среда, 16. мај 2018.

PREDLOG KOMORE MED.SESTARA ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU

http://www.kmszts.org.rs/dopisi/Predlog30032018.pdf

Kako kolege sa završenim specijalističkim strukovnim studijama 2 stepena po ZoVO od 2005. imaju problema sa Katalogom radnih mesta u zdravstvu i priznavanja svojih kvalifikacija, prenosim vam :

PREDLOG ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE O KATALOGU RADNIH MESTA U jAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA U JAVNOM SEKTORU, prilog popis RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU (”Službeni glasnik RS“ br. 81/2017 i
6/2018)
Поштовани,
На основу Закона о коморама здравтсвених радника, Комора медицинских сестара и здравствених теничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС), преко Комисије КМСЗТС за сачињавање предлога измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, односно радних места у здравству, на захтев ВиИКОГ броја чланова Коморе, а у складу са одредбама Закона о високом образовању (”Сл.гл.РС” бр. 88/2017), Правилником о листи стручних, академских и научних назива у Пољу - Медициснке науке (”Сл.гл.РС” бр. 53/2017 и 114/2017), као и чланом 5. став 1. тачка 2. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (”Сл.гл.РС” бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) и члана 166. став 1. тачка 2. Закона о здравственој заштити, Вам доставља предлог за измену и допуну ове Уредбе у делу - Каталог радних места у здравству и то:
1. Да се у делу Руководећа места у здравству за радно место Главна сестра / главни техничар здравствене установе, у делу Стручна спрема / образовање пропише:
* На студијама првог и другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
* на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра2017. године; 
на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005.године.
2. да се у делу ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА пропише радно место СПЕЦИАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, следећих карактеристика:
Назив радног места
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР


Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у поливалентној патронажи
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у дијагностици

Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у саветовалишту и превентивном центру
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у јавном здрављу
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у едукативном и научноистраживачком центру


Општи / типични опис посла
-                   самостално или као део тима ради у свим видовима здравствене неге на свим
Нивоима здравствене заштите;
-                   планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; - обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
-                   примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-                   ВРШИ припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају специјализовану стручност и вештину;
-                   учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-                   прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
-примењује методолошка истраживања у здравству са посебним освртом на клиничку праксу;
-да прати стручну и научну литературу;
-                   стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима; - стечена знања и вештине укључи у научно истаживачки рад, примерну научних резултата у пракси;
-                   контролише простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-                   планира, контролише и спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-планира, надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
-                   КОНТРОЛИШе одлагање и уклањање медицинских отпада на прописани начин;
З


-                прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;
-                учествује у изради сестринских процедура
-                поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања
-                учествује у изради сестринских процедура
-                учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;
-                теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља;
-                прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено васпитних средстава;
-                учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са инвалидитетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)
-                покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-                    на студијама другог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-                    на студијама првог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
Додатна знања / испити / радно искуство
- лиценца;
- најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању


з. да се у делу ПРИМАРНД ЗДРАВСТВЕНД ЗАШТИТА код радног места ВИЩА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /_ ТЕХНИЧАР у делу - Општи / типични опис послова иза садашње друге алинеје дода нова трећа алинеја, а да досадашња трећа алинеја постане четврта алинеја, и да гласи:
 Спроводи здравствено-васпитни рад и едукацију у здравственим установама и у друштвеној заједници.
4.     Да се у складу са Законом о високом образовању и Правилника о листи стручних, академских и научних назива - Поље - Медициснке науке код свих назива радних места ВИША.. пропише кроз / СТРУКОВНА тако да гласе:
*  ВИША медицинска сестра-техничар / СТРУКОВНА медицинска сестра-техничар,
*  ВИШИ физиотерапеут / СТРУКОВНИ физиотерапеут
*  ВИШИ санитарни техничар / санитарно-еколошки техничар / СТРУКОВНИ санитарно-еколошки инжењер
*  ВИШИ радиолошки техничар / СТРУКОВНИ медицински радиолог
*  ВИШИ нутрициониста дијететичар / СТРУКОВНИ нутриционист дијететичар  ВИШИ лабораторијски техничар / СТРУКОВНИ медицинско-лабораторијски техничар
*  ВИШИ зубни техничар / СТРУКОВНИ зубни техничар-протетичар
ВИШИ фармацеутски техничар / СТРУКОВНИ фармацеутски техничар / струковни фармацеут
*  ВИШИ радни терапеут / СТРУКОВНИ радни терапеут.
5.     да се у делу СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ пропише радно место СПЕЦИ|АЛИС.ТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, следећих карактеристика:

Назив радног места
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у ургентним службама и реанимацији
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интервентним процедурама
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у операционој сали
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у дијагностици
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у онкологији
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа 2
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у интензивној нези нивоа З
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у јавном здрављу
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријеми задржавање пацијената без
Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност.


зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију, и то:
Специјална болница
Нови Кнежевац, Вршац, Ковин, Горња Топоница и Клиника за психијатријске болести , Др Лаза Лазаревић”.
пристанка.Специјалиста струковна медицинска сестра / техничар у едукативном и научно-истраживачком центру

ОПШТИ / типични опис посла
-                    самостално или као део тима ради у свим видовима здравствене неге на
СВИМ нивоима здравствене заштите;
-                    планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
-                    обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
-                    примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
-                    врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају специјализовану стручност и вештину;
-                    учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
-                    прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;
-примењује методолошка истраживања у здравству са посебним освртом на клиничку праксу;
-                    прати стручну и научну литературу;
-                    стечена теоријска и практична знања пренесе на друге чланове тима;
-                    стечена знања и вештине укључи у научно истаживачки рад, примерну


научних резултата у пракси;
-                  контролише простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
-                  планира, контролише и спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
-планира, надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог;
-                  контролише одлагање и уклањање медицинских отпада на прописани начин;
-                  прикупља, контролише и врши унос здравствено - статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите; - учествује у изради сестринских процедура;
-                  поштује и афирмише принципе професионалне етике и кодекса понашања; - учествује у праћењу, истраживању и анализи здравственог стања и здравствене културе становништа и изради и евалуацији плана и програма здравственог васпитања и програма акција у заједници, краткорочних и дугорочних;
-                  теренским радом успоставља контакт са здравственим, просветним и другим стручњацима и организацијама које се баве промоцијом здравља; - прати примену и извршавање планова и програма здравственог васпитања, води бригу о евиденцијама здравствено васпитног рада и примену стручно -методолошких упутства и огледних здравствено васпитних средстава;
-                  учествује у спровођењу програма промоције здравља и програма акција који су посебно усмерени на осетљиве групације (труднице, мала и предшколска деца, школска деца и омладина, лица старија од 65 година живота и особе са ИНвалИДИТетом) у заједници, у сарадњи са свим заинтересованим партнерима (предшколске установе, школе, радне организације, здравствене установе, институције локалне самоуправе, организација цивилног друштва и др.)
-                  покретање свих видова партнерства у области васпитања за здравље;
Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
-                     на струковним студијама другог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
-                     на студијама првог степена (специлалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;Додатна знања / ИСПИТИ / радно искуство
-  лиценца;
-  најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању

