godina školuju i master sestre na fakultetima i SSS2 sestre i drugi zdravstveni profili ako ne zauzimaju adekvatne pozicije u ustanovi!? Zna se ko kome treba da je šef i ko ima više znanja samo je kod nas dilema da li glavni u ustanovi treba da ima 4., 5. , 6 ili 7. stepen stručnosti!
   Daj neču više da ti crtam muka mi je!
   I šta kažeš SSS sanitarcu je priznat 7.1 a glavna mu je sa 6. stepen stručnosti i ti kažeš kako je to OK? Daj bre više neću ni da vam pišem jer bolje da ste kolege nekih mojih neprijatelja nego moje kolege!

   Избриши
  8. Samo da ti kažem da i med.sestra sa SSS može da dobije VII/1 stepen!!!!

   Избриши
  9. SSS2 sestra i jeste 7.1 stepen po Zakonu o NOKSU i Zakonu o VO, i nema ko šta da im da!
   Samo treba neogodovorni u Ministarstvu i Komori i u RFZO da snose posledice kršenja zakona u Srbiji i zbog urušavanja pravnog poredka zemlje i nepriznavanja pozitivnih propisa i ogušivanje o njih! Što je Njegoš nekada rekao: ''Al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k spoznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija''!
   Moramo tužiti NN lica sudu u Strazburu i tražiti njihovu odgovoronst i tražiti imena nalogodavaca koji mogu da narede da se SSS2 izostavljaju u Katalogu i drugde!

   Избриши
 4. I da, RFZO je država za sebe.

  ОдговориИзбриши
 5. Ja nisam razumeo najbolje kako u postojećoj situaciji glavna sestra može da ima priznat 7.1 stepen stručne spreme?Trenutno, u Katalogu radnih mesta nema medicinskih tehničara sa 240-300ESPB i priznatim 7.1 stepenom stručne spreme. Ako ih i ovog trenutka priznaju, u postojećoj uredbi o koeficijentima nema zdravstvenog radnika sa 7.1 stepenom strucne spreme već samo zdravstveni saradnik. Zdravstveni radnici sa sedmim stepenom su tek lekari ali, složićete se da je nerealno da se tehničari svrstaju u istu grupu sa njima. Prvo treba izdejstvovati ubacivanje SSS zdravstvene struke u Katalog radnih mesta pa onda videti sa fondom da se postojeca uredba izmeni tako da se SSS ubace u grupu gde se trenutno nalaze zdravstveni saradnici. Ovo se bukvalno može rešiti dodavanjem samo I DRUGI u postojeći tekst.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. pa ne može da joj bude priznata VII/1, ali zato može da bude med. sestra sa završenim SSS lice za bezbednost i zdravlje na radu sa VII/1 i biće joj priznat VII/1

   Избриши
  2. A da nas 7.1 stepen je makar po jacini kao lekar apsolvent kojem je ostalo 3 ispita do kraja?
   Daj jeste li vi normalni?
   O cemu vi pisete? Da nas 7.1 stepen i nije bas 7.1 jer nismo bas kao lekari pametni? Onda nije ni SSS tehnolog bas 7.1 kao sto je diplomirani tehnolog? Pa onnda nije ni SSS ekenomista bas 7.1 kao dipl. ecc? Mi smo onda 7.1 nekog losijeg kvaliteta? Onda mi mozda ni nismo 7.1? Mozda su pogresili u Zakonu o NOKU i Zakonu u VO? Hajde da trazimo da budemo 6.3? Mozda mi i nismo 2. stepen visokog obrazovanja?
   Moramao i da trazimo da nam iz diploma izbrisu da nismo naucna oblast MEDICINSKE NAUKE, neka nam stave nesto drugo! {ta oni misle da smo mi pa neka nam stave! Mozda mi i nismo medicinari mozda smo stvarno zdravstveni saradnici kao tehnolozi i hemicari i laboranti? Neka nas brisu iz medicinskih nauka i neka nas prebace gde godvi mislite da je pametno? A vidim bas ste jako pametni!!!

   Избриши
 6. Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем интегрисаних акадeмских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ, мастер академских студија (у даљем тексту: МАС) обима од најмање 60 ЕСПБ, уз претходно остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, МАС обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОАС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 А;
  Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од четири до шест година, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом мастер, односно дипломирани мастер;
  71
  Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем мастер струковних студија обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОСС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 С;
  Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. закон);
  ДА МИ СМО 7.1 СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КАО И ЛЕКАРИ (ПОЛУБОГОВИ) ИЛИ БИЛО КОЈИ ДРУГИ ПРОФИЛ.
  МИ НИСТМО ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ ЈЕР У ДИПЛОМАМАМ ПИШЕ 2. СТЕПЕН ИЗ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА (и сестре и терапеути и санитарци и нутриционисти и радолози и нед. лаборанти и орални хигијеничари и ...)!
  Стварно бих волео да сте колеге неких мојих непријатеља а не моје колеге!

