уторак, 17. јануар 2017.

Novi Zakoni, pravilnici itd

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA (Sl. glasnik RS br. 88/16

Komisija za sprovođenje ispita

Član 5.

(1) Ispit za inspektora sprovodi Komisija.
(2) Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove državne uprave iz reda državnih službenika i stručnjaka za oblasti koje čine ispit, koji imaju stečeno najmanje visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.


POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
(Sl. glasnik RS br. 77/16)
Osnovni tekst na snazi od 22/09/2016 , u primeni od 22/09/2016
Pripravnici
Član 15.
(1) Radni odnos u svojstvu pripravnika zasniva se sa licem koje prvi put zasniva radni odnos za zanimanje za koje je to lice steklo potrebnu školsku spremu, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.
(2) Pripravnički staž traje:
- na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) - 12 meseci;
- na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, više obrazovanje i specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja - devet meseci;
Član 55.
(1) Osnovna zarada utvrđuje se množenjem koeficijenata posla koji zaposleni obavlja i iznosa cene rada utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu.
(2) Cena rada se iskazuje po radnom času ili za prosečno radno vreme od 174 časa u toku jednog meseca.
(3) Koeficijent posla koji zaposleni obavlja utvrđuje se na osnovu vrste i stepena stručne spreme, složenosti i odgovornosti, uslova rada i drugih posebnih uslova utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Koeficijenti za karakteristične poslove određuju se po grupama poslova, i to:
Grupe poslova
Složenost, zahtev stručnosti, odgovornost i uslovi rada
Koeficijent
I
Ne zahteva se stručnost (nekvalifikovan radnik). Podrazumeva jednostavan rutinski rad koji ne zahteva obrazovanje.
1,00 - 1,35
II
Zahteva se osnovno obrazovanje, osposobljenost za rad u trajanju od jedne godine, obrazovanje za rad u trajanju od 2 godine ( I i II stepen - PK radnik). Podrazumeva rad na manje složenim i srednje složenim poslovima, na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova.
1,20 - 1,55
III
Zahteva se srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine ( III i IV stepen - KV radnik). Podrazumeva poslove složenije i raznovrsnije koji zahtevaju veći stepen samostalnosti u izvršavanju.
1,40 - 1,75
IV
Zahteva se srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine ( IV stepen - KV radnik). Podrazumeva složenije poslove.
1,50 - 2,00
V
Zahteva se visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, više obrazovanje i specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja ( V i VI stepen, VKV radnik i VŠS). Podrazumeva specijalizovane složene poslove i poslove koji zahtevaju veći stepen samostalnosti.
1,80 - 2,50
VI
Zahteva se visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, počev od 10. septembra 2005. godine i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - ( VII stepen). Podrazumeva potpunu samostalnost u izvršavanju poslova.
2,50 - 3,50
(4) Opštim aktom poslodavca, saglasno napred datim grupama i koeficijentima, utvrđuju se podgrupe i odgovarajući koeficijenti za svaki posao sistematizovan pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA DELATNOST POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE
(Sl. glasnik RS br. 76/16)
Osnovni tekst na snazi od 17/09/2016 , u primeni od 17/09/2016
Član 67.
(1) Koeficijent posla koji zaposleni obavlja utvrđuje se na osnovu vrste i stepena stručne spreme, složenosti i odgovornosti, uslova rada i drugih posebnih uslova, utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
(2) Najniži koeficijenti po grupama poslova utvrđeni su ovim kolektivnim ugovorom, i to:
Grupe
Složenost i zahtev stručnosti
najniži koeficijent
I
Ne zahteva se stručnost
(nekvalifikovani radnik)
podrazumeva jednostavan rutinski rad koji ne zahteva posebno obrazovanje
1,00
II
Zahteva se stručna osposobljenost u trajanju od šest meseci (I stepen)
podrazumeva manje složene poslove, odnosno rad pomoću jednostavnih sredstava za rad za koja su dovoljna pisana uputstva
1,20
III
Zahteva se stručna osposobljenost u trajanju od šest meseci do dve godine (II stepen)
podrazumeva srednje složene poslove na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova
1,40
IV
Zahteva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od dve do tri godine
(kvalifikovani radnik III stepen)
podrazumeva složenije i raznovrsnije poslove za čije obavljanje su potrebne konsultacije u njihovom izvršavanju
1,55
V
Zahteva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina
(IV stepen)
podrazumeva složenije poslove koji zahtevaju veći stepen samostalnosti u izvršavanju
1,65
VI
Zahteva se stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu stručnosti nakon srednjeg obrazovanja
(VK radnik V stepen)
podrazumeva specijalizovane složene poslove koji zahtevaju veći stepen samostalnosti u izvršavanju poslova
1,95
VII
Zahteva se stručnost koja se stiče za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), u trajanju od tri godine i višim obrazovanjem (VI stepen)
2,10
VIII
Zahteva se stručnost koja se stiče visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, počev od 10. septembra 2005. i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.)
2,50


UREDBU
O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
(Sl. glasnik RS br. 65/16)
Osnovni tekst na snazi od 05/08/2016 , u primeni od 05/08/2016

Član 5.
(1) Stručna osposobljenost kandidata proverava se uvidom u podatke i usmeno, u razgovoru sa kandidatom.
(2) Uvidom u podatke ocenjuje se stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem i stručna osposobljenost stečena radnim iskustvom.
(3) Pod radnim iskustvom u smislu stava 2. ovog člana, smatra se ukupno radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama (u daljem tekstu: visoko obrazovanje), radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, kao i radno iskustvo koje kandidat ima u organizovanju rada i vođenju poslova.
Član 6.
Stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem ocenjuje se ocenom dva ili tri, na sledeći način:
1)    za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova - ocena dva (2);


PRAVILNIK
O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
2)    (Sl. glasnik RS br. 10/16)
3)      Osnovni tekst na snazi od 16/02/2016 , u primeni od 16/02/2016

Član 2.
(1)  Za poslove tehničkog rukovođenja u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, mašinske, elektro ili druge odgovarajuće tehničke struke i koja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima tehničkog rukovođenja.

ZAKON
O SPORTU
(Sl. glasnik RS br. 10/16)
Osnovni tekst na snazi od 16/02/2016 , u primeni od 16/02/2016
6) Sportski inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz oblasti sporta i fizičke kulture na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i koji ispunjava druge uslove u skladu sa zakonom.

PRAVILNIK
O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
(Sl. gl. RS - Prosv. glasnik br. 21/15, 11/16)
Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS - Prosv. gl. br. 11/16  koje su u primeni od 27/08/2016


Нема коментара:

Постави коментар