6.     Да се на свим нивоима здравствене заштите (примарној, секундарној, терцијарној и установама на више нивоа здравствене заштите) пропише радно место ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР /_ СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ које је било прописано у предходној Уредби о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, у прилогу - Попис радних места у здравству, објављеној у ”Службеном гласнику РС“ бр. 81/2017, тако:
          6.1.        да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДЕДВСТ..ВЕНЕ. ЗАЩТИТЕ пропише:
*                      Назив радног места: ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
*                      Опис посла:
 Врши промет малопомоћних лековитих средстава, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа за превенцију и лечење, осим лекова чији је режим издавања на рецепт,
*                      Врши пријем лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему,
 Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређење простора и распореда лекова,  Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа,
*                      Израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке,
 Планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара,
*                      Едукује фармацеутске техничаре на стажу и ученике на пракси,
 Врши примену вештине комуникације и здравствене едукације пацијената,
*                      Даје информације о дејству и употреби лека и нелека,
*                      Учествује у организовању рад и расподели послова у апотеци и води евиденцију која се у апотеци спроводи,
*                      Води бригу о опреми и прибору који се користе у фармацеутској пракси и начину њиховог одржавања,
*                      Уводи у информативни систем апотеке базу података о лековима и ревидира је  Формира, води и ревидира електронски картон пацијента  Спроводи активност стручног усавршавања.
 Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*                      на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. године
*                      Додатна знања/испити/радно искуство:
*                      Стручни испит;
*                      Лиценца;
*                      Најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног фармацеустког техничара односно струковног фармацеута.
6.2. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ХЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ пропише:
*                      Назив радног места: ВИШИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
*                      Опис посла:
*                      Врши пријем лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа, проверава исправност, количину и рок употребе при пријему,
*                      Спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређење простора и распореда лекова,  Спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава, дијететских суплемената и других производа,
*                      Израђује галенске и магистралне препарате у галенској лабораторији апотеке
*                      Води бригу о опреми и прибору који се користе у фармацеутској пракси и начину њиховог одржавања
 Води магацин сировина и амбалаже уз пратећу документацију
*                      Води магацин готових производа уз пратећу документацију
*                      Самостално организује набавку лекова, медицинских средстава и санитетског материјала и брине о њиховом чувању
 Врши класификацију фармацеутских препарата у просторијама апотеке према њиховој намени
*                      Врши анализу малопродаје у апотеци
 Одрађује маркетиншке активности у апотеци
*                      Самостално издаје лекове чији је режим издавања без рецепта, медицинска средства, ОТСи производе, дијететске суплементе, инструменте и апарате за дијагностику, козметичке производе и друге производе у циљу превенције и одржавања здравља корисника услуга  Даје информације о дејству и употреби лека и нелека
*                      Ради у саветовалишту апотеке ради боље комуникације са пацијентима и њихове едукације
*                      Учествује у организованим и функционалним променама у пружању услуга пацијентима
*                      Планира, организује и надзире рад фармацеутских техничара
*                      Едукује фармацеутске техничаре на стажу и ученике на пракси
*                      Организује континуирану медицинску едукацију запослених фармацеутских техничара  Спроводи активност стручног усавршавања
*                      Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
 на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. Године.
*                      Додатна знања/испити/радно искуство:
*                      Стручни испит;
*                      Лиценца;
*                      Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.     да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова за Назив радног места Вицщ санитарни техничар [ санитарно-еколошки техничар [ струковни санитарно-еколошки инжењер тако да сада гласи:
7.1.                      Назив радног места: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНОжОЛОШКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ САНИТАЖО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР.
*                Опис посла:
*                узима узорке за испитивање и врши њихову анализу,  прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима,  спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести,  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације,  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада,  спроводи активности стручног усавршавања,  координира рад техничког особља на одржавању хигијене у здравственим установама,  обавља санитарно хигијенски преглед радних просторија, опреме, униформи у здравственој установи, здравственим амбулантама и подноси извештај непосредном руководиоцу,  учествује у раду Комисије за интрахоспиталне болести и спроводи контролне радње (узимање узорака), даје предлог мера,  у сарадњи са надлежним службама ВРШИ контролу стерилизације,  води евиденцију о редовним санитарним прегледима лица која су под санитарно хигијенском надзору,  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора и о томе подноси извештаје непосредном руководиоцу,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања, обради података везаних за здравствену статистику, на унапређењу јавног здравља, планирању програма редовних вакцинација,  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*                Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*                на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005. Године
*                Додатна знања/испити/радно искуство:
 Стручни испит;
*                Лиценца;
*                Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.2.                      да се у оквиру ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАЩИТЕ ПРОПИШЕ
Назив радног места: СПЕЦЩАЛИСТА струковни САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
*   Опис посла:
*   организује, едукује и координира рад техничког особља, на примени санитарно хигијенских мера у здравственој установи,  обавља послове саветника за ДПСТ, уз додатну едукацију, као део тима,  обавља контролни санитарно хигијенски преглед радних просторија у здравственој установи, редовно ВРШИ обилазак амбуланти ради утврђивања санитарно хигијенских услова и о истом подноси извештај непосредном руководиоцу,  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора у објектима које користе социјалне групе,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања, обради података везаних за здравствену статистику, на унапређењу јавног здравља, планирању програма редовних вакцинација,  врши надзор над радом сервиса за одржавање хигијене у одређеним здравственим установама, предлаже мере за отклањање евентуалних недостатака,  учествује у раду комисије за интрахоспиталне инфекције, спроводи контролне радње ( узимање брисева и остало ), ради предупређивања истих,  организује вакцинацију запослених,  предлаже мере за спровођење ДДД послова, и организује њихово спровођење,  учествује у процесу набавке, врсте и количине средстава за одржавање санитарно хигијенских услова, дезифекционих средстава, стара се о ЊИХОВОј примени,  у сарадњи са стручним службама, обавља епидемиолошко анкетирање на терену, обрађује епидемиолошке упитнике, и по индикацијама додатно анкетира оболеле или особе које су биле у контакту са истим, прослеђује податке надлежним службама,  води евиденцију о редовном санитарном прегледу лица која су под хигијенским надзором,  врши замену личних дозиметара на сваких месец дана запослених који раде на рендген апаратима и који обављају периодични преглед на сваких годину дана,  учествује у процедурама сакупљања и уклањања медицинског отпада, комуналног отпада,  са стручним службама Завода за јавно здравље врши микробиолошке и броматолошке анализе и учествује у анализама истих,  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на струковним студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
*   - на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
*   Додатна знања/испити/радно искуство:
*   ЛИЦеНЦа;
 најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.3.       да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова за Назив радног места Виши санитарни техничар/санитарно екодошки инжењер тако да сада гласи:
 Назив радног места: ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР / СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР.
*   Опис посла:
*   узима узорке за испитивање и врши њихову анализу,  прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима,  спроводи мере за спречавање и ширење заразних болести,  спроводи мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације,  врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада,  спроводи активности стручног усавршавања,  управља медицинским отпадом( ВРШИ надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, третманом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада),и комуналним отпадом,  учествује у раду Комисије за интрахоспиталне болести и спроводи контролне радње ( узимање узорака), даје предлог мера,  организује и води евиденцију имунизације вакцинама, здравствене прегледе одређених категорија запослених,  обавља санитарно хигијенски преглед радних просторија, опреме, униформи у здравственој установи, даје предлог мера и активности у току пријема пацијената ( санитарни пропусник),  спроводи процедуре примене стандарда (ХЦЦП), санитарно хигијенског надзора у централним дистрибутивним кухињама здравствених установа,  учествује у реализацији здравствено превентивних активности, здравственог васпитања на унапређењу здравља, планирању програма редовних вакцинација,  обавља санитарно хигијенску контролу одељења за рехабилитацију и рекреацију ( Релакс, Спа центра, базени за купање и пратећих садржаја),  обавља послове стручне сарадње са установама и институцијама везано за редовне и ванредне активности ( У оквиру мреже Института и Завода за јавно здравље, Републичке санитарне инспекције и друге стручне службе...)
*   У Институтима, Заводима за јавно здравље и Центрима за микробиологију обавља послове, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора ЖИВОТНе средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еКОЛОШКИ инжењер остварује своје задатке за које  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање, почев до 10. септембра 2005.године
 Додатна знања/испити/радно искуство:
*   Стручни испит;
*   Лиценца;
*   Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.4. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИIАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРОПИШЕ
Назив радног места: СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
*   Опис посла:
*   спроводи свеобухватан, непрекидни епидемиолошки надзор над болничким инфекцијама,  организује и води евиденцију имунизације вакцинама и специфичним имуноглобулинима и доставља податке надлежним референтним установама,  организује обавезне здравствене прегледе одређених категорија запослених, других лица и клицоноша и води евиденцију о истом,  организује и води евиденцију спровођења мера ДДД од стране изабраног извршиоца посла,
*   врши санитарно хигијенски надзор свих служби здравствене установе ( хигијена просторија, опреме и уређаја, болесника и болесничког рубља, микроклиматских услова, употреба и правилна примена дезинфекционих средстава и стерилизација ),  надзор над хигијенским условима, складиштењем, прерадом и дистрибуцијом животних намирница од магацина, преко централне до приручних одељенских кухиња и болесника,  контрола тријаже и одлагање комуналног и медицинског отпада у наменске посуде до коначне ДИСПОЗИЦИје, као и евидентирање КОЛИчиНе спаљеног медицинског отпада,  сарађује са Републичком санитарном инспекцијом, стручним службама Завода за јавно здравље, и осталим инспекцијским и надлежним службама,  учествује у здравствено васпитном раду са особљем и приправницима,  предлаже набавку средстава за одржавање хигијене и дезинфекцију и даје стручно мишљење за одабир већ постојећих,  учествује у састанцима Комисије за спречавање бОЛНИЧКИХ инфекција и припрема материјал,  управља медицинским отпадом ( врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем, транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада ) у складу са свим захтевима регулативе и акредитација  контролише рад дела за рехабилитацију и рекреацију - РЕЛАКС, СПА центра - ( базена за купање, његово одржавање, проверу квалитета воде, примену санитарно хигијенских мера, ),  обавља послове лица за безбедност и здравље на раду.
 У Институтима, Заводима за јавно здравље и Центрима за микробиологију обавља ПОСЛОВе, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора животне средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еколошки инжењер остварује своје задатке за које
*   Стручна спрема/образовање: Високо образовање:
*   на струковним студијама другог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
*   Додатна знања/испити/радно искуство:  лиценца;  најмање годину и шест месеци радног искуства у наведеном звању.
7.5. да се у оквиру СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦЩАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И УСТАНОВА НА ВИЩЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОПУНИ опис послова радног места САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР / САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР са још једним послом:
*   У Институтима и Заводима за јавно здравље обавља послове, у оквиру свог нивоа образовања, везаним за акредитацију и стандардизацију тих установа, у Центрима за хигијену и хуману екологију, у Центрима за микробиологију, Центру за контролу и превенцију болести, Центру за промоцију, здравствену анализу, планирање и организацију здравствене службе, информатику и биостатистику, по стандардним оперативним процедурама, по основама санитарно хигијенског надзора везаног за узимање узорака воде ( по свим категоријама), хране, брисеви,предмета опште употребе, контрола фактора животне средине који утичу на здравље човека (ваздуха, буке...),ванредним ситуацијама, вођење програма здравствене статистике и јавног здравља, сарадња са организацијама и установама којима требају услуге које нуди здравствена установа, по програмима Министарства здравља, где санитарно еколошки инжењер остварује своје задатке за које има лиценцу.
8.    На 81. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, прописано је радно место ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У АМБуЈIАнти И ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ - у вези наведеног напомињемо да на ранијим вишим медицинским школама у Републици Србији није постојао план и програм школовања за профил - звање више стоматолошке сестре, нити на садашњим струковним студијама постоји студијски програм за звање струковну стоматолошку сестру. У Републици Србији постоји само звање стоматолошка сестра са средњим степеном школске спреме, те би ово требало изменити у овом делу Уредбе, с обзиром на потешкоће на које наилазе здравствене установе приликом усклађивања правилника о систематизацији радних места са одредбама Уредбе у овом делу, а о чему су телефонским путем обавестили нашу Комору.
9.    Да се на 88. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству - СЕКУНДАРНА И ТЕРЦШАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР пропише Назив радног места: ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ; ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У НУКЛЕАРНОЈ МЕДИЦИНИ И ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ТРАНСФУЗИОЛОГИЈИ, као што је прописано на 96. страни Уредбе за Назив радног места - ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР.
10.    Да се, на 91., односно 92. страни важеће Уредебе о каталогу радних места - Попис радних места у здравству - СЕКУНДАРНА И ТЕРЦЩАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И УСТАНОВЕ НА ВИШЕ нивоА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ, у делу Назив радног места МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР пропише Назив радног места: Медицинска сестра техничар у ендоскопској дијагностици.
11.    У важећој Уредби је, за радно место КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР (на 98. страни) и радно место ВИША КОЗМЕТИЧКА СЕСТРА - ТЕХНИЧАР (на 91. страни) ПРОПИСАНО, у делу Додатна знања/испити/радно искуство - дццецца — У вези наведеног напомињемо да су лица са наведеним звањем достављали Комори Уверења Министарства здравља РС о положеном струуном испиту за здравствеце сараднике козметичке техничаре (ИДИ козметичко-естетичке техничаре) више козметичке техничаре, чиме, према одредбама Закона о здравственој заштити, не испуњавају услов да буду уписани као чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије која је основана као комора здравствених радника, па самим тим нити да добију одобрење за самосталан рад - лиценцу за ово звање.
Предлажемо да се наведено исправи у Уредби и да се у делу Додатна знања/испити/радно искуство брише лииенца или да Комора, писаним путем, буде обавештена од стране МЗ РС о поступању у случајевима подношења захтева за упис и издавање лиценце од стране козметичких техничара (козметичко-естетичких техничара / виших / струковних козметичких техничара (виших / струковних_козметичко-естетичких техничара).
12.    У важећој Уредби је, за радно место ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ (на 99. страни) и радно место МАСЕР (на 100. страни) ПРОПИСАНО, у делу - Додатна знања/исписти/радно искуство - струуни испит И лиценца.
Предлажемо да се у делу - Додатна знања/исписти/радно искуство - брише лиценца, с обзиром да лица са овим звањем имају lII степен стручне спреме те према одредбама Закона о здравственој заштити и не испуњавају услове да буду уписани као чланови Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије нити да добију одобрење за самосталан рад - лиценцу за ово звање.
13.    На страни 103. важеће Урибе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА - допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА промоцијИ ЗДРАВЉА.
Затим у делу Општи / типични опис посла додати нове алинеје:
*  Учествује у здравственом васпитању и едукацији популације
*  Спроводи активности стручног усавршавања, образовне и научно-истраживачке делатности.
Део Стручна спрема / образовање допунити са две нове алинеје које гласе:
*  на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  на студијама првог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године;
14.На страни 106. важеће Уредбе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи - ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК НА ПОСЛОВИМА АНАЛИЗЕ, ПЛАНИРАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИНФОРМАТИКЕ СА БИОСТАТИСТИКОМ У ЗДРАВСТВУ.
У оквиру дела Стручна спрема / образовање прву алинеју треба изменити, а друга алинеја остаје иста, тако да прва алинеја гласи:
*  На к вним  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.г.
*  У делу Додатна знања/испити/радно искуство треба додати нову другу алинеју која гласи:  Лиценца.
15. На страни 108. важеће Уредбе - Назив радног места ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИјЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ, допунити речима ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК, тако да сада гласи ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИК / ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ.
У оквиру дела Стручна спрема / образовање, после друге алинеје, треба додати трећу и четврту алинеју, које гласе:
 на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;   на студијама првог степена (специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017.године.
У нади да ћете размотрити овај предлог, срдачно се захваљујемо на сарадњи.
С поштовањем,
Чланови Комисије КМСЗТС:
51 коментар:

