среда, 16. мај 2018.

PREDLOG KOMORE MED.SESTARA ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU

http://www.kmszts.org.rs/dopisi/Predlog30032018.pdf

Kako kolege sa završenim specijalističkim strukovnim studijama 2 stepena po ZoVO od 2005. imaju problema sa Katalogom radnih mesta u zdravstvu i priznavanja svojih kvalifikacija, prenosim vam :

PREDLOG ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U jAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU, prilog popis RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU (”Službeni glasnik RS“ br. 81/2017 i
6/2018)
Поштовани,
На основу Закона о коморама здравтсвених радника, Комора медицинских сестара и здравствених теничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС), преко Комисије КМСЗТС за сачињавање предлога измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, односно радних места у здравству, на захтев ВиИКОГ броја чланова Коморе, а у складу са одредбама Закона о високом образовању (”Сл.гл.РС” бр. 88/2017), Правилником о листи стручних, академских и научних назива у Пољу - Медициснке науке (”Сл.гл.РС” бр. 53/2017 и 114/2017), као и чланом 5. став 1. тачка 2. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (”Сл.гл.РС” бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) и члана 166. став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити, Вам доставља предлог за измену и допуну ове Уредбе у делу - Каталог радних места у здравству и то:
1. Да се у делу Руководећа места у здравству за радно место Главна сестра / главни техничар здравствене установе, у делу Стручна спрема / образовање пропише:
* На студијама првог и другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
* на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра2017. године; 
на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005.године.
2. да се у делу ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА пропише радно место СПЕЦИАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, следећих карактеристика:
Назив радног места
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР


Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у поливалентној патронажи
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у дијагностици

Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у саветовалишту и превентивном центру
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у јавном здрављу
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у едукативном и научноистраживачком центру


Општи / типични опис посла
-                   самостално или као део тима ради у свим видовима здравствене неге на свим
Нивоима здравствене заштите;
-                   планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; - обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
-                   примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-                   ВРШИ припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају специјализовану стручност и вештину;
-                   учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-                   прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
-примењује методолошка истраживања у здравству са посебним освртом на клиничку праксу;
-да прати стручну и научну литературу;
-                   стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима; - стечена знања и вештине укључи у научно истаживачки рад, примерну научних резултата у пракси;
-                   контролише простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-                   планира, контролише и спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-планира, надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
-                   КОНТРОЛИШе одлагање и уклањање медицинских отпада на прописани начин;
З


-                прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;
-                учествује у изради сестринских процедура
-                поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања
-                учествује у изради сестринских процедура
-                учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;
-                теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља;
-                прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено васпитних средстава;
-                учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)
-                покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-                    на студијама другог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-                    на студијама првог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
Додатна знања / испити / радно искуство
- лиценца;
- најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању


з. да се у делу ПРИМАРНД ЗДРАВСТВЕНД ЗАШТИТА код радног места ВИЩА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /_ ТЕХНИЧАР у делу - Општи / типични опис послова иза садашње друге алинеје дода нова трећа алинеја, а да досадашња трећа алинеја постане четврта алинеја, и да гласи:
 Спроводи здравствено-васпитни рад и едукацију у здравственим установама и у друштвеној заједници.
4.     Да се у складу са Законом о високом образовању и Правилника о листи стручних, академских и научних назива - Поље - Медициснке науке код свих назива радних места ВИША.. пропише кроз / СТРУКОВНА тако да гласе:
*  ВИША медицинска сестра-техничар / СТРУКОВНА медицинска сестра-техничар,
*  ВИШИ физиотерапеут / СТРУКОВНИ физиотерапеут
*  ВИШИ санитарни техничар / санитарно-еколошки техничар / СТРУКОВНИ санитарно-еколошки инжењер
*  ВИШИ радиолошки техничар / СТРУКОВНИ медицински радиолог
*  ВИШИ нутрициониста дијететичар / СТРУКОВНИ нутриционист дијететичар  ВИШИ лабораторијски техничар / СТРУКОВНИ медицинско-лабораторијски техничар
*  ВИШИ зубни техничар / СТРУКОВНИ зубни техничар-протетичар
ВИШИ фармацеутски техничар / СТРУКОВНИ фармацеутски техничар / струковни фармацеут
*  ВИШИ радни терапеут / СТРУКОВНИ радни терапеут.
5.     да се у делу СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ пропише радно место СПЕЦИ|АЛИС.ТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, следећих карактеристика:

Назив радног места
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у ургентним службама и реанимацији
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у операционој сали
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у дијагностици
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у онкологији
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа З
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у јавном здрављу
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријеми задржавање пацијената без
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност.


зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, и то:
Специјална болница
Нови Кнежевац, Вршац, Ковин, Горња Топоница и Клиника за психијатријске болести , Др Лаза Лазаревић”.
пристанка.Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у едукативном и научно-истраживачком центру

ОПШТИ / типични опис посла
-                    самостално или као део тима ради у свим видовима здравствене неге на
СВИМ нивоима здравствене заштите;
-                    планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
-                    обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
-                    примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-                    врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају специјализовану стручност и вештину;
-                    учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-                    прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
-примењује методолошка истраживања у здравству са посебним освртом на клиничку праксу;
-                    прати стручну и научну литературу;
-                    стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима;
-                    стечена знања и вештине укључи у научно истаживачки рад, примерну


научних резултата у пракси;
-                  контролише простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-                  планира, контролише и спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-планира, надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
-                  контролише одлагање и уклањање медицинских отпада на прописани начин;
-                  прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; - учествује у изради сестринских процедура;
-                  поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања; - учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;
-                  теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља; - прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено васпитних средстава;
-                  учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са ИНвалИДИТетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)
-                  покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-                     на струковним студијама другог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-                     на студијама првог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;Додатна знања / ИСПИТИ / радно искуство
-  лиценца;
-  најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању

6.     Да се на свим нивоима здравствене заштите (примарној, секундарној, терцијарној и установама на више нивоа здравствене заштите) пропише радно место ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР /_ СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ које је било прописано у предходној Уредби о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, у прилогу - Попис радних места у здравству, објављеној у ”Службеном гласнику РС“ бр. 81/2017, тако:
          6.1.        да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДЕДВСТ..ВЕНЕ. ЗАЩТИТЕ пропише:
*                      Назив радног места: ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
*                      Опис посла:
 Врши промет малопомоћних лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт,
*                      Врши пријем лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему,
 Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређење простора и распореда лекова,  Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа,
*                      Израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке,
 Планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара,
*                      Едукује фармацеутске техничаре на стажу и ученике на пракси,
 Врши примену вештине комуникације и здравствене едукације пацијената,
*                      Даје информације о дејству и употреби лека и нелека,
*                      Учествује у организовању рад и расподели послова у апотеци и води евиденцију која се у апотеци спроводи,
*                      Води бригу о опреми и прибору који се користе у фармацеутској пракси и начину њиховог одржавања,
*                      Уводи у информативни систем апотеке базу података о лековима и ревидира је  Формира, води и ревидира електронски картон пацијента  Спроводи активност стручног усавршавања.
 Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*                      на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. године
*                      Додатна знања/испити/радно искуство:
*                      Стручни испит;
*                      Лиценца;
*                      Најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног фармацеустког техничара односно струковног фармацеута.
6.2. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ХЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ пропише:
*                      Назив радног места: ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
*                      Опис посла:
*                      Врши пријем лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему,
*                      Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређење простора и распореда лекова,  Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа,
*                      Израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке
*                      Води бригу о опреми и прибору који се користе у фармацеутској пракси и начину њиховог одржавања
 Води магацин сировина и амбалаже уз пратећу документацију
*                      Води магацин готових производа уз пратећу документацију
*                      Самостално организује набавку лекова, медицинских средстава и санитетског материјала и брине о њиховом чувању
 Врши класификацију фармацеутских препарата у просторијама апотеке према њиховој намени
*                      Врши анализу малопродаје у апотеци
 Одрађује маркетиншке активности у апотеци
*                      Самостално издаје лекове чији је режим издавања без рецепта, медицинска средства, ОТСи производе, дијететске суплементе, инструменте и апарате за дијагностику, козметичке производе и друге производе у циљу превенције и одржавања здравља корисника услуга  Даје информације о дејству и употреби лека и нелека
*                      Ради у саветовалишту апотеке ради боље комуникације са пацијентима и њихове едукације
*                      Учествује у организованим и функционалним променама у пружању услуга пацијентима
*                      Планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара
*                      Едукује фармацеутске техничаре на стажу и ученике на пракси
*                      Организује континуирану медицинску едукацију запослених фармацеутских техничара  Спроводи активност стручног усавршавања
*                      Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
 на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. Године.
*                      Додатна знања/испити/радно искуство:
*                      Стручни испит;
*                      Лиценца;
*                      Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.     да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова за Назив радног места Вицщ санитарни техничар [ санитарно-еколошки техничар [ струковни санитарно-еколошки инжењер тако да сада гласи:
7.1.                      Назив радног места: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНОжОЛОШКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ САНИТАЖО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР.
*                Опис посла:
*                узима узорке за испитивање и врши њихову анализу,  прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима,  спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести,  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације,  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада,  спроводи активности стручног усавршавања,  координира рад техничког особља на одржавању хигијене у здравственим установама,  обавља санитарно хигијенски преглед радних просторија, опреме, униформи у здравственој установи, здравственим амбулантама и подноси извештај непосредном руководиоцу,  учествује у раду Комисије за интрахоспиталне болести и спроводи контролне радње (узимање узорака), даје предлог мера,  у сарадњи са надлежним службама ВРШИ контролу стерилизације,  води евиденцију о редовним санитарним прегледима лица која су под санитарно хигијенском надзору,  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора и о томе подноси извештаје непосредном руководиоцу,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања, обради података везаних за здравствену статистику, на унапређењу јавног здравља, планирању програма редовних вакцинација,  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*                Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*                на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. Године
