четвртак, 09. април 2015.

PRAVILNIK o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o energetici ( „Službeni glasnik RS”, broj 145/14),
Ministar rudarstva i energetike donosi
Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi, program i način polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije.
Član 2.
Za poslove tehničkog rukovođenja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, kao i stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i koja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima tehničkog rukovođenja.
Za poslove rukovanja i održavanja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno srednje obrazovanje elektro, mašinske ili druge odgovarajuće tehničke struke i koja imaju najmanje dve godine radnog iskustva u struci na poslovima rukovanja i održavanja.
...
Član 10.
Tema pismenog rada treba da odgovara stepenu stručne spreme i može biti za:
1) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (diplomirani inženjer) – izrada godišnjeg programa i plana održavanja složenog postrojenja, (spisak objekata sa oznakama, strategija održavanja, tehnološki postupci održavanja, tehnička dijagnostika, preventivno-planski radovi, organizacija tehničke i operativne pripreme, planiranje nabavke materijala i delova i izvršenja radova), izrada predloga optimizacije nivoa spoljnih usluga u održavanju, izrada analize isplativosti rekonstrukcije i modernizacije složenog postrojenja sa stanovišta održavanja ili izrada uputstva za eksploataciju, rukovanje i obezbeđivanje za sigurno izvođenje radova održavanja, sa tehnološkim i/ili jednopolnim šemama, šemama delovanja, upravljanja, zaštite i drugom potrebnom dokumentacijom za složene objekte za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije;
2) visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) – (inženjer) – izrada godišnjeg programa i plana održavanja manje složenog postrojenja, (strategija održavanja, tehnološki postupci održavanja, tehnička dijagnostika, spisak objekata sa oznakama, preventivno-planski radovi, organizacija tehničke i operativne pripreme, planiranje nabavke materijala i delova i izvršenja radova), ili izrada uputstva za eksploataciju, rukovanje i obezbeđivanje za sigurno izvođenje radova održavanja, sa tehnološkim i/ili jednopolnim šemama, šemama delovanja, upravljanja, zaštite i drugom potrebnom dokumentacijom za manje složene objekte ili delove postrojenja za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije);
3) srednje obrazovanje – izrada elemenata plana održavanja za deo postrojenja ili manje složenih postrojenja sa dokumentacijom za rukovanje i održavanje unutrašnjih električnih instalacija i uređaja u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije ili izrada elemenata uputstava, analiza i predlozi za poboljšanja postojećih uputstava.

Član 24.
Usmeni deo ispita iz člana 5. stav 2. tačka 2) alineja druga, obuhvata sledeće gradivo za:
1) visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na studijama prvog stepena:
– osnovne termine i definicije iz oblasti elektroenergetike;
– vrste energetskih objekata;
– namena i specifičnost pogona energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– osnovni elementi energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– pouzdanost i bezbednost rada energetskih objekata;
– zaštita energetskih objekata;
– sistemi komandnog napona i daljinskog nadzora i upravljanja;
– projektovanje i izvođenje energetskih objekata naponskog nivoa (400, 220 i 110 kV), energetskih objekata naponskog nivoa (110, 35, 20 i 10 kV) i niskonaponskih mreža;
– osnovni termine i definicije iz oblasti održavanja;
– kontrola, ispitivanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova;
2) srednje obrazovanje:
– osnovne termine i definicije iz oblasti elektroenergetike;
– vrste energetskih objekata;
– namena i specifičnosti pogona energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– osnovni elementi energetskih objekata za koje se polaže ispit;
– pouzdanost i bezbednost rada energetskih objekata;
– zaštita elektroenergetskih postrojenja i vodova;
– sistemi komandnog napona i daljinskog nadzora i upravljanja;
– osnovne termine i definicije iz oblasti održavanja;
– kontrolu, ispitivanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova.
Pravni izvori za posebni deo ispita:
– Zakon o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14);
– Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom („Službeni glasnik RS”, broj 63/13);
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ”, br. 4/74 i 13/78 i „Službeni list SRJ”, broj 61/95);
– Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95);
– Pravilnik o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 19/68) i Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ”, broj 41/93);
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Službeni list SFRJ”, broj 13/78 i „Službeni list SRJ”, broj 37/95);
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92);
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednjenaponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom („Službeni list SRJ”, broj 20/92);
– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Službeni list SFRJ”, broj 6/92);
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ”, broj 11/96);
– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona („Službeni list SFRJ”, br. 7/71 i 44/76);
– Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV („Službeni list SFRJ”, broj 10/79);
– Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 i „Službeni list SRJ”, broj 28/95);
– Pravila o radu prenosnog sistema („Službeni glasnik RS”, broj 79/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Centar” Kragujevac („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 2/14 i 41/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Elektrosrbija” Kraljevo („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 5/10 i 41/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Elektrovojvodina” Novi Sad („Službeni glasnik RS”, br. 8/10, 2/14 i 42/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Jugoistok” Niš („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 3/14 i 41/14);
– Pravila o radu distributivnog sistema „Elektrodistribucija” Beograd („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 3/14 i 41/14);
– Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS”, broj 87/11);
– Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 75/13).
Član 25.
Prijave za polaganje stručnog ispita, koje su podnete Savezu mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, do dana stupanja na snagu ovog pravilnika preuzima SITS.
Član 26.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o stručnom ispitu za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije („Službenom glasniku RS”, broj 39/13).
Član 27.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
Broj 110-00-00002/2015-04
U Beogradu, 3. marta 2015. godine
Ministar,
Aleksandar Antić, s.r.
distribucija-ee_Page_5.tif

Нема коментара:

Постави коментар