  ОдговориИзбриши
 7. Члан 2.
  За обрачун и исплату плата запослених из члана 1. ове уредбе, примењују се следећи
  коефицијенти:
  13. У здравственим установама:
  Субспецијалистички послови које обављају субспецијалисти, примаријуси или
  специјалисти магистри који раде у специјалистичкој делатности 29,32
  Специјалистички послови у службама хитне помоћи, реанимације, операционим
  салама, у онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, рендген службама, у
  лабораторијама са непосредним контактом са агресивним материјалима и сл. 28,24
  Специјалистички послови у стационарима здравствених центара и диспанзерскополиклинички послови у КЦС 26,33
  Специјалистички послови у амбулантно-поликлиничким условима (домови здравља
  и здравствени центри), рад у лабораторијама, рад на превентиви и у комисијама 26,13
  Послови специјалиста и магистара здравствених сарадника 22,73
  Послови дипломираних здравствених радника: доктора медицине, стоматологије,
  дипломираних фармацеута и фармацеута биохемичара 22,55
  Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника * ,
  економиста, правника и инжењера 18,70

  1 Извод из пречишћеног текста закључно са изменама из Сл. гл. РС бр. 79/09 које су у примени од 06/10/2009
  Рад у операционим салама и у хитној помоћи, на реанимацији, интензивној нези, у
  онкологији, психијатрији, инфективним одељењима, породилиштима, рендген
  кабинетима, у лабораторијама, у кабинетима за трансфузију крви и сл. (VI степен
  стручне спреме) 15,32
  Здравствена нега пацијената и рад у стационарима, специјализовани послови у
  зубној техници и сл. (VI степен стручне спреме) 14,77
  Веома сложени послови у патронажи, санитетском извиђању и надзору,
  дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији, послови физикалне рехабилитације и
  физиотерапије, лабораторијски послови, суделовање у изради и издавању лекова
  (VI степен стручне спреме) 14,38
  Послови које обављају медицински техничари у кабинету за трансфузију крви и
  остали послови које обављају здравствени радници (V степен стручне спреме) 13,78
  Здравствена нега хоспитализованих болесника у интензивној нези, операционој
  сали, хемотерапији, онкологији, психијатрији, хитни пријем болесника, неодложна
  помоћ у кући, хитна медицинска помоћ, специјализовани послови зубне технике на
  изради зубних помагала, кућно лечење, рендген кабинет, лабораторијске анализе,
  послови санитетског транспорта уз пружање хитне медицинске помоћи и руковање
  инсталисаним системима у возилу и специјални послови у галенској лабораторији
  (IV степен стручне спреме) 13,57
  Послови техничког одржавања опреме, инсталација и уређаја, административни,
  сложенији управни, правни, књиговодствени и њима слични послови (VI степен
  стручне спреме) 13,26
  Послови здравствене неге хоспитализованих болесника, уже специјализовани
  послови здравствене неге у примарној, амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој
  заштити, послови зубне технике, ЕЕГ, ЕКГ, развојна саветовалишта,
  саветовалишта за дијабет (IV степен стручне спреме) 13,11
  Послови здравствене неге болесника у примарној здравственој заштити и
  амбулантно-поликлиничкој и стоматолошкој заштити, издавање лекова без
  рецепта, физикална терапија и рехабилитација, дезинфекција, дезинсекција и
  дератизација и трансфузија крви (IV степен стручне спреме) 12,59
  Послови техничког одржавања опреме и инсталација уређаја и њима слични
  послови (V степен стручне спреме) 10,71

  Gde ovde mogu da se svrstaju SSS?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Pa nigde pametnjakovici!!!
   O tome i pisemo sve vreme da je Urdba nezakonita!!!
   I trazimo krivce i odgvornost!!!
   Uredba je nezakonita, neko urusava drzavni poredak zemlje a da ne snosi odgvornost!!!
   Ne moze hiljade i hijade ljudi da drze mimo zakona a da ne odgovaraju za to!!! Nije to ni DS kriv ni SNS nego pojedinci koji glume da su jaci od drzave!!!
   Ako treba idemo u Strazbur i nacicemo mi ta NN lica pa neka svojoj mami i tati isplacuju plate po nezakonitim uredbama a ne nama!!!