*                Додатна знања/испити/радно искуство:
 Стручни испит;
*                Лиценца;
*                Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.2.                      да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЩИТЕ ПРОПИШЕ
Назив радног места: СПЕЦЩАЛИСТА струковни САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
*   Опис посла:
*   организује, едукује и координира рад техничког особља, на примени санитарно хигијенских мера у здравственој установи,  обавља послове саветника за ДПСТ, уз додатну едукацију, као део тима,  обавља контролни санитарно хигијенски преглед радних просторија у здравственој установи, редовно ВРШИ обилазак амбуланти ради утврђивања санитарно хигијенских услова и о истом подноси извештај непосредном руководиоцу,  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора у објектима које користе социјалне групе,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања, обради података везаних за здравствену статистику, на унапређењу јавног здравља, планирању програма редовних вакцинација,  врши надзор над радом сервиса за одржавање хигијене у одређеним здравственим установама, предлаже мере за отклањање евентуалних недостатака,  учествује у раду комисије за интрахоспиталне инфекције, спроводи контролне радње ( узимање брисева и остало ), ради предупређивања истих,  организује вакцинацију запослених,  предлаже мере за спровођење ДДД послова, и организује њихово спровођење,  учествује у процесу набавке, врсте и количине средстава за одржавање санитарно хигијенских услова, дезифекционих средстава, стара се о ЊИХОВОј примени,  у сарадњи са стручним службама, обавља епидемиолошко анкетирање на терену, обрађује епидемиолошке упитнике, и по индикацијама додатно анкетира оболеле или особе које су биле у контакту са истим, прослеђује податке надлежним службама,  води евиденцију о редовном санитарном прегледу лица која су под хигијенским надзором,  врши замену личних дозиметара на сваких месец дана запослених који раде на рендген апаратима и који обављају периодични преглед на сваких годину дана,  учествује у процедурама сакупљања и уклањања медицинског отпада, комуналног отпада,  са стручним службама Завода за јавно здравље врши микробиолошке и броматолошке анализе и учествује у анализама истих,  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на струковним студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
*   - на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
*   Додатна знања/испити/радно искуство:
*   ЛИЦеНЦа;
 најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.3.       да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова за Назив радног места Виши санитарни техничар/санитарно екодошки инжењер тако да сада гласи:
 Назив радног места: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР.
*   Опис посла:
*   узима узорке за испитивање и врши њихову анализу,  прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима,  спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести,  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације,  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада,  спроводи активности стручног усавршавања,  управља медицинским отпадом( ВРШИ надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, третманом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада),и комуналним отпадом,  учествује у раду Комисије за интрахоспиталне болести и спроводи контролне радње ( узимање узорака), даје предлог мера,  организује и води евиденцију имунизације вакцинама, здравствене прегледе одређених категорија запослених,  обавља санитарно хигијенски преглед радних просторија, опреме, униформи у здравственој установи, даје предлог мера и активности у току пријема пацијената ( санитарни пропусник),  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора у централним дистрибутивним кухињама здравствених установа,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања на унапређењу здравља, планирању програма редовних вакцинација,  обавља санитарно хигијенску контролу одељења за рехабилитацију и рекреацију ( Релакс, Спа центра, базени за купање и пратећих садржаја),  обавља послове стручне сарадње са установама и институцијама везано за редовне и ванредне активности ( У оквиру мреже Института и Завода за јавно здравље, Републичке санитарне инспекције и друге стручне службе...)
*   У Институтима, Заводима за јавно здравље и Центрима за микробиологију обавља послове, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора ЖИВОТНе средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еКОЛОШКИ инжењер остварује своје задатке за које  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005.године
 Додатна знања/испити/радно искуство:
*   Стручни испит;
*   Лиценца;
*   Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.4. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИIАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРОПИШЕ
Назив радног места: СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
*   Опис посла:
*   спроводи свеобухватан, непрекидни епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама,  организује и води евиденцију имунизације вакцинама и специфичним имуноглобулинима и доставља податке надлежним референтним установама,  организује обавезне здравствене прегледе одређених категорија запослених, других лица и клицоноша и води евиденцију о истом,  организује и води евиденцију спровођења мера ДДД од стране изабраног извршиоца посла,
*   врши санитарно хигијенски надзор свих служби здравствене установе ( хигијена просторија, опреме и уређаја, болесника и болесничког рубља, микроклиматских услова, употреба и правилна примена дезинфекционих средстава и стерилизација ),  надзор над хигијенским условима, складиштењем, прерадом и дистрибуцијом животних намирница од магацина, преко централне до приручних одељенских кухиња и болесника,  контрола тријаже и одлагање комуналног и медицинског отпада у наменске посуде до коначне ДИСПОЗИЦИје, као и евидентирање КОЛИчиНе спаљеног медицинског отпада,  сарађује са Републичком санитарном инспекцијом, стручним службама Завода за јавно здравље, и осталим инспекцијским и надлежним службама,  учествује у здравствено васпитном раду са особљем и приправницима,  предлаже набавку средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију и даје стручно мишљење за одабир већ постојећих,  учествује у састанцима Комисије за спречавање бОЛНИЧКИХ инфекција и припрема материјал,  управља медицинским отпадом ( врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада ) у складу са свим захтевима регулативе и акредитација  контролише рад дела за рехабилитацију и рекреацију - РЕЛАКС, СПА центра - ( базена за купање, његово одржавање, проверу квалитета воде, примену санитарно хигијенских мера, ),  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
