недеља, 20. јул 2014.

Позив за достављање предлога за измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у циљу унапређивања квалитета образовно-васпитног система, као и побољшања једнакости и ефикасности у образовању припрема измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања.   

Министарство позива све заинтересоване да своје примедбе, предлоге и сугестије у вези са изменама Закона доставе до среде, 23. јула 2014. године на адресу predlozi@mpn.gov.rs , са назнаком „ЗОСОВ“.

Предлози треба да буду у .doc формату, формално наведени по члановима Закона на које се предлози односе и потписани од предлагача.
Предлоге које радна група оцени конструктивним узеће се у разматрање и објавити на сајту Министарства, а аутори тих предлога биће позвани да буду сарадници у радним групама.
Текст Закона о основама система образовања и васпитања можете преузети на сајту Министарства путем линка:

Министарство очекује да ће се велики број заинтересованих укључити у креирање новог текста Закона и конструктивним предлозима допринети унапређивању образовно-васпитног система.

preuzeto sa sledećeg linka: 
http://www.mpn.gov.rs/vesti/1430-poziv-za-dostavljanje-predloga-za-izmene-i-dopune-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja

23 коментара:

 1. Предлажемo следеће:

  Обављање образовно-васпитног рада

  У члану 8. став 1. потребно је додати: мастер струковне студије

  Па ће цео став гласити:
  1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

  У члану 8. став 4. потребно је додати: Лице из ст. 1. 2. и 3.
  од најмање 40 бодова и шест бодова праксе
  Па ће цео став гласити:
  Лице из ст. 1. 2. и 3. овог члана мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 40 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

  Састав Националног просветног савета
  У члану 13. став 7. потребно је додати: члан из реда Високих школа струковних студија које образују кадар који ради у основним и стручним школама (Високе техничке школе струковних студија, Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија и Високе прехрамбено-технолошке школе струковних студија) чији је оснивач Република Србија;
  Па ће цео став гласити:
  члан из реда представника високошкоских установа струковних студија за образовање васпитача, са листе коју заједнички подносе те високошколске установе чији је оснивач Република Србија и члан из реда Високих школа струковних студија које образују кадар који ради у основним и стручним школама (Високе техничке школе струковних студија, Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија и Високе прехрамбено-технолошке школе струковних студија) чији је оснивач Република Србија;
  Образложење: Овај став који говори о укључености чланова из реда других Високих школа струковних студија је веома битан, с обзиром да у просвети раде свршени студенти поменутих високошколских установа. С обзиром да се у ставу 7. помиње члан из реда Високих струковних школа за васпитаче, у овом члану се могу додати и друге школе или пак да представници Министарства раздвоје тај допуњен став и од једног начини два. Па ће у Закону постојати посебан став који регулише представнике поменутих Високих школа струковних студија.
  Предлажем и следеће, да став у ком се поминњу представници Високих школа струковних студија, буде наведен након става који говори о представницима факултета, из разлога што се ради о представницима или професорима са Високих школа струковних студија који су по Закону равноправни са факултетима.

  ОдговориИзбриши
 2. Директор установе
  У члану 59. став 2. и 4. потребно је додати: став 1. и 2.
  Па ће цео став гласити:
  Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање из члана 8. став 1. и 2. овог закона за васпитача или стручног сарадника briše se, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања.
  Дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 1. и 2. овог закона за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
  У члану 59. став 5. потребно је додати: став 1. и 2.
  Па ће цео став гласити:
  Изузетно, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 8. став 3. овог закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 8. став 1. и 2. овог закона. На поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из члана 8. ст. 1. 2. и 3. овог закона, равноправни су.

  Сарадник, педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник
  У члану 117. став 1. потребно је додати: из области музике, ликовне уметности, физичког васпитања
  Па ће цео став гласити:
  У обављању делатности предшколска установа може да има сарадника: нутриционисту, социјалног и здравственог радника и другог сарадника (из области музике, ликовне уметности, физичког васпитања), у складу са посебним законом.
  Образложење: У члану 40 Закона о предшколском васпитању и образовању се помиње постојање сарадника из наведених области.