 1. Predlažem da upoznate podnosioce predloga sa Zakonom o NOKS-u
  jer po NOKS-u su stara viša 6.1 nivo , nove SSS 1 stepena (od 2017) su 6.2 stepen, a SSS2 (od2005) su 7.1 nivo.
  Nije mi poznato da li u zdravstvu važi jedno radno mesto jedan stepen obrazovanja_

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2018. 17:04

   Dopuna Altaira: ...po NOKS-u su stara viša 6.1 nivo kao i OSS koje su 6.1, nove SSS 1 stepena (od 2017) su 6.2 stepen, a SSS2 (od2005) su 7.1 nivo.

   Избриши
 2. Анониман16. мај 2018. 16:47

  Altair igrom slucaja ja znam jednog od podnosioca Predloga. On to zna ali nece da zna i potpisao je ovaj fals Predlog. To je dokaz da KMSZTS treba raspustiti. To je kolega kojem sam ja licno pisao i pre 7/8 godina i nista nije uradio osim sto je sacuvao svoju fotelju sve ove godine a smesi mu se jos jedan mandat u Komori (lepe su apanaze i benefiti).
  A NOKS kazes Altair? Ma kome je NOKS jos bitan!
  U zdravstvu vazi jedan kriterijum za dr med., dr stom. mr pf. sa jedne starne a sa druge strane 12 drugih zdravstvenih profila (gde sestre vode glavnu rec jer su najbrojnije a i najnepismenije) gde vazi kriteriju 4,5,6,7 stepen (a mozda cak i 3. bonicar) da je to sve isto.
  Doktoru je sestra sestra bilo ona master (MAS) ili SSS sestra! Takav je stav struke i ministarstva i drustava!
  7.1 si samo na diplomi a u realnosti ni ne gledaju ti SSS diplomu niti im je potreba ni za radno mesto ni za licencu.
  To je istina i molim Te nemoj mi brisati komentar jer je na mestu!