 У Институтима, Заводима за јавно здравље и Центрима за микробиологију обавља ПОСЛОВе, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора животне средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еколошки инжењер остварује своје задатке за које
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на струковним студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
*   Додатна знања/испити/радно искуство:  лиценца;  најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.5. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИЩЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова радног места САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР са још једним послом:
*   У Институтима и Заводима за јавно здравље обавља послове, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора животне средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еколошки инжењер остварује своје задатке за које има лиценцу.
8.    На 81. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, прописано је радно место ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У АМБуЈIАнти И ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ - у вези наведеног напомињемо да на ранијим вишим медицинским школама у Републици Србији није постојао план и програм школовања за профил - звање више стоматолошке сестре, нити на садашњим струковним студијама постоји студијски програм за звање струковну стоматолошку сестру. У Републици Србији постоји само звање стоматолошка сестра са средњим степеном школске спреме, те би ово требало изменити у овом делу Уредбе, с обзиром на потешкоће на које наилазе здравствене установе приликом усклађивања правилника о систематизацији радних места са одредбама Уредбе у овом делу, а о чему су телефонским путем обавестили нашу Комору.
9.    Да се на 88. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству - СЕКУНДАРНА И ТЕРЦШАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР пропише Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ; ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ И ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ, као што је прописано на 96. страни Уредбе за Назив радног места - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР.
10.    Да се, на 91., односно 92. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству - СЕКУНДАРНА И ТЕРЦЩАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ нивоА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР пропише Назив радног места: Медицинска сестра техничар у ендоскопској дијагностици.
11.    У важећој Уредби је, за радно место КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР (на 98. страни) и радно место ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (на 91. страни) ПРОПИСАНО, у делу Додатна знања/испити/радно искуство - дццецца — У вези наведеног напомињемо да су лица са наведеним звањем достављали Комори Уверења Министарства здравља РС о положеном струуном испиту за здравствеце сараднике козметичке техничаре (ИДИ козметичко-естетичке техничаре) више козметичке техничаре, чиме, према одредбама Закона о здравственој заштити, не испуњавају услов да буду уписани као чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије која је основана као комора здравствених радника, па самим тим нити да добију одобрење за самосталан рад - лиценцу за ово звање.
Предлажемо да се наведено исправи у Уредби и да се у делу Додатна знања/испити/радно искуство брише лииенца или да Комора, писаним путем, буде обавештена од стране МЗ РС о поступању у случајевима подношења захтева за упис и издавање лиценце од стране козметичких техничара (козметичко-естетичких техничара / виших / струковних козметичких техничара (виших / струковних_козметичко-естетичких техничара).
12.    У важећој Уредби је, за радно место ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ (на 99. страни) и радно место МАСЕР (на 100. страни) ПРОПИСАНО, у делу - Додатна знања/исписти/радно искуство - струуни испит И лиценца.
Предлажемо да се у делу - Додатна знања/исписти/радно искуство - брише лиценца, с обзиром да лица са овим звањем имају lII степен стручне спреме те према одредбама Закона о здравственој заштити и не испуњавају услове да буду уписани као чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије нити да добију одобрење за самосталан рад - лиценцу за ово звање.
13.    На страни 103. важеће Урибе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА - допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА промоцијИ ЗДРАВЉА.
Затим у делу Општи / типични опис посла додати нове алинеје:
*  Учествује у здравственом васпитању и едукацији популације
*  Спроводи активности стручног усавршавања, образовне и научно-истраживачке делатности.
Део Стручна спрема / образовање допунити са две нове алинеје које гласе:
*  на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама првог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
14.На страни 106. важеће Уредбе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи - ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ.
У оквиру дела Стручна спрема / образовање прву алинеју треба изменити, а друга алинеја остаје иста, тако да прва алинеја гласи:
*  На к вним  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.г.
*  У делу Додатна знања/испити/радно искуство треба додати нову другу алинеју која гласи:  Лиценца.
15. На страни 108. важеће Уредбе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИјЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ, допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ.
У оквиру дела Стручна спрема / образовање, после друге алинеје, треба додати трећу и четврту алинеју, које гласе:
 на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;   на студијама првог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017.године.
У нади да ћете размотрити овај предлог, срдачно се захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
Чланови Комисије КМСЗТС:
11 коментара:

 1. Predlažem da upoznate podnosioce predloga sa Zakonom o NOKS-u
  jer po NOKS-u su stara viša 6.1 nivo , nove SSS 1 stepena (od 2017) su 6.2 stepen, a SSS2 (od2005) su 7.1 nivo.
  Nije mi poznato da li u zdravstvu važi jedno radno mesto jedan stepen obrazovanja_

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2018. 17:04

   Dopuna Altaira: ...po NOKS-u su stara viša 6.1 nivo kao i OSS koje su 6.1, nove SSS 1 stepena (od 2017) su 6.2 stepen, a SSS2 (od2005) su 7.1 nivo.

   Избриши
 2. Анониман16. мај 2018. 16:47

  Altair igrom slucaja ja znam jednog od podnosioca Predloga. On to zna ali nece da zna i potpisao je ovaj fals Predlog. To je dokaz da KMSZTS treba raspustiti. To je kolega kojem sam ja licno pisao i pre 7/8 godina i nista nije uradio osim sto je sacuvao svoju fotelju sve ove godine a smesi mu se jos jedan mandat u Komori (lepe su apanaze i benefiti).
  A NOKS kazes Altair? Ma kome je NOKS jos bitan!
  U zdravstvu vazi jedan kriterijum za dr med., dr stom. mr pf. sa jedne starne a sa druge strane 12 drugih zdravstvenih profila (gde sestre vode glavnu rec jer su najbrojnije a i najnepismenije) gde vazi kriteriju 4,5,6,7 stepen (a mozda cak i 3. bonicar) da je to sve isto.
  Doktoru je sestra sestra bilo ona master (MAS) ili SSS sestra! Takav je stav struke i ministarstva i drustava!
  7.1 si samo na diplomi a u realnosti ni ne gledaju ti SSS diplomu niti im je potreba ni za radno mesto ni za licencu.
  To je istina i molim Te nemoj mi brisati komentar jer je na mestu!

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман16. мај 2018. 16:59

  Анониман14. мај 2018. 17:27

  http://www.kmszts.org.rs/dopisi/Predlog30032018.pdf
  POGLEDAJTE OVO KUVAVICIJE JAJE KMSZT SRBIJE. SETILI SU SE KAO DA NEMA SSS U KATALOGU? ALI! ALI! TRAZE DA SE UVRSTE SAMO SSS1 OD 2017 GODINE KOJE SU 6.2 STEPEN STRUCNOSTI!
  NEMA SSS DO 2017 KOJE SU 7.1 STEPEN STRUCNOSTI TJ. NEMA IH TAMO GDE TREBA! MI SA SSS2 SMO 7.1 STEPEN STRUCNOSTI I NEMOZEMO DA RADIMO ISTE POSLOVE KOJE TREBA U BUDUCNOSTI DA RADE SSS1 KOJE CE BITI (A PITANJE JE DA LI CE IKADA I POSTOJATI). NE MOZE SSS2 KOJE SU 7.1 STEPEN STRUCNOSTI DA RADE POLSOVE SSS1 KOJE CE BIT 6.2 STEPEN STRUCNOSTI.
  ALI TO JE OK JER NASTAVLJAJU I DALJE SA SVOJIM KRIMINALNIM DELOVANJEM I URUSAVANJEM SVIH PROFILA I ASIMILICAIJOM.
  ALI OVO JE SRBIJA I DA JE NESTO NORMALNO VISE BI ME ZACUDILO NEGO STO JE NENORMALAN PREDLOG! OVA KOMORA JE MALO GORA OD INZENJERSKE KOMORE ALI NE ODSTUPAJU OD IDIOTLUKA NI ZA PEDALJ!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2018. 17:00

   Predlog je sta bilo!
   Preciznost je najvaznija!
   Nije isto SSS1 koje su 6/2 i SSS2 koje su 7/1.
   Nije istini diplomirani do 2005 koji je 7/1 i diplomirani posle 2005 koji je 6/2.
   Isto je stari diplomirani=master i viša škola=bečelor! To je jedino isto!
   I nema potrebe da sestre razdvajaju VMS (višu medicinsku sestru) i struk. med. sestru to je isto i to je u rangu bečelora!
   Moim Vas u pamet se kolege SSS2!

   Избриши
 4. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 5. Прво је речено да сви који су завршили по старом програму морају да изједначе стручни назив тј. да преведу звање са Виши на Струковни и ми који смо то урадили лепо смо и платили, с тим да сам већ имао положен државни са звањем Виши мед.-лаб. техничар и рачунао сам да ће ми ново уверење бити издато када се реши завржалама у КОмори. Сад након 5 година када сам звршио струковну специјализацију на Мед. факултету у Београду у комори казу да су се звања Виши и Струковни изједначила и да сам бацио те новце, али исто тако да морам и да поново одрађујем стаж са струковним звањем да бих добио нову лиценцу и да ће ми тек онда завести и специјалистичке студије у евиденцију коморе, по томе мени се више исплати да поништим Струковну диплому јер не пада ми на памет да опет стажирам 6 месеци и платим 10.000 за нови папир који још није ни обухваћен систематизацијом у свим установама