   Избриши
 8. Послови дипломираних: социјалних радника, здравствених сарадника * ,
  економиста, правника и инжењера 18,70

  recimo ove poslove meže da radi med. sestra


  11. СЛУЖБЕНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
  Назив радног места
  Општи / типични опис посла - организује и спроводи обуку запослених из области безбедности и здравља на раду;
  - спроводи поступак процене ризика;
  - припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;
  - пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места;
  - организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
  - организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;
  - предлаже мере за побољшање услова рада;
  - свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;
  - прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;
  - припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду;
  - координира сарадњу са службом медицине рада.
  Стручна спрема / образовање Високо образовање:
  - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
  или
  - на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  - на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
  Додатна знања / испити / радно искуство - знање рада на рачунару;
  - положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

  ОдговориИзбриши
 9. Daj covece pa ti si otkrio Ameriku!
  Pa ja sam pre 25 godina sa visom medicinskom (VST) bio referent zastite na radu i PPZ (sadasnje bezbednost i zdravlje na radu) u ZZJZ ali to je jedan covek u celom preduzecu i to radno mesto nema veze sa medicinskim naukama (to je mogao da bude bilo ko tada sa visom skolom i ekonomista i hemicar...) tj. sada lice sa najmanje 180 bodova!
  Totalno ste pobrkali loncice, tumarate po mraku kao slepci a ne date da vas vode pametniji od vas!!!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. glavni problem je RFZO kod njih je uredba o koeficijentima (ja radim od 99 i tad je bila ista uredba) odprilike je to i prva i poslednja uredba samo su se manjali koeficijenti. Tako da tu ministarstvo zdravlja i nema toliko veze koliko RFZO ima. Inace RFZO i Min. zdravlja su dve razlicite drzave!!!!!
   Eto vam dalje smernice za medicinare

   Избриши
  2. Daj bre sta nema minstarstvo ydravlja veze?
   Pa oni vrse nadzor nad radom RFZO! I ministarstvo je pravilo Katalog zanimanja u zdravstvu a ne RFZO! Ministarstvo ydravlja vrsi nadzor i nad propisima iz oblasti zdravstva pa tako i nad skrnavom uredbom!
   Ministri zdravlja do sada svi su bili porfesori ili asistenti na fakultetima gde se skoluju SSS2 (sestre, sanitarci i fizioterapeuti) a toboze ne znaju da se na njihovom fakultetu skoluju SSS2? Pa jedino ako bas nemaju veze sa mozgom onda ne znaju za SSS2!
   A ko vrsi strucan i uopste nadzor nad zdravstvenim Komorama pa ministarstvo?
   Sto ce reci iz napred navedenog ministarstvo ne radi svoj posao barem zadnjih 10/15 godina!
   Ali sta ih briga kada nema sankcije za njih a poteyom olovke stavili su hiljade i hiljade medicinara SSS2 van zaokna! Nas nema mi smo kao apatridi! Pa i Sirijci imaju vise prava i LGBT i udruzenje golubara! Njih si vide a nas niko ne vidi! To je kriminal i moramo ici u Strazbur jer ne smemo dopustiti da nas budale izbrisu, kao da SSS2 od 200 do 2018 koje su ekvivalentnt 7.1 ne postoje! E postojimo i ne cemo dozvoliti da nam daju kompetencije odokativnom i sacometrijskom metodom neg u skladu zakona o nolsu i VO koj nas svrstava u 7.1.
   Nije im tata ostaviio drzavu i nase glave na panju pa da rade sta ko hoce a da ne bude kaznjen za cinjenje odnosno necinjenje.

   Избриши
  3. Pa o tome i pisem sve vreme!
   Krsi se ustavni poredak zemlje!
   Niko ne reaguje ni institucije ni vi zaposleni!
   Pa pisao sam VAm o vasoj krimi Komori MSZT Srbije koja ne stiti ni sestre a kamo li druge zdravstvene radnike ili saradnike! Komora sve profile osim sestara hoce da prekrste u saradnike! A vas saradnike isto ne prepoznaju jer visi hemijski tehnicar se doskolovao za SSS inzenjera kao i svi kadrovi sa visom spremom koji su stekli posle 2. stepen vo zavrsetkom SSS2.
   Komora vasa ne reaguje jer postoji stotine kolega koji rade kao zdravstveni saradnici bez licenci (kao sto se dipl. inz. zastite zivotne sredine i dr.), obrazovanje je otislo 3 koraka napred a u zdravstvu ni makac! Pa vidite da jedino u zdravstvu su zadrzani arhaicni nazivi kao sto su visi tehnicar dok su u tehnici i dr. visi tehnicari dobili nazive inzenjeri (govorim o periodu pre 50 godina kada su postojali inzenjeri i visi tehnicari, koji su svuda sem u zdravstvu postali dipl. inz. odnosno inz.).
   Lekarski lobi zeli sto dalje i po starni da drzi sve zdravstvene kadrove tako da su dozvolili da glavne sestre imaju cak i srednju skolu. Takva krimi Komora nijima odgovara. Jer sto gore,to bolje (njima).
   Vidi sokole mogu oni da rade sta hoce, samo ne mogu dokle hoce! Mada kada pogledam komentare nekih naish ''kolega'' koji kazu da nas 7.1 i bas neki 7.1 onda kolega ni tvoje SSS hemije nisu bas neki 7.1 u odnosu na ekonomiste ili informaticare a ne daj Boze tek hemicare!
   Unistavaju Vam buducnost! Umesto vec godinama da radis sa 7.1 stepenom strucnosti i da imas vecu platu a sutra i penziju, ti ne mozes da se nadas ni da budes glavni inz. odeljenja (ili tehnicar kako sestre i lekari vole da nas krste), a kalmo li glavni u ZZJZ! Ali je zato normalno da ti buda glavna sestra sa srednjom skolom (u najboljem slucaju becelor tj. 6 stepenom) i NIKADA ama bas nikada Vam nece dozvoliti da polazete ispit za strucnog saradinka sa 7.1 stepenom strucnosti. Unistili su vam buducnost! Vi ne postojite! Postoje samo leaakri i sestre!
   A ti cuti!
   Kukaj na Blogu!