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман16. мај 2018. 16:59

  Анониман14. мај 2018. 17:27

  http://www.kmszts.org.rs/dopisi/Predlog30032018.pdf
  POGLEDAJTE OVO KUVAVICIJE JAJE KMSZT SRBIJE. SETILI SU SE KAO DA NEMA SSS U KATALOGU? ALI! ALI! TRAZE DA SE UVRSTE SAMO SSS1 OD 2017 GODINE KOJE SU 6.2 STEPEN STRUCNOSTI!
  NEMA SSS DO 2017 KOJE SU 7.1 STEPEN STRUCNOSTI TJ. NEMA IH TAMO GDE TREBA! MI SA SSS2 SMO 7.1 STEPEN STRUCNOSTI I NEMOZEMO DA RADIMO ISTE POSLOVE KOJE TREBA U BUDUCNOSTI DA RADE SSS1 KOJE CE BITI (A PITANJE JE DA LI CE IKADA I POSTOJATI). NE MOZE SSS2 KOJE SU 7.1 STEPEN STRUCNOSTI DA RADE POLSOVE SSS1 KOJE CE BIT 6.2 STEPEN STRUCNOSTI.
  ALI TO JE OK JER NASTAVLJAJU I DALJE SA SVOJIM KRIMINALNIM DELOVANJEM I URUSAVANJEM SVIH PROFILA I ASIMILICAIJOM.
  ALI OVO JE SRBIJA I DA JE NESTO NORMALNO VISE BI ME ZACUDILO NEGO STO JE NENORMALAN PREDLOG! OVA KOMORA JE MALO GORA OD INZENJERSKE KOMORE ALI NE ODSTUPAJU OD IDIOTLUKA NI ZA PEDALJ!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2018. 17:00

   Predlog je sta bilo!
   Preciznost je najvaznija!
   Nije isto SSS1 koje su 6/2 i SSS2 koje su 7/1.
   Nije istini diplomirani do 2005 koji je 7/1 i diplomirani posle 2005 koji je 6/2.
   Isto je stari diplomirani=master i viša škola=bečelor! To je jedino isto!
   I nema potrebe da sestre razdvajaju VMS (višu medicinsku sestru) i struk. med. sestru to je isto i to je u rangu bečelora!
   Moim Vas u pamet se kolege SSS2!

   Избриши
  2. Анониман01. мај 2019. 10:38

   У здравству је хорор!
   ССС до 2017 су 7.1 степен а нема нас у Каталогу!
   У међу времену су се појавиле ССС од 2018 које су 6.2 степен стручности.
   Намерно је направљена збрка са ССС тако да не можеш да докажеш да си 7.1 до 2018 јер је ССС од 2018 6.2! Али ко још чита заокне и коме је битно што смо ми 7.1 до 2018.
   Намерно је направљена игра речи тако да незна нико шта си!
   Тако су насамарили и нове дипломиране од 2005 који су похрлили по звање дипломирани али по НОКСУ су 6.2 стеепен стручности.
   Ради ко шта хоће! Дипломирани од 2005 трипују да су 7.1 а нас ССС2 који смо стварно 7.1 покушавају да нас убеде да смо 6.2.
   Страшно!

   Избриши
  3. Анониман01. мај 2019. 14:11

   tražite da vam vrate pare za što ste se školovali!!!!

   Избриши
  4. Анониман01. мај 2019. 16:04

   Сајко па где си ти до сада?
   Бринуо сам се да су те хоспитализовали?
   Наравно да смо се школовали за 7.1 и то смо и завршили!!!
   ССС2 су 7.1 од самога старта и то ће и бити у свим сферама чак и тамо где покушавају да нас ескивирају!
   Ја сам виши саветник а стотине мојих колега су саветици и самостални саветници и немамо разлога револт!
   Али болесници нам неће одређивати судбину! Изборили смо се да полицајци са ССС могу да напредују до пуковника па чак и генерала. Изборилисмо се да државни, покрајински, општински и градски службеници могу да напредују до вишег саветника. Изборили смо се да васпитачи и наставници са ССС могу да буду просветни инспектори и да им је признат 7.1. Па изборићемо се са монструмима и у Министарству здравља да сви са ССС буду 7.1 као и у Комори инжењера да ССС добију лиценце за одговорне!
   И наравно изборићемо се да сви који урушавају правни поредак Србије и доносе неуставне законе (где изостављају ССС2 из новодонетих закона што је погубно за законодавство а и грађане Србије) сносе последице! Они имају имена и презимена и када дођемо до њих јавно ћемо их објавити и појединачно тужити за рушење уставног поретка Србије!

   Избриши
  5. Анониман01. мај 2019. 20:56

   RFZO isplaćuje plate zdravstvenim radnicima.
   A oni su tek DEBILČINE

   Избриши
  6. Анониман01. мај 2019. 22:27

   РФЗО исплаћује оно што им нареде да исплате.

   Избриши
 4. Аутор је уклонио коментар.

  ОдговориИзбриши
 5. Прво је речено да сви који су завршили по старом програму морају да изједначе стручни назив тј. да преведу звање са Виши на Струковни и ми који смо то урадили лепо смо и платили, с тим да сам већ имао положен државни са звањем Виши мед.-лаб. техничар и рачунао сам да ће ми ново уверење бити издато када се реши завржалама у КОмори. Сад након 5 година када сам звршио струковну специјализацију на Мед. факултету у Београду у комори казу да су се звања Виши и Струковни изједначила и да сам бацио те новце, али исто тако да морам и да поново одрађујем стаж са струковним звањем да бих добио нову лиценцу и да ће ми тек онда завести и специјалистичке студије у евиденцију коморе, по томе мени се више исплати да поништим Струковну диплому јер не пада ми на памет да опет стажирам 6 месеци и платим 10.000 за нови папир који још није ни обухваћен систематизацијом у свим установама

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. мај 2018. 20:28

   Kolega izvni ali ne radi se tu o nikkakvom programu starom i novo nego o ZAKONU starom i novom!
   Zao mi je sto su vas nasamarili ali visa skola je u startu izjednacena sa becelorom!
   Cak su i kolege sa osnovim studijama na fakultetu zeznuli da upisu master mada su po zakonu vec jednaki!
   Imalo je smisla da upises posle vise skole ako ces ici na SSS koje su 2. stepen visokog obrazovanja! Imalo je smisla upise master i neko ko je zavrsio osnovne studije na fakultetu sa manjom ocenom od 8,00 i tako opere diplomu i sa par ocena dobije master diplomu 9,00 ili 10,00 i nastavi doktorske studije koje nije moga ni da sanja sa takvim prosekom na studijama.
   A sto se tebe licno tice nisi trebao ni da ti sistematizuju radno mesto sa OSS jer ti je to isto kao i sa visom skolom samo su iskomplikovali da moras da polazes licencu u Ministartstvu a ne u Zavodu ili Institutu i da ti izbiju lovu i dzepa i da ti oduzmu vreme! Komora vasa radi kako hoce mimo zakona i to joj prolazi u Ministarstvu lepo jer lekari ne mare sa sestre i ostale koji nisu lekari!
   Znam neke kolege koje su zeznuli da posle osnovnih studija na fakuletetu (koje su urangu mastera) nagovore da upisu SSS2 koje im ne trebaju ama bas nizasta.
   Cak su u ex predsednika Tomu koji je zavrsio osnovne studije na faklutetu po starom zakonu do 2005, nagovorili da upise master koji mu nije trebao nizasta jer je imao prosek preko 8,00 i mogao je direktono da doktorske studije. I umesto da je upisao 1. godinu doktorata oni su ga nagovorili da upise master.
   Altair molim te nemoj brisati moj post jer je sve istina i nista osim istine!

   Избриши
 6. Анониман17. мај 2018. 12:40

  jedno laičko pitanje: Da li su svi SSS2 nedicinskih smerova članovi ove komore ?

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман18. мај 2018. 08:23

   Jedan strucan odgovor: ima, ALI ALI ALI rade sa srednjom skolom - 4. stepenom ili sa VKV - 5. stepen ili sa visom skolom (tj. nove kolege sa OSS) - 6. stepenomali ne i sa SSS2 - 7. stepenom. Naravno sa ovim predlogom strucnjaka iz Komore radicemno i sa SSS2 ali isto kao i sa visom skolom! U tome je sustina! Ima nas ali nas nema! Ne postojimno! Za doktore sestra je sestra bilo ona sa 4. stepenom ili sa 7. stepenom! Secam se kada su formirali MAS studije za sestre i SSS, govorili su kako je to neophodno da sestre i drugi medicinski profili budu sa 7. stepenom strucnosti i da rukovode zajedno sa lekarima u Bolnicama, Domovima zdravlja, Poliklinikama, Klinikama, Zavodima, Institutima, .... (naravno iz svoje branse jer ne mogu lekari da vode racuna i o svemu). Deo toga su trebale da preuzmu obrazovane sestre i drugi profili, medjutim to i dalje rade sestre sa 4. stepenom u najboljem slucaju sa 6. A 7. stepen nikome ne treba: ni Komori, ni Ministarstvu, ni zdravstvu samo terba profesorima da bi mogli da zarade koji dinar!

   Избриши
 7. Анониман17. мај 2018. 12:41

  KОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
  Одбор за образовање:

  1. Марина Ђорђевић, члан из Огранка Београд,
  2. Анита Соколи-Вркић, члан из Огранка Војводина,
  3. Драган Ристић, члан из Огранка Ниш,
  4. Драгана Миловановић, члан из Огранка Крагујевац,
  5. Љиљана Павловић, члан из ОгранкаУжица,
  6. Радован Филић, члан из Огранка Косова и Метохија-председник.