  ОдговориИзбриши
 3. Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника
  У члану 121. став 1. потребно је обрисати: односно са одговарајућим средњим образовањем, у складу са посебним законом
  Па ће цео став гласити:
  Послове васпитача у предшколској установи може да обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три године, вишим образовањем.
  У члану 121. став 2. 3. и 4. потребно је додати: став 1. и 2.
  Па ће цео став гласити:
  Послове наставника, васпитача у школи са домом и стручног сарадника може да обавља лице са одговарајућим образовањем из члана 8. став 1. и 2. овог закона, а наставника стручног предмета у области здравства и са одговарајућом здравственом специјализацијом.
  Изузетно, послове наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не образују наставници са одговарајућим образовањем из члана 8. став 1. и 2. овог закона, може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из члана 8. става 3. овог закона.
  Послове наставника практичне наставе у стручној школи може да обавља и лице са одговарајућим образовањем из члана 8. став 1. 2. и 3. овог закона или са одговарајућим средњим образовањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и петогодишњим радним искуством у струци стеченим после специјалистичког, односно мајсторског испита петогодишњом праксом.

  Услови за просветног инспектора
  У члану 150. став 2. потребно је додати: став 1. и 2.
  Па ће цео став гласити:
  2) лице са стеченим образовањем из члана 8. став 1. и 2. овог закона, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања, као и државним стручним испитом.
  Услови за просветног саветника
  У члану 152 став 1. потребно је додати: став 1. 2. и 4.
  Па ће цео став гласити:
  1) одговарајуће образовање из члана 8. ст. 1. 2. и 4. овог закона;

  ОдговориИзбриши
 4. Анониман24. јул 2014. 13:36

  Da li mislite da ce neko vas nesto da pita i da prihvati te vase sugestije i predolge ??? Pa naravno da nece, mozda ce vas saslisati i to je to, a sve te vase predloge mozete da okacite macku o rep jer je novi zakon o visokom obrazovanju vec uradjen i tu nece biti nekih krucijalnih izmena a pogotovo nece niko uslisiti vase zelje jer se taj zakon pravi po necijem nalogu...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Анониман24. јул 2014. 18:44

   Најважније је да су спец. струковне студије, студије 2 степена!
   А основне академске студије су студије 1 степена. И ти имаш налог да ми дираш Малог (не Синишу, оног другог Малог)!

   Избриши
 5. Анониман26. јул 2014. 09:14

  Ja ne znam o cemu ti drze pricas i ne znam zbog čega si nekulturan i prost, ponašaš se kao da si dete u obdaništu... Ja imam završene specijalističke strukovne studije i zaista ne znam na šta ti aludiraš sa svojim prostim komentarom ?...

  ОдговориИзбриши
 6. Анониман30. јул 2014. 15:52

  Drage kolege, pogledajte predlog novog zakon o policiji i videcete da po njemu sa specijalistickim strukovnim studijama ne mozete biti npr. kapetan... Već dobijate čin koji je nekada bio sa višom školom...

  ОдговориИзбриши
  Одговори
  1. Neka neko posalje dopis, tj. predlog da se taj Zakon usaglasi sa Zakonom o Visokom obrazovanju.

   Избриши
  2. Анониман30. јул 2014. 20:38

   Kad bi to tako moglo, pa mup do skoro nije spec studije nikako priznavao, a sad evo priznaje ih kao visu skolu, tj. sa spec studijama ne mozete biti rukovodilac...

   Избриши
  3. Znači MUP radi protiv Zakona svoje države! Strašno! Pa oni prvi treba da ispoštuju Zakone ove zemlje. Pothitno je potrebno obavestiti nadležne u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Svuda specijalista može biti na rukovodecim mestima, jedino u MUP-u ne! Apsurd!