   Избриши
 10. Radim u zavodu za javno zdravlje kao zdravstveni saradnik. Završio sam Specijalističke strukovne studije tehnologije i imam 240 bodova. I NE POSTOJIM u katalogu radnih mesta u zdravstvu. Obavljam poslove višeg hemijskog tehničara sa koeficijentom 15,32. Moje kolege koje su završile Spec. strukovne studije ekonomije ili informatike (240 bodova) POSTOJE u katalogu radnih mesta kao nezdravstveni radnici i imaju koeficijent 18,70. Znači, radimo u istoj ustanovi, imamo isti stepen stručne spreme, isti broj bodova a različite koeficijente i različite plate. A razlog tome je debilni katalog radnih mesta, debilno Ministarstvo zdravlja a ne RFZO ili Uredba. Nama kapu kroji Ministarstvo zdravlja koje je država u državi i koje sprovodi samo one zakone koji njima odgovaraju. E to je problem, drage moje kolege. U zdravstvu postoji samo 180 i 300 bodova koje važi za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Ne postoji 6.1 ili 7.1 stepen jer je katalog napravljen prema broju bodova a ne prema stručnoj spremi. A za sve ostale nezdravstvene važe svi zakoni ove zemlje. Zato je nama glavni problem MINISTARSTVO ZDRAVLJA I zato ga treba ZAPALITI! Ili otići odavde ...
  Nadam se da ste sada shvatili da u zdravstvu ne važe zakoni o Visokom obrazovanju, o NOKS-u, novi šifrarnici... važi samo Katalog u kojem mi NE POSTOJIMO.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Ne moze da ne postoje 6.1 u 6.2 u Katalozima i Uredbama jer stare osnovne studije 7.1 su u rangu mastera od 300 a visa skola 6.1 je 180 bodova a SSS do 2017 su ekvivalent 7.1 sto prevodu znaci sa smo isti nivo kao i stari 7.1.

   Избриши
 11. Da li neko zna dokle su stigli radioloski tehnicari u pregovorima sa ministarstvom kada je u pitanju priznavanje kvalifikacija SSS?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. https://radteh.org.rs/novosti/obavestenje-za-clanstvo-10-808

   Избриши
  2. Дај бре да ли сте ви нормални? Какво преговарање са Министарством о признавању ССС2? Мора бити ултиматум да признају свих 12 ССС профила у здравству (радне терапеуте, физотерапеуте, радиологе, нутриционисте, санитарце, сестре, лаборанте,...)!!! СВЕ!!! Сви ССС до 2017 (односно 2018) су 7.1 степен стручности!
   Можете само да преговарате да нас са будућим ССС1 од следеће године не побркају и да нам не могу бити исте компетенције! Јер наш ниво је 2 степен високог образовања и еквивалент 7.1 а њихов ће бити еквивалент 6.2 или 6.3 и 1. ниво високог образовања (али то већ није наш проблем). Само морамо обавастити јавност да се деца не залете и не уписују ССС1 догодине јер ће бити исти ниво као и са ОСС, јер то нам је морална дужност али ми сада са ССС2 неће никада бити исти као будући ССС1 (исто као и што су стари дипломирани 7.1 а нови диполмирани су 6.2 високог образовања) и једино су нам префикси исти (струковни специјалиста односно дипломирани код предходно набројаних).

   Избриши
 12. https://www.mojafirma.rs/baza-znanja/obavezne-evidencije-o-zaposlenima/

  ОдговориИзбриши