  ОдговориИзбриши
 8. Анониман06. јун 2018. 19:04

  Boli uvo komoru za sestre, a tek ministarstvo zdravlja zaboli za sestre. Za lekare su sestre niža rasa i konji koje oni upregnu do iznemoglosti. Ako me pitate šta rade sestre, reći ću vam plemenit, odgovoran i prljav posao, gde su ponižene, maltretirane, vređane, psihički zlostavljane da bi uspele da zarade svoje parče hleba za porodicu. Ja sa punim pravom to mogu da izjavim jel sam sestra u bolnici 20 godina. Sve moguće torture sam prošla od fizičkog i psihičkog maltretiranja i posle svega mogu da izjavim da svoj posao volim i da sve što sam uradila za pacijente je moja lična pobeda. Ponosna sam na svoj rad. Zahvaljujući mojim rukama i znanju koje imam, mnogi ljudi su sada živi i zdravi, nikom nisam za to uzimala novac nisam nikada popustila da legnem u krevet sa lekarom da bi napredovala na poslu, govorila sam šta se dešava i ako sam zbog toga bila kažnjavana mnogo puta. Pacijente sam kupala, hranila, presvlačila, transportovala, prebacivala, previjala, davala terapiju, reanimirala, bodrila, držala ih za ruku kada su plakali, savetovala i ohrabrivala i spremala ih na večni počinak kada ih je duša napustila, sve sam to radila i radim i dalje. Ako želite da znate šta sestra radi ja ću vam odgovoriti, samo me pitajte.
  S poštovanjem medicinska sestra

  ОдговориИзбриши
 9. Анониман09. јун 2018. 12:29

  Koliko vidim,u predlogu nema fizioterapeuta sa zavrsenim specijalistickim strukovnim studijama iako SSS za fizioterapeute postoje u tri drzavne ustanove-medicinski fakultet BG,VZS Beograd-Zemun i VMS Cuprija.Bio bi red da se u zahtev za dopunu kataloga uvrste i fizioterapeuti.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман09. јун 2018. 19:27

   Колега не видиш добро! У Каталогу нема ни ССС: дијететичара-нутриционисте, ни санитарно-еколошког инжењера, ни радног терапеута, ни медицинског радиолога, ни оралног хигијеничара, ни медицинског лаборанта ... НЕМА НИКОГА!
   А НИКОГА НЕЋЕ НИ БИТИ ДОК НАС СЕСТРЕ ЗАСТУПАЈУ!

   Избриши
 10. Анониман09. јун 2018. 14:30

  Udruženje strukovnih medicinskih radiologa
  Poštovane koleginice i kolege,

  Želimo da vas obavestimo da nakon više od dve i po godine napora i pokušaja da dopisima, ličnim kontaktima i razgovorima i zvaničnim pregovorima sa Ministarstvom zdravlja utičemo na to da se u Katalogu radnih mesta definišu Specijalističke strukovne studije ( a uskoro i Master studije), nažalost, nismo uspeli. Jedino u čemu smo uspeli je da se u Katalogu radnih mesta, a samim tim i u platnim grupama i razredima koji su trenutno u izradi, definišu kolege sa srednjom stručnom spremom, a koje su u prvom predlogu kataloga izostavljeni. U svim pregovorima smo se pozivali na Zakon o visokom obrazovanju, i stari i novi (član 35), koji jasno definiše Specijalističke strukovne studije i koje su akreditovane od strane veća za akreditaciju, koje je takođe državno telo. Ministarstvo zdravlja nije uvažilo naše argumente, kao ni činjenicu da te diplome priznaju u zemljama regiona i velikom broju zemalja EU. Jedina ponuda od strane Ministarstva zdravlja na poslednjem sastanku, održanog u maju, je bila da nas definišu u pravilniku koji reguliše specijalizaciju lekara, ali da zahtev za definisanje studija ministarstvu upute Unije medicinskih fakulteta i visokih zdravstvenih škola, iste one koje to godinama nisu učinile iz samo njima znanih razloga. U finalu, kao posledica svega toga (eventualno), rezultat bi bio da nam daju povećanje plata (i za četiri i za pet godina studija) od 4%?!! U prevodu, oko 1.500,00 RSD. Uzaludni su bili pokušaji da objasnimo da je ta ponuda ponižavajuća i da između specijalizacije lekara i naših specijalističkih studija ne postoji paralela.

  Zbog svega toga odluka Udruženja, i Srbije i Vojvodine, je sledeća:

  Dana 13.06.2108.god, u prostorijama Medija centra, Terazije 3, sa početkom u 12 časova, održaćemo konferenciju za novinare i pokušati da putem medija skrenemo pažnju države na problem sa diplomama koje nam ne priznaju. Direktan prenos možete pratiti na sajtu Medija centra u rubrici MC uživo.

  Sedam dana nakon konferencije za novinare,ako i nakon iste ne bude rezultata, verovatno 20.06.2018. (naknadno ćemo potvrditi i objaviti tačan datum i vreme) organizovaćemo PROTESTNU ŠETNJU od Ministarstva zdravlja, pa pored zgrade Vlade, do zgrade predsednika Srbije na Andrićevom vencu. Ispred svih institucija obratićemo se medijima i javnosti. Izrazićemo svoj protest i zahtevati prijem na razgovore kod predsednika Srbije, Aleksandra Vučića. Ukoliko se ne izađe u susret tom našem zahtevu BLOKIRAĆEMO ulicu Kneza Miloša u neposrednoj blizini.

  Naravno, u tim razgovorima bi pokušali da rešimo i problem usklađivanja diploma, novca koji je naplaćen za to i novca koji je naplaćen za polaganje stručnih ispita na sva zvanja „Strukovni medicinski…“ u Ministarstvu zdravlja, da bi nam na kraju rekli da je “sve to isto“.

  Ovom prilikom pozivamo i sve koleginice i kolege iz drugih grana medicine, sa istim problemima, studente koji su na svim programima, i osnovnim i specijalističkim, da se pridruže i podrže naš protest i da to bude zajednička borba za ostvarenje cilja. Da je sreće to bi radili sindikati, ali… Možemo i sami, bez njih, kao i godinama unazad. Možda se neki i priključe, videćemo… Još jednom vas molimo da lično u svim zdravstvenim centrima Srbije obavestite sve koleginice, kolege i sve studente, iz svih grana medicine, koji ne čitaju sajtove i ne prate društvene mreže, i pozovete da nam se pridruže.

  Ukoliko odlučite da uzmete učešće i pridružite se ovoj borbi, budite spremni na žrtvu, čekanje, spavanje u Pionirskom parku… Dajte mašti na volju, smišljajte parole, transparente… Neka budu i ozbiljni i duhoviti… Pokrenimo se, pokažimo snagu, ne sumnjajte u sebe, uradimo nešto za struku, VREME JE!!! Svako malo država kaže da nema dovoljno visoko-obrazovanih građana, 6-7%… EVO NAS, sa diplomama DRŽAVE SRBIJE, neka nas vide i čuju!!! Zakon i Ustav ove države su na našoj strani!!!

  DO POBEDE!

  Milan Nikolić, KCS

  Đorđe Ružičić, predsednik Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман09. јун 2018. 19:18

   То колега!
   Али не очекујте подршку сестара које су нас асимиловале и које као најбројније у Комори МСЗТ Србије! На жалост сестре су и генератор великог зла у здравству и Каталогу јер су асимиловале 10 пресоталих профила у здравству и уништиле! Када се оне нису избориле да сестра са 7.1 степеном стручности (ССС2 или МАС) буде главана у установи када ћемо тек ми остали бити главну у ДЗ или Болници или Поликлиници или Клиници? Значи молим Вас да се чувате сестара и ограничите протест на све остале профиле који се не помињу у Каталогу јер доста су нас оне заступале па ћемо сада да заступамо сами себе!!!
   ДО ПОБЕДЕ!!!
   Златомир Росић, председник Друштва санитарно-еколошких инжењера и техничара Војводине

   Избриши
  2. Анониман10. јун 2018. 00:10

   Pozivam udruzenje strukovnih specijalista srbije da podrzi najavljena desavanja i pozove sve strukovne specijaliste da solidarno podrze najavljena desavanja

   Избриши
 11. Анониман10. јун 2018. 11:13

  Za sve kolege i koleginice koji optužuju sestre za nemilosrdnu diskriminaciju svih profila, sa ponosom izjavljuje da sa sestra i da katalog radnih mesta u zdravstvu je pisala dr Stojanović inače stomatolog po struci, a ne sestra. Molim sve koji krvoločno napadaju sestre da se prvo informišu koji su profili zastupljeni u komori, jel nisu sve sestre. Ovo je naredba iz ministarstva zdravlja na čelu sa dr Stojanović - stomatologom da se prizna srednja i viša škola. Svi profili koji su u komori su se složili sa tim rešenjem i sve nas bacili u blato.
  S poštovanjem medicinska sestra

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман10. јун 2018. 21:33

   Администратор блога је уклонио коментар.