   Избриши
  4. Анониман30. јул 2014. 21:31

   Koje Mito nadlezne u Mup-u, pa oni su i pravili novi zakon o policiji... Moj rodjeni brat je zavrsio pre tri godine spec studoje i u mupu su mu rekli, citiram: "mi to ne priznajemo"... I do dana danasnjeg nije mu priznato, moze kao visa skola i nista vise...

   Избриши
  5. Ma treba mi pokazati Zakon o visokom obrazovanju i Zakon o drzavnim sluzbenicima u kojima su spec. i masteri iozjednaceni a imam i tumacenje sa Paragrafa...

   Избриши
  6. Анониман31. јул 2014. 14:45

   Ti im pokažeš a oni kažu, dobro pa šta ? Ne priznaju i tačka, ne možeš im ništa...

   Избриши
  7. Ma kako mogu da krse Zakone ove zemlje?! Tamo lepo pise i svaki glup sluzbenik ce razumeti na sta mislis jer je jasno ko dan!

   Избриши
  8. Аутор је уклонио коментар.

   Избриши
  9. Raspitaj se malo pa ces videti da je tako... Ili bolje pogledaj predlog novog zakona o Policiji i sve ce ti biti jasno...

   Избриши
  10. Ma razumem sve to, ali ne mogu da verujem da ste sve prepustili slucaju i volji pojedinih sluzbenika! Pa treba obelodaniti tako nesto. Sramota da policija jedne drzave krsi sopstvene Zakone!

   Избриши
  11. Gde da obelodanis, kome ??? Pa ti kojima se zalis su ti koji krse zakon i prave drugi prema sebi i svojim potrebama... Zasto postoji ovaj blog ? Pa zato sto neko ne poštuje zakon i šta je postignuto ? Ništa... Samo se priča o tome i na toj priči ostaje... Specijalističke strukovne studije su jedna velika prevara i neko treba da odgovara za to što je neko studirao 4 godine i nakon toga postao nevidljiv za zakon...
   Evo link i pogledajte član 134 pa vidite gde su spec. stukovne studije...
   http://www.npss.rs/images/Zakon-o-unutrasnjim-poslovima-prednacrt-07-07-2014.pdf

   Избриши
  12. Bice sastanak u septembru, pocinjemo akciju, medijski, pritiscima itd...

   Избриши
 7. Анониман30. јул 2014. 16:50

  Kada novi zakon, izmene i dopune o visokom obrazovanju, stupaju na snagu?

  ОдговориИзбриши
 8. Novi Zakon će tek da bude upućen Skupštini na raspravu i glasanje u avgustu. Više predloga je Ministarstvu poslato tokom javne rasprave, videćemo da li su neki već ubačeni u izmene i dopune Zakona. Sada ste vi svi na potezu! Svako od nas treba te izmene, koje sam ranije na blogu predložio, prosledi nekom određenom broju poslanika putem sajta Narodne skupštine ili poštom, kako bi se ti naši predlozi uvrstili u amandmane i mogli da udju u Zakon. Ja sam danas već odabrao određeni broj poslanika kojima ću proslediti taj naš predlog kako bi nas podržali! Koliko sam video, samo jedan poslanik ima zavrsene strukovne studije (Milan Petric iz DS-a) Odete na ovaj link i tu možete videti imena i obrazovanje.. http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5.1730.html

  A možete i na ovaj (tu imate članove odbora za obrazovanje)
  http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8.62.13.html

  ОдговориИзбриши
 9. Evo ovako koliko sam ja razumeo u svetu studenti na akademskim studijama se obucavaju da doprinesu nauci, eventualno upisu doktorske studije i oni rade u naucno-istrazivackim centrima, biroima i doprinose nauci. Strukovni studenti se obucavaju da primenjuju tu nauku tj. da rade na terenu u industriji...... Samo to da se ispostuje i bilo bi dovoljno :) e tu sad nastaje problem sto akademci nebi imali posla u nasoj zemlji kao i mi trenutno :)

  ОдговориИзбриши
 10. http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/2570-14Lat.pdf

  ОдговориИзбриши