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2018. 20:28

   Kolega izvni ali ne radi se tu o nikkakvom programu starom i novo nego o ZAKONU starom i novom!
   Zao mi je sto su vas nasamarili ali visa skola je u startu izjednacena sa becelorom!
   Cak su i kolege sa osnovim studijama na fakultetu zeznuli da upisu master mada su po zakonu vec jednaki!
   Imalo je smisla da upises posle vise skole ako ces ici na SSS koje su 2. stepen visokog obrazovanja! Imalo je smisla upise master i neko ko je zavrsio osnovne studije na fakultetu sa manjom ocenom od 8,00 i tako opere diplomu i sa par ocena dobije master diplomu 9,00 ili 10,00 i nastavi doktorske studije koje nije moga ni da sanja sa takvim prosekom na studijama.
   A sto se tebe licno tice nisi trebao ni da ti sistematizuju radno mesto sa OSS jer ti je to isto kao i sa visom skolom samo su iskomplikovali da moras da polazes licencu u Ministartstvu a ne u Zavodu ili Institutu i da ti izbiju lovu i dzepa i da ti oduzmu vreme! Komora vasa radi kako hoce mimo zakona i to joj prolazi u Ministarstvu lepo jer lekari ne mare sa sestre i ostale koji nisu lekari!
   Znam neke kolege koje su zeznuli da posle osnovnih studija na fakuletetu (koje su urangu mastera) nagovore da upisu SSS2 koje im ne trebaju ama bas nizasta.
   Cak su u ex predsednika Tomu koji je zavrsio osnovne studije na faklutetu po starom zakonu do 2005, nagovorili da upise master koji mu nije trebao nizasta jer je imao prosek preko 8,00 i mogao je direktono da doktorske studije. I umesto da je upisao 1. godinu doktorata oni su ga nagovorili da upise master.
   Altair molim te nemoj brisati moj post jer je sve istina i nista osim istine!

   Избриши
 6. Анониман17. мај 2018. 12:40

  jedno laičko pitanje: Da li su svi SSS2 nedicinskih smerova članovi ove komore ?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман18. мај 2018. 08:23

   Jedan strucan odgovor: ima, ALI ALI ALI rade sa srednjom skolom - 4. stepenom ili sa VKV - 5. stepen ili sa visom skolom (tj. nove kolege sa OSS) - 6. stepenomali ne i sa SSS2 - 7. stepenom. Naravno sa ovim predlogom strucnjaka iz Komore radicemno i sa SSS2 ali isto kao i sa visom skolom! U tome je sustina! Ima nas ali nas nema! Ne postojimno! Za doktore sestra je sestra bilo ona sa 4. stepenom ili sa 7. stepenom! Secam se kada su formirali MAS studije za sestre i SSS, govorili su kako je to neophodno da sestre i drugi medicinski profili budu sa 7. stepenom strucnosti i da rukovode zajedno sa lekarima u Bolnicama, Domovima zdravlja, Poliklinikama, Klinikama, Zavodima, Institutima, .... (naravno iz svoje branse jer ne mogu lekari da vode racuna i o svemu). Deo toga su trebale da preuzmu obrazovane sestre i drugi profili, medjutim to i dalje rade sestre sa 4. stepenom u najboljem slucaju sa 6. A 7. stepen nikome ne treba: ni Komori, ni Ministarstvu, ni zdravstvu samo terba profesorima da bi mogli da zarade koji dinar!

   Избриши
 7. Анониман17. мај 2018. 12:41

  KОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
  Одбор за образовање:

  1. Марина Ђорђевић, члан из Огранка Београд,
  2. Анита Соколи-Вркић, члан из Огранка Војводина,
  3. Драган Ристић, члан из Огранка Ниш,
  4. Драгана Миловановић, члан из Огранка Крагујевац,
  5. Љиљана Павловић, члан из ОгранкаУжица,
  6. Радован Филић, члан из Огранка Косова и Метохија-председник.

  ОдговориИзбриши