   Избриши
  2. A ti "bato" prestani da deliš titule!!!
   Ostatak komentara
   "Radi se o asimilaciji drugih profila koje ste ''krstili'' kao ZDRAVSTVENE TEHNICARE! Mi nismo nikakvi zdravstevni tehnicari vec: sanitarno/ekoloski inzenjeri i radi i fizioterapeuti i medicinski radiolozi i medicinski laboratorijski tehnolozi i strukovni kozmeticari esteticari i oralni higijenicari...
   To je zamena teza.
   Ne iteresuje me koja je budala napisala Katalog nego sto Komora nas ne brani a u Komori vode glavnu rec sestre i preglasavaju sve odluke!
   Mi necemo da imamo vise nista sa sestrama i trazicemo da Ministarstvo formira novu Komoru gde ce biti svi ostali ne sestrinski profili koji ce sami sebe zastupati!
   A ministrar ass. dr sci. med predaje na medicinskom fakultetu gde se skoluju SSS smerovi (opsti, fizio i sanitarni) i nadamo se da je makar obavesten da njegove kolege dobijaju platu na i na osnovu SSS smerova kojima predaju jer dobijaju novac i iz Budzeta i od studenata preko skolarine!
   Ali to nema veze sa vlascu to je radilia i vlast pre ove i pre ove a radice i posle ove ako nista ne preduzmemo!
   Ne mora vlast da plati nikome nista ali SSS 7.1 stepe strucnosti i to ne moze da se ponisti! Mogu da naprave sistematizacuju da kazu da im ne treba nijedan medicinski kadar sa SSS u zdravstvenoj ustanovi i to je zakonski (ali nije pravedno) ali ne mogu da nas izostavve iz Kataloga jer im nije njihov tata ostavio u amnet Srbiju i nas 10,000 a od toga je 50% medicinara! ""

   Избриши
  3. Анониман11. јун 2018. 22:43

   Администратор блога је уклонио коментар.

   Избриши
  4. Анониман12. јун 2018. 17:19

   Koliko ja vidim ovde, niko neće da iznese neko rešenje, nego se stvara tenzija. A zašto se stvara tenzija, pa princip je uvek jasan "zavadi pa vladaj". Ok, očigledno je došlo do uspešne zavade, e sad pitanje je ko će da vlada, pa ko ima najviše koristi. Pa svi koji su završili SSS a medicinarisu i nije im priznato, nemaju korist od svađe, pa ko onda ima.....???

   Избриши
 12. Анониман10. јун 2018. 12:18

  Ovo što je komora poslala nije prvi put, svake godine oni pišu slične dopis e ministarstvu i tako nam mažu oči. Što su se onda svi profili u komori složili da se prizna srednja i viša škola, svi su potpisali i to postoji kao sudski dokument. Za ovu Stojanović sam čula da je prava zmijurina i da je izjavila da ona nikad nije čula za druga obrazovanja osim srednje i više škole i da ne zna šta su te diplome kao SSS, master, fakulteti. Ona je izjavila da nju ne zanima šta neko hoće, nego da radi kako joj je ministar Lončar rekao. I šta je zaključak svega ovoga, da sve nas Neće da prizna država jel odma mora da plati i veći koeficijent zbog obrazovanja. Znam koleginicu u Crnoj Gori koje je završila SSS, odmah su joj priznali, na istom je radnom mestu i plata joj je veća za 50 eura. I o čemu mi onda ovde mlatimo praznu slamu. Državu, Lončara, ministarstvo svi oni zajedno daju direktive da ovo se ne prizna da svi koji su ispod njih ako to ne poslušaj biće smenjeni. I to je sva suština problema. Riba smrdi od glave, a ne od repa. Možete pisati dopise, prijave, razne papire sve to nikada neće proći. Nikada nas neće priznati jel to država neće da plati.

  ОдговориИзбриши
 13. Анониман10. јун 2018. 12:34

  Ta zubarka što je pisala kataloge radnih mesta u zdravstvu se zove Biljana Sojanović. Žena je zlo. Ja joj pisala i gomila osim mene, sve nas je oduvala, objašnjenje da radi po nadležnosti mimistaestve zdravlja. Strašno

  ОдговориИзбриши
 14. Анониман12. јун 2018. 18:15

  https://www.danas.rs/drustvo/nepriznate-diplome-strukovnih-specijalista/

  ОдговориИзбриши
 15. Анониман13. јун 2018. 09:53

  Lepo sam rekla da ministarstvo zdravlja neće da nas prizna. Nikog od nas neće da prizna, džaba se mi ovde prepucavamo, kad nas ministarstvo zdravlja potpuno ignoriše, zato treba da bude smena Lončara jel on je sve to i naredio.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман13. јун 2018. 13:13

   Lepo sam ti rekao da je tako bilo i kada je bio Tomica i Stankovic i Djukic-Dejanovic i sada je tako kada je Loncar ibice tako i posle njega ako nesto ne preduzmete!
   To nema ministrima nego sa onima koji ih instrusiu i savetuju i koji su nasledjeni u ministrstvu. Sa njima se moramo obracunati. Svi ministri do sada su profesori na medicinskim fakultetima i da njihove kolege predju nasim kolegama na SSS studijama na fakultetitma. I svi ministri zdravlja sede sa ministrima prosvete u Vladi gde se odobra upis SSS studenata na falultetima i visokim skolama! Sve oni to znaju ali nece da mrdnu malim prstom!
   A ako im Vucic nije moga da naredi da urade nesto sa SSS koje su 7.1 tesko da ce Brnabic ista moci da uradi!
   Samo da izadjemo u javnost da nas vide i onda ce morati da nesto preduzmu, drugacije nece! Ali da je normalnija situacija ne bi se onda zvala ovo Srbija!

   Избриши
 16. Анониман16. јун 2018. 17:51

  Hoću prvo da pozdravim sve moje kolege i koleginice bilo da su srednje,visoko,više ili specijalistički obrazovani.Moje mišljenje je da smo mi kao sestre i tehničari,sami krivi što druge profesije kako u zdravstvu tako i u dr.zanimanjima imaju takvo mišljenje o nama.Smatram da je greška u samom našem obrazovanju tokom srednje škole gde nas niko nije učio da smo mi samostalna delatnost mimo lekara ,mimo svih gde nas nisu naučili da je zdrav. Nega alfa i omega u zdravstvu,nega koju mi obavljamo.Završenom sred.školom većina smatra da je tu samo da služi lekaru,malo nas je koji misle drugačije pa na osnovu toga i stradaju.Ja sam završila specijal.studije iz oblasti metodike nastave i radim u firmi gde sam jedina osoba na 2 ogromna objekta koja ima zvanje struk.sestre svi dr.imaju srednju školu.Ni to nije sprečilo moju direktorku da na mesto gl.sestre postavi osobu koja po obrazovanju čak i nepripada ustanovi jer mi nismo porodilište!!!!Ja i dalje radim sa srednjom školom jer direktorka smatra da će sve dr.sestre degradirati ako mi,,prizna visoku školu" prizna nešto što sam ja platila iz svoga džepa.U novu sistematizaciju koja nije validna jer je nije odobrio upravni odbor,nije stavila obrazovanje jer se boji da će morati po zakonu postaviti mene na rukovodeće mesto iako me je sa istog smenila i skinula mi koeficijent i tako da radim sa srednjom školom.U tužbi smo i sve je tako bedno jer osećaj se grozan čemu moj trud i muka.Pa onda pogledajte na kom stepenu se nalazi naše obrazovanje i zdravstvo.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман16. јун 2018. 20:49

   Администратор блога је уклонио коментар.

   Избриши
  2. Анониман17. јун 2018. 21:33

   Sto brises komentare?
   Koka stitis?

