понедељак, 19. јануар 2015.

ДОНЕТЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА

На основу чл. 35. и 36. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), а у вези са одредбама Закона о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, број: 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УС, 79/05
– др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 23/13
– одлука УС), Покрајинска влада, на седници одржаној 15. јануара 2015. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА И О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊУ ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ
РАДНИХ МЕСТА

Члан 1.

У Покрајинској уредби о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист
АПВ”, број: 24/12, 35/12, 16/14 и 40/14), у члану 1. после речи: „разврставају се”, додају се речи: „именована и”.

Члан 2.

У члану 5. у алинеји првој, другој и трећој, речи у загради: „дипломске академске студије-master, специјалистичке академске студије”, замењују се речима: „мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије”.

У алинеји четвртој и петој, речи у загради: „дипломске академске студије-master, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије”, замењују се речима: „мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије”.

5 коментара:

 1. То је то! Сада да и остали органи и организације у земљи испоштују законе и Устав Србије и ускладе своја подзаконска акта . Не треажимо пуно! Аплеујемо и на Скупштину Србије са усвоји Систематизацију радних места код Заштитника грађана и не бојкотује их годинама. Чак и систематизација радних места код Заштитника грађана није у складу са Законом о државним службеницима! Жалосно али тако је! Шта онда да очекујемо на нижим нивоима власти и управе? Баш то што је сада - ХАОС!

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. PS
   I onda se nam se iz tih razloga pojavljuju Sajko Meteropate I drze nam lekciju sta smo mi! A mi ne mozemo da se odbranimo od neargumentovanih budalastina jer iz dana u dan gledamo flagrantno donosenje podzakonskih akata I cak Predloga zakona koji su nakradni ali necemo dozvoliti da uruse system drzavne uprave!

   Избриши
  2. Pa valjda gradjane neko treba da pita kada se usvaja neki Zakon. Nije njih Bog postavio tamo pa da gradjanima niko nije odgovoran?! Sve treba da bude transparentno a narocito te javne rasprave pre izglasavanja nekog Zakona.

   Избриши
  3. Тако је Мито. Зато је и добро што је Алтаир направио овај Блог. Добро је што смо се ми организовали и направили грађанску иницијативу у виду Удружења струковних специјалиста. Систем је такав да све иде линијом мањег отпора а и људи су по природи такви. Нећемо дозволити да будемо ''овце за шишање''. Ми смо завршили ССС имамо законска права, имамо Устав, имамо Суд за људска права а има и ''усраних мотки'' па ћемо оплести по њима! НОКС такође може да философира колико хоће ако не могу да донесу ретроактивно Закон о одузимању имовине е па неће моћи да донесу ни неки подзаконски актић којим ће нас сврстати тамо где се њима свиди. О томе су требали размишљати 2005. године али су преспавали 10 година. Нека донесу нови закон о високом образовању (а не 100-те измене и допуне) и нека регулишу материју. У противном регулисаћемо ми њихове гузице које су урасле у фотеље.

   Избриши

 2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  ВЛАДА
  Служба за управљање кадровима
  Београд

  На основу члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14), члана 17. став 2, а у вези са чланом 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст, 109/09), Служба за управљање кадровима оглашава

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

  Орган у коме се попуњава положај:
  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

  Положај који се попуњава:

  Секретар - положај у трећој групи

  Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит за рад у државним органима; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

  У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и посебна знања везана за послове Секретаријата, стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења – посредно, путем стандардизованих тестова.

  Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина 22-26.

  Рок за подношење пријаве на јавни конкурс и садржина пријаве: рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

  Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); радна књижица; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту).

  Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

  Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или од јавног бележника.

  Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја секретара Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре”.

  Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Бојанић, тел. 011/313-09-69, Служба за управљање кадровима.

  ОдговориИзбриши