   Избриши
 17. Анониман16. јун 2018. 23:55

  Možda se nismo dobro razumeli ja sam htela da kažem da nama neka ko šta da priznaje školu smo završili regularno državnu ustanovu odvajali od usta i od svoje porodice i za specijalizaciju i sve svima nam je to zajedničko:ZAJEDNIČKA MUKA,ODVAJANJE ,TRUD,,ODRICANJE I mnogo toga još i sasvim je sve jedno koji smo profil mi smo kolege kako god humanisti i ako se zajedno nepotrudimo da nam sve ovo uspe nekoga tamo koji nas nedeli na spec. Sestre.spec.fizio.spec.radiolog. itd neće biti briga uopšte.Svakakvih kolega ima u SVIM PROFILIMA ali se nadam da nas je ovih drugih više

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман17. јун 2018. 09:40

   Dobro smo se mi razumeli!
   Nista vi ne razumete i necete da razumete!
   Nista nije nama zajednicko i gurnuli su nas u jednu komoru sa vama.
   Radioloski inyenjeri su kolege sa radioloskim tehnicarima (i reasavaju probleme iz medicinske dijagnostike), sanitarno-ekoloski inzenjeri su kolege sa sanitarnim tehnicarima (resavaju probleme oko ispravnisti vode i hrane, higijene, deratizacije i dezinsekcije,...), ... Oralni higijeničari (rasavaju probleme iz oblasti stomatologije)... Medjutim vi SESTRE uporno ulazite u sve pore nase struke tako sto u sistematizacijama stoji: ''ili medicinska sestra''. Specijalista strukovna sestra je kolega sa medicinskom sestrom (i radite u ublasti nege bolesnika)! Nase ste kolege u širem smislu i ne možete da nas istisnete sa naših radnih mesta tako što ćete ubacivati vaše profile! Vršite asimilaciju i dovodite do urušavanja zdravstvenog sistema tako što če medicinska sestra da vrši medicinsku dijagnostiku i laboratorijsku dijagnostiku i da uzimate uzorke hrane i vode i da vršite deratizaciju i dezinsekciju, ... Pa niste vi univerzalni kadar!
   Nadam se da sada barem išta razumeš!
   Jel razumeš da ne možete da radite naše poslove i da zastupate naše interese u ministarstvu ili Komori!
   Moramo kao u zemljama u okruzenju da imamo svoju komoru i da zastupamo sami sebe i da se hirurški odvojimo od vas jednom zauvek! Kapiš?

   Избриши
 18. Анониман17. јун 2018. 13:11

  Koliko ja vidim ovde postoji jedan kolega koji stalo lobira za rat sa sestrama, za koga vi kolega radite? Koliko smo mogli da saznamo a danas nije teško pratiti elektronske podatke, vi ste pred penzijom . Koliko vas plaćaju za ovu mržnju koju širite? Svi su za ujedinjenje do pobede samo vi uporno i namerno komentarišete svaki komentar i podstičete mržnju. Kolega koliko danas vredi izdaja struke???? Sram vas bilo. Jel to naredba iz neke političke organizacije(a znamo koje). To što vi radite je izdaja i nećete nas ućutkati nikad, dosta je bilo. Pozdravite vaše poslodavce i poručite da nas je mnogo, da se ujedinjujemo, da ovo zastrašivanje neće pomoći da se stvari smire. Do pobede.

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман17. јун 2018. 14:10

   Администратор блога је уклонио коментар.

   Избриши
  2. Анониман17. јун 2018. 14:25

   Šta je bilo kolega poslodavci pritiskaju zato što se mi ujedinjujemo? Izguraćemo priznavanje SSS a posle nek svako svoju komoru organizuje. Jel kolega to vaša uloga da mi se svađamo između sebe da se ne bi priznale SSS? Sram vas bilo izdajniče? Vaša uloga je otkrivena, vi ste protiv priznavanja SSS. Zato ste ovde da vršite opstrukciju Izdajniče, razotkriveniste dosta je bilo. Ima nas mnogo i više ne možete da nas zaustavite, povezali smo se svi za jedan zajednički cilj a to je da se priznaju SSS u zdravstvu. Slobodno nas napadajte i ovako ćemo kad dođe vreme objaviti imena svih koji su vršili lobiranje protiv našeg cilja i vaše ime će biti tamo. Do pobede i priznavanja SSS u zdravstvu.

   Избриши
  3. Анониман17. јун 2018. 15:06

   Администратор блога је уклонио коментар.

   Избриши
  4. Анониман17. јун 2018. 15:36

   Sta ste uradile za zdravstvo?
   Niste čak uspele ni arhaični naziv VIŠI TEHNIČAR da zamenite koji u drugim strukama je zamenjen pre 50 godina!
   Da vas prosvetlim! Nekada davno u Srbiji posle završenih osnovih studija dobijao se naziv INŽENJER a posle više škole VIŠI TEHNIČAR. Posle toga dolazi do renesanse zvanja i inženjeri postaju DIPLOMIRANI INŽENJERI a viši tehničari postaju inženjer! Tako je to bilo! Jedino u zdravstvu i posle 50 godina ostaju viši tehničari i više sestre kako bi bilo lakše medicinskim tehničarima i sestrama da vladaju sa 4. stepenom stručnosti nad kolegama sa 6. stepenom stručnosti! Naravno lekari i ministarstvo gledaju na to blagonaklono jer im je u interesu da manje pismeni vladaju jer je lakše njima manipulisati!
   Zarad istine u Hrvatskoj (a posle i u Sloveniji i BiH) još pre 20 godina naše kolege posle više škole dobijaju stručne nazive inženjeri tako da tamo već decenijama imamo lboratorijske inženjere, sanitarne inženjere, inženjere radiološke zaštite i dr.
   Niste ništa uradile za naše profile osteli su sa arhaičnom titulom (od pre 50 godina) VIŠI (VMS - viša medicinska sestra; VST- viši sanitarni tehničar; viši laboratorijski tehničar, viši radiološki tehničar, ...).
   To je istina sve ostalo što ti pričaš ovde je neistina i gomila gluposti!
   Nemoj molim te više da pišeš neistine i da prozivaš bilo koga jer demostriraš samo glupost i neznanje!

   Избриши
  5. Анониман17. јун 2018. 16:51

   Očigledno kolega radite u dosluhu za sestrama iz komore da ovde vršite opstrukciju. Prepoznajem njihove govore u vašem izlaganju. Razotriveniste izdajniče, zbog vas i vama sličnih i nismo priznata jer sve radite u dosluhu jedni sa drugima. Neće vas radovati ovo što ću izjaviti ali nećemo popustiti sa pritiskom na ministarstvo i nastavićemo lobiranje kod svih za priznavanje SSS za madicinare. Pozivam sve da se ne boje i da podignu svoj glas za priznavanje SSS u zdravstvu pritisci su jaki i svi zamenici ministra su smenjeni. Došlo je do ozbiljnih problema u ministarstvu jer smo se suprotstavili njihovim pritiscima da se samo glasaju delegati SNS . Prvobitna naredba je bila da samo članovi SNS mogu da glasaju ali posle naše intervencije došlo je do preokreta i ministarstvo je popustilo. Do pobede

   Избриши
  6. Анониман17. јун 2018. 17:53

   Ja se stvarno iyvinjavam svim SSS kolegama koji prate Blog ali ova zena ne zna sta priča!
   Piše kako je ne ka zubarka pisala SISTEMATIZACIJE a misli verovatno na KATALOG!
   Sda piše kako su smenjeni svi zamenici ministra smenjeni a več decniju ne postoje zamenici ministara u ministarstvima već državni sekretari i pomoćnici ministara.
   Piše tobože o nekoj borbi za SSS u zdravstvu a vidimo za čega su se izborile! Izborile su se da nas nema!
   Ja nisam član nikakve komore ni predkomore ali igrom slučaja sam upućen u dešavanja i video sam njihovog predhodnog (predsednika neki tehničar iz Niš) a za Ugricu sam čuo jer sam bio u ministarstvu na razgovoru sa nekim funkcionerima (čitaj dupeglavcima) gde sam tražio izmenu Zakona o zdravstvenim komorama i tražio komore za ostale zdravstvene kadrove koji nisu ni lekari a ni sestre! Video sam uz razgovora da ta Ugrica ima podršku nekih struktura u ministarstvu jer govore o njoj kako nekom ko je tobože pametan.
   Ta priča oko SNS me ne iteresuje jer ništa nisu uradili epohalno u ministrtstvu zdravlja.
   Stručnjaci u u zdravstvu su mi rekli da ne možemo imati sopstvenu komoru jer nemamo 300 esp bodova sa SSS studijama. rekao sam im da veću glupost nisam čuo jer i sestre imaju komoru a imaju samo srednju školu! To je gomila dileja u Komori i u minstarstvu! Igrom slučaja moja rođena sestra je otišla danas na glasanje za vašu Komoru i upućen sam u tvoju problematiku gde iznosiš neke stvari koji su problem vaše komore!
   Naš problem je samo da izadjemo iz vaše komore i napravimo našu gde ćemo mi odlučivati o nama! A vi pobeđujte jedni druge! Nas se ne tičete!
   Stvarno tvoja priča je za nivo ulice čak nije za osnovnu školu!
   Koliko ste pismene tako ste i prošle!
   Nećete nas više nigde zastupati! Imata gomili naših otpadaka u komori i poklanjamo vam ih! To je naš škart koji radi po sestrinskim instrukcijama!
   Pozivam sve zdravstvene profile da se dignu protiv torture medicinskih sestara u Komori i van nje, gde su nas sve ostale asimilovale i preuzele naše poslove!
   Takođe pozivam i sve kolege koji rade kao zdravstveni saradnici a koje su nasilno smestili u sestrinsku komoru (kao i nas) da se bore za svoja prava i da imaju pravo na licencu i stručni ispit!
   Najobsepravljenije su estetičari-kozmetičari (od 4 do 7 stepena) koji čak nemaju gde ni da polažu ispit stručni a kamo li licencu a zatim slede dijetetčari nutricionist koje vode kao medicinsek saradnike!
   Na jedonom od sastanaka zdravstvenih radnika sa ministrom zdravlja dr Stankovićem obratila mu se koleginica SSS sanitarno-ekološki inženjer i pitala za svoj status u zdravstvu a on mučenik joj je javno rekao da prvu put čuje za tu struku i da mora da proveri sa stručnjacima u ministarstvu gde sanitarci pripadaju da li njegovom ministarstvu ili ministarstvu ekologije! Da zlo bude veće u ministarstvu zdravlaj SSS sanitarno ekološki inženjeri radi kao republički sanitarni inspektori ali on to jadničak ne zna!
   Izvinjavam se svim čitaocima Bloga ali moj intelekt ne može da dopusti torturu neznalica!
   Zato deco ko god može neka ode makar u Sloveniju ako ne može dalje! Ovde od stručnjaka ne može da se živi!
   Nije umesno da moramo svakom ministru da crtamo ko su SSS kadrovi a oni predaju na fakultetu gde se ti SSS kadrovi školuju!
   To vređa intelekt da mi moramo da dokazujemo da postojimo i da smo 7.1 stepen stručnosti a tako piše u zakonima ove zemlje! Ne znam koje oni zakone čitaju kada pišu Kataloge, Pravilnike, Sistematizacije i da li uopšte išta čitaju!
   Ali može im se jer ne postoji kaznena odredba za njih kada donesu neustavan zakon ili nezakonit pozakonskim akt!

   Избриши
  7. Анониман17. јун 2018. 22:31

   Poštovane kolege,nije mi jasno jel'stvarno pojedinci misle da su sestre te koje određuju ko će im i kako biti na rukovodećem mestu u firmama?Pa zar mislite da nam je svima zajedno lako kada ti je gl.sestra neko ko ima 4-5 god.škole manje od tebe ,neko ko nema ako ništa dr.neću da vređam, osnovna znanja o menadžmentu i rukovođenju? Mislite li da je nekome manje sramno kada ga takva osoba pred svima napada,podcenjuje?Ma uopšte nije bitno trenutno u celoj situaciji ko smo i šta po obrazovnom profilu��jer nam je cilj isti.Nemojmo zaboraviti da ipak na kraju hteli Vi to ili ne,sestara ima najviše i potrebno je ljudstvo da bi nešto uradili.Posle,kome se ne sviđa i neodgovara slobodno mirno može sebi da pravi šta hoće ali trenutno ,trenutno je bitna samo sloga.Ima nas sestara puno koje kroz isto prolazimo a ustvari direktori su ti koji sve to tako diriguju.Nije mi jasan kolega,odakle tolika doza gnušanje prema sestrama.Valjda ste dragi kolega naučili kroz ,,školovanje"da cenite svoju a prvenstvo poštujete druge struke.DANAS BI SVI POSLODAVCI DA SE UŠLIHTAJU VLASTI DA PRIKAŽU KAKO MALO TROŠE A NAJLAKŠI NAČIN JE NEPRIZNAVANJE NAŠE ŠKOLE JE KAO DA DAJU PARE IZ SOPSTVENOG DŽEPA A USTVARI SU VELIKE LOPURDE.

   Избриши
  8. Анониман17. јун 2018. 23:53

   Администратор блога је уклонио коментар.

   Избриши
  9. Анониман18. јун 2018. 08:53

   Сестре нама не требате због бројности јер нас има сасвим довољно и без вас!
   И то око бројности је једна обична лаж!
   И БИОХЕМИЧАРИ имају своју комору а има их једва неколико стотина!
   Те све приче око бројности и свега другог можете причати вашим сестрама као бајку и успаванку за лаку ноћ! Истина је нешто друго! Ми имамо други интерес и циљеве да као и друге европске земље имамо своју Комору о остваујемо наша права. Ви имате интерес да црпите наше ресурсе и да будете бројнији на основу нас и да се представљате као неки репектабилни фактор!
   Не требате нам!
   Подржавамо вас да вам признају и ССС сестре и МАС сестре али ми се боримо за наше кадрове да их не уништите и не асимилирате. Да сви наши кадрови добију називе инжењери односно дипломирани инжењери мастери у будућности (лабораторијски инж., рентген инж., санитарни инж.,...) и да буду равноправни чланови медицинских тимова са свим другим кадровима који имају 7.1 стручности као и да добију специјализације и докторате на својим студијским програмима као што је и у земљама у окружењу а које су чланови и ЕУ.
   Надам се да си ишта од овога разумела?
   Жао ми је колега на Блогу али зарад истине морам изнети детаљније проблематику у здравству!

   Избриши
  10. Анониман18. јун 2018. 11:50

   Kolega se zaista bori protiv priznavanja SSS i uporno menja temu, očigledno je dobio takvu direktivu od svojih pred postavljenih. Osnovni cilj od koga nećemo odustati je priznavanje SSS za medicinare svidelo se to vama ili ne. Inače pregovarač u komori nije sestra nego kolega drugog profila kojeg mi podržavamo u potpunosti. Posle jučerašnjeg izbora u komori došlo je do promene određenih delegata, što u potpunosti podržavamo. I dr Stojanović - stomatolog koja je pisala SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU je dala izjavu da će nastaviti sa pregovorima oko prepoznavanja profila u zdravstvu.

   Избриши
  11. Анониман18. јун 2018. 13:08

   Mi se uporedo borimo da skinemo sa grbacu i sestre koje su preuzele nasa radna mesta i za priznavanje SSS svim zdravstvenim strukama!
   Pokazale ste u komori sta znate tj. neznate nista!
   Mi trazimo slobodu da izadjemo iz sestrinske komore jer mi nismo nikakvi ''zdravstveni tehnicari''. Nadam se da ste citali kako se nasi profili zovu: sanitarno-ekoloski inzenjeri, dijeteticari nutricionisti, medicinski laboranti, radiolozi, esteticari-kozmeticari,...
   Znaci nismo nikakvi tehnicari! Ovo nije nasa komora! Moramo vas se otresti sa grbace!
   Mi cemo po ugledu na zemlje u okruzenju formirati nasu komoru i izboricemo se da nasa radan mesta sacuvamo od sestra koje su se samoproglasile za unicerzalni smer i rade na nasim radnim mestima.
   Kao sto vidite postovane kolege SSS nama zdravstvenim profilima pored borbe za priznavanje SSS studija imamo i borbu protiv sestara koje su usele na nasa radna mesta, tako da sestre sa srednjom skolom rade na mestima SSS ostlih profila.
   Samo da vam pojasnim da se borimo za nasu komoru vec 10 godina. Ja sam posla i predlog izmena i dopuna yakona o zdravstvenim komorama ministarstvu jos pre 10 godina ali nista. Sve zavrsava u fijokama.
   Kao sto vidite sestra je splasnula posle jucerasnjih izbora jer je prosla dalje i sada joj valja dr Sojanovic koja je pisala Katalog za koji ona uporno govri da je Sistematizacija!
   O tome vam govorim da su u komori ljudi koji su polupismeni i ograniceni ljudi, verovatno i sa laznim diplomama jer ne razlikuju Katalog od Sistematizacije!
   Altair mozes da me brises opet ali to je istina! Ostavi njene polupismene i neistinite komentare na Blogu pa napravi jos vecu pometnju!
   A taj pregovarac iz komore koji nije sestra poklanjamo vam ga jer u nasoj komori ce biti vodonosa!

   Избриши
 19. Ne želim da glumim sudiju, ali ovde se neće tolerisati vređanje nikoga, valjda smo na nekom višem kulturnom nivou.

  Nemote zaboraviti da je ovo blog nastao radi ostvarivanje zakonom utvrđenih prava nakon završenih SVIH specijalističkih strukovnih studija, bez obzira na pripadnost komorama.

  Svi delimo iste probleme, svađom ih nećemo rešiti.

  Koliko vidim u
  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_komorama_zdravstvenih_radnika.html

  postoje
  1) Lekarska komora Srbije;
  2) Stomatološka komora Srbije;
  3) Farmaceutska komora Srbije;
  4) Komora biohemičara Srbije;
  5) Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.

  Pa pre teških reči ovde na blogu, promenite prvo zakon o komorama zdravstvenih radnika.

  ОдговориИзбриши
 20. Ja se izvinjavam. A niko ne pominje strukovne farmaceute? Sta je sa tim zanimanjem?

  ОдговориИзбриши